close google translator menu
Dnes je Úterý 25.6., svátek má Ivan.
Ivan - jméno hebrejského původu. Znamená bůh je milostivý.

Osobnosti narozené dnes:


 • Vladimír Kramnik (*1975) - Ruský šachista
 • Tereza Pergnerová (*1974) - Moderátorka a zpěvačka
 • Vladimír Hron (*1966) - Moderátor,herec a zpěvák
 • George Michael (*1963, +25.12.2016) - Britský zpěvák
 • Louis Béchereau (*1880, +18.3.1970) - Francouzský letecký konstruktér
 • Vincenc Jarolímek (*1846, +14.12.1921) - Matematik
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 9.7.2018

Usnesení ze 75. zasedání rady města Bohumína ze dne 9. července 2018.

 

Přítomni: 7 členů RM

 

Valné hromady společností

BM servis, a. s.

Záloha na roční odměnu

1273/75

Rada města Bohumín při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BM servis a. s., se sídlem Bohumín, Nový Bohumín, Krátká 775, PSČ 735 81, IČ: 47672315, ve smyslu stanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vyplatit zálohu ročních odměn za rok 2018 předsedovi představenstva a místopředsedovi představenstva BM servis a. s. dle předloženého návrhu.

 

BOSPOR, spol. s r. o.

Hodnocení kritérií a záloha na odměnu

1274/75

Rada města Bohumína ve funkci Valné hromady společnosti Bospor spol. s r. o. odkládá rozhodnutí ke kritériím pro osobní hmotnou zainteresovanost a vyplácení zálohy na roční odměnu za rok 2018 u jednatele společnosti Bospor spol. s r. o.

 

Dary

Přijetí věcného daru

1275/75

Rada města Bohumína po projednání

 1. rozhodla o přijetí věcného daru – 4 ks suché obleky Aquatic vč. příslušenství pro práci na vodě   v celkové hodnotě 66.525,80 Kč od Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, za účelem vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů   města výstrojí nutnou pro činnost složek IZS při ochraně obyvatel.
 2. pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.

 

Přijetí a poskytnutí finančního daru

1276/75

Rada města Bohumína po projednání

 1. rozhodla o uzavření darovací smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a městem Bohumín pro přijetí finančního daru ve výši 30.000 Kč k jeho využití v rámci tříděného sběru komunálního odpadu
 2. pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.

 

1277/75

Rada města Bohumína po projednání rozhodla  o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč spolku Skupina Grog, z. s., se sídlem Šunychelská 977, 735 81 Bohumín, IČ: 26591642, na podporu účasti kapely a reprezentaci města na mezinárodním rockovém open-air festivalu Masters of Rock ve dnech 12. – 15. 7. 2018 ve Vizovicích.

 

Dotace 

Podání žádostí o dotaci – grantová činnost PO

1278/75

Rada města Bohumína po projednání

1. schvaluje

a) podání žádostí o dotaci a následnou realizaci projektu v rámci výzvy MŠMT, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02_18_063 pro organizace
-  Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace na projekt o názvu „Naše škola 2“
-  Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace na projekt o názvu „Šablony II 2018“
-  Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace na projekt o názvu „Volný čas je zábava“
b)    podání žádosti o dotaci z MŠMT na projekt o názvu „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol – 2. etapa“ pro Základní školu a Mateřskou školu Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace
c)    podání žádosti o dotaci z MŠMT na projekt o názvu „Doprava na plavání ZŠ Čs. armády  Bohumín, 2., 3. ročník 7/2018“ pro Základní školu a Mateřskou školu Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace

2. souhlasí s  přijetím nadačního příspěvku ve výši 52.689 Kč od Nadace ČEZ pro Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace na projekt o názvu „Oranžové kolo“.

 

Přijetí dotace z MS kraje

1279/75

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Dopravní terminál v Bohumíně ve výši 500.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace.

