close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 24.5.2006

Usnesení z 29. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 24. května 2006


Přítomni: 18 členů ZM
Omluveni: RNDr. Bočková, p. Honysz, p. Kroščen, MUDr. Němeček, p.SmigováFinanční záležitosti

Výsledky hospodaření

343/29
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí
výsledky hospodaření města za leden-duben 2006Způsob financování stavebních úprav HD

344/29
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
1. způsob financování stavebních úprav bývalého Hotelového domu na bytový dům č.p 716, ul. Okružní, Bohumín prostřednictvím poskytnuté dotace ve výši 47,3 mil.. Kč ze Státního fondu rozvoje bydlení
2. vyčlenění vlastních prostředků z rozpočtu města do výše celkových nákladů této stavby ve výši 25,2 mil. Kč v letech 2006, 2007Výsledky hospodaření obch. společností města

345/29
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí
výsledky finančního hospodaření a hospodaření s majetkem za rok 2005 těchto založených právnických osob:
- BM servis, a.s.,
- BOSPOR, s.r.o.
- BMN, a.s.

Majetkové záležitosti

Převod nemovitostí

346/29
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
prodej objektu čp. 140, post. na pozemku parcel. č. 1772, pozemek parcel. č. 1772 (zast. plocha a nádvoří o výměře 1342 m2), parcel. č. 1774 (zahrada o výměře 734 m2), parcel. č. 1770/1 (ostatní plocha, zeleň o výměře 943 m2), k. ú. Skřečoň společnosti Wolkenstein s.r.o., K Vodárně 1235, Dolní Lutyně, 735 53, jednatel Monika Maryšková zastoupená na základě plné moci Mgr. Davidem Maryškou za cenu 2 mil. Kč ve dvou splátkách a úhradu nákladů spojených s prodejem. První splátka ve výši 1 mil. Kč bude uhrazena formou bezhotovostního převodu na účet města z investičního úvěru, se splatností do 120 dnů od podpisu kupní smlouvy, zbývající část kupní ceny bude uhrazena do 15.1.2008 s podmínkou provedení stavebních oprav a investic do objektu čp. 140 na náklady kupujícího ve výši 1 mil. Kč. Tyto vynaložené náklady budou započteny na zbývající část kupní ceny.


Pozemky

347/29
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
1. bezúplatný převod pozemku p.č.1458/8 - ost.pl.,sport a rekreace o výměře 148 m2 v k.ú. Nový Bohumín, odměřený geometrickým plánem číslo 1576-32/2005 z pozemku p.č. 1458/4- ost.pl.,sport a rekreace o výměře 3068 m2 v k.ú. Nový Bohumín (stavba protipovodňových hrází č. 5), Povodí Odry, státní podnik se sídlem Varenská 49, 701 26 Ostrava 1, IČ 70890021. Veškeré náklady na pořízení geometrických plánu, sepsání smluv a správních poplatků nese obdarovaný.

2. prodej pozemků p.č. 906 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 157 m2, p.č. 907/1 - zahrada o výměře 1379 m2, p.č. 908/2 - zahrada o výměře 220 m2 a objektu čp. 60 postavený na pozemku p.č. 906 v k.ú. Skřečoň do SJM manželů Karla Mersiho a Lenky Mersiové, oba bytem ***** za kupní cenu 295.000 Kč a úhradu veškerých nákladů spojených s prodejem. Kupní cena bude uhrazena najednou před podpisem kupní smlouvy.

3. prodej pozemku p.č. 424 - zahrada o výměře 1748 m2 v k.ú. Starý Bohumín Janu Stoklasovi, bytem ***** za kupní cenu 300.000 Kč a úhradu veškerých nákladů spojených s prodejem. Kupní cena bude uhrazena najednou před podpisem kupní smlouvy.

