Město Bohumín

10.11.
2020

Informace o výsledcích kontrol za rok 2019

Obecná informace o výsledcích kontrol za rok 2019 podle § 26 zákona č. 255/2012, o kontrole (kontrolní řád)

 

Odbor právní a živnostenský

Předmět kontroly

    • plnění povinností stanovených § 17, § 31 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
    • plnění povinností stanovených § 9-13, § 14a-16, § 18 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
    • plnění povinností stanovených § 69 odst. 2 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů
    • plnění povinností stanovených zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
    • plnění povinností stanovených § 135zi odst. 4 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších přepisů

                   Kontrolované osoby

                   • podnikající fyzické a právnické osoby

                   Počet kontrol

                   • 50

                   Počet kontrol s nedostatky

                   • 0

                   Nejčastější nedostatky

                   • nezjištěny

                   Nejzávažnější nedostatky

                   • nezjištěny

                    

                   Odbor dopravy

                   Předmět kontroly

                       • dodržování povinností stanovených zákonem č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů
                       • dodržování povinností stanovených zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

                               Kontrolované osoby

                               • podnikající fyzické a právnické osoby

                               Počet kontrol

                               • 4

                               Počet kontrol s nedostatky

                               • 0

                               Nejčastější nedostatky

                               • nezjištěny

                               Nejzávažnější nedostatky

                               • nezjištěny

                                

                               Odbor organizační

                               Předmět kontroly

                                  • dodržování § 4 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

                                         Kontrolované osoby

                                         • Městský úřad Rychvald
                                         • Městský úřad Dolní Lutyně

                                         Počet kontrol

                                         • 2

                                         Počet kontrol s nedostatky

                                         • 0

                                         Nejčastější nedostatky

                                         • nezjištěny

                                         Nejzávažnější nedostatky

                                         • nezjištěny

                                         Odbor životního prostředí a služeb

                                         Předmět kontroly

                                              • dodržování povinností stanovených § 110 zákona č. 254/2001, o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon)

                                                     Kontrolované osoby

                                                     • fyzická osoba

                                                     Počet kontrol

                                                     • 1

                                                     Počet kontrol s nedostatky

                                                     • 1

                                                     Nejčastější nedostatky

                                                     • vypouštění odpadních vod v rozporu s vodním zákonem

                                                     Nejzávažnější nedostatky

                                                     • možnost znečištění povrchových nebo podzemních vod splaškovými vodami

                                                      

                                                     Odbor školství, kultury a sportu

                                                     Předmět kontroly

                                                            • veřejnosprávní kontroly, zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.

                                                                   Kontrolované osoby

                                                                   • školské příspěvkové organizace zřízené městem Bohumín

                                                                   Počet kontrol

                                                                   • 4

                                                                   Počet kontrol s nedostatky

                                                                   • 0

                                                                   Nejčastější nedostatky

                                                                   • nezjištěny

                                                                   Nejzávažnější nedostatky

                                                                   • nezjištěny

                                                                    

                                                                   Odbor finanční, interní audit

                                                                   Předmět kontroly

                                                                           • veřejnosprávní kontrola, zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.

                                                                                  Kontrolované osoby

                                                                                  • příspěvková organizace zřízená městem Bohumín poskytující sociální služby

                                                                                  Počet kontrol

                                                                                  • 1

                                                                                  Počet kontrol s nedostatky

                                                                                  • 0

                                                                                  Nejčastější nedostatky

                                                                                  • nezjištěny

                                                                                  Nejzávažnější nedostatky

                                                                                  • nezjištěny

                                                                                   

                                                                                  Odbor sociální, interní audit

                                                                                  Předmět kontroly

                                                                                           • veřejnosprávní kontrola finančních prostředků poskytnutých na základě Veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumín

                                                                                                  Kontrolované osoby

                                                                                                  • právnická osoba

                                                                                                  Počet kontrol

                                                                                                  • 1

                                                                                                  Počet kontrol s nedostatky

                                                                                                  • 1

                                                                                                  Nejčastější nedostatky

                                                                                                  • nezjištěny

                                                                                                  Nejzávažnější nedostatky

                                                                                                  • část finanční dotace nebyla použita k účelu uvedenému ve smlouvě a podmínek dotačního programu, předmětná částka byla vrácena poskytovateli dotace

                                                                                                   


                                                                                                  Počet zhlédnutí: 357

                                                                                                  Zpět