close google translator menu
Dnes je Čtvrtek 20.6., svátek má Květa.
Dnes má svátek Květa. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Frank Lampard (*1978) - Anglický fotbalista
 • Juliano Belletti (*1976) - Brazilský fotbalista
 • Nicole Kidman (*1967) - Americká herečka
 • John Goodman (*1952) - Americký herec
 • Lionel Ritchie (*1949) - Americký zpěvák
 • Brian Wilson (*1942) - Basák a zpěvák americké kapely The Beach Boys
 • Martin Landau (*1931) - Americký herec
 • Vjačeslav Kotenočkin (*1927, +20.11.2000) - Ruský animátor, tvůrce kresleného seriálu " Jen počkej zajíci "
 • Josef Kemr (*1922, +15.1.1995) - Herec
 • Errol Flynn (*1909, +14.10.1959) - Americký herec
 • Josef Václav Myslbek (*1848, +2.6.1922) - Sochař, autor sochy sv. Václava na Václavském náměstí
 • Jacques Offenbach (*1819, +5.10.1880) - Francouzský skladatel
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 9.5.2016

Usnesení z 24. zasedání rady města Bohumína ze dne 9. května 2016

Přítomni:  7 členů RM 

 

Finanční dary

533/24

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč Občanskému sdružení Mládež se sídlem Poděbradova 126, Bohumín, 735 81, IČ: 22771131 na zakoupení nových branek pro malou kopanou.

 

534/24

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč pro zájmové sdružení Kočky Bohumín z. s. se sídlem Ostravská 84, 735 51 Bohumín - Pudlov.

  

Dotace

535/24

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí dotace 1. SC BOHUMÍN ´98 se sídlem Komenského 1150, Bohumín-Nový Bohumín, IČO: 26547767 ve výši 15.000 Kč na úhradu nákladů spojených s účastí juniorského florbalového družstva na 8. ročníku mezinárodního florbalového turnaje v Nitře ve dnech 01. 06. – 06. 06. 2016 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.

 

Majetkové záležitosti

Věcná břemena 

536/24

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína

 1. pro umístění, stavbu a provozování vodovodní přípojky a sjezdu v části pozemku města p. č. 1515 – op, ost. kom., zapsaným na LV č. 10001 k. ú. Záblatí u Bohumína, v rámci zahajované novostavby rodinného domu na pozemku p. č. 356/1 – orná půda k. ú. Záblatí u Bohumína, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 356/1 – orná půda, zapsaného na LV č. 1100, nyní ve výlučném vlastnictví p. Jiřího Kiky, bytem *****, investora staveb a budoucího oprávněného z věcného břemene, za podmínek a náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku stavbou vodovodní přípojky včetně ochranného pásma a 60 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku sjezdem dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.
   
 2. pro umístění, stavbu a provozování podzemní elektrické přípojky NN v rámci stavby „Bohumín, 2178, Sittek, přípojka NNk“ v pozemcích města p. č. 2091/1 – op, ost. kom. a p. č. 2092 a 2184 – trv. tr. porost, zapsaných na LV č. 10001 v k. ú. Skřečoň, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, investora a budoucího oprávněného z věcného břemene, zastoupeného společností ELHAPRO s. r. o., zast. jednatelem Ing. Martinem Hadamčíkem, Opavská 315, 747 33 Oldřišov, IČO: 0398249, za podmínek a náhradu 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku p. č. 2091/1 a 20 Kč za 1 m2 pozemku p. č. 2092 a č. 2184 včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury 
   
