close google translator menu
Dnes je Neděle 26.5., svátek má Filip.
Dnes má svátek Filip. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Magdalena Kožená (*1973) - Česká operní pěvkyně, mezzosopranistka
 • Lenny Kravitz (*1964) - Americký rokový zpěvák
 • Miles Davis (*1926, +28.9.1991) - Americký jazzový trumpetista, skladatel a kapelník
 • Oldřich Mikulášek (*1910, +13.7.1985) - Český básník
 • Vítězslav Nezval (*1900, +6.4.1958) - Český básník
 • John Churchill (*1650, +16.6.1722) - Vévoda z Marlhorough, účastník válek o španělské dědictví
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 1.2.2016

Usnsesení z 18. zasedání rady města Bohumína dne 1. února 2016

Přítomni: 7 členů RM

 

Per rollam – 20. 1. 2016 

Dotace - státní podpora sportu MŠMT ČR pro rok 2016 

436/18

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. podání žádosti o dotaci z Programu MŠMT Státní podpora sportu pro rok 2016 (program 133510, subtitul 133512) na realizaci projektu „Skatepark Bohumín“ dle podmínek dotačního programu

 2. uvolnění částky 2 mil. Kč z rezervy města na financování projektu „Skatepark Bohumín“ v případě přidělení dotace.

  

Příprava zasedání ZM – 8. 2. 2016 

437/18

Rada města Bohumína projednala v rámci přípravy zasedání ZM dne 8. 2. 2016 a doporučuje ZM k projednání tyto materiály:

1. Rozbor přijatých stížností a petic za rok 2015  (1/10 Z)

2. Hodnocení činnosti MP za r. 2015  (2/10 Z)

3. Hodnocení činnosti a odměny členům komisí rady města a výborů zastupitelstva města

za  2. pol. 2015  (3/10 Z)

4. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva města – informace o změně (4/10 Z)

5. Bezúplatný převod movitého majetku  (5/10 Z)

6. OZV, kterou se mění OZV č. 2/2012, kterou se vydává Požární řád města Bohumína (6/10 Z)

7. Dotace na zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže v roce 2016 (7/10 Z)

8. Zásady pro poskytování bezúročné zápůjčky na financování výměny kotlů na pevná paliva v  rodinných domech v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (8/10 Z)

9. Návrhy na pořízení změny územního plánu (9/10 Z)
10. Dotace - Skatepark Bohumín (10/10 Z)

11. Věcná břemena (11/10 Z)

12. Bezúplatný převod pozemků (12/10 Z)

13. Prodej pozemku (13/10 Z)

14. Předkupní právo (14/10 Z)

15. Výkup pozemků (15/10 Z) 

 

Valné hromady společností města 

BM servis, a. s.

Manažérská smlouva, osobní hmotná zainteresovanost

438/18

Rada města Bohumín při výkonu působnosti Valné hromady obchodní společnosti BM servis a. s., se sídlem Bohumín, Nový Bohumín, Krátká 775, PSČ 735 81, IČ: 47672315, ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje

1. manažerskou smlouvu o individuální mzdě pro výkonného ředitele BM servis a. s. na dobu neurčitou

2. ukazatele a podmínky osobní hmotné zainteresovanosti dle předloženého návrhu.

 

BOSPOR, spol. s r. o. 

Finanční a investiční plán 2016

439/18

Rada města Bohumína při výkonu působnosti  Valné hromady společnosti Bospor spol. s r. o., Koperníkova 1174, 735 81  Bohumín schvaluje finanční a investiční plán společnosti Bospor spol. s r. o. pro rok 2016

 

Směrnice pro vyplacení ročních odměn, úprava platu 

440/18

Rada města Bohumína ve funkci Valné hromady společnosti Bospor spol. s r. o. schvaluje výkonnému řediteli společnosti Bospor spol. s  r. o. 

 1. Směrnici pro vyplacení ročních odměn za rok 2016
 2. úpravu platu - navýšení o 3 % s účinností od 1. 3. 2016.

 

Dotace 

Přijetí dotace na projekt

441/18

Rada města Bohumína po projednání schvaluje přijetí dotace na projekt Rekonstrukce náměstí Svobody ve Starém Bohumíně, realizovaný v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, v předpokládané výši až 100 % celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně ve výši 17.140.127,31 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

 

Grantová činnost PO

442/18

Rada města Bohumína po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci

 1. z MŠMT, Rozvojový program Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v ZŠ a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016, na projekt o názvu „Zrcadlo života“ pro Masarykovou základní školu a Mateřskou školu Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace
   
 2. z MŠMT, Rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016 na projekt o názvu „Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením“ pro Základní školu a Mateřskou školu Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace
   
 3. z MŠMT, Rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016 na projekt o názvu „Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením“ pro Základní školu a Mateřskou školu Bohumín-Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace

 

Dary 

Policista roku 2015

443/18

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o poskytnutí finančního a věcného daru prap. Martinu Janíkovi, policistovi obvodního oddělení PČR Bohumín u příležitosti umístění v anketě „Policista roku 2015“, vyhlášené Krajským ředitelstvím Moravskoslezského kraje, územního odboru Karviná dle předloženého návrhu.

