close google translator menu
Dnes je Sobota 25.5., svátek má Viola.
Viola - jméno latinského původu. Znamená fialka.

Osobnosti narozené dnes:


 • Molly Sims (*1973) - Americká modelka a herečka
 • Anne Heche (*1969) - Americká herečka a režisérka
 • Prof. JUDr. Vladimír Franz (*1959) - Český postmoderní hudební skladatel a malíř
 • Eliška Balzerová (*1949) - Česká herečka
 • Sir Ian McKellen (*1939) - Britský divadelní a filmový herec
 • Jiřina Švorcová (*1928, +8.8.2011) - Česká divadelní a filmová herečka a komunistická politička
 • Anna Ferencová (*1927) - Česká herečka
 • František Ženíšek (*1849, +15.11.1916) - Český malíř a kreslíř
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 6.6.2016

Usnesení z 26. zasedání rady města Bohumína ze dne 6. června 2016

Přítomni:  7 členů RM

 

Příprava zasedání ZM

564/26

Rada města Bohumína projednala v rámci přípravy zasedání zastupitelstva města Bohumína a doporučuje ZM k projednání tyto materiály: 

1. Změna Obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Požární řád města Bohumína (1/12 Z)
2. Hospodaření města za I. - IV. 2016 a návrh na úpravu rozpočtu města na rok 2016 (2/12 Z)
3. Výroční zprávy obchodních společností města za rok 2015 (3/12 Z)
4. Dodatek ke smlouvě o úvěru (4/12 Z)
5. Rozšíření služby školního stravování (SMŠ Bambino, jesle Majdalenka) (5/12 Z)
6. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy (6/12 Z)
7. Kotlíkové dotace - poskytnutí bezúročné zápůjčky (7/12 Z)
8. Jednací řád výborů zastupitelstva města – novela (8/12 Z)
9. Informace o záměru firmy ČEMAT, spol. s. r. o. (9/12 Z)
10. Poskytnutí účelové dotace (10/12 Z)
11. Darování domovních čerpacích stanic a tlakové kanalizační přípojky (11/12 Z)
12. Poskytnutí bezúročných zápůjček na kanalizační přípojky (12/12 Z)
13. Darování pozemků (13/12 Z)
14. Prodej pozemku (14/12 Z)
15. Stanovení kupní ceny pozemků pro vyhlášení licitačního řízení (15/12 Z)
16. Odpis pohledávek a udělení výjimky ze Zásad (16/12 Z)

 

Finanční záležitosti 

Finanční dary

565/26

Rada města Bohumína po projednání

 1. schvaluje poskytnutí peněžního daru pro Myslivecký spolek (dále MS) Pudlov - Vrbice - Bohumín na zazvěřování honitby dle předloženého návrhu
 2. bere na vědomí Dohodu o vzájemné spolupráci a porozumění mezi partnery městem Bohumín a MS Pudlov - Vrbice v souvislosti se záměry rozšíření rekreačního využití Vrbického jezera a jeho okolí.

 

566/26

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč spolku PRO-FIT 12 Bohumín, z. s.,na uspořádání akce „PODĚKOVÁNÍ VÁM“ dne 8. 6. 2016.

 

Účetní závěrka a výsledek hospodaření 2015 – PO

567/26

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

1. účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace, identifikační číslo 61988731
2. výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015
3. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace do fondů dle předloženého návrhu

 

Dotace

Poskytnutí dotace 

568/26

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů Bohumín-Kopytov, se sídlem Šunychelská 34, Bohumín-Šunychl, IČO: 75060779 ve výši 5.000 Kč na financování družební akce pod názvem Hasiči dětem hrou – přeshraniční spolupráce SDH Kopytov a OSP Gyrzyce ve dnech 02. - 09. 07. 2016 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.

