Město Bohumín

3.11.
2016

Informace o výsledcích kontrol za rok 2015

V souladu s § 26 zákona  č. 255/2012, o kontrole (kontrolní řád) zveřejňuje Městský úřad Bohumín obecné informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2015. Kontroly byly provedeny prostřednictvím následujících odborů MěÚ:

 • odbor právní a živnostenský
 • odbor dopravy
 • odbor finanční
 • odbor organizační
 • odbor životního prostředí a služeb
 • odbor školství, kultury a sportu

 

Odbor právní a živnostenský

Předmět kontroly: 

 • plnění povinností stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • plnění povinností stanovených zákonem č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů,
 • plnění povinností stanovených zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů,
 • plnění povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
 • plnění povinností stanovených zákonem č. 247/2006, o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších přepisů,
 • plnění povinností stanovených zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších přepisů.

Kontrolované osoby:  podnikající fyzické a právnické osoby

Počet kontrol:  49

Počet kontrol s nedostatky:  1

Nejčastější nedostatky:  porušení právních předpisů, postoupeno na místně příslušný živnostenský úřad

Nejzávažnější nedostatky: nezjištěny

 

Odbor dopravy

Předmět kontroly: 

 • dodržování zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších přepisů
 • dodržování zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 

Kontrolované osoby:  podnikající fyzické osoby

Počet kontrol:  8

Počet kontrol s nedostatky:  2

Nejčastější nedostatky:  použití nezařazeného vozidla jako TAXI, absence průkazu řidiče TAXI

Nejzávažnější nedostatky: nezjištěny

 

Odbor organizační

Předmět kontroly:  dodržování zákona č. 301/2000 Sb., zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Kontrolované osoby:  

 • Městský úřad Rychvald
 • Městský úřad Dolní Lutyně

Počet kontrol:  2

Počet kontrol s nedostatky:  0

Nejčastější nedostatky:  nezjištěny

Nejzávažnější nedostatky: nezjištěny

 

Odbor životního prostředí a služeb

Předmět kontroly: 

 • dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 79
 • dodržování zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), § 110

Kontrolované osoby:  

 • provozovatelé sběren odpadů
 • fyzické osoby
 • právnické osoby

Počet kontrol:  5 / 11 / 3

Počet kontrol s nedostatky:  3 / 11 / 3

Nejčastější nedostatky:  

 • zařízení nebyla provozována v souladu se schválenými provozními řády
 • vypouštění odpadních vod v rozporu s vodním zákonem, bez platných povolení nebo nad rámec těchto povolení,  neexistence projektové dokumentace nebo stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí, výsledky rozborů odpadních vod
 • vypouštění odpadních vod v rozporu s vodním zákonem, bez platných povolení nebo nad rámec těchto povolení,  neexistence projektové dokumentace nebo stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí, výsledky rozborů odpadních vod

Nejzávažnější nedostatky: 

 • zařízení nebyla provozována v souladu se schválenými provozními řády
 • likvidace odpadních vod není v souladu se zákonem o vodách, znečišťování podzemních a povrchových vod
 • likvidace odpadních vod není v souladu se zákonem o vodách, znečišťování podzemních a povrchových vod

 

Odbor školství, kultury a sportu, finanční odbor, interní audit

Předmět kontroly:  veřejnosprávní kontroly

Kontrolované osoby:  příspěvkové organizace zřízené městem Bohumín

Počet kontrol:  11

Počet kontrol s nedostatky:  3

Nejčastější nedostatky:  závažná pochybení ze strany  účetní  

Nejzávažnější nedostatky:  město Bohumín podalo na Policii ČR trestní oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin zpronevěry účetní, která zpracovávala účetnictví ve třech příspěvkových organizacích města


Počet zhlédnutí: 5 296

Zpět