close google translator menu
Dnes je Čtvrtek 23.5., svátek má Vladimír.
Dnes má svátek Vladimír. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Anatolij Karpov (*1951) - Ruský šachista (mistr světa)
 • Jan Grossman (*1925, +10.2.1993) - Český divadelní režisér, literární a divadelní kritik
 • Rosa Raisa (*1893, +28.9.1963) - Americká sopranistka
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 17.7.2017

Usnesení z 53. zasedání rady města Bohumína ze dne 17. července 2017 

 

Přítomni:  6 členů RM
Omluven Ing. Aleš Drobek

 

Valné hromady společností města

 Zálohy na roční odměnu 2017

BM servis, a. s. 

930/53

Rada města Bohumín při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BM servis a. s., se sídlem Bohumín, Nový Bohumín, Krátká 775, PSČ 735 81, IČ: 47672315, ve smyslu stanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vyplatit zálohu ročních odměn za rok 2017 předsedovi představenstva a místopředsedovi představenstva BM servis a. s. dle předloženého návrhu.

 

BOSPOR, spol. s r. o.

931/53

Rada města Bohumína ve funkci Valné hromady společnosti Bospor spol. s r. o., se sídlem Bohumín, Koperníkova 1174, 735 81 rozhodla vyplatit zálohu na odměnu za rok 2017 jednateli společnosti BOSPOR, spol. s r. o. dle předloženého návrhu.

 

BMN, a. s.

932/53

Rada města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady společnosti s obchodní firmou Bohumínská městská nemocnice, a. s. se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 268 34 022, dále jen „Společnost“,

 1. odkládá rozhodnutí o vyplacení zálohy na odměnu za rok 2017 předsedovi představenstva a místopředsedovi představenstva Bohumínské městské nemocnice, a. s.
 2. ukládá předsedovi představenstva BMN, a. s. předložit na výjezdní radu města podmínky (provoz interny od 1. 8. 2017) a úpravu finančního plánu.
  T: 4. 8. 2017
  Z: Ing. Kamil Mašík

 

Dotace

Poskytnutí dotací v sociální oblasti

933/53

Rada města Bohumína po projednání

 

 1. bere na vědomí doporučující stanovisko komise sociální k návrhům na výši dotace jednotlivým žadatelům o poskytnutí dotací z rozpočtu města Bohumína dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 2. rozhodla poskytnout dotace z rozpočtu města Bohumína žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.  

 

Granty příspěvkových organizací 

934/53

Rada města Bohumína po projednání schvaluje podání žádostí o dotace MSK, dotační program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018 pro organizace

 1. Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace na projekt o názvu „Zdravá, krásná, voňavá…“
 2. Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace na projekt o názvu „U nás na zahrádce mezi paneláky“
 3. Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace na projekt o názvu „Terénní badatelství“

 

Nadační příspěvek ČEZ pro CSS Bohumín

935/53

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o přijetí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ ve výši 52 150 Kč pro organizaci Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, IČ 48806145 se sídlem Slezská 164, Bohumín – Starý Bohumín, 735 81 na projekt „Domov pro seniory – univerzální kurty ke zvedákům“.

 

