close google translator menu
Dnes je Pondělí 27.5., svátek má Valdemar.
Dnes má svátek Valdemar. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Martina Sáblíková (*1987) - Česká rychlobruslařka
 • Jiří Štajner (*1976) - Český fotbalový reprezentant
 • Jamie Oliver (*1975) - Britský kuchař a televizní moderátor
 • Paul Gascoigne (*1967) - Anglický fotbalista
 • Dee Dee Bridgewater (*1950) - Americká jazzová zpěvačka
 • Alex Koenigsmark (*1944) - Český spisovatel a scénárista
 • Luděk Sobota (*1943) - Český komik
 • John Simmons Barth (*1930) - Americký spisovatel
 • Ladislav Chudík (*1924) - Slovenský herec
 • Henry Kissinger (*1923) - Americký ministr zahraničí a nositel Nobelovy ceny míru za rok 1973
 • Max Brod (*1884, +20.12.1968) - Pražský německý židovský spisovatel
 • René Panhard (*1841, +16.7.1908) - Francouzský průkopník automobilismu
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 6.2.2017

Usnesení rady ze dne 6.2.2017

Usnesení ze 42. zasedání rady města Bohumína ze dne 6. února 2017 

Přítomni:   6 členů RM
Omluvena Ing. Placzková

  

Valné hromady společností

BMN, a. s.

779/42

Rada města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady společnosti s obchodní firmou Bohumínská městská nemocnice, a. s. se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 26834022

 1. bere na vědomí prezentaci vedení BMN, a. s. k výsledkům hospodaření společnosti a k celkové situaci v BMN, a. s.
 2. ukládá představenstvu BMN, a. s. předložit dozorčí radě společnosti návrh vize zaměření BMN, a. s. v následujících letech, vč. termínů realizace.
  Z: Ing. Kamil Mašík
  T: 6. 3. 2017

 

BM servis, a. s.

780/42

Rada města Bohumín při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BM servis a. s., se sídlem Bohumín, Nový Bohumín, Krátká 775, PSČ 735 81, IČ: 47672315, ve smyslu stanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje osobní hmotnou zainteresovanost předsedy a místopředsedy představenstva společnosti dle předloženého návrhu.

 

Příprava zasedání ZM

781/42

Rada města Bohumína projednala v rámci přípravy zasedání zastupitelstva města Bohumína

dne 13. 2. 2017 a doporučuje ZM k projednání tyto materiály:

 1. Změny v orgánech společností města                                                    
 2. Hodnocení činnosti a odměny členům komisí rady města a výborů zastupitelstva města za 2. pololetí 2016 
 3. Rozbor přijatých stížností a petic za rok 2016
 4. Zpráva o činnosti městské policie v Bohumíně v roce 2016
 5. Informace o výsledku hospodaření města za rok 2016                                     
 6. Změna OZV - nakládání s komunálním odpadem v Bohumíně                         
 7. Obecně závazná vyhláška o školských obvodech mateřských škol                                
 8. Dotace na zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže                                
 9. Regulační plán centra Nového Bohumína                                                                   
 10. Návrhy na pořízení změny územního plánu Bohumína                                            
 11. Převod projektové dokumentace - Cyklistická trasa E                                              
 12. Prodej pozemků                                                                                                
 13. Zrušení předkupního práva                                                                               .
 14. Doplnění podmínek darování pozemku                                                           

 

Dary

Poskytnutí finančních a věcných darů

782/42

Rada města Bohumína po projednání

1. schvaluje poskytnutí finančních darů

a) bohumínským zájmovým spolkům u příležitosti výročí jejich založení, každému ve výši 5 tis. Kč
- SH ČMS - SDH Bohumín-Starý Bohumín, IČ: 64630676 – 145. výročí
- ČSCH ZO chovatelů okrasného ptactva Bohumín-Skřečoň, IČ: 70894124 – 25. výročí
- Sportovní klub Šafrata Bohumín, IČ: 47655232 – 25. výročí
- Sportovně rekreační klub Starý Bohumín, IČ: 44938187 – 25. výročí
- JUDO Bohumín, z. s., IČ: 66182841 – 20. výročí + 45 let existence juda v Bohumíně
- BART Bohumín z. s., IČ: 67340962 – 20. výročí