 

Dárci krve

444/18

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí peněžitého a věcného daru  dobrovolným dárcům krve v souladu se zákonem 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve výši dle předloženého návrhu

 1. nositelům zlaté plakety MUDr. Janského           1 500 Kč        
 2. nositelům zlatého kříže III. třídy                         2 500 Kč                                                            
 3. nositelům zlatého kříže II. třídy                          3 500 Kč

 

Webová doména

445/18

Rada města Bohumína po projednání

1. rozhodla

o přijetí daru – webové domény bohumin.cz od společnosti READYiNET s. r. o. se sídlem Studentská 182, Bohumín-Nový Bohumín, IČO 28627032

2. pověřuje

    starostu města podpisem darovací smlouvy.

 

Majetkové záležitosti

Věcná břemena

446/18

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o zřízení věcného břemene, služebností, na majetku města Bohumína pro umístění a provozování sjezdu v části  pozemku města p. č. 38/4 – op, ost. kom. v k. ú. Skřečoň, zapsaného na LV č. 10001,  ve prospěch pozemků p. č. 109/2 – orná půda, č. 109/4 – zast. pl. a nádv. a budovy s č. p. 848, rodinný dům, která stojí na pozemku p. č. 109/4 v k. ú. Skřečoň,  zapsaných na LV č. 1508 k. ú. Skřečoň obce Bohumín, nyní ve výlučném vlastnictví Ing. Tomáše Červenky, bytem *****,  investora stavby sjezdu a budoucího oprávněného  z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost sjezdu, bude zřízeno v rozsahu celkem 17 m2 dle  geometrického plánu č. 1515-186/2015  za  podmínek dle průvodní zprávy a Zásad“ města a náhradu ve výši 60 Kč za 1 m2 dotčené parcely, tj. celkem 1.020 Kč + DPH ve výši platné ke  dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

 

Postup prodeje pozemků – výstavba RD ul. Slunečná 

447/18

Rada města Bohumína po projednání schvaluje postup při prodeji pozemků pro výstavbu rodinných domů na ul. Slunečné v  Záblatí  a  vyvolávací kupní cenu pro vyhlášení licitačních řízení dle předloženého komentáře.

 

Pronájmy pozemků

448/18

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 48 – ost. plocha, ost. kom. o výměře cca 222 m2 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín s panem Martinem Dluhým, bytem ***** za účelem údržby pozemku za symbolické nájemné dle Zásad ve výši 100 Kč ročně  s účinností od 1. 2. 2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

 1. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku 1486/1 – ostatní plocha, zeleň o výměře cca  100 m2 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín s panem Alešem Jirsou, bytem  *****, za účelem umístění terasy k objektu restaurace za nájemné ve výši dle varianty č. 1 s účinností od 1. 4. 2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Nebytové prostory 

449/18

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání – kanceláře – o rozloze 51,20 m2 v domě čp. 322, ul. Trnková, Pudlov, č. prostoru 201, s nájemcem Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 40613411, Petržílkova 2565/23, 158 00, Praha – Stodůlky, zastoupená p. Teunisem Scholtensem, na dobu neurčitou, za symbolické nájemné 100,00 Kč/rok, pro umístění kanceláře.
 1. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání – kanceláře – o rozloze 17,75 m2 v domě čp. 225, nám. T. G. Masaryka v Bohumíně, č. prostoru 314, s nájemcem Česká republika – Generální finanční ředitelství se sídlem Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ: 117 22, zastoupená Ing. Jiřím Grünseisenem, ředitelem Sekce ekonomiky, IČO: 720 80 043, DIČ: CZ72080043, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 22.300,00 Kč/rok, pro umístění kanceláře finančního úřadu.
 1. o nenavýšení ceny nájmu o skutečné procento inflace za rok 2015 těm nájemcům NP v majetku města Bohumína, kteří k rozhodnému datu nebudou mít evidovány splatné nedoplatky na nájemném nebo na zálohách na dodávku služeb spojených s užíváním NP, nebo na vyúčtování dodávky služeb spojených s užíváním NP, přičemž rozhodné datum je 29. 2. 2016.
 1. o prominutí pohledávky z pronájmu prostoru sloužícího podnikání – objektu čp. 1178, ul. Šunychelská, Bohumín, bývalý hudební klub BUBLINA v parku, bývalému nájemci p. Tomáši Pončovi, IČO: 01721381, *****, v celkové výši 18.931,00 Kč.