 

569/26

Rada města Bohumína po projednání

 • bere na vědomí doporučující stanovisko komise sociální k návrhům na výši dotace jednotlivým žadatelům o poskytnutí dotaci z rozpočtu města Bohumína dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 • rozhodla
  a) poskytnout dotace z rozpočtu města Bohumína žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  b) neposkytnout dotaci z rozpočtu města Bohumína žadateli Nadace pro transplantaci kostní dřeně se sídlem Na Roudné 123/212, 301 00 Plzeň, IČ 45333378 s odůvodněním dle předloženého návrhu

 

Finanční spoluúčast se SMOOK

570/26

Rada města Bohumína po projednání

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o finanční spoluúčasti se Svazkem měst a obcí okresu Karviná o vyúčtování dotace v projektu „Rozvoj a doplnění turistické infrastruktury podél řeky Olše a Odry“ s úpravou v čl. I., bodu 2)

2. pověřuje starostu města Ing. Petra Víchu k podpisu dodatku č. 1 k této smlouvě

 

Majetkové záležitosti

Pronájem pozemků – plakátovací zařízení

571/26

Rada města Bohumína po projednání

 • schvaluje
  a) zveřejnění záměru pronájmu částí pozemků parc. čísla 2700/1, 913/27, 2699, 983, 479, 550, 2704/1, 1538/3, 1216/4, 1506, 980/57 v k. ú. Nový Bohumín, parc. č. 1492, 114/3 v k. ú. Skřečoň, parc. č. 1116, 1092, 2583/1 v k. ú. Starý Bohumín, parc. č. 1502, 62/3 v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín pro umístění plakátovacích zařízení a hledání partnera pro „Zajištění správy a provozování plakátovacích ploch“ dle předloženého návrhu.
  b) složení hodnotící komise
 • ukládá odboru majetkovému zveřejnit záměr pronájmu částí pozemků a hledání partnera pro „Zajištění správy a provozování plakátovacích ploch“ na území města Bohumín na úřední desce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. a výsledky předložit radě města, Z: Ing. Eva Drdová, T: 8. 8. 2016

 

Výpůjčka pozemků

572/26

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 1524 – ostatní plocha, silnice v kat.  území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, středisko Karviná, Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, v rámci stavby „Zástavba rodinných domků, ul. Anenská – Rychvaldská, Bohumín – Záblatí“ z důvodu výstavby příjezdové komunikace a vodovodu, na dobu určitou od 13. 6. 2016 do 31.12.2016.

 

Nebytové prostory

573/26

Rada města Bohumína po projednání

1. rozhodla

a) o uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v domě čp. 225, nám. T. G. Masaryka v Bohumíně, místnost v přízemí č. B107 o rozloze 17,75 m2 s nájemcem Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, IČO: 41197518, se sídlem Orlická 4/2020, Praha – Vinohrady, za nájemné 1.200 Kč/m2/rok, na dobu určitou od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016, pro umístění kanceláře pobočky po dobu rekonstrukce v původních prostorách,

b) o uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v domě čp. 107, tř. Dr. E. Beneše v Bohumíně, číslo prostoru 305, prodejna v přízemí o rozloze celkem 205,00 m2 se zájemcem MORAVEL, a. s, IČO: 45192511, se sídlem Sladkovského 42, Olomouc – Holice za nájemné ve výši 1.000,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, pro provozování prodejny papírenského zboží, školních a kancelářských potřeb a hraček,

c) nesnížit nájemné nájemci VODAFONE Czech Republic, a. s., IČO: 25788001, se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Praha – Stodůlky, za pronájem části střechy nemovitostí čp. 1070 ul. Alešova a čp. 1052 ul. Čs. armády v Bohumíně,

2. bere na vědomí informaci o změně názvu (obchodního jména) některých nájemců.

 

574/26

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí informaci o neuzavření nájemní smlouvy společností KUBOJAMA, s. r. o. na pronájem nebytového prostoru

 

 1. ukládá majetkovému odboru oslovit druhého zájemce a v případě jeho nezájmu třetího v pořadí s nabídkou na uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě čp. 815, ul. Studentská v Bohumíně, dle nabídek učiněných při licitačním řízení konaném dne 23. 3. 2016. Při neuzavření smlouvy s žádným ze zájemců, vypsat novou licitaci. T: 30. 6. 2016, Z: Drdová

 