 

Majetkové záležitosti 

Výpůjčka pozemků

1280/75

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o  výpůjčce  pozemků p. č. 782, 783, 785, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 814, 815, 816, 820, 821, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 860, 861, 862, 863  v kat. území Nový Bohumín, pozemků p. č. 840, 843 orná půda v kat. území Pudlov  a části pozemku p. č. 853  v kat. území Starý Bohumín, obec Bohumín, zapsaných na listu vlastnictví č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná od současného vlastníka ČR – Státního pozemkového úřadu se sídlem Husinecká 1024/11 a, Praha 3, zast. ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro MSK se sídlem Libušina 502/5, Ostrava, IČ 013 12 774 za účelem údržby pozemků na dobu určitou od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2019. Výměry jednotlivých pozemků a druhy pozemků tvoří přílohu tohoto materiálu.

 

Věcná břemena

1281/75

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

1. o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína
a) pro stavbu, umístění a provozování vodovodní přípojky v části pozemku města p. č. 1515 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Záblatí u Bohumína, budoucího povinného, ve prospěch pozemku p. č. 301/2 – zahrada, zapsaném na LV č. 1127  v k. ú. Záblatí u Bohumína, ve SJM Petra a Marcely Gožďalových, bytem ******, budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu dle „Zásad“ města + DPH.
b) pro stavbu, umístění a provozování zpevněné plochy – sjezdu v rámci zahájení novostavby rodinného domu na parcele č. 1282/9 v k. ú. Záblatí u Bohumína v části pozemku města p. č. 1282/12 – trv. travní porost v k. ú. Záblatí u Bohumína, zapsaného na LV č. 10001, ve prospěch budoucího vlastníka pozemku p. č. 1282/9 – trv. travní, zapsaného nyní na LV č. 10001 v k. ú. Záblatí u Bohumína ve vlastnictví města, budoucího povinného, na jehož budoucí převod je mezi městem, budoucím povinným z věcného břemene a prodávajícím a Lukášem Kalousem, bytem *****, budoucím oprávněným z věcného břemene a kupujícím uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě č. j. 2017-0546 a Smlouva o udělení souhlasu s provedením stavby č. j. 2017-0547 ze dne 17. 8. 2017. Věcné břemeno bude zřízeno na neurčito za podmínek a náhradu dle „Zásad“ města + DPH.
c) pro stavbu, umístění a provozování zpevněné plochy – sjezdu v části pozemku města parc. č. 145/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Nový Bohumín, budoucího povinného, ve prospěch pozemku parc. č. 143 – zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na LV č. 25 v k. ú. Nový Bohumín, ve SJM manželů Štefana a Lenky Škorvagových, bytem *****, budoucích oprávněných z VB. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu dle „Zásad“ města + DPH.
d) pro stavbu, umístění a provozování nadzemního kabelového vedení NN v částech pozemků města parc. č. 1503– ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1527 – vodní plocha, zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Záblatí u Bohumína v  rámci stavby „Bohumín, Záblatí 179, přípojka NNv“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s.  se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ:24729035, zast. panem Ing. Martinem Bartečkem, *****, na základě plné moci č. PM/II-239/2017, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu dle „Zásad“ města + DPH.
e) pro stavbu, umístění a provozování telekomunikační stavby, tj. vybudování dvou  rozvaděčů a  betonového sloupu, mezi kterými budou položeny optické kabely v části pozemku města p. č. 2064 – ostatní plocha, ostatní komunikace. Zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín v rámci stavby „RVDSL_1808_M_T_BHMS19-BHMS1HR_MET“ ve prospěch  CETIN a. s., Olšanská 2681/6, Praha 3 Žižkov, 130 00, IČ:04084063, zast. firmou K.V.Z spol. s. r. o., Mokrá 386, 760 01 Zlín, IČ:00546178, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu dle „Zásad“ města + DPH.
f) o doplnění usnesení č. 1249.1.f/73 ze dne 4. 6. 2018 o pozemek p. č. 1409/23 – ostatní plocha, ostatní komunikace pro stavbu, umístění a provozování nadzemního kabelového vedení NN včetně podpěrného bodu v části pozemku města p. č. 1409/25 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Pudlov v rámci stavby „Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín - Pudlov“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s.  se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ:24729035, zast. panem Bc. Petrem Obdržálkem jednatelem společnosti Profiprojekt na základě plné moci č. 078/2018 ze dne 30. 1. 2018, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu dle „Zásad“ města + DPH.