 

Sleva z nájmu bytů

450/18

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o slevě z nájmu bytů (v rámci plánovaných oprav a investic) dle předloženého návrhu.

 

Mimořádné přidělení bytu

451/18

Rada města Bohumína po projednání rozhodla                                                                                                                                                                                                                       

 1. o mimořádném přidělení bytu č. 71 na ul. Okružní 1087 v Novém Bohumíně o velikosti 0+2, standardní kvality – původně  byt I. kat. p. Janě Nedialkovové, trvale bytem *****, na dobu neurčitou, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně,
 1. o mimořádném přidělení bytu č. 72 na ul. Okružní 1087 v Novém Bohumíně o velikosti 0+2, standardní kvality – původně  byt I. kat. p. Veronice Pohludkové, trvale bytem *****, na dobu určitou jednoho roku s možností dalšího prodloužení, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně,
 1. o mimořádném přidělení bytu č. 2 na ul. Okružní 1069 v Novém Bohumíně o velikosti 0+2, standardní kvality – původně  byt I. kat. p. Lubici Pištorové, trvale bytem *****, na dobu neurčitou, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně,
 1. o mimořádném přidělení bytů na ul. Trnková v Bohumíně-Pudlově o velikosti 1+1 a 1+2, standardní kvality – původně  byty II. kat. Armádě spásy, z. s. se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha-Stodůlky na dobu určitou do 31. 12. 2016, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně.

 

Statistiky

452/18

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí  

 1. informaci o neobsazených sociálních bytech za 2. pololetí 2015
 2. informaci o podaných výpovědích z nájmu bytu 2. pololetí 2015
 3. informaci o licitovaných bytech za r. 2015.

 

Žádosti Úřadu práce ČR o souhlas obce (pomoc v hmotné nouzi) 

453/18

Rada města Bohumína po projednání

 1. 1.   neuděluje souhlas

ve smyslu § 33 odstavce 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Bohumín určil za osobu užívající byt osoby uvedené v příloze č. 1, které užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

 1. 2.   pověřuje

starostu města Bohumína, Ing. Petra Víchu, (v jeho nepřítomnosti místostarosty Ing. Lumíra Macuru, p. Igora Bruzla) k podpisu vyjádření města Bohumína dle § 33 odstavce 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

 

Armáda spásy – smlouva o spolupráci 

454/18

Rada města Bohumína po projednání schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Bohumín a Armádou spásy v České republice, zast. Mgr. Marcelou Stryjovou, se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5 – Stodůlky, dle předloženého návrhu   

 

Služby mezi CSSB, BMN, a. s. a Domovem Jistoty, p. o.

455/18

Rada města Bohumína po projednání

schvaluje

 1. prodloužení smlouvy o poskytování služeb uzavřené 20. 11. 2015 mezi Centrem sociálních služeb Bohumín, příspěvkovou organizací a Bohumínskou městskou nemocnicí a. s., dle předloženého návrhu
 1. prodloužení smlouvy o poskytování služeb uzavřené 23. 11. 2015 mezi Centrem sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace a Domovem Jistoty, příspěvkovou organizací, dle předloženého návrhu

 

Jmenování členů komisí 

Pro hodnocení žádostí o dotace

 

456/18

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

členy komise pro hodnocení žádostí o dotace v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb a ostatních aktivit v sociální oblasti v roce 2016 (SOC) u dotačních titulů:

 1. SOC 1/16 Podpora poskytování registrovaných sociálních služeb
 2. SOC 3/16 Podpora prorodinných aktivit a prevence sociálně patologických jevů dle předloženého návrhu   

  

Pro rozdělování dotací z rozpočtu města

457/18

Rada města Bohumína po projednání jmenuje 

 1. členy komise pro schvalování dotací na pořádání sportovních, kulturních a ostatních zájmových akcí do max. výše 10 000 Kč na 1 akci dle předloženého návrhu
 1. členy komise pro hodnocení projektů v oblasti kulturní činnosti dle předloženého návrhu
 1. členy komise pro hodnocení projektů sportovního rozvoje, výkonnostního růstu a reprezentace dle předloženého návrhu   

  

Nařízení – lesní hospodářství

Lesní hospodářské osnovy pro vlastníky lesů

458/18

Rada města Bohumína po projednání vydává Nařízení, kterým se oznamuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro vlastníky lesů o výměře  do 50 hektarů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bohumín.

 

Kácení a výsadba stromů - 2015

459/18

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí informace o kácení a výsadbě stromů provedené v roce 2015 v rámci údržby veřejné zeleně v Bohumíně.

