close google translator menu
Dnes je Čtvrtek 23.5., svátek má Vladimír.
Dnes má svátek Vladimír. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Anatolij Karpov (*1951) - Ruský šachista (mistr světa)
 • Jan Grossman (*1925, +10.2.1993) - Český divadelní režisér, literární a divadelní kritik
 • Rosa Raisa (*1893, +28.9.1963) - Americká sopranistka
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 5.12.2016

Usnesení rady ze dne 5.12.2016

Usnesení z 38. zasedání rady města Bohumína ze dne 5. prosince 2016

Přítomni:  7 členů RM

  

Valné hromady společností

BM servis, a. s.

Finanční plán 2017

720/38

Rada města Bohumína v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. B) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ust. §12 odst.1 zák. 90/2012 Sb., při výkonu působnosti valné hromady společnosti obchodní firmy BM servis a. s. se sídlem Bohumín – Nový Bohumín, Krátká 775, PSČ 735 81, IČ: 47672315 schvaluje Finanční plán na rok 2017.

 

Záloha roční odměny 2016

721/38

Rada města Bohumín při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BM servis a. s., se sídlem Bohumín, Nový Bohumín, Krátká 775, PSČ 735 81, IČ: 47672315, ve smyslu stanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vyplatit zálohu ročních odměn za rok 2016 předsedovi představenstva a místopředsedovi představenstva BM servis a. s. dle předloženého návrhu.

 

BOSPOR, spol. s r. o.

Záloha roční odměny 2016

722/38

Rada města Bohumína ve funkci Valné hromady společnosti Bospor spol. s r. o., se sídlem Koperníkova 1174, 735 81 Bohumín schvaluje vyplatit zálohu na roční odměnu za rok 2016 jednateli společnosti Bospor spol. s r. o. dle předloženého návrhu.

 

Příprava zasedání ZM  

723/38

Rada města Bohumína projednala v rámci přípravy zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 12. 12. 2016 a

doporučuje ZM k projednání tyto materiály:

 • Informace o odměňování neuvolněných členů ZM a občanů zapojených do činnosti komisí a výborů včetně změny zásad (1/15 Z)
 • Hospodaření města za období I. - X. 2016 a návrh na úpravu rozpočtu roku 2016 (2/15 Z)
 • Návrh rozpočtu města pro rok 2017 (3/15 Z)
 • Uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací (4/15 Z)
 • Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy - Bunkr o. p. s. (5/15 Z)
 • Program na podporu poskytování sociálních služeb a ostatních aktivit v sociální oblasti v roce 2017 (6/15 Z)
 • 7. Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím v roce 2016 (7/15 Z)
 • 8. Informace o BMN a. s. (ústní prezentace) (8/15 Z)
 • 9. Odvolání a volba člena kontrolního výboru (9/15 Z)
 • 10. Prodej pozemku (10/15 Z)
 • 11. Darování pozemku (11/15 Z)
 • 12. Směna pozemků (12/15 Z)
 • 13. Převod pozemků (úplatný) (13/15 Z)
 • 14. Změna zakladatelské listiny BOSPOR, s. r. o. (14/15 Z)

 

Finanční záležitosti 

Pohoštění a dary 2017

724/38

Rada města Bohumína po projednání schvaluje výši čerpání na položce pohoštění a dary pro r. 2017 dle předloženého návrhu.

 

Rozpočtové opatření

725/38

Rada města Bohumína po projednání schvaluje rozpočtové opatření

 1. navýšení investičních výdajů o 170 tis. Kč na odboru organizačním na pořízení požárního dopravního automobilu pro jednotku SDH Bohumín - Šunychl
 2. snížení investičních výdajů o 170 tis. Kč na odboru rozvoje a investic z akce Skatepark.

 

Dary 

Přijetí daru – psí útulek

726/38

Rada města Bohumína po projednání schvaluje přijetí věcného daru od firmy B&F s. r. o. výroba chovatelských potřeb s. r. o., se sídlem Cerhenská 325, 290 01 Sokoleč, pro psí útulek Bohumín dle předloženého návrhu ve výši 9.317 Kč.

 

Poskytnutí daru - Policista roku 2016

727/38

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o poskytnutí finančního a věcného daru npor. Martinu Böhmovi, policistovi PČR obvodního oddělení Bohumín a p. Věře Šmídové, občanské zaměstnankyni PČR u příležitosti umístění v anketě „Policista roku 2016“, vyhlášené Krajským ředitelstvím Moravskoslezského kraje, územního odboru Karviná dle předloženého návrhu.