  

Mimořádné přidělení bytu

1282/75

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o mimořádném přidělení bytu č. 1 na ul. Trnková 307 v Bohumíně-Pudlově o velikosti 1+1, standardní kvality p. Jaroslavě Duškové, trvale bytem *****, na dobu určitou jednoho roku s možností dalšího prodloužení,  za cenu nájemného dle varianty č. 2 předloženého návrhu;
 2. o mimořádném přidělení bytu č. 16 na ul. Štefánikova 1078 v Novém Bohumíně o velikosti 1+2, standardní kvality manželům Malinowským Gražyně a Antonínovi, trvale bytem *****, na dobu neurčitou,  za cenu nájemného dle varianty č. 3 předloženého návrhu.

 

Sleva z nájmu bytu

1283/75

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o slevě z nájmu bytu dle předloženého návrhu.

 

Výpověď z nájmu bytu 

1284/75

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o výpovědi nájmu bytu z důvodů uvedených v § 2288, odst. 1. písm. a) z. č. 89/2012 Sb. ObčZ ve znění pozdějších předpisů pro:
-     Vontor Pavel a Vontorová Mária, ***** – opakované nedodržení pravidel obvyklých pro chování v domě, neplacení.

  

Bezúplatný převod majetku

1285/75

Rada města Bohumína po projednání schvaluje bezúplatný převod majetku – 7 ks radiostanic včetně 2 ks nabíječů od České republiky, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje se sídlem ul. Výškovická 40, Ostrava, IČO: 70884561, na město Bohumín v celkové hodnotě 416.300,14 Kč a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu tohoto majetku.

 

Vyřazení movitého majetku 

1286/75

Rada města Bohumína po projednání schvaluje vyřazení movitého majetku – klimatizační jednotka, rok pořízení 2006, pořizovací cena 75.427 Kč, inventární číslo 228, formou fyzické likvidace.

  

Školské příspěvkové organizace

Hodnocení výsledků PO

1287/75

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí rozbor platů ředitelů školských příspěvkových organizací za rok 2017
 2. schvaluje úpravu nenárokové složky platu ředitelů příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.

 

ZŠ Bezručova – nájemní smlouva

1288/75

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na pronájem části nebytových prostor v budově mateřské školy v ul. Tovární 427, Bohumín-Záblatí, uzavřenou mezi Základní školou a Mateřskou školou Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 75029111 a Radmilou Kulínskou, bytem Zahradní 1553, 735 41 Petřvald, IČ 88144739, dohodou ke dni 31. 8. 2018
 2. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části nebytových prostor v budově mateřské školy v ul. Tovární 427, Bohumín-Záblatí, mezi Základní školou a Mateřskou školou Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 75029111 a MINAPERTOU, z. s. se sídlem Zahradní 1553, 735 41 Petřvald, IČ 06500382 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za symbolické nájemné 100 Kč/rok, za účelem provozování dětské skupiny s účinností od  1. 9. 2018.

 

Personální záležitosti

Stav zaměstnanců - odbor RaI

1289/75

Rada města Bohumína po projednání

 1. schvaluje navýšení stavu zaměstnanců odboru rozvoje a investic o úvazek 1,0 na dobu určitou
 2. ukládá odboru organizačnímu nárokovat do rozpočtu finanční prostředky na pokrytí nákladů
  Z: Mgr. Šmídová Miroslava
  T: 27 8.2018 (komplexní rozbory hospodaření)

 

Dodatky smluv o dílo

1290/75

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo pro zakázku - Ul. Mírová 1015, 1016, rekonstrukce el. instalace ve spol. prostorách bytových domů, včetně přípojek k bytovým jednotkám
 2. o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo pro zakázku - Nerudova 973, rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách bytového domu, včetně přípojek k bytovým jednotkám
 3. o uzavření dodatku č. 1  smlouvy o dílo pro zakázku - Úprava části ul. Sokolská a vybudování nového chodníku, Bohumín – Záblatí
 4. o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo pro zakázku - Silnice III/4711, okružní křižovatka ul. Bezručova a MK Revoluční.

 

Výsledek výběrového řízení

1291/75

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • 1. výsledek výběrového řízení  na dodavatele stavby
 • 2. uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na zhotovení stavby

In-line okruh kolem Vrbického jezera – I. etapa.

 

Ing. Petr Vícha v. r.                                      
starosta                                                          

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 9.7.2018
Počet zhlédnutí: 319

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.18 sekund