 

Činnost JSDH v roce 2015

460/18

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů města za rok 2015.

 

Bezpečnostní situace ve městě

461/18

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí informaci vedoucího obvodního oddělení Policie ČR Bohumín npor. Bc. Martina Wastla o vývoji bezpečnostní situace v obvodu Bohumín, Rychvald a Dolní Lutyně za rok 2015.

Příspěvkové organizace 

Porovnání mzdových prostředků, vč. aktualizace „Zásad“ (tarify, příplatky, odměny)

462/18

Rada města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí  

    informaci o porovnání mzdových prostředků na školách v roce 2015

2. schvaluje

    Zásady pro stanovení tarifního platu, příplatku za vedení, osobního příplatku, zvláštního     

    příplatku, specializačního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených  

    městem Bohumín (školy, DDM, K3).

 

Nájemní smlouvy v roce 2015

463/18

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí informaci o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce v příspěvkových organizacích města Bohumín v roce 2015.

 

Petice 

464/18

Rada města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí  

petici občanů ve věci „Opravy vnitrobloku mezi ulicemi Štefánikova, Alešova a Spojovací“

2. schvaluje

způsob vyřízení petice dle předloženého návrhu.

 

Stav zaměstnanců – RaI 

465/18

Rada města Bohumína po projednání schvaluje úpravu pracovní smlouvy zaměstnankyně odboru rozvoje a investic na dobu určitou do 31. 3. 2018 (z doby určité do 31. 3. 2016) ve vztahu k počtu investičních techniků:

 • stávající stav: 9,
 • stav nejpozději od 31. 12. 2016 do 31. 3. 2018:  8.

 

Komise rady města

Rámcové plány činnosti 2016

466/18

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí rámcové plány činnosti komisí rady města pro rok 2016

 

Aktualizace komise pro ÚR, podnikání a zaměstnanost

467/18

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí

rezignaci pana DiS Jindřicha Krále na funkci předsedy komise pro územní rozvoj, podnikání a zaměstnanost ke dni 15. 1. 2016.

 

Výběrová řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Přijetí úvěru města 

468/18

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na služby v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, způsobem „zjednodušené podlimitní řízení“
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikaci uchazečů
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • seznam bankovních institucí navržených k obeslání

pro zakázku „Přijetí úvěru města Bohumín“.

 

Nové výtahy pro bytové domy 

469/18

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejných zakázek na dodávku v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, způsobem „zjednodušené podlimitní řízení“
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů
 • seznam firem navržených k obeslání na akci dle přiloženého návrhu

pro zakázky:

 1. „Nové výtahy pro bytový dům Tovární, čp. 426, Bohumín“
 2. „Nové výtahy pro bytový dům čp. 1070 na ul. Alešova, Bohumín“.

   

Otevřené podlimitní řízení

470/18

Rada města Bohumína po projednání

schvaluje  

 • zadání veřejných zakázek na stavební práce v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, způsobem „otevřené podlimitní řízení“
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů

pro zakázky:

1.  „Stavební úpravy bytového domu čp. 1042 - 1050 na ul. Čs. armády v Bohumíně“

2.  „Stavební úpravy bytového domu čp. 1032 - 1036 na ul. Čs. armády v Bohumíně“

3.  „Stavební úpravy bytových domů čp.  53, 55, 193, 205 na ul. Čáslavská v Bohumíně“

4.  „Stavební úpravy bytového domu čp. 1150 - 1152 na ul. Komenského v Bohumíně“

5.  „Stavební úpravy bytového domu čp. 1068, 1069 na ul. Okružní v Bohumíně“.

 

Zakázky malého rozsahu

471/18

Rada města Bohumína po projednání schvaluje  

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikaci uchazečů
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 •  kritérium pro hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání

pro zakázky:

 1. „Husova čp. 309 – oprava a nátěr fasády, Bohumín“
 2. „Dostavba komunikace Sportovní v Bohumíně“
 3. „Revitalizace vnitrobloku Čs. armády – Jateční, Bohumín – 4. etapa“
 4. „Kanalizace Skřečoň – lokalita Úvozní – III. a IV. etapa“   
 5. „Opravy účelových komunikací v Bohumíně 2016“
 6. „Oprava parkoviště ul. Revoluční v Bohumíně 2016“                            
 7. „Výměna teplovodu na ulici Tovární v Bohumíně-Záblatí, 1. etapa“
 8. „Instalace termoregulačních ventilů v Bohumínské městské nemocnici, a. s.“

  

Ing. Petr Vícha v. r.                                      
starosta                                                          

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 6.2.2016
Počet zhlédnutí: 1 546

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.23 sekund