Majetkové záležitosti

Věcná břemena

936/53

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína

 1. pro umístění, stavbu a provozování vodovodních řadů v částech pozemků města p. č. 1057, č. 1056, č. 1055, č. 1054, č. 1053 a č. 1114/5 všechny op, ost. kom., zapsané na LV č. 10001 k. ú. Starý Bohumín a v pozemku p. č. 2584 – op, ost. kom., zapsaném na LV č. 10001 k. ú. Nový Bohumín v rámci stavby „Starý Bohumín, ul. 5. května, Kosmonautů, Čs. legií a J. Koczura – rekonstrukce vodovodních řadů“ ve prospěch společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem ul. 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízena za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely s využitím jako ostatní komunikace včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.
 2. pro umístění, stavbu a provozování podzemního telekomunikačního vedení optického kabelu (přípolož chráničky pro telekomunikační vedení) v pozemcích města p. č. 1191/23 a 1191/24 – op, ost. kom. a v pozemcích p. č. 1191/26, č. 1191/27, č. 1191/31 a č. 1191/67 – op, zeleň, zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Záblatí u Bohumína ve prospěch společnosti LWT JaryNet s. r. o. se sídlem Sokolská 1263/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 286 07 571, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene, za podmínek dle „Zásad“ města a jednorázovou smluvní náhradu varianty č. 2 předloženého návrhu + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.
 3. pro stavbu a umístění zemního kabelového vedení NN, nadzemního vedení NN vč. 3 ks sloupů a 83 ks přípojkových skříní v částech pozemků města p. č. 296/1 – op, manipul. pl., č. 297/1, 2584 – op, ost. kom. a č. 301 – op, zeleň, zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Nový Bohumín a v částech pozemků p. č. 686 a 691 –zast. pl, a nádv., č. 687 – zahrada, č. 692/1 – zeleň, č. 802/3, 1050/1, 1050/2 a 1272/1 – op, jiná pl. a č. 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1114/4, 1114/5 a 1385/24 – op, ost. kom., zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Starý Bohumín v rámci stavby „Bohumín, vývody z KA_0383, NNv“. Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, zast. společností ENPRO Energo s. r. o. se sídlem Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 28628250, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízena za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely s využitím jako komunikace a manipul. pl. a  kultury zast. plocha a nádv., ve výši 20 Kč za 1 m2 dotčené parcely kultury zahrada a jiná plocha a ve výši 100 Kč za 1 bm nadzemního vedení NN včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

 

Pronájem pozemků

937/53

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o prodloužení doby nájmu nájemní smlouvy č. j. 2007-0247 na užívání pozemků p. č. 1005 – zahrada o výměře 2513 m2, p. č. 1006 – trvalý travní porost o výměře 211 m2, p. č. 1007 – zahrada o výměře 4899 m2, p. č. 904/2 – zahrada o výměře 10737 m2 v kat. území Starý Bohumín, obec Bohumín se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu U benzínové pumpy Bohumín, a to na dobu určitou 10 let od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2027
 2. o pronájmu části pozemku p. č. 1486/1 – ost. plocha, zeleň o výměře 242 m2 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín panu Alešovi Jirsovi, bytem ***** za účelem rekonstrukce objektu bývalé restaurace Hvězda v parku P. Bezruče za nájemné dle Zásad 12 Kč za m2/rok, což činí celkem 2.904 Kč ročně na dobu neurčitou po dobu stavby od 1. 8. 2017 a úhradu poplatku za užívání pozemku zpětně od 1. 11. 2016
 3. o ukončení nájemní smlouvy č. j. 2012 - 0533 na pronájem pozemků p. č. 1304 – vodní plocha o výměře 5474 m2 a p. č. 1306 – vodní plocha o výměře 4784 m2 v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín se spolkem Racek Bohumín, se sídlem Čáslavská 988, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 22757449 v tříměsíční výpovědní lhůtě, která začne běžet od 1. 8. 2017. Nájemní vztah bude ukončen k 31. 10. 2017.

 

