Město Bohumín

Dotazník - Cítíte se v ulicích Bohumína bezpečně?Sběr dat z dotazníku byl 18.4.2022 ukončen.
Podle policejních statistik v posledních letech v Bohumíně klesá kriminalita. Nás zajímá, zda to vnímáte i vy Bohumíňáci. Proto již potřetí přicházíme s průzkumem pocitu bezpečí. Data z dotazníkových šetření v letech 2015 a 2018 nám dala cenné informace. Na základě výsledků anket přibyli v ulicích asistenti prevence kriminality, zavedli jsme nové protidrogové programy, v problémovějších lokalitách jsme instalovali další kamery... Věnujte nám i letos pár minut Vašeho času, výsledky opět přinesou konkrétní opatření a kroky. Děkujeme za Váš čas!


1. Bydlíte v Bohumíně?

a) ANO - uveďte, prosím, ve které městské části bydlíte:  

b) NE - vyberte důvod/y, proč Bohumín navštěvujete:

    1. práce
    2. studium
    3. nákupy
    4. úřad, zdravotnictví, sociální služby
    5. rodina, známí
    6. zábava (aquacentrum, kino, restaurace, apod.)
    7. jiné2. Máte pocit, že se míra kriminality v posledních třech letech snižuje, zvyšuje nebo je stejná? Jedná se zde čistě o Váš pocit, nikoliv o reálný odhad.

1. v Bohumíně:
2. v Moravskoslezském kraji:    
3. v České republice:


3. Jak moc Vás míra kriminality v Bohumíně znepokojuje?
(1 = vůbec mne neznepokojuje, 7 = jsem velmi znepokojen/a)
4. V přehledu jsou uvedeny různé společenské problémy. Uveďte, prosím, na stupnici 1-7, jak Vás v Bohumíně zneklidňují.
(1 = vůbec nejsem zneklidněn/a, 7 = jsem velmi zneklidněn/a)

1. Ekonomika, životní úroveň:    
2. Životní prostředí:
3. Kriminalita:
4. Nezaměstnanost:
5. Politická situace:
6. Problémy s ubytovnami:

7. Případně uveďte jiné společenské problémy:5. Uveďte, do jaké míry se cítíte být v Bohumíně ohroženi následujícím protiprávním jednáním.
(1 = necítím se ohroženě, 7 = cítím se velmi ohroženě)

1. Krádež vozidla a krádež věcí z vozidla:
2. Fyzické napadení:
3. Krádež vloupáním do domu, bytu, chaty či chalupy:
4. Vražda:
5. Podvod:
6. Sexuální obtěžování:
7. Vandalismus:
8. Kapesní krádež, jiná drobná krádež:
9. Loupežné/násilné přepadení:
10. Vydírání:
11. Zneužití osobních dat:
12. Znásilnění:
13. Týrání, šikanování:
14. Protiprávní jednání páchané prostřednictvím internetu:    


6. Do jaké míry považujete následující projevy porušování veřejného pořádku v Bohumíně za problém?
(1 = vůbec nepovažuji za problém, 7 = považuji za velmi velký problém)

1. Rušení nočního klidu:
2. Volné pobíhání psů, neodklízení psích exkrementů:
3. Znečištění veřejného prostranství:
4. Neoprávněné zakládání skládek:
5. Vandalismus:
6. Sprejerství:
7. Vzbuzování veřejného pohoršení (např. pití alkoholu na veřejnosti, velká hlučnost apod.):    
8. Žebrání:
9. Porušování dopravních předpisů:
10. Prodej alkoholu a cigaret mladistvým:
11. Protiprávní jednání směřující proti občanskému soužití (pomluva, ublížení na cti):
12. Přestupky proti majetku (drobné krádeže):
13. Drogy:

14. Případně uveďte jiné projevy porušování veřejného pořádku:7. Když jdete sám/sama VE DNE po ulici v Bohumíně, jak bezpečně se cítíte?
(1 = cítím se velmi bezpečně, 7 = vůbec se necítím bezpečně)
8. Když jdete sám/sama PO SETMĚNÍ po ulici v Bohumíně, jak bezpečně se cítíte?
(1 = cítím se velmi bezpečně, 7 = vůbec se necítím bezpečně)
9. Vítáte, že se v ulicích Bohumína pohybují asistenti prevence kriminality?
10. Nachází se v Bohumíně lokalita, ve které se necítíte bezpečně?
Pokud jste odpověděl/a ANO, uveďte, prosím, o jakou lokalitu/y se jedná. Lze uvést více možností:
11. Stal/a jste se v posledních dvanácti měsících v Bohumíně obětí protiprávního jednání?Pokud jste odpověděl/a ANO, uveďte, prosím, o jaký druh protiprávního jednání šlo?

Na jakém místě se daná událost stala? (např. na ulici, v obchodě apod.)
12. Oznámil/a jste to někomu?
Pokud jste odpověděli NE, uveďte, prosím, co Vás vedlo k tomu, že jste to neoznámil/a?
13. Do jaké míry jste spokojen/a s tím, jak se Policie České republiky (PČR) stará o bezpečnost občanů v místě vašeho bydliště?
(1 = velmi spokojen/a, 7 = vůbec nespokojen/a)Případně uveďte, proč:
14. Do jaké míry jste spokojen/a s tím, jak se Městská policie Bohumín stará o bezpečnost občanů v místě vašeho bydliště?
(1 = velmi spokojen/a, 7 = vůbec nespokojen/a)Případně uveďte, proč:
15. Do jaké míry jste obecně spokojen/a s aktivitami bohumínské radnice v oblasti bezpečnosti?
(1 = velmi spokojen/a, 7 = vůbec nespokojen/a)Případně uveďte, proč:
16. Vaše pohlaví?
17. Kolik je Vám let?
18. V současné době jste?
19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali vyplňování dotazníku.Kontrolní součet (čísly):   7 + 8 = 


Radnice

    Městský úřad