b) Kroužku krojovaných horníků Barbora, z. s. se sídlem č. p. 675, 735 34 Stonava, IČ: 04334817, ve výši 5 tis. Kč na podporu akcí u příležitosti 90. výročí založení spolku

c) Železničnímu muzeu moravskoslezskému, o. p. s. se sídlem Frýdlantská 499/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 29452228, ve výši 10 tis. Kč na podporu realizace expozice o historii stavby a provozu na trati Lipník – Bohumín

d) Nadaci LANDEK Ostrava se sídlem Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 60340053 ve výši 3 tis. Kč na podporu plnění Nadačního programu roku 2017

e) ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 se sídlem č. p. 146, 742 54 Bartošovice, IČ: 47657901, ve výši 10 tis. Kč na podporu provozu Záchranné stanice v Bartošovicích

f) Českému kynologickému svazu ZKO Rychvald – 035 se sídlem Eldorádo 1018, 735 32 Rychvald, IČ: 65890612, ve výši 10 tis. Kč na podporu realizace oprav provozní budovy spolku

2. neschvaluje poskytnutí finančního daru Sdružení pro rozvoj Třinecka a Jablunkovska, z. s. se sídlem čp. 727, 739 95 Bystřice na podporu vydání knihy „Příběhy psané krví“.

 

783/42

Rada města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí zprávu o činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů města za rok 2016

2. schvaluje poskytnutí finančních darů bohumínským jednotkám sborů dobrovolných hasičů dle pozměňujícího návrhu.

 

784/42

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru na zazvěřování honiteb dle předložených žádostí

 1. Mysliveckému spolku Pudlov – Vrbice ve výši 20 000,00 Kč
 2. Mysliveckému spolku Bohumín ve výši 20 000,00 Kč

 

785/42

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí peněžitého a věcného daru dobrovolným dárcům krve v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve výši dle předloženého návrhu:

 • nositelům zlaté plakety prof. MUDr. Jana Janského 1.500 Kč                    
 • nositelům zlatého kříže III. třídy 2.500 Kč                                     
 • nositelům zlatého kříže II. třídy 3.500 Kč
 • nositelům zlatého kříže I. třídy 4.500 Kč

 

Přijetí daru 

786/42

Rada města Bohumína po projednání

 1. schvaluje přijetí daru – sady pro práci na vodě obsahující 1 člun, 1 motor, 1 podvozek, 4 pádla, 4 helmy, 4 vesty, 4 záchranné pytlíky, 1 persenik v celkové hodnotě 355 497 Kč od Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, za účelem vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů města prostředky nutnými pro činnost složek IZS při ochraně obyvatel.
 2. pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.

 

Dotace

Grantová činnost PO

787/42

Rada města Bohumína po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci a následnou realizaci projektu v rámci výzvy MŠMT, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. na projekt o názvu „SYNERGIE“ pro Masarykovou základní školu a Mateřskou školu Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace.

 

Komise pro hodnocení žádostí o dotace

788/42

Rada města Bohumína po projednání schvaluje členy komise pro hodnocení žádostí o dotace v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb a ostatních aktivit v sociální oblasti v roce 2017 (SOC) u dotačních titulů:

 • SOC 1/17 Podpora poskytování registrovaných sociálních služeb
 • SOC 3/17 Podpora prorodinných aktivit a prevence sociálně patologických jevů dle předloženého návrhu   

 

Majetkové záležitosti

Věcná břemena

 

789/42

Rada města Bohumína po projednání

rozhodla

1. o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína 

a) pro stavbu a umístění sjezdu v části pozemku města p. č. 1282/1 – trvalý travní porost z pozemku p. č. 1282/3 – trvalý travní porost, zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Záblatí u Bohumína v rámci stavby „Výstavba rodinného domu včetně inženýrských sítí“  ve prospěch Ing. Margity Gříbkové, bytem *****, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene, služebnosti, za podmínek a náhradu ve výši 60 Kč za 1 m2 dotčené parcely dle „Zásad“ + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.
 
