close google translator menu
Dnes je Čtvrtek 20.6., svátek má Květa.
Dnes má svátek Květa. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Frank Lampard (*1978) - Anglický fotbalista
 • Juliano Belletti (*1976) - Brazilský fotbalista
 • Nicole Kidman (*1967) - Americká herečka
 • John Goodman (*1952) - Americký herec
 • Lionel Ritchie (*1949) - Americký zpěvák
 • Brian Wilson (*1942) - Basák a zpěvák americké kapely The Beach Boys
 • Martin Landau (*1931) - Americký herec
 • Vjačeslav Kotenočkin (*1927, +20.11.2000) - Ruský animátor, tvůrce kresleného seriálu " Jen počkej zajíci "
 • Josef Kemr (*1922, +15.1.1995) - Herec
 • Errol Flynn (*1909, +14.10.1959) - Americký herec
 • Josef Václav Myslbek (*1848, +2.6.1922) - Sochař, autor sochy sv. Václava na Václavském náměstí
 • Jacques Offenbach (*1819, +5.10.1880) - Francouzský skladatel
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 3.4.2017

Usnesení ze 48. zasedání rady města Bohumína ze dne 3. dubna 2017 

Přítomni:  6 členů RM
Omluvena Mgr. Věra Palková

 

Příprava zasedání ZM 

857/48

Rada města Bohumín projednala v rámci přípravy zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 10. 4. 2017 a doporučuje k projednání tyto materiály:

 1. Volba přísedících Okresního soudu v Karviné (přizváni kandidáti na přísedící) (1/17 Z)
 2. Zrušení „OZV o prokazování znalostí místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a znalostí obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území města Bohumína“ (2/17 Z)
 3. Závěrečný účet města 2016 a účetní závěrka (3/17 Z)
 4. Návrh na úpravu rozpočtu roku 2017 (4/17 Z)
 5. Přehled darů poskytnutých městu a příspěvkovým organizacím v roce 2016 (5/17 Z)
 6. Rozdělení dotací z Programu na podporu poskytování sociálních služeb a ostatních aktivit v sociální oblasti v roce 2017 (6/17 Z)
 7. Dotace dle Programu poskytování dotací z rozpočtu města Bohumína neziskovým zájmovým a církevním organizacím (7/17 Z)
 8. Odpis pohledávek a udělení výjimky (8/17 Z)
 9. Záměr výkupu pozemku (9/17 Z)
 10. Směna pozemků (10/17 Z)

 

Dotace

Poskytnutí dotací z rozpočtu města

858/48

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. poskytnutí dotace Bohumínskému spolku MARYŠKA se sídlem Šunychelská 56, 735 81 Bohumín, IČO: 70623180 ve výši 20.000 Kč na vydání dvojjazyčné pohádkové knihy pod názvem Příběhy malé Magdy, která bude vydána v roce 2017, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace
 2. poskytnutí dotace HC BOSPOR Bohumín z. s. se sídlem Koperníkova 54, 735 81 Bohumín, IČO: 26537419 ve výši 15.000 Kč na úhradu části nákladů (startovné) spojených s účastí hokejového družstva mladších žáků na mezinárodním turnaji v ledním hokeji ve Freiburgu, konaném ve dnech 09. a 10. 04. 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace
 3. poskytnutí dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sboru dobrovolných hasičů Kopytov se sídlem Šunychelská 34, Bohumín-Šunychl, IČO: 75060779 ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených s užíváním nebytových prostor v objektu hasičské zbrojnice v Kopytově  v roce 2017 (topení, voda, odvoz odpadu, popř. revize vyhrazených technických zařízení) a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.

 

Podání žádosti o dotaci

859/48

Rada města Bohumína po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Konsolidace ekonomických agend“ dle výzvy č. 28 IROP

 

Dotace na podporu činnosti v sociálně-zdravotní oblasti

860/48

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí doporučující stanovisko komise sociální k návrhům na výši dotace jednotlivým žadatelům v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb a ostatních aktivit v sociální oblasti v roce 2017 (dotační titul SOC 2/17), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 2. rozhodlo poskytnout dotace z rozpočtu města Bohumína v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a ostatních aktivit v sociální oblasti v roce 2017 (dotační titul SOC 2/17) žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.                              