Mimořádné přidělení bytů

575/26

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o mimořádném přidělení bytu č. 3 na ul. Trnková 283 v Bohumíně - Pudlově o velikosti 1+2, standardní kvality – původně  byt II. kat. pro p. Roberta Jana a p. Annu Janovou, oba trvale bytem ***** na dobu určitou šesti měsíců s možností dalšího prodloužení, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně;
 2. o mimořádném přidělení bytu č. 1 na ul. Trnková 304 v Bohumíně-Pudlově o velikosti 1+1, standardní kvality – původně  byt II. kat. pro p. Pavla Mirgu a p. Sabrinu Mirgovou, oba trvale bytem ***** na dobu určitou šesti měsíců s možností dalšího prodloužení, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně;
 3. o mimořádném přidělení bytu č. 1 na ul. Trnková 282 v Bohumíně-Pudlově o velikosti 1+2, standardní kvality – původně  byt II. kat. pro p. Jaroslava Baudyše a p. Jolanu Baudyšovou, oba trvale bytem ***** na dobu určitou šesti měsíců s možností dalšího prodloužení, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně;
 4. o mimořádném přidělení bytu č. 3 na ul. Partyzánská 302 v Bohumíně-Pudlově o velikosti 1+1, standardní kvality – původně byt II. kat. pro p. Davida Petrovku, trvale bytem ***** na dobu neurčitou, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně;
 5. o mimořádném přidělení bytu č. 1 na ul. Trnková 305 v Bohumíně-Pudlově o velikosti 1+1, standardní kvality – původně byt II. kat. pro Armádu spásy, se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha-Stodůlky na dobu určitou do 31. 12. 2016, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně;
 6. o mimořádném přidělení bytu č. 6 na ul. Trnková 306 v Bohumíně-Pudlově o velikosti 1+1, standardní kvality – původně byt II. kat. pro Armádu spásy, se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha - Stodůlky na dobu určitou do 31. 12. 2016, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně.

 

Úprava nájemného v domech pro příjmově vymezené osoby 

576/26

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. nenavýšit nájemné o inflaci v domech čp. 716 na ul. Okružní v Novém Bohumíně, čp. 26 na ul. Slezská ve Starém Bohumíně a čp. 65 na ul. U Školky, v Bohumíně - Vrbici
 2. zvýšit maximální částku u licitací v domě čp. 716 na ul. Okružní v Bohumíně o inflaci.

 

Turistické informační centrum (Pod Zeleným dubem a v Penzionu ve věži) 

577/26

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o provozování Turistického informačního centra mezi městem Bohumín a panem Adrianem Marcinem Wowrou, nar. 11. 11. 1985, místo podnikání Elišky Krásnohorské 1298/4, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 04186940 v objektu Pod Zeleným dubem na nám. Svobody 37, Bohumín-Starý Bohumín, s účinností od 01. 07. 2016 dle předloženého návrhu.
 2. uzavření Smlouvy o provozování Turistického informačního centra mezi městem Bohumín a společností BOSPOR, spol. s r.o. se sídlem Koperníkova 1174, 735 81 Bohumín, IČO: 26815982 v objektu Penzionu ve věži, na adrese Koperníkova 1215, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, na dobu neurčitou s účinnosti od 01. 07. 2016 dle předloženého návrhu.

 

Žádosti Úřadu práce ČR o souhlas obce (pomoc v hmotné nouzi) 

578/26

Rada města Bohumína po projednání

 1. neuděluje souhlas ve smyslu § 33 odstavce 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Bohumín určil za osobu užívající byt osoby uvedené v příloze č. 1, které užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení uvedené v příloze č. 1 předloženého návrhu
 2. pověřuje starostu města Bohumína, Ing. Petra Víchu, (v jeho nepřítomnosti místostarosty Ing. Lumíra Macuru, p. Igora Bruzla) k podpisu vyjádření města Bohumína dle § 33 odstavce 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

 

Příspěvkové organizace

ZŠ Skřečoň - výjimky z počtu žáků ve třídách 

579/26

Rada města Bohumína po projednání schvaluje udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřských a základních škol dle § 23 zák. č 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v maximálním počtu čtyř dětí, nejvýše však do kapacity školy s účinností od 01. 09. 2016 na školní rok 2016/2017 pro příspěvkovou organizaci: Základní škola a Mateřská škola Bohumín - Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace, Základní škola Skřečoň 1. máje 217, Pro III. třídu do počtu 31 žáků ve třídě. Pro IV. třídu do počtu 33 žáků ve třídě.

 

Podnájem NP k provozování jeslí 

580/26

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí informaci o zřízení soukromých jeslí v budově mateřské školy na ul. Tovární 427 Bohumín-Záblatí od 01. 09. 2016
 2. rozhodla o udělení souhlasu k uzavření podnájemní smlouvy mezi současným nájemcem nebytových prostor SOUKROMOU MATEŘSKOU ŠKOLOU TOVÁRNÍ s.r.o. se sídlem Tovární 427, 735 52 Bohumín-Záblatí, IČ 25371916 a Radmilou Kulínskou, bytem *****, IČ 88144739 na část nebytových prostor v budově čp. 427 na ul. Tovární, Bohumín-Záblatí za účelem provozování jeslí s účinností od 01. 08. 2016.