 3. pro umístění, stavbu a provozování zpevněných ploch - chodníku a sjezdu v rámci stavby „Výstavba rodinného domu včetně inženýrských sítí“ v částech pozemků města p. č. 177 – op, ost. kom. - sjezd na z p. č. 246/3 na p. č. 177 a č. 248/1 – op, jiná plocha – chodník p. č. 246/3 v k. ú. Záblatí u Bohumína, zapsaných na LV č. 10001, ve prospěch pozemku p. č. 246/3 – orná půda v k. ú. Záblatí u Bohumína, zapsaného nyní na LV č. 10001 k. ú. Záblatí u Bohumína, ve vlastnictví města, budoucího povinného, na jejichž budoucí převod je mezi městem, budoucím povinným z věcného břemene a budoucím prodávajícím a p. Danielem Bratovanovem a p. Janou Pawlasovou, oba bytem *****, budoucím oprávněným z věcného břemene a budoucím kupujícím, uzavřena dne 8. 10. 2015 Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. j. 2015/31/OM/SBKS a Smlouva o udělení souhlasu k provedení stavby „Výstavba rodinného domu včetně inženýrských sítí“ č. j. 2015/37/OM/SOUS. Věcné břemeno, služebnost zpevněných ploch bude zřízeno za podmínek dle průvodní zprávy a podmínek a náhradu ve výši 60 Kč za 1 m2 dotčených parcel dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.
   
 4. pro umístěnou stavbu a provozování vodovodního řadu vybudovaného v rámci stavby „Bohumín – Pudlov, ul. Ostravská – rekonstrukce vodovodního řadu““ v pozemcích města p. č. 1367/8 – op, silnice a p. č. 1367/9 – op, silnice, zapsaných na LV č. 10001 v k. ú. Starý Bohumín, ve prospěch společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem ul. 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 45193665, investora a oprávněného z věcného břemene za podmínek dle „Zásad“ města a náhradu 85 Kč za 1 m2 dotčených pozemků včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Rozsah věcného břemene dle geometrického plánu č. 907 – 265/2015 u pozemků p. č. 1367/8 činí 188 m2 a náhrada 15.980 Kč a u p. č. 1367 činí 151 m2 a náhrada 12.835 Kč, tj. celkem 28.815 Kč. Náklady, v rozsahu dle průvodní zprávy, spojené s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene, služebnosti, uhradí a vklad do katastru nemovitostí zajistí oprávněná společnost SmVaK Ostrava a.s., která zajistila rovněž geometrický plán na vymezení věcného břemene. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena společně i na pozemky p. č. 1047/2 a 1109/3 k. ú. Starý Bohumín, které byly dotčeny v rámci stavby, dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnost inženýrské sítě č. j. 2014/44/OM/VB.
   
 5. pro umístění, stavbu a provozování sjezdu z pozemku p. č. 2175 na p. č. 2167 v části pozemku města p. č. 2167 – op, ost. kom., zapsaným na LV č. 10001 k. ú. Skřečoň, v rámci zahajované novostavby rodinného domu na pozemku p. č. 2175 – zahrada k. ú. Skřečoň, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 2175 – zahrada, zapsaného na LV č. 13, nyní ve výlučném vlastnictví p. Kulové Teresy Beaty, bytem ***** a budoucího oprávněného z věcného břemene, za podmínek a náhradu ve výši 60 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku stavbou sjezdu dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

 

Pronájmy pozemků 

537/24

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o pronájmu části pozemku p. č. 1486/1 – ost. plocha, zeleň o výměře cca 79 m2 v kat. území Nový Bohumín, obec Bohumína s panem Bc. Milanem Bielym, bytem *****, v parku P. Bezruče, za nájemné dle varianty č. 2 v platné výši na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
   
 2. o pronájmu části pozemku p. č. 1186/1 – ostatní plocha, komunikace o výměře cca 490 m2 v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín paní Haně Janetové, bytem ***** k podnikatelským účelům za smluvní nájemné ve výši 2.500 Kč měsíčně, na dobu určitou od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016
   
