Město Bohumín

11.10.
2021

Usnesení rady ze dne 11.10.2021

Usnesení z 61. zasedání rady města Bohumína ze dne 11. října 2021.

 

Přítomno:  7 členů RM

 

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo – Dopravní terminál v Bohumíně

881/61

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření Dodatku č. 3 smlouvy o dílo pro zakázku: Dopravní terminál v Bohumíně - přednádražní prostor a parkovací stání na ul. Masarykova

 

Výběrová řízení 

882/61

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na služby v souladu se směrnicí města a zákonem o zadávání veřejných zakázek způsobem „zjednodušené podlimitní řízení“ dle pozměňujícího návrhu
 • kritéria pro splnění kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek

pro zakázku: „Provozování služby senior a baby taxi na území města Bohumína“.

 

883/61

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

k veřejné zakázce na stavební práce „Likvidace, dodávka a montáž autobusových čekáren“

 • zadání veřejné zakázky způsobem „zakázka malého rozsahu“ - otevřená výzva dle pozměňujícího návrhu
 • kritéria pro splnění kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • seznam firem k obeslání
 • členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů.

 

884/61

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na dodávku v souladu se směrnicí města a zákonem o zadávání veřejných zakázek v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle pozměňujícího návrhu
 • kritéria pro splnění kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek

pro zakázku: Nové výtahy pro bytový dům č. p. 1143, 1144 a 1145 na ul. Bezručova, Bohumín

 

Dodatek smlouvy o dílo 

885/61

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo pro akci: Oprava balkónů č. p. 1144 ul. Bezručova, Bohumín

 

Projekt „JUBILANTI 2021“

886/61

Rada města Bohumína po projednání schvaluje ocenění jubilantů bohumínských škol a školského zařízení dle předloženého návrhu

 

Provozování mola na Vrbickém jezeru

887/61

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s BM servisem a. s. o obstarávání a údržby dětských hřišť, která jsou ve vlastnictví města Bohumína nebo k nimž má město právo nájmu dle předloženého návrhu

 

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy

888/61

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Bohumína organizaci Krizové centrum Ostrava, z. s., IČO: 22735283, se sídlem Ruská 94/29, Vítkovice, 703 00 Ostrava, ve výši 20 000 Kč, na poskytování registrované sociální služby – Krizová pomoc (číslo registrace služby 9861220) v roce 2021, a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína dle předloženého návrhu
 2. neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Bohumína žadateli městu Bílovec, IČO: 00297755, na poskytování registrované sociální služby (odlehčovací služby, číslo registrace služby 9529175) v roce 2021

 

Přijetí finančního daru

889/61

Rada města Bohumína po projednání 

 1. schvaluje přijetí finančního daru ve výši 20 000 Kč od Nadace Charty 77 se sídlem v Praze 1, Melantrichova 5, PSČ 110 00, IČO: 00417904, dle předloženého návrhu
 2. pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy

 

Poskytování mobilních služeb

890/61

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. uzavření firemní rámcové smlouvy s firmou T-Mobile Czech Republik, a. s. se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, 148 00, IČO: 64949681, na poskytování mobilních služeb pro holding města Bohumína, město Rychvald včetně zřízených a založených organizací a obec Dolní Lutyně včetně zřízených organizací na dobu určitou s účinností od 01.11.2021 do 31.10.2023.
 2. uzavření rámcové smlouvy o T‑Mobile programu s firmou T-Mobile Czech Republik, a. s. se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, 148 00, IČO: 64949681 na dobu určitou s účinností od 01.11.2021 do 31.10.2023.

 

Smlouvy s kolektivními systémy zajišťující zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů

891/61

Rada města Bohumína po projednání schvaluje uzavření smluv s kolektivními systémy zajišťující zpětný odběr elektrozařízení, odpadních baterií a akumulátorů

 

Poskytnutí peněžního daru pro zájmové sdružení Kočky Bohumín z. s. 

892/61

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 20 000 Kč pro zájmové sdružení Kočky Bohumín se sídlem Ostravská 84, 735 51 Bohumín-Pudlov.

 

Přijetí věcného daru pro útulek pro psy Bohumín

893/61

Rada města Bohumína po projednání schvaluje přijetí věcného daru od nadačního fondu PES V NOUZI, se sídlem Marie Podvalové 930/7, 196 00 Praha 9, pro útulek pro psy Bohumín dle předloženého návrhu ve výši 29 147,25 Kč.

 

Poskytnutí dotace na rekonstrukci plynových kotlů pro rok 2021

894/61

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí dotace na rekonstrukci plynových kotlů pro rok 2021 a uzavření smluv o jejich poskytnutí dle předloženého seznamu žadatelů.

 

Dodatky smluv na údržbu zeleně 

895/61

Rada města Bohumína po projednání schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o provádění veřejné zeleně s firmou TALPA – zahradnické služby s.r.o. a dodatek č. 7 ke smlouvě o provádění veřejné zeleně s firmou Ing. Lech Rzeszut, dle pozměňujícího návrhu

 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti

896/61

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě evidenční číslo 0517/2019/OD ze dne 26.02.2019 o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnost i území města Bohumín městskou hromadnou dopravou společností Dopravní podnik Ostrava a.s.