 

Projekt „Jubilanti 2016“

581/26

Rada města Bohumína po projednání schvaluje ocenění jubilantů bohumínských škol a školského zařízení dle předloženého návrhu.

 

Hodnocení činnosti PO a odměny ředitelům

582/26

Rada města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí činnost příspěvkových organizací města Bohumín,

2. schvaluje odměny ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací dle pozměňujícího návrhu.

 

Odpis pohledávek 

583/26

Rada města Bohumína po projednání schvaluje odpis nevymahatelných pohledávek v organizacích

 1. K3 Bohumín, příspěvková organizace ve výši 3.600 Kč za provedení reklamy
 2. Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace ve výši 1.950 Kč za pronájem tělocvičny
 3. Základní škola a Mateřská škola Bohumín-Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace ve výši 2.000 Kč za pronájem tělocvičny

 

Záměr – vybudování pietního místa

584/26

Rada města po projednání schvaluje záměr vybudování pietního místa Pavlu Srničkovi v areálu fotbalového stadionuFK Bospor z rozpočtu města dle předloženého návrhu.

 

Otevření městského muzea

585/26

Rada města po projednání schvaluje termín a průběh slavnostního aktu otevření městského muzea v prostorách domu Pod Zeleným dubem dle předloženého návrhu

 

Směrnice (Finanční limity pro povolování školení, pracovní zahraniční cesty a stáže) 

586/26

Rada města Bohumína po projednání schvaluje směrnici Finanční limity pro povolování školení členům zastupitelstva města a zaměstnancům města Bohumína, kompetence ke schvalování pracovních zahraničních cest a stáží.

  

Záštita města

587/26

Rada města Bohumína po projednání schvaluje převzetí záštity nad putovní výstavou pořádanou Ligou proti rakovině Praha pod názvem „Každý svého zdraví strůjcem“, která se uskuteční ve dnech 29. a 30. září 2016 v Bohumíně.

 

Smlouvy a dodatky ke smlouvám

Smlouvy vyvolané přípravou a realizací staveb 

588/26

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

a) uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2016/00035 s vlastníkem – Česká telekomunikační infastruktura a.s., vyvolané v rámci přípravy akce „Úprava části ul. Sokolská a vybudování nového chodníku, Bohumín-Záblatí“

b) uzavření dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č.1451/D/KA/2016 s vlastníkem – SmVaK Ostrava a. s., vyvolané v rámci přípravy akce „Úprava cyklostezky ul. Slezská a vybudování přechodů pro chodce ul. Mírová, Bohumín“

c) uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících – RWE GasNet, s.r.o., zastoupen RWE Distribuční služba, vyvolanou v rámci realizace akce „Záblatí – Chodník a rozšíření ulice Na Pískách“.

 

Úpravy bytových domů Čáslavská 

589/26

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci “Stavební úpravy bytových domů č. p. 53, 55, 193, 205 na ul. Čáslavská v Bohumíně”

 

Chodník Sokolská – Rychvaldská

590/26

Rada města Bohumína po projednání schvaluje uzavření dodatku k dohodě o údržbě zařízení po ukončení stavby Chodník podél silnice II/471, ul. Sokolská – Rychvaldská v Bohumíně

 

Výběrová řízení 

Výběr nejvhodnější nabídky

591/26

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
 2. výsledné pořadí nabídek

u zakázky „Stavební úpravy bytového domu čp. 246 na ul. Drátovenská v Bohumíně včetně odkanalizování“.

 

Zakázky malého rozsahu

592/26

Rada města Bohumína po projednání: schvaluje 

 • zadání veřejné zakázky v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumína, způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikaci uchazečů
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • seznam firem navržených k obeslání dle předloženého návrhu

pro zakázku: „Dodávka dopravního automobilu pro jednotku SDH Bohumín - Šunychl“.

 

593/26

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na služby v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, způsobem „veřejná zakázka malého rozsahu“ a povolení výjimky
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů
 • seznam firem navržených k obeslání na akci dle předloženého návrhu

pro zakázku „IZ 1-3 Bohumín - následná a rozvojová péče po dobu 4 let“ (IZ = izolační zeleň)

 

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 6.6.2016
Počet zhlédnutí: 1 990

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.30 sekund