 

Poskytnutí daru - FK Bospor 

728/38

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč FK Bospor Bohumín z. s. se sídlem  Janáčkova 1218 735 81 Bohumín, IČO: 27034178 u příležitosti 10. výročí vzniku sloučením dvou fotbalových klubů

 

Dotace 

Poskytnutí dotace

729/38

Rada města Bohumína po projednání rozhodla poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu města Bohumína subjektu KAFIRA o.p.s., se sídlem Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava-Město, IČ 26588773 na poskytování registrované sociální služby – sociální rehabilitace, číslo registrace služby: 3459300 - v roce 2016, ve výši 6 000 Kč a uzavřít s uvedeným subjektem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

 

730/38

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí dotace 1. SC Bohumín ´98 se sídlem Komenského 1150, Bohumín – Nový Bohumín, IČO: 26547767 ve výši 15 000 Kč na úhradu startovného mezinárodní soutěže v házené starších dívek pod názvem Česko-Slovensko-Polská liga 2016-2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.

 

Granty

731/38

Rada města Bohumína po projednání

 1. schvaluje
  a) podání žádostí o dotaci a následnou realizaci projektů v rámci výzvy MŠMT, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02-16-022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. pro organizace
  - Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace na projekt o názvu „Naše škola“
  - Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace na projekt o názvu „Vzdělaný učitel = vzdělaný žák“
  - Základní škola a Mateřská škola Bohumín - Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace na projekt o názvu „Společné vzdělávání – úspěch pro každé dítě a žáka“
  b) podání žádosti o dotaci z MSK na projekt o názvu „Festival amatérských divadelních souborů MSK“ pro K3 Bohumín, příspěvková organizace.
 2. odkládá rozhodnutí o podání žádostí o dotaci a následnou realizaci projektů v rámci výzvy MŠMT, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02-16-022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. pro organizaci
  - Základní škola T. G. Masaryka Bohumín - Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace na projekt o názvu „Ve škole spolu“.
  T: 31. 1. 2017
  Z: Mgr. Pavla Skokanová

 

Majetkové záležitosti 

Prodloužení nájemní smlouvy pro Armádu spásy

732/38

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o prodloužení nájemních smluv pro Armádu spásy, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha-Stodůlky s účinností od 01. 01. 2017 na dobu určitou do 31. 12. 2017.

 

Věcná břemena

733/38

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o zřízení věcného břemene, služebnosti, pro stavbu „REKO MS Bohumín - Dělnická“, pro kterou byla uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. j. 2013/129/OM/VB, a to v rámci rozšíření rozsahu dotčení dle geometrického plánu č. 1536-242/2016, k části pozemku parc. č. 399/6 – orná půda, zapsaného na LV č. 10001 k. ú. Skřečoň, pro část stavby NTL plynovodu, ochranného pásma. Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o. se sídlem Ústí nad Labem, Kliše, Klíšská 940/96, PSČ 400 01, IČ: 27295567, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene, služebnosti, zastoupené společností GridServices, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311, za podmínek a náhradu ve výši 20 Kč za 1 m2 dotčené parcely kultury orná půda dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena pro všechny dotčené pozemky.

 

Nebytové prostory

734/38

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem movitého majetku – nábytku umístěném v nebytovém prostoru v domě čp. 418, ul. Masarykova v Bohumíně, č. prostoru 306, s nájemcem Místní akční skupina Bohumínsko, z. s. IČO: 00738557, Masarykova 158, Bohumín, za nájemné 4.000,00 Kč měsíčně do 31. 12. 2023.
 2. o akceptování přechodu nájmu a vyhovění žádosti p. Miroslava Potyše, nar. *****, bytem ***** ve věci pronájmu garážového stání ve společné garáži v domě čp. 7, nám. Svobody, č. garáže 405, po zemřelé Rozálii Potyšové – manželce žadatele.

 

Sleva z nájmu

735/38

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o slevě z nájmu bytů v domech čp. 101 na ul. Komenského a čp. 98 na tř. Dr. E. Beneše v Bohumíně dle předloženého návrhu.

 

Vyřazení majetku 

736/38

Rada města Bohumína po projednání schvaluje vyřazení movitého majetku formou fyzické likvidace - informační a internetový infokiosek, inventární číslo 24723 dle předloženého návrhu.

 

Výpůjčka majetku 

737/38

Rada města Bohumína po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce majetku – SW a HW v hodnotě 581 517 Kč s Českou republikou - Ministerstvem práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 za účelem vykonávání činnosti v rámci přenesené působnosti.

 

Aktualizace Informační koncepce města

738/38

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí aktualizaci Informační koncepci města Bohumín na období 2016-2019.