 

Přijetí dotace pro CSSB z MS kraje

861/48

Rada města Bohumína po projednání schvaluje přijetí dotace v celkové výši 8.536.000 Kč (z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 770.000 Kč) pro organizaci Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, určené k financování sociálních služeb (denní stacionář, pečovatelská služba, osobní asistence, domov pro seniory), a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle předloženého návrhu

 

Dary 

Poskytnutí finančního daru

862/48

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu GAUDEAMUS se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, IČ: 25228633 ve výši 2.000 Kč na podporu pořádání XXVI. ročníku dějepisné soutěže studentů gymnázií z České a Slovenské republiky.

 

Majetkové záležitosti

Nájem pozemku 

863/48

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o nájmu pozemku p. č. 1005/28 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 232 m2 v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, zapsaného na listu vlastnictví č. 1571 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od Lesů České republiky, s. p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451, zast. Ing. Janem Honsou, lesním správcem LS Ostrava, na dobu určitou od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2022 za nájemné ve výši 3.248 Kč ročně.

 

Výpůjčka pozemků

864/48

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o výpůjčce části pozemků p. č. 1520/1 – ostatní plocha, silnice, p. č. 1521/1 – ostatní plocha, silnice, p. č. 1524 – ostatní plocha, silnice v katastrálním území Záblatí u  Bohumína, obec Bohumín, zapsaných na listu vlastnictví č. 520 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná od Moravskoslezského kraje, se sídlem  ul. 28. října 117, 702 18  Ostrava, IČ 70890692, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23  Ostrava, středisko Karviná, Bohumínská 1877/4, 733 01  Karviná, v rámci stavby „Bohumín – Záblatí- ul. Sokolská, Rychvaldská – odkanalizování s centrální ČS“  z důvodu  výstavby gravitační kanalizace, na  dobu určitou  od 10. 4. 2017 do 31. 8. 2017.

 

Věcná břemena

865/48

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína

 1. pro stavbu a umístění zemního kabelového vedení NN, v části pozemku města p. č. 2300/5 – op, ostatní komunikace, zapsaného na LV č. 10001 k. ú. Nový Bohumín v rámci stavby „“Bohumín 2444/5, Staniek NNk“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, zast. společností TRABBAU a. s. se sídlem Collo-louky 126, Místek, 738 01  Frýdek-Místek, IČ: 28582675, zast. Ing. Martinem Bartečkem, Na Výsluní 2008, 738 01  Frýdek-Místek – Místek, IČ: 47195355, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízena za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely s využitím jako komunikace včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.
 2. pro stavbu a umístění sjezdu v části pozemku města p. č. 1282/1 – trvalý travní porost z pozemku p. č. 1282/4 – trvalý travní porost, zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Záblatí u Bohumína v rámci stavby „Výstavba rodinného domu včetně inženýrských sítí“   ve prospěch budoucího vlastníka pozemku p. č. 1282/4 v k. ú. Záblatí u Bohumína manž. Jakuba Kočaře a Marie Kočařové, bytem *****, investora stavby rodinného domu na pozemku p. č. 1282/4 a budoucího oprávněného z věcného břemene, služebnosti, za podmínek a náhradu ve výši 60 Kč za 1 m2 dotčené parcely dle „Zásad“ + DPH ve výši platné ke  dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.
 3. pro umístění, stavbu a provozování vodovodní přípojky v částech pozemků města p. č. 1089 – op, ost. kom. a p. č. 1093/1 – op, ost. kom., přípojky splaškové kanalizace v p. č. 1093/1 – op, ost. kom. a vstupu a vjezdu v p. č. 1093/1 – op, ost. kom. k. ú. Starý Bohumín, tj. pozemků zapsaných na LV č. 10001  k. ú. Starý Bohumín, a to v rámci stavby „Novostavby RD U Valu, Starý Bohumín“ ve prospěch budoucího vlastníka části pozemku města p. č. 94 – orná půda, nově označeného jako p. č. 94/1 (GP č. 884-5/2015) a zapsaného na LV č. 10001 k. ú. Starý Bohumín. Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch manž. Bc. Tomáše Konečného a p. Šárky Konečné, oba bytem *****, investora stavby rodinného domu na části pozemku p. č. 94 (nově p. č. 94/1) a budoucího oprávněného z věcného břemene, služebnosti, za podmínek a náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku p. č. 1089 a č. 1093/1 stavbou přípojky vodovodní a splaškové kanalizace a 60 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku stavbou vstupu a vjezdu včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke  dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