b) pro stavbu a umístění vodovodní přípojky v rámci stavby „Vodovodní přípojka pro zahradu“ v části pozemku města p. č. 521 – op, dráha, zapsaného na LV č. 10001 k. ú. Vrbice nad Odrou, ve prospěch Ing. Jany Strachotové, bytem *****, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene, služebnosti, za podmínek a náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely s využitím jako dráha dle „Zásad“ města a podmínky dle průvodní zprávy včetně ochranného pásma + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.
 
c) pro stavbu a umístění zemního kabelového vedení NN v rámci stavby „Bohumín 10 RD, město, NNV + NNk“ v částech pozemků města parc. č. 1523 – silnice, parc. č. 1282/1, 1282/2, 1282/3, 1282/4, 1282/5, 1282/6, 1282/7, 1282/8, 1282/9, 1282/10, 1282//11 – trvalý travní porost a parc. č. 1283 – op, ost. kom., zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Záblatí u Bohumína, ve prospěch prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, zast. společností INKOS OSTRAVA a.s. se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 701 52, IČ: 48294637, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízena za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely s využitím jako komunikace a ochranné pásmo zpevněné komunikace včetně ochranného pásma vedení dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.
 
d) pro stavbu a umístění vodovodní přípojky v části pozemku města p. č. 1047/1 – op, ostatní komunikace, zapsaný na LV č. 10001 k. ú. Starý Bohumín pro pozemek p. č. 879/1 - zahrada a p. č. 879/2 – zast. pl. a nádv. v rámci stavby „Vodovodní přípojka Bohumín, ul. P. Cingra – parc. č. 1047/1“ ve prospěch p. Jaroslava Sedláčka a p. Dagmar Sedláčkové, oba bytem *****, spoluvlastníků parcel v podílu každý 1/2, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene, služebnosti, za podmínek a náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely dle „Zásad“ + DPH ve výši platné ke  dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.
 
e) pro umístění, stavbu a provozování vodovodní přípojky pro pozemek p. č. 81/3 – zast. pl. a nádv. k. ú. Záblatí u Bohumína v částech  pozemků města p. č. 1507/3 –  op, ost. kom. a č. 81/1 – zast. pl. a nádv., zapsaných na LV č. 10001  k. ú. Záblatí u Bohumína,  ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 81/3 – zast. pl. a nádv., spol. dvůr a p. č. 81/4 – zast. pl. a nádv., zapsaných na LV č. 1045,  nyní výlučném vlastnictví p. Michaely Slívové, bytem *****,  investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene, za podmínek a náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Bude vyhotovena Příloha č. 1 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrských sítí a sjezdu č. j. 2016/83/OM/VB.
 
f) pro stavbu a umístění rozvodného tepelného zařízení (horkovodní rozvody primární nebo sekundární) včetně umístění objektových předávacích stanic v budovách čp. 519, 556 a 558 v rámci stavby „ST140596_Dětmarovice_Připojení BD v ul. Mládežnická a Dělnická, Bohumín (OP 3467)“ a v částech pozemků města p. č. 705, 713 – op, zeleň, p. č. 658/1 – op, jiná pl., p. č. 706 – op, ost. kom., p. č. 731/1 – zahr. a p. č. 621/1, 622, 701, 702, 703, 704, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 728, 729 a 730 – zast. pl. a nádvoří, jejichž součástí jsou budovy čp. 519 – 529 a čp. 555 - 558, zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Skřečoň, ve prospěch ČEZ Teplárenské, a.s. se sídlem Bezručova 2212/30, Říčany 251 01, IČ: 27309941, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízena za podmínek dle komentáře a za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města ve výši 20 Kč za 1 m2 dotčené parcely zařazené do zemědělského půdního fondu a ostatních ploch s využitím jako zeleň a jiná plocha, pokud nedojde k dotčení přístupového chodníku, ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely kultury zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha s využitím jako ostatní komunikace a zeleň a jiná plocha (pokud dojde k dotčení přístupového chodníku, umístěného v těchto pozemcích) a 1.000 Kč za umístění technologie objektové předávací stanice v budově  + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

 

