close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 10.6.2013

USNESENÍ ze 17. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 10. června 2013

  

Přítomni:    20 členů ZM

Omluveni:  JUDr. Musil, Ing. Šmíd, MUDr. Trach

 

Obecně závazné vyhlášky

Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

224/17

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2008  O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

 

Provozování loterií

225/17

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2011 O stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno

 

 

Finanční záležitosti

Výsledky hospodaření 1.-4.2012, úprava rozpočtu 2013

226/17

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí

a) výsledky hospodaření města za leden-duben 2013

b) rozpočtové opatření provedené radou města dne 13. 5. 2013, uvolnění částky 1,5 mil. Kč z rezervy města pro odbor rozvoje a investic na  navýšení akce  Odvodnění území Kozí rynek v Šunychlu a uvolnění částky 1 mil. Kč z rezervy města pro odbor životního prostředí a služeb na  opravy a údržbu silnic

2. schvaluje

úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2013 v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových  pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

  • Výdajová část rozpočtu

- snížení neinvestičních výdajů o 525 tis. Kč

- navýšení investičních výdajů o 525 tis. Kč

- snížení rezervy města o 100 tis. Kč

  • Příspěvky příspěvkovým organizacím

- navýšení neinvestičních příspěvků o 100 tis. Kč

 

    

Obchodní společnosti města

Výroční zprávy, roční závěrka, rozdělení zisku - 2012

227/17

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

1. výroční zprávy společností BM servis  a. s., BMN, a. s., BOSPOR spol. s r. o. za rok 2012

2. roční účetní závěrku za rok 2012

3. rozdělení zisku společností za rok 2012

 

Změny v orgánech BM servis, a. s., BMN, a. s.

228/17

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 

1. bere na vědomí

informaci o změnách v představenstvu společností města - BM servisu, a. s. a  BMN, a. s.

2. navrhuje ke zvolení

členem v dozorčí radě společnosti BM servisu, a. s.

- Ing. Kamila Drobka nar. 27. 11. 1958, bytem Čs. armády 301, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín

- Ing. Josefa Plášila, nar. 22. 3. 1947, bytem  Svat. Čecha 1129, 735 81 Bohumín–Nový Bohumín

- Viléma Bannerta, nar. 27. 12. 1941, bytem Mírová 1000, 735 81 Bohumín–Nový Bohumín 

- Ing. Alfréda Michalíka, nar. 25. 8. 1944, bytem Mírová 1013, 735 81 Bohumín–Nový Bohumín

 

Majetkové záležitosti

Neukončené převody nemovitostí

229/17

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 

1. bere na vědomí

informaci o neukončených převodech nemovitostí dle platných usnesení zastupitelstva města ke dni 31. 12. 2012 dle komentáře

2. rozhodlo

zrušit usnesení zastupitelstva města č. 66.5/5 ze dne 13. 6. 2011  o záměru nabýt bezúplatným převodem pozemek parc. č. 1472 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2, zapsané na LV č. 195, v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná,  od současného vlastníka Pešatové Anny, bytem Mládežnická 403, 735 31 Bohumín-Skřečoň.

  

Bezúplatné převody pozemků

230/17

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1.  nabýt darem nemovitost uzavřením Smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 846, a to části pozemku parc.č. 2555/1 ostatní plocha – silnice, zastavěnou chodníkem (bude odměřen geometrickým plánem), v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, od současného vlastníka Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČ: 00095711, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu 

2.      nabýt darem nemovitost podíl na pozemku parc. č. 1046 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 3590 m2, zapsané na LV č. 144, v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současných spoluvlastníků paní Chechelské Otilie, bytem: Na Výšině 560, 735 53 Dolní Lutyně, vlastnící podíl 1889/310784 k celku a  pana Chechelského Jana, bytem: Na Výšině 560, 735 53 Dolní Lutyně, vlastnící podíl 1889/310784 k celku. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu

3.      o bezúplatném převodu pozemků uzavřením Smlouvy o budoucí darovací smlouvě, a to částí  pozemků parc. č.  2370/13 - orná půda o výměře cca 327 m2, parc. č. 2370/14 – orná půda o výměře cca 300 m2, parc. č. 2370/17 – orná půda o výměře cca 197 m2 a parc. č. 2370/20 – orná půda o výměře cca 138 m2 vše v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín, zapsaných na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro MSK, kat. pracoviště Karviná z majetku města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569 do majetku  Povodí Odry, státního podniku, Varenská 49, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 70890021 pro realizaci stavby „VT Lutyňka, dorovnání LB a zřízení manipulačního pruhu“ v rámci zvýšení protipovodňové ochrany obce.

Veškeré náklady na pořízení geometrických plánu, sepsání smluv a správních poplatků nese Povodí Odry a. s. 

 

 

Prodej pozemku

231/17

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

rozhodlo

prodat z majetku města odměřenou část pozemku, a to   p. č. 1013/90 – zastavěná plocha o výměře 26 m2, která byla odměřena geometrickým plánem č. 2282-108/2012 z pozemku p. č. 1013/41 – ost. plocha, jiná plocha v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, zapsaný na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro MSK, kat. pracoviště Karviná společnosti ČEZ Distribuce a. s. Děčín za smluvní kupní cenu ve výši 800 Kč za m2 a úhradu nákladů spojených s prodejem

 

 

Bezúročné půjčky 

232/17

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. o uzavření smlouvy na poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 30.000 Kč manželům Zámečníkovým, Sokolská 106 v Bohumíně – Záblatí 

2. o uzavření smlouvy na poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 30.000 Kč manželům Hanouskovým, Anenská 194 v Bohumíně – Záblatí

 

  

Sportovní hala

233/17

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

bere na vědomí

doplnění informací k veřejné zakázce Sportovní hala Bohumín

 

 

Kontrolní výbor – volba člena 

234/17

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí

rezignaci JUDr. Stanislava Musila na členství v kontrolním výboru

 

2. volí

Mgr. Adriana Kudera, bytem Kostelní 436, Bohumín, členem kontrolního výboru ZM pro volební období 2010-2014

 


 

Ing. Petr Vícha                                              Ing. Lumír Macura

starosta                                                           místostarosta

  


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 10.6.2013
Počet zhlédnutí: 2 967

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.46 sekund