 

Svatební obřady 

Provozní poplatky a termíny konání obřadů

866/48

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. dny konání svatebních obřadů v obřadní síni Městského úřadu Bohumín, Masarykova 158 pro rok 2018 dle předloženého návrhu,
 2. provozní poplatek u svatebních obřadů, konaných ve schválených dnech na určeném místě i mimo toto místo ve výši 200 Kč a u obřadů konaných mimo tyto dny bez ohledu na místo konání ve výši 500 Kč s účinností od 01. 01. 2018.

 

Dodatek Smlouvy o dílo 

867/48

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na  zakázku malého rozsahu „Oprava uliční fasády ul. Slezská č. p. 227, č. p. 276 a č. p. 292, Bohumín‘‘.

 

Výsledky výběrových řízení 

868/48

Rada města Bohumína po projednání schvaluje výsledek výběrového řízení  na dodavatele stavby a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem za podmínky schválení úpravy rozpočtu zastupitelstvem města na zhotovení stavby

 1. „Přepojení ÚT a TUV bytových domů v ul. Dělnická a Mládežnická na CZT v Bohumíně“
 2. „Stavební úpravy bytových domů čp. 945-947, čp. 948-950 na ul. Mírová a čp. 951-953, čp. 954-956 na ul. Šunychelská v Bohumíně“                                                        
  1. část: Stavební úpravy bytového domu čp. 945-947 na ul. Mírová
  2. část: Stavební úpravy bytového domu čp. 948-950 na ul. Mírová
  3. část: Stavební úpravy bytového domu čp. 951-953 na ul. Šunychelská
  4. část: Stavební úpravy bytového domu čp. 954-956 na ul. Šunychelská
 3. „Regenerace lokalita RVP vnitroblok Alešova v k. ú. Nový Bohumín“
 4. „Revitalizace vnitrobloku Čs. armády – Jateční, Bohumín – 3. etapa“

 

Výběrová řízení

Zakázky malého rozsahu

869/48

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se směrnicí města o zadávání veřejných zakázek způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikaci uchazečů
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání

pro  zakázky:

 1. „Zateplení a výměna oken objektu stravování v areálu nemocnice  v Bohumíně“.
 2. „ZŠ Beneše – oprava sociálního zařízení“.

 

Zakázka malého rozsahu a povolení výjimky

870/48

Rada města Bohumína po projednání schvaluje  

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se směrnicí města o zadávání veřejných zakázek způsobem „zakázka malého rozsahu“ a povolení výjimky pro výměnu oken a čistění fasády dle předloženého návrhu
 • kritéria pro splnění kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání

pro zakázku „Radnice A – výměna oken a fasáda ul. Husova“.

 

Zrušení výběrového řízení

871/48

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. zrušení výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby
 2. zrušení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na zhotovení stavby

„Stavební úpravy bytového domu čp. 1059-1063 na ul. Okružní a Čs. armády v Bohumíně“. (schváleno usn. č. 833/46 ze dne 13. 3. 2017).

 

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 3.4.2017
Počet zhlédnutí: 1 173

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.22 sekund