Město Bohumín

20.10.
2023

Odbor organizační

 

Vedoucí odboru

- - -

 • číslo dveří:  A204
 • telefon:  596 092 127
 • e-mail:   

 • vedoucí odboru
 • krizové řízení

 

Sekretariát starosty

Bc. Ucháčová Pavlína

 • číslo dveří:  A201
 • telefon:  596 092 128
 • e-mail:  uchacova.pavlina@mubo.cz

 • vedení sekretariátu starosty
 • kompletace podkladů pro RM a ZM
 • komise města
 • výbory zastupitelstva
 • rezervace zasedacích místností
 • koordinace autodopravy
 • krizové řízení
 • Požární ochrana
  • zabezpečuje odbornou přípravu a akceschopnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obce a požárních hlídek
  • zajišťuje zpracování dokumentace požární ochrany
  • zřizuje ohlašovny požárů
  • zabezpečuje údržbu požárních zbrojnic
  • vydává rozhodnutí k vyloučení věci z užívání
  • plní ostatní úkoly v samostatné i přenesené působnosti dle zákona o požární ochraně

 

Sekretariát místostarostů

Ing. Jana Kasanová

 • číslo dveří:  A236
 • telefon:  596 092 121
 • e-mail:  kasanova.jana@mubo.cz

 • vedení sekretariátu místostarostů
 • vede osobní evidenci zaměstnanců Města Bohumína
 • sepisuje dohody o provedení práce a pracovní činnosti 
 • zajišťuje výběrová řízení na obsazení míst zaměstnanců Města Bohumín
 • zajišťuje školení a odborný růst zaměstnanců
 • zabezpečuje plnění dohod na zaměstnávání praktikantů
 • archivuje osobní listy zaměstnanců zrušených organizací, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem bylo Město Bohumín
 • personální agenda zaměstnanců úřadu
 • zajišťování odměňování uvolněným i neuvolněným členům ZM, členům výborů a komisí
 • pověřená vedením organizačního odboru 

 

Redakce městských novin OKO

Pavel Čempěl

 • číslo dveří:  A120
 • telefon:  596 092 282
 • e-mail:  cempel.pavel@mubo.cz
 • vydávání novin OKO
 • inzerce OKO
 • fotoarchiv

 

Informační centrum MěÚ

 • podatelna
 • telefonní ústředna - spojovatelka
 • copycentrum
 • městské vývěsky, úřední deska

Martina Karwaczyková

Marta Kubínková

 

Informační technologie

Mgr. Ing. Michal Kolovrat

 • číslo dveří:  A112
 • telefon:  596 092 262
 • e-mail:  kolovrat.michal@mubo.cz

 • eGovernment - elektronizace veřejné správy
 • správa Portálu občana města Bohumín
 • správa Mapového portálu města Bohumín
 • geografický informační systém (GIS)
 • digitální technická mapa města Bohumína (DTMM)
 • správa informačního systému města Bohumína
 • správce Czech POINT a elektronické komunikace s úřadem
 • odborný garant výuky a lektor (eGON Centrum ORP Bohumín)

Ing. Jiří Rozsypal

 • číslo dveří:  A112
 • telefon:  596 092 202
 • e-mail:  rozsypal.jiri@mubo.cz

 • vývoj, aktualizace a provoz webových stránek města a sociálních sítí
 • vývoj, správa a provoz služby E-info
 • provoz (tele)komunikačních zařízení (internet, telefonní ústředna, mobilní služby)
 • provoz a vývoj intranetového informačního systému města Bohumína
 • správa a provoz sítí
 • otevřená data

Bc. Marek Šedivý

 • číslo dveří:  A112
 • telefon:  596 092 222
 • e-mail: sedivy.marek@mubo.cz

 • správa a provoz serverů a virtualizace
 • správa a provoz diskových úložišť a sítí
 • správa a provoz informačních systémů města Bohumína
 • zabezpečení software, provoz a údržba hardware 

 

Matrika

Marcela Lysá, DiS.