Nájem pozemků

938/53

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o nájmu části pozemků p. č. 1173/1 – zahrada o výměře 256 m2 a p. č. 1174/1 – zahrada o výměře 430 m2 v kat. území Nový Bohumín, obec Bohumín zapsaných na listu vlastnictví č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná od současného vlastníka ČR – Státního pozemkového úřadu se sídlem Husinecká 1024/11 a, Praha 3, zast. ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro MSK se sídlem Libušina 502/5, Ostrava, IČ: 01312774 za účelem realizace stavby „Cyklostezka, chodník a úprava komunikace ul. Bezručova a Revoluční Bohumín“ na dobu neurčitou od 1. 8. 2017 za nájemné 13.034 Kč ročně.
 2. o nájmu části pozemku p. č. 853 – zahrada o výměře 307 m2 v kat. území Starý Bohumín, obec Bohumín zapsaných na listu vlastnictví č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná od současného vlastníka ČR – Státního pozemkového úřadu se sídlem Husinecká 1024/11 a, Praha 3, zast. ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro MSK se sídlem Libušina 502/5, Ostrava, IČ: 01312774 za účelem realizace stavby „Příprava území – lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně“ na dobu neurčitou od 1. 8. 2017 za nájemné 5.833 Kč ročně.
 3. o nájmu pozemku p. č. 730 – zahrada o výměře 469 m2 v kat. území Pudlov, obec Bohumín zapsaných na listu vlastnictví č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná od současného vlastníka ČR – Státního pozemkového úřadu se sídlem Husinecká 1024/11 a, Praha 3, zast. ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro MSK se sídlem Libušina 502/5, Ostrava, IČ: 01312774 za účelem dočasného záboru – zřízení staveniště v rámci realizace stavby „Odstranění stavby č. p. 94, 95 na ulici Jeremenkova, Bohumín“ na dobu neurčitou od 1. 10. 2017 za nájemné 8.911 Kč ročně.

 

Výpůjčka pozemků

939/53

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o výpůjčce pozemků p. č. 782, 783, 785, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 814, 815, 816, 820, 821, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 860, 861, 862, 863  v kat. území Nový Bohumín, pozemků p. č. 840, 843 a části pozemku p. č. 857/2 orná půda v kat. území Pudlov a části pozemku p. č. 853  v kat. území Starý Bohumín, obec Bohumín, zapsaných na listu vlastnictví č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná od současného vlastníka ČR – Státního pozemkového úřadu se sídlem Husinecká 1024/11 a, Praha 3, zast. ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro MSK se sídlem Libušina 502/5, Ostrava, IČ 013 12 774 z důvodu zajištění budoucího převodu pozemků do majetku města. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2018 s možností dalšího prodloužení. Výměry jednotlivých pozemků a druhy pozemků tvoří přílohu předloženého materiálu.

 

Stanovení kupní ceny pozemků

940/53

Rada města Bohumína po projednání schvaluje výši kupní ceny pro prodej části pozemku parc. č. 9/1 – travní porost, oddělený GP č. 951-19/2016 a označený nově jako parc. č. 9/3 – travní porost o výměře 25 m2 a části pozemku parc. č. 21  –  zahrada, oddělený GP č. 951-19/2016 a označený nově jako parc. č. 21/3 – zahrada o  výměře 46 m2 oba v kat. území Pudlov, obec Bohumín za kupní cenu 23.031 Kč. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující včetně poplatku za užívání pozemků 3 roky zpětně.

 

Nájem a provozování kanalizačních řadů a zařízení

941/53

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla kanalizačního řadu a čistírny odpadních vod v Bohumíně – Vrbici, lokalita ul. Krajní se společností SmVaK Ostrava a. s.
 2. uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla gravitačního a výtlačného kanalizačního řadu a čerpací stanice v ul. Sokolské, Rychvaldské v Bohumíně-Záblatí se společností SmVaK Ostrava a. s.
 3. uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla kanalizačního řadu v ul. Úvozní VII. etapa v Bohumíně-Skřečoni se společností SmVaK Ostrava a. s.

  

Nebytové prostory

942/53

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru-samostatné garáže v domě čp. 982-9, ul. Čáslavská v Bohumíně, o rozloze 17,00 m2, č. prostoru 414, s Vítem Porwolikem, nar: *****, bytem *****, za nájemné 300,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou pro garážování osobního automobilu
 2. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru-stání pro motocykl ve společné garáži v domě čp. 1020-25, ul. Osvoboditelů v Bohumíně, o rozloze 2,83 m2, č. prostoru 485, s p.  Ondrejem Starinským, nar. *****, bytem *****, za nájemné 600,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou pro garážování motocyklu
 3. o akceptování přechodu nájmu a vyhovění žádosti p. Pavla Šuty, nar. *****, bytem *****, ve věci pronájmu garáže č. 12 v domě čp. 982-9, ul. Čáslavská, č.  prostoru 412, po zemřelé p. Evženii Šutové – manželce žadatele
 4. nevyhovět žádosti p. Rostislava Mikšíka, nar. *****, bytem *****, ve věci vrácení licitační jistiny ve výši 1.875,00 Kč
  a) o poskytnutí slevy z nájmu nájemcům garáží v domě čp. 982-9, ul. Čáslavská v Bohumíně,              ve 100% výši po dobu znemožnění užívání garáží z důvodu provádění oprav domu
  b) o poskytnutí slevy z nájmu nájemcům garáží v domě čp. 1042-48, ul. Čs. armády v Bohumíně, ve 100% výši po dobu znemožnění užívání garáží z důvodu provádění oprav stropů v garážích

