Město Bohumín

5.1.
2022

Možnost zapojení právnických a podnikajících fyzických osob do obecního systému nakládání s komunálním odpadem v Bohumíně v roce 2022

Město upravilo obecně závaznou vyhláškou OZV č.1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, pravidla pro nakládání s komunálním odpadem ve městě. Vyhláška je účinná dnem 1.1.2022

Dle čl. 7 této vyhlášky mohou právnické a podnikající fyzické osoby na základě uzavřené smlouvy s městem předávat vytříděné složky komunálního odpadu do sběrných nádob (papír, sklo, plasty, oděvy, drobné elektrozařízení a potravinářské oleje) rozmístěných po městě nebo je odložit po předložení smlouvy ve sběrném dvoře.

Výše úhrady pro rok 2022 je stanovena rozhodnutím rady města na 396 Kč bez DPH

Po uzavření smlouvy je vystavena městem faktura. Úhrada se vybírá jednorázově převodem na účet města.


Počet zhlédnutí: 8 759

Zpět

    Městský úřad