Město Bohumín

1.7.
2020

Řád veřejného pohřebiště

Žádost č. 19/2020 ze dne 23.6.2020 

Předmět žádosti:  řád veřejného pohřebiště

Vyřízeno:  1.7.2020, žádost vyřídil písemně odbor životního prostředí a služeb

 

Text žádosti

„Před schváleným souhlasem rady města, který příslušný nadřízený úřad vydává řád pohřebiště města. Na jak dlouhé období nabývá účinnosti řád pohřebiště města.

Kdo může být provozovatelem pohřebiště. Co znamená tlecí doba. Na kolik let se ukládá.

Jaké podmínky musí striktně dodržovat nájemce hrobového místa dle ustanovení zákona § 21 odst. 1 o pohřebnictví. Jaká je cena úhrady za nájem místa a služby. Je stanovený nějak upravený ceník u správce pohřebiště. Po jak dlouhou dobu se sjednává nájem hrobového místa. Jak vypadá písemné ujednání smlouvy o nájmu fyzická osoba. Kterými předepsanými právními předpisy se toto smluvní ujednání řídí a jaké tato smlouva musí obsahovat náležitosti. Za jakých podmínek mají povolený vstup děti a zvířata na pohřebiště.“

 

Text odpovědi

  • řád veřejného pohřebiště (dále jen „řád“) vydává provozovatel veřejného pohřebiště; řád musí být schválen příslušným krajským úřadem a poté radou města
  • řád se vydává na dobu neurčitou
  • provozovatelem pohřebiště je obec
  • tlecí doba je doba, po kterou pohřbené tělo zetlí, určuje se dle geologického průzkumu, stanoví se dle složení půdy na daném pohřebišti v rozmezí mezi 10 – 30 lety
  • § 21 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, v platném znění se zabývá evidencí související s provozováním veřejného pohřebiště. Povinnosti nájemce hrobového místa jsou dány v nájemní smlouvě o nájmu hrobového místa a v řádu veřejného pohřebiště a všechny podmínky musí nájemce dodržovat
  • nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem; smlouva o nájmu musí mít písemnou formu
  • v případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na kterou se smlouva o nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená pro veřejné pohřebiště, na němž se hrob nachází
  • smlouva má písemnou podobu, je sjednána mezi provozovatelem pohřebiště a nájemcem hrobového místa. Vzor smlouvy je k nahlédnutí v odkazu:
  • https://mmr.cz/getmedia/5239a85f-4463-426b-aeb1-1c133d044fe1/1VZOR-smlouvy-o-najmu-hroboveho-mista.pdf.aspx
  • podmínky vstupu zvířat může upravovat řád, zpravidla je vstup zvířat zakázán, nebo je povolen s omezením (např. vedení psa na vodítku, sběr exkrementů apod); vstup dětí může být rovněž upraven v řádu (např. podmínka, že děti vstupují pod dohledem dospělého)

 


Počet zhlédnutí: 777

Zpět

    Městský úřad