 

Mimořádné přidělení bytu

943/53

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o mimořádném přidělení bytu č. 2 v ul. Okružní 379 v Novém Bohumíně o velikosti 1+1, standardní kvality p. Karlu Krušinovi, trvale bytem *****, na dobu určitou šesti měsíců s možností dalšího prodloužení, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně;
 2. o mimořádném přidělení bytu v ul. Drátovenské 246 v Bohumíně-Pudlově o velikosti 1+1, standardní kvality p. Pavlu Horváthovi a p. Růženě Horváthové, trvale bytem *****, na dobu neurčitou, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně;
 3. o mimořádném přidělení bytu v ul. Drátovenské 246 v Bohumíně-Pudlově o velikosti 1+1, standardní kvality p. Heleně Horváthové, trvale bytem *****, na dobu neurčitou, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně;
 4. o mimořádném přidělení bytu č. 4 v ul. Partyzánské 302 v Bohumíně-Pudlově o velikosti 1+1, standardní kvality p. Janě Chrastinové, trvale bytem *****, na dobu určitou šesti měsíců s možností dalšího prodloužení, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně;
 5. o mimořádném přidělení bytu v ul. Drátovenské 246 v Bohumíně-Pudlově o velikosti 1+3, standardní kvality p. Františku Mirgovi a p. Janě Mirgové, trvale bytem *****, na dobu určitou šesti měsíců s možností dalšího prodloužení, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně;
 6. o mimořádném přidělení bytu v ul. Drátovenské 246 v Bohumíně-Pudlově o velikosti 1+1, standardní kvality p. Stanislavu Giňovi, trvale bytem *****, na dobu určitou šesti měsíců s možností dalšího prodloužení, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně;
 7. o mimořádném přidělení bytu v ul. Drátovenské 246 v Bohumíně-Pudlově o velikosti 1+1, standardní kvality p. Iloně Šimkové, trvale bytem *****, na dobu neurčitou, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně;

 

944/53

Rada města Bohumína po projednání neschvaluje mimořádné přidělení bytu č. 3 v ul. Trnkové 282 v Bohumíně-Pudlově p. Ivanu Maleňákovi a p. Žanetě Doleželové, trvale bytem *****.

 

Převod tepelných zařízení města

945/53

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí informaci o záměru převodu tepelných zařízení města formou prodeje
 2. odkládá rozhodnutí o převodu
 3. ukládá odboru majetkovému předložit radě města doplňující informace
  T: 14. 8. 2017
  Z: Ing. Eva Drdová.

 

Centrální nákup elektrické energie a plynu

946/53

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí informaci o realizaci centrálního nákupu elektrické energie a zemního plynu
 2. odkládá rozhodnutí o realizaci
 3. ukládá odboru majetkovému předložit radě města doplňující informace.
  T: 14. 8. 2017
  Z: Ing. Eva Drdová

 

Plán oprav a investic domovního fondu - 2017

947/53

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí plán oprav a investic domovního fondu města Bohumína na rok 2018.

 

Sociálně nežádoucích jevy ve městě 

948/53

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí informaci  k sociálně nežádoucím jevům na území města Bohumína  za období roku 2016 – dosud
 2. rozhodla podat žádost dle ustanovení § 33 d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, o vydání opatření obecné povahy, kterým se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů

 

Výkupní ceny separovaných složek odpadů

949/53

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí   informaci o aktuálních výkupních cenách separovaných složek odpadů v Bohumíně.