 

Věcná břemena

897/61

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína
   
  a) pro stavbu, umístění a provozování vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky včetně sjezdu v částech pozemků města parc. č. 1282/1 a parc. č. 1283/1 – oba ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1282/13 – trvalý travní porost, vše v kat. území Záblatí u Bohumína, zapsané na LV č. 10001 budoucího povinného, ve prospěch pozemků parc. č. 1286/1 – ostatní plocha, manipulační plocha a parc. č. 1286/8 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., oba v kat. území Záblatí u Bohumína, zapsané na LV č. 866, ve výlučném vlastnictví G. David, bytem *****, budoucí oprávněný z VB. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných od 01.04.2021.
   
  b) pro stavbu, umístění a provozování sjezdu v části pozemku města parc. č. 919/1 - ostatní plocha, jiná plocha, v kat. území Pudlov, zapsaného na LV č. 10001 budoucího povinného, ve prospěch pozemků parc. č. 957, parc. č. 958 – oba zahrada a parc. č. 959 – ostatní plocha, jiná plocha, vše v kat. území Pudlov, zapsané na LV č. 132, v podílovém vlastnictví Mgr. J. Tomáš (1/2), bytem ***** a Mgr. K. Adéla (1/2), bytem *****, budoucí oprávnění z VB. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných od 01.04.2021
   
  c)  pro stavbu, umístění a provozování sjezdu v části pozemku města parc. č. 1831 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v kat. území Nový Bohumín, zapsaného na LV č. 10001 budoucího povinného, ve prospěch pozemků parc. č. 1840/7 a parc. č. 1840/14 – oba orná půda, v kat. území Nový Bohumín, zapsané na LV č. 1944, ve výlučném vlastnictví B. Zuzana, bytem *****, budoucí oprávněná z VB. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných od 01.04.2021.
   
  d) pro stavbu, umístění a provozování sjezdu a zpevněné plochy v části pozemku města parc. č. 2073/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v kat. území Nový Bohumín, zapsaného na LV č. 10001 budoucího povinného, ve prospěch pozemků parc. č. 2087/1 a parc. č. 2089 – oba zahrada, parc. č. 2073/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2086 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zem. stav a parc. č. 2088 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba RD s čp 251, vše v kat. území Nový Bohumín, zapsané na LV č. 1006, ve SJM Š. Ondrej a Š. Zuzana, oba bytem *****, budoucí oprávnění z VB. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných od 01.04.2021.
   
  e) pro stavbu, umístění a provozování zemního optického vedení v části pozemků města parc. č. 1536/1 a parc. č. 1539 – oba ostatní plocha, ostatní komunikace v kat. území Nový Bohumín, zapsané na LV č. 10001, v rámci stavby „Optika N01, Bohumín, Palackého – optická přípojka“ ve prospěch společnosti Nordic Telecom Regional s.r.o. se sídlem Brno – Trnitá, Dornych 486/47b, 617 00, IČO: 04593332, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných od 01.04.2021.
   
  f) pro stavbu, umístění a provozování kanalizační přípojky v částech pozemků města parc. č. 177 – ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 178/1 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha vše v kat. území Záblatí u Bohumína, zapsané na LV č. 10001, v rámci stavby „Objekt č.p. 59 – kanalizační přípojka“ ve prospěch spolku Fotbalový klub Slovan Záblatí, z. s., se sídlem Bohumín – Záblatí, Sokolská 59, 735 52, IČO: 48426067, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 1 000 Kč + DPH a dle podmínek „Zásad“ města účinných od 01.04.2021.
   
  g) pro stavbu, umístění a provozování kanalizační stoky v části pozemků města parc. č. 326/2, parc. č. 326/3, parc. č. 590 – vše ostatní plocha, ostatní komunikace, dále v části pozemků parc. č. 607/2, parc. č. 607/3 – oba ostatní plocha, jiná plocha a v parc. č. 569/1 – orná půda, vše kat. území Skřečoň, zapsaného na LV č. 10001, v rámci stavby „Bohumín – Skřečoň, ul. Myslivecká, rekonstrukce stok „beta Aj5”, „beta Aj6”, „beta Aj7“ ve prospěch společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Mariánské Hory, IČO: 45193665, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných od 01.04.2021.
   