4. prodej pozemku p.č. 386/8 - orná půda o výměře 692 m2 v k.ú. Starý Bohumín, odměřený geometrickým plánem číslo 568-75/2004 z pozemku p.č. 386 - orná půda v k.ú. Starý Bohumín panu Jiřímu Polanskému, bytem ***** za kupní cenu 70.000 Kč a úhradu veškerých nákladů spojených s prodejem. Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.
348/29
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
výkup pozemku parc. č. 2572/70 - ostatní plocha, dráha o výměře 1839 m2 v  kat. území Nový Bohumín, odděleného z  pozemku parc. č. 2572/1 - ostatní plocha, dráhy geometrickým plánem č. 1567 - 102/2005, městem Bohumín se sídlem Masarykova 158, Bohumín, PSČ 735 81, IČ: 00297569 od společnosti České dráhy, a.s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ: 70994226 za smluvní kupní cenu ve  výši celkem 472.000,- Kč + DPH v zákonem stanovené výši ke dni podpisu kupní smlouvy a podmínek prodávajícího dle průvodní zprávy s tím, že kupní cena je splatná jednorázově a  bude kupujícím uhrazena prodávajícímu před podpisem kupní smlouvy. Náklady spojené s provedením vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí z kupní smlouvy uhradí kupující.

Bezúplatný převod - doplnění usnesení

349/29
Zastupitelstvo města Bohumína po  projednání

s c h v a l u j e
doplnění usnesení zastupitelstva města č. 337/28 ze dne 29.3.2006, kterým byl schválen bezúplatný převod nemovitého majetku FC Rapidu Skřečoň a části nemovitého majetku TJ Bohumín o bod 3) v tomto znění:

„uzavření budoucí darovací smlouvy na bezúplatný převod pozemků p.č. 335- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 593 m2 a p.č. 336 - ostatní plocha o výměře 10390 m2 v k.ú. Vrbice nad Odrou od TJ Bohumín“


Licitace drážních objektů

350/29
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
záměr převodu nemovitostí na ul. Lounská č.p. 155, 157, 171, 173, 174, 175 v Bohumíně - Pudlově, které jsou ve vlastnictví státu do majetku města Bohumína formou veřejné dražby, za cenu bez omezení v případě jejího vyhlášení

2. zplnomocňuje
zastupováním za město Bohumín ve veřejné dražbě nemovitostí na ul. Lounská č.p. 155, 157, 171, 173, 174, 175 v Bohumíně - Pudlově Ing. Evu Drdovou, trvale bytem *****, vedoucí majetkového odboru MěÚ Bohumín


Teplo do městských objektů - záměr

351/29
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí
záměr změny systému dodávky tepla do městských objektů

2. schvaluje
a) uspořádání pracovního semináře na téma „Centrální zásobování teplem“
b) projednání dalšího postupu na zasedání ZM dne 28.6.2006Poskytnutí úvěrů

352/29
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
1. uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 200.000,- Kč na opravu domu čp. 350, ul. Podvojná, k.ú. Skřečoň s manžely Alexandrem a Lenkou Klimeckými, bytem *****

2. uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 110.000,- Kč na opravu domu čp. 274, ul. Sokolská, k.ú. Záblatí u Bohumína s manžely Martinem a Šárkou Grümannovými, bytem *****


Sociální služby - dotace na vzdělávání

353/29
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
podání žádosti na projekt Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti - Bohumín


Regulační plán

354/29
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí
a) stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k návrhu zadání změny č. 1 Regulačního plánu centra Nového Bohumína vydané dle § 20 odst. 6 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánu a stavebním řádu (stavební zákona) ve znění pozdějších předpisů a dle § 11 odst. 3 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
b) zprávu o veřejnoprávním projednání návrhu zadání změny č.1 Regulačního plánu centra Nového Bohumína s dotčenými orgány státní správy, ostatními orgány, orgány územního plánování sousedních územních obvodů, právnickými a fyzickými osobami a občany a vyhodnocení stanovisek, připomínek a podnětů

2. schvaluje
dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a dle § 20 odst.7 a § 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánu a stavebním řádu (stavební zákona) ve znění pozdějších předpisů zadání změny č. 1 Regulačního plánu centra Nového Bohumína

3. ukládá
stavebnímu odboru zadat zpracování návrhu změny č. 1 Regulačního plánu centra Nového Bohumína
Z: vedoucí stavebního odboru T: 25.5.2006


Stanovení počtu členů ZM

355/29
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

stanovuje
v souladu s § 67 a § 68 zák. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, počet členů zastupitelstva města Bohumína pro volební období 2006 až 2010 na 23 členů.Kontrola usnesení

356/29
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí
kontrolu plnění přijatých usnesení zastupitelstvem města Bohumína ke dni 12.5.2006
Ing. Petr Vícha
starosta


Mgr. Věra Palková
místostarostka
Je zveřejňována upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 24.5.2006
Počet zhlédnutí: 3 565

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.36 sekund