Město Bohumín

23.8.
2021

Odbor finanční

Zabezpečuje výkon státní správy na úseku správního poplatku z provozování VHP a na úseků místních poplatků z provozování VHP nebo jiných technických herních zařízení povolených MF a ze psů na území města Bohumína. Rovněž zabezpečuje vymáhání pokut uložených na základě zákona o přestupcích a vymáhání neoprávněně převzatých dávek sociální péče dle zákonů v oblasti sociálního zabezpečení.

V rámci samostatné působnosti zajišťuje úkoly v oblasti sestavování rozpočtu města, závěrečného účtu, hospodaření s rozpočtovými prostředky, vedení účetnictví a vymáhání pohledávek města mimo bytový fond. 

 

Vedoucí odboru

Ing. Monika Bonczková

 • zajišťuje výběrová řízení  (úvěry, pojištění majetku)
 • zpracovává materiály pro jednání orgánu města
 • metodicky řídí a organizuje práce na koncepci rozpočtu a rozpočtového výhledu
 • navrhuje způsob finančního krytí nových, rozpočtově nezajištěných úkolů
 • provádí rozborovou činnost ve spolupráci s jednotlivými správci rozpočtů
 • průběžně sleduje platební bilanci města
 • sleduje úroveň zadluženosti města
 • spolupracuje s finančním výborem, zajišťuje materiály k projednání a pořizuje zápisy
 • zpracovává obecně závazné vyhlášky na úseku finančního odboru

 

Rozpočet

Ing. Gabriela Slaninová

 • rozpočet města
 • zpracovává finanční vypořádání města
 • zabezpečuje vyúčtování účelových dotací
 • provádí rozborovou činnost hospodaření města v souladu s rozpočtovými pravidly
 • vede evidenci schválených rozpočtových úprav
 • zpracovává vnitřní účetní směrnice
 • aktualizuje jmenný seznam zaměstnanců s oprávněním vydávat dispozice k čerpání rozpočtu a nakládání s majetkem města (podpisové vzory)
 • zabezpečuje správu informačního systému GINIS města v podsystému Rozpočet
 • zodpovídá za zveřejnění povinných informací z oblasti rozpočtu města na internetu a úřední desce
 • organizuje vedení daňové evidence pro účely DPH, sumarizuje podklady pro daňové přiznání a odpovídá za podání daňových přiznání a odvod daní
 • spolupracuje s daňovým poradcem v oblasti daně z příjmů  města a DPH 
 • vyřizuje agendu spojenou s pojištěním majetku města (smlouvy, likvidaci pojistných událostí ap.) 

 

Správní a místní poplatky

Ilyková Zora 

 • číslo dveří:  A221
 • telefon:  596 092 274
 • e-mail:  ilykova.zora@mubo.cz
   
 • provádí veškeré pokladní operace v hlavní příjmové pokladně, vede pokladní knihy v systému GINIS, inventarizuje
 • povoluje provozování výherních hracích přístrojů (VHP)
 • zajišťuje výběr správních a místních poplatků za provozovaný VHP
 • provádí kontroly provozování VHP
 • provádí správu místního poplatku ze psů-eviduje, provádí výpočet poplatku, zabezpečuje tisk a distribuci poštovních poukázek, inventarizuje
 • tvoří OZV a její úpravy
 • vydává rozhodnutí dle 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění a provádí vymáhání pohledávek  z VHP(platební výměry, výzvy k zaplacení v náhradní lhůtě, exekuce)

 

Účtárna

Miroslava Rusková

 • číslo dveří:  A218
 • telefon:  596 092 276
 • e-mail:  ruskova.miroslava@mubo.cz

 • organizuje vedení účetnictví příjmů města dle platné účtové osnovy, metodicky usměrňuje výkon této agendy zpracovává povinné účetní rozvrhy, knihy a vnitřní účtující předpisy
 • sestavuje povinné účetní výkazy dle platných právních předpisů
 • zajišťuje zhodnocování volných finančních prostředků
 • zajišťuje bezhotovostní platební styk města
 • jedná s Českou poštou, s.p.-předávání dat
 • jedná s peněžními ústavy, zřizuje a ruší bankovní účty
 • odsouhlašuje inventarizaci majetku a závazků města s účetní evidenci
 • provádí správu portfolia města
 • zabezpečuje správu informačního systému GINIS
 • zabezpečuje správu ekonomických agend v rámci informačních systému dle přidělených kompetencí

Erika Masná

 • číslo dveří:  A220
 • telefon:  596 092 186
 • e-mail:  masna.erika@mubo.cz
   
 • zajišťuje předpis a evidenci příjmů-pohledávek města (mimo bytový fond) = pokuty,nájmy,prodeje, vrátky soc. dávek, fakturace, soudní poplatky, platby komunální odpadu, půjčky apod.
 • ve spolupráci s oddělením přestupků eviduje pokuty udělené dle zák. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • ve spolupráci s městskou policii eviduje blokové pokuty na místě nezaplacené
 • sleduje termíny splatnosti jednotlivých pohledávek a dluhy předává k dalšímu vymáhání
 • vede evidenci splátek úvěrů a půjček, vč. dodržování splatností, poskytnutých podnikatelským subjektům a fyzickým osobám
 • zabezpečuje vymáhání starých soudních sporů
 • zpracovává statistiku pohledávek města do i po splatnosti
 • provádí inventarizaci pohledávek města (měsíčně)
 • vede evidenci přísně zúčtovatelných tiskopisů(blokových pokut), provádí kontrolu jejich vyúčtování a inventarizuje
 • vede evidenci a platby u odpadů

Martina Krystyjanová, DiS.  