2. o zřízení věcných břemen, služebností, ve prospěch města Bohumína na majetku jiných vlastníků

a) 1. Povodím Odry, státním podnikem, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 70890021, pro umístění a uložení kabelového vedení VO v částech pozemků p. č. 2715/132 – vodní pl. a p. č. 2715/142 – op, neplodná půda k. ú. Nový Bohumín v rámci stavby „Osvětlení komunikace za Riem“, zapsaných na LV č. 105 k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Povodí Odry, státní podnik, za náhradu ve výši 75 Kč za 1 m2 dotčené parcely včetně ochranného pásma + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene a za podmínek Povodí Odry, s. p. dle komentáře s tím, že veškeré podklady a náklady spojené se zřízením věcného břemene, služebnosti, zajistí a uhradí budoucí oprávněný z věcného břemene, město Bohumín

2. Povodím Odry, státním podnikem, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 70890021, pro umístění a uložení kabelového vedení NN v částech pozemků p. č. 2715/132 – vodní pl. a p. č. 2715/142 – op, nepl. půda k. ú. Nový Bohumín v rámci stavby „Přívodní kabel pro přečerpávací stanici Na Pánském“, zapsaných na LV č. 105 k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Povodí Odry, státní podnik, za náhradu ve výši 75 Kč za 1 m2 dotčené parcely včetně ochranného pásma + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene a za podmínek Povodí Odry, s. p. dle komentáře s tím, že veškeré podklady a náklady spojené se zřízením věcného břemene, služebnosti, zajistí a uhradí budoucí oprávněný z věcného břemene, město Bohumín 

b) 1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390, pro umístění a uložení kabelového vedení VO v částech pozemků p. č. 2715/135, 2715/136, 2715/137 a 2715/139 – všechny op, jiná plocha k. ú. Nový Bohumín v rámci stavby „Osvětlení komunikace za Riem“, zapsaných na LV č. 2145 k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, za náhradu ve výši 21 Kč za 1 běžný metr vedení + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene a za podmínek ŘSD ČR dle komentáře s tím, že veškeré podklady a náklady spojené se zřízením věcného břemene, služebnosti, zajistí a uhradí budoucí oprávněný z věcného břemene, město Bohumín

2. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390, pro umístění a uložení kabelového vedení NN v částech pozemků p. č. 2715/135, 2715/136, 2715/137 a 2715/139 – všechny op, jiná plocha k. ú. Nový Bohumín v rámci stavby „Přívodní kabel pro přečerpávací stanici Na Pánském“, zapsaných na LV č. 2145 k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, za náhradu ve výši 21 Kč za 1 běžný metr vedení + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene a za podmínek ŘSD ČR dle komentáře s tím, že veškeré podklady a náklady spojené se zřízením věcného břemene, služebnosti, zajistí a uhradí budoucí oprávněný z věcného břemene, město Bohumín

 

Zásady pro sjednávání nájemních smluv - úprava

790/42

Rada města Bohumína po projednání

 1. rozhodla o úpravě Zásad pro sjednávání nájemních smluv dle varianty č. 3 předloženého návrhu s účinností od 28. 02. 2017
 2. ukládámajetkovému odboru zapracovat úpravy do Zásad.
  T: 27. 02. 2017
  Z: Ing. Eva Drdová

 

Nebytové prostory

791/42

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem samostatné garáže č. 6 v domě čp. 1032-1036, ul. Čs. armády v Bohumíně, č. prostoru 406, o rozloze 17,00 m2, za nájemné 635 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s p. Marianem Bujačkem, nar. *****, trvale bytem *****, ke garážování osobního automobilu
 2. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem samostatné garáže č. 3 v domě čp. 1048-1050, ul. Čs. armády v Bohumíně, č. prostoru 403, o rozloze 17,00 m2, za nájemné ve výši 631 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s p. Liborem Grycem, nar. *****, trvale bytem *****, ke garážování osobního automobilu.
 3. o akceptování přechodu nájmu a vyhovění žádosti p. Šárky Borovčíkové, nar. *****, bytem *****, ve věci pronájmu garáže č. 7 v domě čp. 1020-25, ul. Osvoboditelů, č. prostoru 407, po zemřelém Ladislavu Borovčíkovi – manželi žadatelky.