 3. o pronájmu částí pozemků p. č. 2370/15 – orná půda o výměře 1834 m2 v k. ú. Skřečoň a části p. č. 342 – trvalý travní porost o výměře cca 500 m2 v k. ú. Kopytov Ing. Alfonsovi Laňkovi, bytem ****** k zemědělským účelům za nájemné dle Zásad ve výši 117 Kč ročně plus DPH v platné výši, na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou k 1. 10. b. r. za podmínky uzavření směnné smlouvy na pozemky parc. č. 2471/4 v k. ú. Nový Bohumín a parc. č. 213/1 k. ú. Pudlov
   
 4. o nájmu části pozemků p. č. 1199 - zastavěná plocha a nádvoří, cca 250 m2 a p. č. 1201/6 - ostatní plocha komunikace v katastrálním území k. ú. Nový Bohumín od vlastníka pozemků SŠ Bohumín, se sídlem Husova 283, Bohumín, zast. ředitelkou Ing. Liběnou Orságovou, na dobu určitou od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017 za nájemné ve výši 1 Kč ročně. Účel nájmu - zajištění přístupu a příjezdu do sportovního areálu FAJA na pozemky města p. č. 1201/1, 1201/2, 1201/4 a 1201/5 v k. ú. Nový Bohumín.

 

Nebytové prostory

538/24

Rada města Bohumína po projednání rozhodla akceptovat změnu nájemce a přechod práv a povinností z nájemních smluv č. RIS 2009-1879 a RIS 2010-0067 ze stávajícího nájemce Bc. Tomasz Friedman, IČO: 72049006, Landek 1245, Rychvald, 735 32, na nového nájemce LWT Jarynet, s. r. o., IČO: 28607571, Sokolská třída 1263/24, Moravská Ostrava, 702 00, zastoupená p. Jaroslavem Tkadlecem, jednatelem společnosti, z důvodu prodeje části podniku.

 

Reklama 

539/24

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o ukončení nájemní smlouvy č. j. OM/3/2007/R ze dne 13. 11. 2007 a dodatku č. 1 ze dne 21.8.2014 na umístění reklamního zařízení na pozemku p. č. 2703/1 – ost. plocha, jiná plocha výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

  

Sleva z nájmu 

540/24

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o slevě z nájmu bytů na domech čp. 320-322, 282, 283, a 304-307 na ul. Trnková v Bohumíně - Pudlově dle předloženého návrhu.

 

Mimořádné přidělení bytu 

541/24

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o mimořádném přidělení bytu č. 5 na ul. Okružní 375 v Novém Bohumíně o velikosti 1+1, standardní kvality – původně byt II. kat. pro p. Zdenku Kavulákovou, trvale bytem ***** na dobu neurčitou, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně.

 

Výpovědi z nájmu

542/24

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o výpovědi nájmu bytu z důvodů uvedených v § 2291 z. č. 89/2012 Sb. ObčZ ve znění pozdějších předpisů pro:

 • Piska Jaromír, bytem ***** – neplacení
 • Bilková Zuzana, bytem ***** – neplacení
 • Kúdel Marek a Kúdelová Mayerová Tereza, bytem ***** - neplacení

 

Udělení souhlasu s podnájmem

543/24

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o udělení souhlasu s podnájmem, aby současný nájemce nemovité věci pozemku parc. č. 418 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bytový dům čp. 318, na ul. Kostelní v Novém Bohumíně, vše v katastrálním území Nový Bohumín, manželé Postředník Daniel, bytem ***** a Postředníková Romana, bytem *****, mohl uzavírat podnájemní smlouvy na uvedený objekt. Dne 27. 04. 2016 byl vydán kolaudační souhlas, který je dokladem o povolení účelu užívání stavby „Stavební úpravy bytového domu Kostelní 318, Bohumín“.

  

Výpůjčka movitého majetku

544/24

Rada města Bohumína po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku - 1 ks radiostanice vozidlová TPM 700 PEGAS-MATRA, výrobní číslo 415180006 v hodnotě 56 537,25 Kč a 1 ks montážní sada k radiostanici TPM 700, výrobní číslo 91 v hodnotě 13 636,70 Kč s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh na dobu 8 let ode dne podpisu smlouvy o výpůjčce pro účely požární ochrany a integrovaného záchranného systému.

