Město Bohumín

2.2.
2021

Nabídka práce - konkursní řízení ZŠ a MŠ Bezručova

Rada města Bohumína ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola a Mateřská škola  Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace se sídlem Bezručova 190, Bohumín a oznamuje v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, požadavky pro konkursní řízení.

 

Požadavky

 • splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy/školského zaří­zení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně někte­rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství a příslušných  právních předpisů
 • občanská a morální bezúhonnost
 • plná způsobilost k právním úkonům
 • zdravotní způsobilost
 • odborné manažerské, organizační a komunikační schopnosti
 • znalost práce na PC
 • praxe na vedoucím pracovním místě v oblasti školství výhodou

 

Náležitosti písemné přihlášky

 • formulaci, ze které vyplyne, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na uvedené vedoucí pracovní místo
 • jméno a příjmení uchazeče včetně titulu
 • datum narození uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu)
 • kontaktní telefon, e-mail
 • datum a podpis uchazeče

 

K písemné přihlášce musí být přiloženy:  úředně ověřené kopie následujících dokumentů 

 • doklady o dosaženém vzdělání dokládající odborné kvalifikace (di­plom a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek k diplomu)
 • doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 2 let od počátku výkonu činnosti ředitele školy      

 

Další přílohy 

 • strukturovaný profesní životopis, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního zařazení
 • koncepci dalšího rozvoje organizace (max. rozsah 5 stran formátu A4),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředi­tele/ředitelky organizace (ne starší 2 měsíců)
 • čestné prohlášení o plné svéprávnosti
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

Přihlášky

 • obálku označte slovy KONKURSNÍ ŘÍZENÍ ZŠ a MŠ Bezručova – NEOTVÍRAT.
 • předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. srpna 2021
 • uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený rozhovor podle § 5 odst. 1 vyhlášky 54/2005 Sb. („doplňkové hodnocení“), a to formou znalostního testu, případně použitím psychodiagnostické metody.
 • písemnou přihlášku s dokumenty je možno zaslat poštou nebo osobně doručit na podatelnu Městského úřadu v Bohumíně, a to nejpozději do pondělí 8. března 2021 do 10.00 hodin na adresu: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
 • přihlášky doručené po tomto datu, nebudou do konkursního řízení zařazeny
 • ke konkursnímu řízení budou přijaty pouze přihlášky s kompletními náležitostmi. Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište
 • vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče a vyhlásit nové konkursní řízení a právo jej zrušit v jeho průběhu, tedy od jeho vyhlášení kdykoli, a to bez udání důvodu.

 

Upozornění uchazečům

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické a písemné podobě. Při zpracování osobních údajů bude postupováno v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů /GDPR) a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.Počet zhlédnutí: 937

Zpět