Město Bohumín

15.12.
2014

Informační systémy radnice

Automatizovaný systém právních informací (ASPI)

 • Popis:  Komplexní systém pro práci s právními informacemi
 • Využití:  Všechny odbory
 • Dodavatel:  Wolters Kluwert ČR, a.s.
 • V provozu od:  1994
 • O produktu:  info

 

Centrální profil zadavatele

 • Popis:  Služby související s poskytováním profilu zadavatele a povinným uveřejňováním informací o veřejných zakázkách
 • Využití:  Všechny odbory
 • Dodavatel:  QCM, s.r.o.
 • V provozu od:  2012
 • O produktu:  info

 

Centrální registr vozidel (CRV)

 • Popis:  Registr vozidel
 • Využití:  Odbor dopravy
 • Dodavatel:  Ministerstvo dopravy
 • V provozu od:  7/2012

 

CityWare

 

ČSN normy

 • Popis:  Přístup k ČSN normám
 • Využití:  Odbor stavební, odbor dopravy, odbor organizační
 • Dodavatel:  Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
 • V provozu od:  2011
 • O produktu:  info

 

Evidence dopravních agend (EDA)

 • Popis:  Komplexní evidence odboru dopravy
 • Využití:  Odbor dopravy
 • Dodavatel:  YAMACO SOFTFARE f.o.
 • V provozu od:  2002
 • O produktu:  info

 

Evidence odpadů (EVI)

 • Popis: Evidence odpadů, přepravy, zařízení atd. podle zákona o odpadech a příslušných prováděcích vyhlášek, hlášení na MŽP
 • Využití:  Odbor životního prostředí a služeb
 • Dodavatel:  INISOFT s.r.o.
 • V provozu od:  2003
 • O produktu:  info

 

Evidence řidičů (ELIŠKA)

 • Popis:  Evidence řidičů
 • Využití:  Odbor dopravy
 • Dodavatel:  Ministerstvo dopravy
 • V provozu od:  7/2006

Evidence správních řízení (ESPI)

 • Popis:  Evidence správních řízení, povolených odpadů podle zákona
  o odpadech a příslušných prováděcích vyhlášek, tvorba dokumentů v MS Word, hlášení na MŽP.
 • Využití:  Odbor životního prostředí a služeb
 • Dodavatel:  INISOFT s.r.o.
 • V provozu od:  2003
 • O produktu:  info

 

Facebook

 • Popis:  Sociální síť Facebook
 • Využití:  Všechny odbory
 • Dodavatel:  Facebook
 • V provozu od:  2010
 • O produktu:  info

 

GINIS

 • Popis:  Ekonomický informační systém
 • Využití:  Všechny odbory
 • Dodavatel:  GORDIC spol. s r.o.
 • V provozu od:  2009
 • O produktu:  info

 

Informační systém Evidence zemědělských podnikatelů (EZP)

 • Popis:  Evidence zemědělských podnikatelů
 • Využití:  Odbor právní a živnostenský
 • Dodavatel:  PC HELP, a s.
 • V provozu od:  2004

 

Informační systém Registru živnostenského podnikání (IS RŽP)

 • Popis:  Registr živnostenského podnikání
 • Využití:  Odbor právní a živnostenský
 • Dodavatel:  ICZ a.s.
 • V provozu od:  2006

 

Hmotná nouze

 • Popis:  Dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvky na péči, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení)
 • Využití:  Odbor sociální
 • Dodavatel:  Ministerstvo práce a sociálních věci
 • V provozu od:  2012

 

Marushka

 • Popis:  Nástroj pro práci s GIS daty (analýza, prohlížení, údržba)
 • Využití:  Všechny odbory
 • Dodavatel:  GEOVAP, spol. s r.o.
 • V provozu od:  2012
 • O produktu:  info

 

Evidence myslivosti (EMY)

 • Popis:  Vedení mysliveckých agend na všech úrovních
 • Využití:  Odbor životního prostředí a služeb
 • Dodavatel:  YAMACO SOFTFARE f.o.
 • V provozu od:  2002
 • O produktu:  info

 

Informační systém vodovodů a kanalizací (ISVAK)

 • Popis:  Majetková a provozní evidence vodovodů a kanalizací
 • Využití:  Odbor majetkový
 • Dodavatel:  Ministerstvo zemědělství
 • V provozu od:  2005 
 • O produktu:  info

 

Jednotný informační systém státní správy – registr obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady (JISSS)

 • Popis:  Program Ministerstva vnitra ČR pro evidenci obyvatel, zpracování a výdej občanských průkazů a cestovních dokladů. Obsahuje základní a doplňující identifikační údaje (jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, stav, titul...), zachycuje příbuzenské vztahy (dítě, rodiče, manžel/manželka apod.). Tento program umožňuje obci s rozšířenou působností plnit úkoly na úseku přenesené působnosti.
 • Dodavatel:  Ministerstvo vnitra ČR
 • V provozu od:  2004


 

Myslivecké a rybářské průkazy (MRP)

 • Popis:  Evidence a tisk všech druhů průkazů mysliveckého a rybářského charakteru
 • Využití:  Odbor životního prostředí a služeb
 • Dodavatel:  YAMACO SOFTFARE f.o.
 • V provozu od:  2002
 • O produktu:  info

 

Ovzduší SQL

 • Popis:  Vedení souhrnné provozní evidence a ke zpracování správní a poplatkové agendy všech kategorií stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
 • Využití:  Odbor životního prostředí a služeb
 • Dodavatel:  KVASAR s.r.o.
 • V provozu od:  2003
 • O produktu:  info

 

Perm

 • Popis:  Mzdový a personální systém
 • Využití:  Odbor organizační
 • Dodavatel:  Kvasar, spol. s r. o.
 • V provozu od:  2010
 • O produktu:  info

 

Radniční intranetový informační systém (RIS)

 • Popis:  Informační systém pro vnitřní chod radnice (docházka, dotace, fasování, evidence firem, kontrola usnesení RM a ZM, koordinovaná stanoviska, korespondence, literatura, objednávky, ovzduší, evidence čerpání dovolené, rezervace aut a místností, evidence směrnic, centrální evidence smluv, výkopy a zábory, elektronické podpisy, evidence akcí a veřejných zakázek)
 • Využití:  Všechny odbory
 • Dodavatel:  Odbor organizační
 • V provozu od:  2003

 

Správce firemních nákladů (SFN)

 • Popis:  Správce firemních nákladů - účtování mobilních telefonů
 • Využití:  Odbor organizační
 • Dodavatel:  T-Mobile Czech Republic a.s.
 • V provozu od:  2003
 • O produktu:  info

Thomas

 • Popis:  Systém pro hodnocení zaměstnanců
 • Využití:  Odbor organizační
 • Dodavatel:  Thomas International Ltd
 • V provozu od:  2000
 • O produktu:  info

 VITA

 

YouTube

 • Popis:  Videoarchiv YouTube
 • Využití:  Všechny odbory
 • Dodavatel:  Google
 • V provozu od:  2010
 • O produktu:  info

 

Další informace

 


Počet zhlédnutí: 50 522

Zpět

Radnice

    Městský úřad