 

Oprava Kalischova kříže

545/24

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • opravu Kalischova kříže v Kopytově dle předloženého návrhu
 • úpravu výdajové části rozpočtu odboru ŠKaS
 • navýšení neinvestičních výdajů o 150 tis. Kč
 • snížení rezervy města o 150 tis. Kč

 

Žádosti Úřadu práce ČR o souhlas obce (pomoc v hmotné nouzi) 

546/24

Rada města Bohumína po projednání

 1. neuděluje souhlas ve smyslu § 33 odstavce 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Bohumín určil za osobu užívající byt osoby uvedené v příloze č. 1, které užívají za účelem bydlení 1. ubytovací zařízení uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
   
 2. pověřuje starostu města Bohumína, Ing. Petra Víchu, (v jeho nepřítomnosti místostarosty Ing. Lumíra Macuru, p. Igora Bruzla) k podpisu vyjádření města Bohumína dle § 33 odstavce 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

 

Dodatky ke smlouvám a dohodám

Dodatek č. 6 – pojistná smlouva 

547/24

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření Dodatku č. 6 k pojistné smlouvě č. 400 035 826 o pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Bohumín.

 

Realizace překládky sítě el. komunikací (RVP vnitroblok Alešova) 

548/24

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2016/00044 s vlastníkem – Česká telekomunikační infastruktura a. s., vyvolané v rámci přípravy akce Regenerace lokality „RVP Vnitroblok Alešova v k. ú. Nový Bohumín“

 

Příspěvkové organizace 

Centrum sociálních služeb Bohumín - zajištění služeb domova pro seniory 

549/24

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. prodloužení smlouvy o poskytování služeb uzavřené 20. 11. 2015 mezi Centrem sociálních služeb Bohumín, příspěvkovou organizací a Bohumínskou městskou nemocnicí a.s., dle předloženého návrhu (do 31. 12. 2016)
   
 2. postup při zajištění zhotovení a dodání jídel k zajištění celodenního stravování klientů domova pro seniory (na ul. Slezské č. p. 23) a obědů zaměstnanců Centra sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace od 1. 8. 2016, takto:
   
 3. udělení výjimky ze Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumína pro přímé zadání zakázky a uzavření smlouvy na zajištění zhotovení a dodání jídel k zajištění celodenního stravování klientů domova pro seniory (na ul. Slezské č. p. 23) a obědů zaměstnanců Centra sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, mezi Centrem sociálních služeb Bohumín, příspěvkovou organizací a Bohumínskou městskou nemocnicí, a.s. na dobu určitou dle předloženého návrhu (od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2016).

 

Úprava platu

550/24

Rada města Bohumína po projednání schvaluje úpravu platu ředitelce příspěvkové organizace Centrum sociální služeb Bohumín Bc. Anně Oršulíkové s účinností od 1. 5. 2016 dle předloženého návrhu.

 

Školství - výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ a ZŠ

551/24

Rada města Bohumína po projednání schvaluje 

udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřských a základních škol dle § 23 zák. č 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v maximálním počtu čtyř dětí, nejvýše však do kapacity školy s účinností od 1. 9. 2016 na školní rok 2016/2017 pro příspěvkové organizace:

 • Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace, Mateřská škola Záblatí Na Pískách 70, V maximálním počtu 4 dětí na třídu a do naplnění kapacity školy.
 • Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace, Mateřská škola FITŠKOLKA Okružní 683, Mateřská škola Rafinérský lesík 1140, V maximálním počtu 4 dětí na třídu a do naplnění kapacity školy.
 • Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace, Pro VIII. třídu do počtu 34 žáků ve třídě.
 • Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace, Mateřská škola Starý Bohumín, Starobohumínská 333, Mateřská škola Smetanova 840, V maximálním počtu 4 dětí na třídu a do naplnění kapacity školy.
 • Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace, Mateřská škola Čáslavská 335, Pro dvě třídy MŠ, ve kterých bude po 25 dětech.
 • Základní škola a Mateřská škola Bohumín Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace, Mateřská škola Skřečoň 1. máje 325, Pro dvě třídy MŠ, ve kterých bude po 25 dětech.  
 • Mateřská škola se speciální třídou Bohumín-Nový Bohumín Nerudova 1040, příspěvková organizace, Heterogenní třída do počtu 27 dětí.

udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě základní školy dle § 23 zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 9. 2016 na školní rok 2016/17 pro příspěvkovou organizaci: Základní škola T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace.

 

Jednací řád rady města – dodatek č. 1

552/24

Rada města Bohumína po projednání schvaluje Dodatek č. 1 Jednacího řádu rady města s účinností od 9. 5. 2016 (zveřejňování usnesení RM na webových stránkách města).

 

Petice

553/24

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí petici občanů domů čp. 905-907 ul. Štefánikova ve věci odstranění karem a napojení na CZT pro rozvod teplé vody v bytech
   
 2. schvaluje způsob vyřízení petice dle předloženého návrhu.

 

Komise RM 

Aktualizace komisí 

554/24

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí rezignaci pana Jana Sedláčka, bytem ***** na funkci předsedy komise bezpečnostní
   
 2. jmenuje
  a) pana Jana Sztwiertniu, bytem *****, předsedou komise bezpečnostní
  b) pana Jana Sedláčka, bytem *****, předsedou komise pro územní rozvoj, podnikání a zaměstnanost
  c) pana Viléma Žáka, bytem ***** členem komise pro městskou část Starý Bohumín
  d) paní Ing. Doris Starzykovou, bytem ***** členkou komise pro městskou část Starý Bohumín

  

Komise pro otevřenou radnici

555/24

Rada města Bohumína po projednání rozhodla nezřídit „Komisi pro otevřenou radnici“.

  

Výběrová řízení 

Výběr nejvhodnější nabídky 

556/24

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
 • výsledné pořadí nabídek
 • uzavření smlouvy s uchazečem na druhém pořadí, v případě neposkytnutí součinnosti a neuzavření smlouvy s prvním uchazečem u zakázky „Zástavba rodinných domů, ul. Anenská - Rychvaldská, Bohumín – Záblatí“
 • úpravy rozpočtu
  a) navýšení investičních výdajů na akci „Sítě pro RD ul. Anenská - Rychvaldská – Záblatí o 1 200 tis. Kč
  b) snížení rezervy města o 1 200 tis. Kč

 

Výjimka ze Směrnice pro zadávání VZ (Požární pomocný automobil)

557/24

Rada města Bohumína po projednání schvaluje udělení výjimky ze Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumín pro přímé zadání akce „Dodávka požárního pomocného automobilu pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Starý Bohumín od firmy HAGEMANN a.s. se sídlem Hradní 27/37, 710 00 Ostrava, IČO: 26826925, dle předloženého návrhu.

 

Zjednodušené podlimitní řízení

558/24

Rada města Bohumína po projednání schvaluje 

 • zadání veřejné zakázky na dodávky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, způsobem „zjednodušené podlimitní řízení“
 • kritéria pro prokázání kvalifikačních předpokladů
 • kritéria pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů
 • seznam firem navržených k obeslání pro zakázku „Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení Bohumín“.

 

Zakázka malého rozsahu 

559/24

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na dodávky v souladu se směrnicí města jako zakázku malého rozsahu
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikaci uchazečů
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání na akci dle předloženého návrhu pro zakázku „ZŠ ČSA – technologické vybavení školní kuchyně“

 

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 9.5.2016
Počet zhlédnutí: 1 820

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.22 sekund