 • číslo dveří:  A218
 • telefon  596 092 241
 • e-mail:  krystyjanova.martina@mubo.cz
   
 • organizuje vedení účetnictví výdajů města dle platné účtové osnovy, metodicky usměrňuje výkon této agendy
 • sestavuje povinné účetní výkazy dle platných právních předpisů
 • zabezpečuje správu informačního systému GINIS
 • zpracovává účtový rozvrh a vnitřní účtující postupy v účetnictví a evidenci majetku města
 • provádí zaúčtování jednotlivých úvěrů a limitních účtů na zvl. účet, vč. jejich inventarizace
 • zpracovává podklady pro účely DPH
 • provádí kontrolu vyúčtování záloh poskytnutých z rozpočtu města
 • vede evidenci o stavu a pohybu majetku
 • dle pokynů ČSU zpracovává statistické výkazy
 • zabezpečuje správu ekonomických agend v rámci informačních systému dle přidělených kompetencí
 • zástupce vedoucí odboru finančního

Nicol Lachová

 • číslo dveří:  A218
 • telefon:  596 092 189
 • e-mail:  lachova.nicol@mubo.cz
   
 • vede knihu došlých faktur
 • organizuje vedení účetnictví fondů města, vč. proúčtování jejich pokladen
 • zpracovává dekádně proúčtování výdajových pokladen města dle platné účtové osnovy, metodicky usměrňuje výkon této agendy
 • vede účetnictví a inventarizaci depozitního účtu
 • sestavuje povinné účetní výkazy dle platných právních předpisů
 • zpracovává účtový rozvrh a vnitřní účtující postupy v účetnictví
 • zabezpečuje archivaci účetních dokladů
 • vede evidenci darů poskytnutých městu a příspěvkovým organizacím města
 • zabezpečuje správu ekonomických agend v rámci informačních systému dle přidělených kompetencí (PO)

 Ing. Karin Havlásková

 • účetní
 • fakturace
 • platby
 • převody
 • finanční uzávěrky

Marcolová Renáta

 • účetní
 • fakturace
 • platby
 • převody
 • finanční uzávěrky

 

Vymáhání pohledávek 

Ing. Doris Starzyková

 • číslo dveří:  A220
 • telefon:  596 092 188
 • e-mail:  starzykova.doris@mubo.cz
   
 • eviduje dluhy a zajišťuje jejich vymáhání dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (pokuty z přestupků, pokuty městské policie v blokovém řízení apod.)
 • vydává rozhodnutí dle daňového řádu (výzvy k zaplacení v náhradní lhůtě, exekuční příkazy na srážku ze mzdy, důchodu, bankovních účtů , stavebního spoření apod.)
 • spolupracuje s pojišťovnami, peněžními ústavy,Vězeňskou službou ČR, Ministerstvem vnitra ČR-celostátní evidence obyvatel, ČSSZ , úřady práce apod. při vymáhání nedoplatků
 • provádí sepisování uznání dluhů a příp. povolování splátek dlužných částek
 • provádí vymáhání pohledávek psů

Ing. Michaela Gavláková

 • číslo dveří:  A220
 • telefon:  596 092 185
 • e-mail:  gavlakova.michaela@mubo.cz
   
 • eviduje dluhy a zajišťuje jejich vymáhání dle daňového řádu  (pokuty) a dle občansko-soudního řádu a dle správního řádu (dle smluvních ujednání = prodej,nájem, náhrada škody, platby za komunální odpad, dále vrátky soc. dávek, fakturace, náklady řízení, apod.)
 • vydává rozhodnutí (výzvy k zaplacení v náhradní lhůtě, exekuční příkazy na srážku ze mzdy, důchodu, bankovních účtů, stavebního spoření apod.)
 • spolupracuje s pojišťovnami, peněžními ústavy, Vězeňskou službou ČR, Ministerstvem vnitra, ČR-celostátní evidence obyvatel, ČSSZ, úřady práce apod. při vymáhání nedoplatků
 • provádí sepisování uznání dluhů a příp. povolování splátek dlužných částek
 • provádí vymáhání pohledávek v terénu

 


Radnice - Odbor finanční


Radnice - Odbor finanční - zvětšit fotografii
Radnice - Odbor finanční - zvětšit fotografii
Radnice - Odbor finanční - zvětšit fotografii
Radnice - Odbor finanční - zvětšit fotografii
Počet zhlédnutí: 34 975

Zpět

Radnice

    Městský úřad