 2. o doplnění usnesení
   
  a) č. 147.13/8 ze dne 01.04.2019 o pozemky pro stavbu, umístění a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v částech pozemků města: parc. č. 285 – zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Nový Bohumín a parc. č. 1114/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace v kat. území Starý Bohumín, oba zapsané na LV 10001, kde po zaměření stavby s názvem „Rozšíření sítí elektronických komunikací LWT JaryNet s.r.o., ul. 5. května, Čs. legií, Kosmonautů, J. Koczura, Okrajní, Slezská, Mírová“, došlo k zasažení těchto pozemků v rozsahu 14,99 m2 včetně ochranného pásma. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízeno v rozsahu dle geometrických plánů č. 1156-219/2019 ze dne 01.06.2021 a č. 2757-219/2019 ze dne 03.06.2021, za podmínek a náhradu sjednaných ve Smlouvě o budoucí smlouvě č. 2019-0232 ze dne 15.04.2019, ve prospěch společnosti Nordic Telecom Regional s.r.o., se sídlem Dornych 486/47b, Brno - Trnitá, PSČ: 617 00, IČO: 04593332, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných od 01.03.2019 a sjednaných v budoucí smlouvě 2019-0232.
   
  b) č. 527.1.c/31 ze dne 01.06.2020 věcné břemeno služebnosti bude zřízeno pro stavbu, umístění a provozování stavby vodovodní přípojky v částech pozemků města parc. č. 91 – ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 92 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, oba zapsané na LV č. 10001 v kat. území Záblatí u Bohumína, Povinného, ve prospěch pozemků parc. č. 95/1 – zahrada a parc. č. 95/2 – zastavěná plocha, vše v kat. území Záblatí u Bohumína, zapsané na LV č. 626, v podílovém vlastnictví P. Markéta (1/2), bytem ***** a Š. Radim (1/2), bytem *****, Oprávnění z VB. Usnesení je doplněno o parc. č. 91, parc. č. 92, kdy po zaměření stavby vodovodní přípojky došlo k zasažení pozemků v rozsahu 21,78 m2. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle původního usnesení č. 527.1.c/31 ze dne 01.06.2020.

 

Pronájem pozemků

898/61

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. j. 2016 - 0122 na pronájem částí pozemků pro stavbu „Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín-Pudlov, stavba č. 5047“, uzavřené s Povodím Odry, s. p., Ostrava, spočívajícív rozšíření předmětu smlouvy, a to o pronájem částí pozemku p. č. 1469 – ostatní plocha o výměře 60 m2 v k. ú. Pudlov
 2. o pronájmu pozemku p. č. 1316 – ost. plocha o výměře 5.527 m2 v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín společnosti GESONET AGRO s. r. o. IČO: 476 74 024 se sídlem Bohumínská 1875, 735 32 Rychvald k zemědělským účelům – pozemek užíván v půdním bloku za nájemné dle Zásad ve výši 1.105 Kč ročně + DPH v platné výši, na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou k 01.10. běžného roku, s účinností od 01.11.2021.
 3. o pronájmu pozemku p. č. 651 – ost. plocha o vým. 401 m2 v k. ú. Skřečoň panu Pavlovi S., bytem ***** k zajištění přístupu do sousedního objektu, a který bude rovněž sloužit jako zahrada, za nájemné dle Zásad ve výši 2 005 Kč ročně, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

Poskytnutí finanční návratné výpomoci na financování výstavby nově zřizovaných zařízení pro likvidaci odpadních vod 

899/61

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. poskytnutí finanční návratné výpomoci ve výši 50 000 Kč se splatností 18 měsíců a po realizaci domovní čerpací stanice odpadních vod poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč, kdy dotace bude započtena na finanční návratnou výpomoc, p. Z. Evě a p. W. Marii, bydlištěm ***** na výstavbu domovní čerpací stanice a tlakové kanalizační přípojky pro rodinný dům v ul. *****.
 2. poskytnutí finanční návratné výpomoci ve výši 50 000 Kč se splatností 18 měsíců a po realizaci domovní čistírny odpadních vod poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč, kdy dotace bude započtena na finanční návratnou výpomoc, Ing. Petře Ch., bydlištěm ***** na výstavbu domovní čistírny odpadních vod pro novostavbu rodinného domu v ul. ***** na parc. č. 1971/1 v Bohumíně-Skřečoni.

 

Pronájem nebytových prostor

900/61

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem části střechy a společných prostor domu č. p. 1144, ul. Bezručova, Nový Bohumín, o rozloze cca 13 m2, č. prostoru 301, se společností T-Mobile Czech Republic, a.s. IČO: 64949681, Praha 4, Tomíčkova 2144/1, 148 00, za nájemné 120 000,00 Kč/rok, na dobu určitou 10 let, k umístění zařízení mobilního operátora, dle předloženého návrhu.
 2. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1067, ul. Čáslavská, o rozloze 53,03 m2, č. prostoru 314, s Adrianou Böhmovou, IČO: 09326332, ***** za nájemné 1 200,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, k zřízení a provozování rychlého občerstvení.

 

Výpověď z nájmu bytu 

901/61

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o výpovědi nájmu bytu z důvodů uvedených v § 2291 z. č. 89/2012 Sb. ObčZ ve znění pozdějších předpisů pro: K. Soňa, ***** – neplacení

 

Sleva z nájmu bytů

902/61

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o slevě z nájmu bytů dle předloženého návrhu.

 

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarostaPočet zhlédnutí: 541

Zpět

    Městský úřad