 

792/42

Rada města Bohumína po projednání

 1. odkládá rozhodnutí o změně částky za denní odběr elektrické energie pro provoz VZT a vysoušeče muzea v domě čp. 37, nám. Svobody ve Starém Bohumíně
 2. ukládá odboru majetkovému dopracovat materiál dle návrhu rady města (propočet podle užívané plochy)
  Z: Ing. Eva Drdová
  T: 20. 3. 2017

 

Doplnění podmínek nájmu plynárenského zařízení

793/42

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o změně podmínek nájmu plynárenského zařízení STL plynovodu dimenze DN 63 o délce 368 m a 10 plynovodních přípojek dimenze DN 32 o délce 56,7 m umístěné na pozemcích parc. č. 1283, 1282/1, 1523, 1282/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 v k. ú. Záblatí u Bohumína mezi městem Bohumín a společností Innogy GasNet, s. r. o. dle předloženého návrhu.

 

Mimořádné přidělení bytu

794/42

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o mimořádném přidělení bytu č. 2 v ul. Vrchlického 913 v Novém Bohumíně o velikosti 1+2, standardní kvality – původně byt I. kat. Ing. Magdě Březné, trvale bytem *****, na dobu neurčitou, za cenu nájemného ve výši 67 Kč/m2 měsíčně.

 

Statistiky – licitace, výpovědi z nájmu, kvalita bydlení

795/42

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí

 1. informaci o licitovaných bytech za r. 2016
 2. informaci o podaných výpovědích z nájmu bytu
 3. informaci o bytech se sníženou kvalitou bydlení.

 

Záměr využití budovy

796/42

Rada města Bohumína po projednání

 1. odkládá rozhodnutí o využití budovy čp. 559 na ul. Husova
 2. ukládá odboru sociálnímu předložit RM dopracovaný materiál dle návrhu RM.
  Z: Bc. Daniel Ucháč
  T: 20. 3. 2017

 

Kácení a výsadba stromů

797/42

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí informaci o kácení a výsadbě stromů provedené v roce 2016 v rámci údržby veřejné zeleně v Bohumíně.

 

Plán odpadového hospodářství 2017-2023 

798/42

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí Plán odpadového hospodářství města Bohumína 2017 – 2023
 2. ukládá odboru ŽPaS
  zajistit předložení tohoto dokumentu k projednání krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v zákonném termínu do 28. 2. 2017
  informovat radu města o výsledku projednání
  T: 20. 3. 2017
  Z: Ing. Jan Jeziorský

 

Územní plán Dolní Lutyně 

799/42

Rada města Bohumína po projednání uplatňuje podle § 6 odst. 6 písm. d) ve vazbě na § 50 odst. 2 zákona č. 183/2003 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších podpisů, připomínku k návrhu změny č. 2 Územního plánu Dolní Lutyně dle předloženého návrhu.

 

Příspěvkové organizace - školy

Projekt „Lepší KLIMA pro Bohumínsko“ (personální zajištění)

800/42

Rada města Bohumína po projednání

 1. schvaluje navýšení stavu zaměstnanců odboru školství, kultury a sportu o 2 zaměstnance, celkově o 0,4 úvazku (realizace projektu „Lepší KLIMA pro Bohumínsko“, pozice manažera partnera projektu a odborného garanta projektu, od 1. 3. 2017 na dobu 10 měsíců)
 2. ukládá odboru školství, kultury a sportu zapracovat požadavky rozpočtu projektu „Lepší KLIMA pro Bohumínsko“ (výdaje i příjmy) do návrhu úprav rozpočtu města při komplexních rozborech hospodaření
  Z: Mgr. Pavla Skokanová
  T: 20. 3. 2017

 

Projekt „Šachy do škol“

801/42

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí informaci o realizaci pilotní části projektu „Šachy do škol“ v roce 2016
 2. chvaluje pokračování projektu v roce 2017 dle předloženého návrhu
 3. ukládá odboru školství, kultury a sportu zapracovat do komplexních rozborů hospodaření návrh navýšení provozní dotace Domu dětí a mládeže Bohumín, příspěvkové organizaci o výdaje na realizaci projektu „Šachy do škol“ ve druhém pololetí školního roku 2016/17.
  Z: Mgr. Pavla Skokanová ve spol. s Mgr. Ondřejem Veselým
  T: 20. 3. 2017  

  

Uzavření nájemní smlouvy

802/42

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí informaci o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce v příspěvkových organizacích města Bohumín v roce 2016
 2. ukládá příspěvkovým organizacím města získání souhlasného stanoviska rady města v případě uzavírání nájemních smluv na dobu určitou delší než 1 rok, s účinností od 1. února 2017.
  T: průběžně
  Z: ředitelé příspěvkových organizací

 

Bezpečnostní situace ve městě

803/42

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí informaci vedoucího obvodního oddělení Policie ČR Bohumín npor. Bc. Martina Wastla o vývoji bezpečnostní situace v obvodu Bohumín, Rychvald a Dolní Lutyně za rok 2016.