 

Žádosti Úřadu práce ČR a souhlas obce 

739/38

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí informace k žádostem ÚP ČR o souhlas obce ve smyslu zákona o pomoci v hmotné nouzi.

 

Zásady pro přidělování bytů v domech zvl. určení - změna podmínek

740/38

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí informace k vyhodnocení vlivu změn podmínek „Zásad pro přidělování bytů v domech zvláštního určení“ na obsazenost těchto bytů.

 

Výjimka ze Směrnice pro zadávání veřejných zakázek 

741/38

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o udělení výjimky pro přímé zadání zakázky „Provádění úklidových prací v budově B Městského úřadu Bohumín, čp. 225"  firmě Dalibor Wajda se sídlem Bohumín - Skřečoň, Opletalova 164, IČO 05504392 s účinností od 1. 1. 2017 na dobu určitou do 31. 12. 2017 s tříměsíční výpovědní lhůtou za měsíční cenu 17 791 Kč s možností změny ceny za podmínek sjednaných ve smlouvě o provádění úklidových prací.

 

Příhraniční spolupráce 

742/38

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí informaci p. Kamily Smigové o aktivitách v rámci česko-polských družebních vztahů.

 

Příspěvkové organizace

Centrum sociálních služeb Bohumín

743/38

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí záměr uzavřít smlouvy mezi Centrem sociálních služeb Bohumín, příspěvkovou organizací, IČ 48806145 se sídlem Slezská 164, Bohumín – Starý Bohumín, 735 81 a Bohumínskou městskou nemocnicí, a.s., IČ 26834022, se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín dle předloženého návrhu.

 

744/38

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. závazný ukazatel provozního příspěvku na rok 2016 organizaci Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, IČ 48806145, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02834/2015/SOC, dle pozměňujícího návrhu, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 za podmínky schválení snížení provozního příspěvku pro CSSB zastupitelstvem města
 2. závazný ukazatel provozního příspěvku na rok 2016 organizaci Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, IČ 48806145, ve výši 111 000 Kč účelově určený na úhradu nákladů spojených s užíváním objektu na ul. Okružní 1069, Nový Bohumín v době neposkytování sociální služby – denní stacionář

 

ZŠ Pudlov - finanční a mzdové záležitosti

745/38

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí zprávu o čerpání finančních prostředků zřizovatele na dofinancování platů a dopad změny systému inkluzivního vzdělávání od 1. 9. 2016 v Základní škole T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov
 2. schvaluje
  a) dofinancování platů z neinvestičního příspěvku zřizovatele, schváleného zastupitelstvem města na rok 2016 pro Základní školu T. G. Masaryka Bohumín - Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace dle předloženého návrhu
  b) odměnu ředitelce Základní školy Bohumín-Pudlov za 2. pololetí 2016 dle předloženého návrhu
  c) úpravu platu ředitelce Základní školy Bohumín-Pudlov od 1. 1. 2017 dle předloženého návrhu.

 

Komise RM - aktualizace 

746/38

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí rezignaci paní Dagmar Knýblové na funkci předsedkyně komise pro m. č. Záblatí
 2. jmenuje
  a) paní Veroniku Sochovou, bytem ***** předsedkyní komise pro m. č. Záblatí
  b) paní Dagmar Knýblovou, bytem ***** členkou komise pro m. č. Záblatí.
  c) pana Michala Gabal'a, bytem ***** členem komise pro územní rozvoj, podnikání a zaměstnanost (úmrtí člena p. Petra Jendřiščíka).

 

Výběrová řízení 

Otevřené podlimitní řízení

747/38

Rada města Bohumína po projednání schvaluje 

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v rámci otevřeného podlimitního řízení
 • kritéria pro splnění kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky (dle pozměňujícího návrhu)
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 

pro zakázky:

 1. „Stavební úpravy bytového domu č p. 982 - 989 na ul. Čáslavská v Bohumíně“
 2. „Stavební úpravy bytového domu čp. 1087 na ul. Okružní v Bohumíně“.

 

Otevřené nadlimitní řízení

748/38

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na dodávku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách, způsobem „otevřené nadlimitní řízení“
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek

pro zakázku „Optimalizace strojovny chlazení na zimním stadiónu Bohumín“.

 

Zakázka malého rozsahu

749/38

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky – zakázka malého rozsahu se změnou termínu realizace (07/2017)
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání 

pro zakázku „Oprava uliční fasády ul. Slezská čp. 227, čp. 276 a čp. 292, Bohumín‘‘.

 

Ing. Petr Vícha
starosta

Ing. Lumír Macura
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 5.12.2016
Počet zhlédnutí: 1 260

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.32 sekund