 • číslo dveří:  A239
 • telefon:  596 092 146
 • e-mail:  lysa.marcela@mubo.cz
   
 • vede matriční knihy narození, manželství a úmrtí.
 • provádí zápisy matričních událostí, matričních skutečností, dodatečných zápisů, změn a oprav do matričních knih (určení otcovství, popření otcovství, osvojení, rozvod manželství)
 • přijímá žádosti o zápis příjmení v mužském tvaru
 • přijímá prohlášení o volbě druhého jména, určení otcovství, přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství.
 • rozhoduje ve věcech změny jména nebo příjmení
 • vydává prvopisy matričních dokladů, duplikáty matričních dokladů, potvrzení z matričních knih a potvrzení ze sbírky listin
 • pořizuje doslovné výpisy z matričních knih
 • přijímá žádosti o uzavření manželství, zpracovává podklady k civilním i církevním sňatkům
 • vystavuje osvědčení k uzavření církevního sňatku
 • vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraničí
 • povoluje uzavření manželství na jiném vhodném místě
 • provádí a zajišťuje svatební obřady
 • přijímá žádosti o zápis matriční události do zvláštní matriky v Brně
 • plní zákonnou ohlašovací povinnost o matričních událostech
 • provádí vidimaci listin a legalizaci podpisů
 • připravuje akce komise pro občanské záležitosti

Ing. Věra Wastlová

 • číslo dveří:  A238
 • telefon:  596 092 135
 • e-mail:  wastlova.vera@mubo.cz

 • evidence smluv
 • ověřování listin a podpisů
 • na úseku komise pro občanské záležitosti zajišťuje gratulace a návštěvy jubilantů
 • připravuje akce komise pro občanské záležitosti
 • konverze dokumentů
 • provádění identifikace dle § 10 z.č. 253/2008 Sb.
 • Czech Point
 • BOZP

 

Mzdová agenda

Gabryšová Jarmila

 • číslo dveří:  A206
 • telefon:  596 092 131
 • e-mail:  gabrysova.jarmila@mubo.cz

 • Mzdová agenda
 • zajišťuje zpracování mezd zaměstnanců města Bohumína, příspěvkových organizacích a obchodních společností města
 • zajišťuje výplatu odměn uvolněným a neuvolněným členům ZM, členům výborů a komisí v souladu s platnými předpisy

Ing. Pavlína Kolářová

 • číslo dveří:  B106
 • telefon:  596 092 130
 • e-mail:  kolarova.pavlina@mubo.cz

 • Mzdová a personální agenda
 • zajišťuje zpracování mezd zaměstnanců příspěvkových organizací Města Bohumína

 

Hospodářská správa

Markéta Seberová

 • číslo dveří:  A203
 • telefon:  596 092 129
 • e-mail:  seberova.marketa@mubo.cz

 • hospodářská správa
 • organizuje a řídí volby do Parlamentu ČR, krajského zastupitelstva, obecního zastupitelstva, Parlamentu EU, organizuje referenda
 • plní úkoly spojené s realizací sčítání lidu, domů a bytů
 • zodpovídá za údržbu a provoz budovy úřadu a dalších budov vyčleněných pro výkon činností úřadu
 • sleduje a vyhodnocuje rozpočty vnitřní správy, místní správy, sociálního fondu, provádí pokladní činnost a likvidaci faktury těchto položek
 • vede evidenci majetku MěÚ ve správě organizačního odboru
 • zabezpečuje realizaci práva shromažďovacího na území města

        

       Styk s veřejností

       Bc. Petr Wojnar

       • číslo dveří:  A210
       • telefon:  596 092 281
       • e-mail:  wojnar.petr@mubo.cz
         
       • pracovník vztahů k veřejnosti

        

       Správce budovy

       Dospiva Dalibor

       • domovník, údržba

        

       Řidič

       Martin Válek

        


       Radnice - Odbor organizační


       Radnice - Odbor organizační - zvětšit fotografii
       Radnice - Odbor organizační - zvětšit fotografii
       Radnice - Odbor organizační - zvětšit fotografii
       Radnice - Odbor organizační - zvětšit fotografii
       Radnice - Odbor organizační - zvětšit fotografii
       Radnice - Odbor organizační - zvětšit fotografii
       Radnice - Odbor organizační - zvětšit fotografii
       Radnice - Odbor organizační - zvětšit fotografii
       Počet zhlédnutí: 53 481

       Zpět

       Radnice

           Městský úřad