 

Asistenti prevence kriminality

804/42

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí informaci o stavu asistentů prevence kriminality
 2. schvaluje navýšení stavu zaměstnanců města, zařazených do městské policie Bohumín o 1 zaměstnance na pozici asistent prevence kriminality s účinností od 1. 3. 2017 na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

 

Dodatek SoD 

Drátovenská čp. 246 – stavební úpravy

805/42

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo pro akci Stavební úpravy bytového domu čp. 246 na ul. Drátovenské, Bohumín.

 

Komise RM

Rámcové plány činnosti komisí RM na rok 2017

806/42

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí rámcové plány činnosti komisí rady města pro rok 2017 (s výjimkou plánu činnosti komise bezpečnostní).
 2. ukládá předsedovi komise bezpečnostní předložit radě města reálný plán činnosti komise pro rok 2017.
  T: 20. 3. 2017
  Z: Jan Sztwiertnia
 3. vyslovuje nespokojenost s nečinností komise bezpečnostní (ve 2. pololetí 2016 se komise nesešla).

 

Aktualizace komise

807/42

Rada města Bohumína po projednání jmenuje p. Mgr. Evu Bučkovou, bytem *****, členkou komise pro výchovu a vzdělávání.

 

Výběrová řízení 

Zjednodušené podlimitní řízení

808/42

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, způsobem „zjednodušené podlimitní řízení“
 • kritéria pro splnění kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání na akci dle předloženého návrhu

pro zakázky:

 1. „Regenerace lokalita RVP vnitroblok Alešova v k. ú. Nový Bohumín“
 2. „Odkanalizování splaškových vod s čištěním na lokální ČOV v Bohumíně – Vrbici, lokalita ul. Krajní“.

 

809/42

Rada města Bohumína po projednání schvaluje 

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení“
 • kritéria pro prokázání kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů
 • seznam firem navržených k obeslání dle pozměňujícího návrhu

pro zakázku „Přepojení ÚT a TUV bytových domů v ul. Dělnická a Mládežnická na CZT v Bohumíně“

 

Zakázky malého rozsahu

810/42

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejných zakázek na stavební práce v souladu se směrnicí města, způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů
 • seznamy firem navržených k obeslání dle předloženého návrhu

pro zakázky:

 1. Chodník ul. Ostravská, parkoviště hráz Vrbice
 2. Obnova lávky před Orlovskou stružku v Bohumíně
 3. Cyklostezka přes areál štěrkoven v Pudlově

 

811/42

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se směrnicí města jako zakázku malého rozsahu
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikaci uchazečů
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritéria pro hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání dle předloženého návrhu

pro zakázky:

 1. ZŠ Starý Bohumín – výměna oken
 2. Masarykova ZŠ – výměna oken, V. etapa
 3. ZŠ Polská – modernizace školní zahrady
 4. Hobby park – stavební úpravy sociálního zázemí
 5. Výměna teplovodu na ulici Tovární v Bohumíně – Záblatí, 2. etapa
 6. Opravy účelových komunikací v Bohumíně 2017

  

812/42

Rada města Bohumína po projednání schvaluje 

pro zakázku „Opravy chodníků – lokalita sídliště ul. Bezručova v Bohumíně 2017“

 • zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce v souladu se směrnicí města - zakázka malého rozsahu  
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikaci uchazečů
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání na akci dle předloženého návrhu

přímé zadání zakázky „Opravy chodníků města Bohumína v roce 2017“ BM servisu, a. s., Krátká 775, 735 81 Bohumín v rozsahu a finančním objemu dle předloženého návrhu.

 

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 6.2.2017
Počet zhlédnutí: 1 498

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.23 sekund