  

Školství

Financování SMŠ Tovární

950/53

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí informaci o financování Soukromé mateřské školy Tovární s.r.o., se sídlem Bohumín-Záblatí, Tovární 427 včetně dopadu na rozpočet města Bohumín.
 2. ukládá odboru ŠKaS předložit radě města harmonogram k záměru převodu činnosti Soukromé mateřské školy Tovární, s. r. o. od 1. 1. 2018 pod Základní školu a Mateřskou školu Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvkovou organizaci.
  T: 4. 8. 2017
  Z: Mgr. Pavla Skokanová

 

Projekt „Šachy do škol“

951/53

Rada města Bohumína po projednání

 1. schvaluje pokračování projektu „Šachy do škol“  ve  školním roce 2017/2018 dle předloženého návrhu
 2. ukládá odboru školství, kultury a sportu zapracovat do pololetních rozborů hospodaření návrh na navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2017 Domu dětí a mládeže Bohumín, příspěvkové organizaci o výdaje na realizaci projektu „Šachy do škol“ dle předloženého návrhu.
  T: 31. 8. 2017
  Z: Mgr. Pavla Skokanová ve spol. s Mgr. Ondřejem Veselým

 

Komise rady města 

Aktualizace komise kultury

952/53

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí rezignaci pana Dalibora Jurečky, bytem *****, na členství v komisi kultury.

 

Stav investic, velkých oprav BF a PD 

953/53

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí zprávu o stavu investic města, velkých oprav bytového fondu a projektových dokumentací.

 

Dodatky smluv o dílo, úprava rozpočtu

954/53

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo pro zakázku:

 1. Kanalizace Skřečoň –  lokalita Úvozní – Bohumín  - VII. etapa                                            
 2. Regenerace lokalita RVP vnitroblok Alešova v k. ú. Nový Bohumín
 3. Stavební úpravy bytového domu Čs. armády čp. 1056 -1057, 1058 Bohumín
 4. Stavební úpravy bytového domu na ul. Čáslavská čp. 982 - 989, Bohumín

 

955/53

Rada města Bohumína po projednání

 1. rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Optimalizace strojovny chlazení na zimním stadionu Bohumín
 2. schvaluje úpravu rozpočtu odboru rozvoje a investic ve výdajích
  - investice – celkové navýšení o 300 tis. Kč
  - snížení rezervy města o 300 tis. Kč

 

956/53

Rada města Bohumína po projednání schvaluje úpravu rozpočtu odboru rozvoje a investic ve výdajích
- běžné – celkové navýšení o 300 tis. Kč
- snížení rezervy města o 300 tis. Kč
pro zakázku „Budova MěÚ – střecha část C a D“

 

Výběrová řízení

Výsledek VŘ, úprava rozpočtu

957/53

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. výsledek výběrového řízení  na dodavatele stavby
 2. uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na zhotovení stavby
  Revitalizace dvorního traktu radnice, Masarykova 158, Bohumín
 3. úpravu rozpočtu odboru rozvoje a investic ve výdajích
  - kapitálové – celkové navýšení o 3.000 tis. Kč
  - snížení rezervy města o 3.000 tis. Kč

 

958/53

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby
 2. uzavření smluv s vybranými dodavateli na zhotovení staveb

Nové výtahy pro bytový dům čp. 1019, ul. Osvoboditelů, pro bytový dům čp. 973 ul. Nerudova a bytové domy čp. 1015 a čp. 1016 ul. Mírová, Bohumín.

  

Zakázka malého rozsahu

959/53

Rada města Bohumína po projednání schvaluje    

 1. zadání veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách, způsobem „zakázka malého rozsahu“
 2. kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 3. kritéria pro hodnocení nabídky
 4. členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů
 5. seznam firem navržených k obeslání

pro zakázku „Odstranění staveb čp. 94 a čp. 95 v ul. Jeremenkova, Bohumín-Pudlov“.

 

Ing. Petr Vícha v. r.                                      
starosta                                                          

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 17.7.2017
Počet zhlédnutí: 880

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.27 sekund