close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


 • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
 • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
 • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
 • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
 • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
 • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
 • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
 • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 9.12.2013

USNESENÍ z 20. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 9. prosince 2013

Přítomni:  22 členů ZM
Omluven: MUDr. Trach

 

Finanční záležitosti

Úprava rozpočtu 2013

261/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2013 dle pozměňovacího návrhu:

 

1. Příjmová část rozpočtu

- navýšení nedaňových příjmů o 1 301 tis. Kč

- navýšení dotace (po konsolidaci)  o 3 698  tis. Kč

 

2. a) Výdajová část rozpočtu

- navýšení běžných výdajů o 686 tis. Kč

- snížení kapitálových výdajů o 639 tis. Kč

- navýšení rezervy města o 4 826 tis. Kč

 

b) Příspěvky příspěvkovým organizacím

- navýšení neinvestičních výdajů o 126  tis. Kč

 

3. přijetí účelových dotací a jejich použití do 31. 12. 2013

 

 

Rozpočet 2014

262/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

1. Rozpočet města Bohumína na rok 2014:

a) příjmová část rozpočtu

 • daňové příjmy ve výši 227 785 tis. Kč
 • nedaňové příjmy ve výši 284 103 tis. Kč
 • kapitálové příjmy ve výši 1 204 tis. Kč
 • dotace (po konsolidaci) ve výši 51 589 tis. Kč 

b) výdajová část rozpočtu

 •  neinvestiční-běžné výdaje ve výši 344 064 tis. Kč
 •  investiční výdaje ve výši 200 595  tis. Kč
 •  rezerva města ve výši 16 220 tis. Kč

c) dotace obchodním společnostem

 • neinvestiční  ve výši 28 035 tis. Kč
 •  investiční  ve výši 10 602 tis. Kč

d) příspěvky příspěvkovým organizacím

•  neinvestiční ve výši 40 923  tis. Kč

e) dotace a příspěvky ostatním subjektům

 •  neinvestiční ve výši 11 300 tis. Kč
 •  investiční ve výši 500 tis. Kč

 

2. Financování

a) Zdroje:

 •  pol. 8115-změna stavu fin. prostředků na bankovních účtech ve výši 14 190 tis. Kč
 •  opravná položka k finančním operacím ve výši 12 000 tis. Kč
 •  přijaté úvěry ve výši 81 500 tis. Kč 

b) Výdaje:

 •  splátky jistin ve výši 20 132 tis. Kč

 

3. Rozpočtový výhled na léta 2015-2016

 

Dotace

Na opravu válečných hrobů a pomníků 

263/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

schvaluje

investiční záměr a podání žádosti o dotaci Ministerstva obrany v rámci programu ISPROFIN č. 107 190 „Zachování a obnova historických hodnot“ na projekt: 

1. Oprava pomníku obětem 1.světové války v Bohumíně-Pudlově

2. Stavební úpravy pomníku padlým rudoarmějcům, Bohumín-Skřečoň

3. Oprava pomníku padlým občanům v 1. a 2. světové válce v Bohumíně-Skřečoni

 

Bezpečné přechody

264/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

zajištění finančních prostředků na spolufinancování a profinancování projektu a zajištění financování provozu po dobu udržitelnosti projektů „Bezpečné přechody, Bohumín“ a „Chodník Sokolská – Rychvaldská, Bohumín“, na které bude požadována dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko. 

 

Novelizace Zásad pro poskytování dotací v sociální oblasti

265/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

schvaluje

novelizaci „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města v sociální oblasti“ dle předloženého návrhu

  

Majetkové záležitosti

Výkupy nemovitostí

266/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

1. rozhodlo

a) nekoupit nemovitost, stavbu budovy bez čp/če – občanská vybavenost, stojící na pozemku parc. č. 344/2 – zastavěná plocha a nádvoří, bez tohoto pozemku (vlastník pozemku město Bohumín), zapsanou na LV č. 1325, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Místní skupiny PZKO Bohumín, se sídlem Masarykova, Nový Bohumín, 73581 Bohumín, IČ: 70915946

b) o záměru koupit nemovitost, zapsanou na listu vlastnictví č. 280, a to část pozemku parc. č. 1418 vodní plocha, zamokřená plocha, zastavěnou chodníkem (bude odměřen geometrickým plánem), v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, od současného vlastníka BOCHEMIE a. s. se sídlem Lidická 326, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 27654087, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569.

2. odkládá

rozhodnutí o koupi nemovitosti, stavby budovy čp. 1178 – občanská vybavenost, stojící na pozemku parc. č. 1487 – zastavěná plocha a nádvoří, bez tohoto pozemku (vlastník pozemku město Bohumín), zapsanou na LV č. 1333, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka manželů Pavla Russnáka a Aleny Russnákové (SJM), oba bytem *****

  

Strategicky plán rozvoje města Bohumína 2014-2020

267/20

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje

aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Bohumína na období 2014 – 2020.

 

Příspěvkové organizace

Předání majetku k hospodaření PO v roce 2013 

268/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere  na vědomí

předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města Bohumína v roce 2013

  

Změny zřizovacích listin

269/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

schvaluje

změny a doplňky zřizovacích listin příspěvkových organizací města Bohumín:

-          ve znění dodatku č. 4 ke zřizovací listině právnické osoby Mateřská škola se speciální třídou Bohumín-Nový Bohumín Nerudova 1040, příspěvková organizace 

-          ve znění dodatku č. 4 ke zřizovací listině právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace 

-          ve znění dodatku č. 7 ke zřizovací listině právnické osoby Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace

-          ve znění dodatku č. 8  ke zřizovací listině právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace 

-          ve znění dodatku č. 7 ke zřizovací listině právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Bohumín-Skřečoň 1.máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace

-          ve znění dodatku č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby Základní škola T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace 

-          ve znění dodatku č. 5 ke zřizovací listině právnické osoby K3 Bohumín, příspěvková organizace 

-          ve znění dodatku č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace 

-        ve znění dodatku č. 6 ke zřizovací listině právnické osoby Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace

  

Komunální odpad

270/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje

zapojování dalších právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání, které na území města produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů  jako odpad podobný komunálnímu  do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Bohumína na základě smlouvy  v těchto variantách: 

I. v oblasti využitelných složek odpadů - skla, plastů, papírů,

II. nově od 1. 1. 2014 v oblasti směsného odpadu a využitelných složek odpadů – skla, plastů a papírů, od právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání  zapojených do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání využitelných složek komunálních odpadů vznikajících na území města Bohumína nevybírat základní složku poplatku za ukládání odpadů na skládky, pokud směsný odpad z jejich produkce bude uložen na městské skládce

dle předloženého návrhu.

 

2. ukládá

odboru životního prostředí a služeb zveřejnit informaci o možnosti zapojování dalších právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání, které na území města produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Bohumína dle předloženého návrhu.

Z:   Ing. Jeziorský

T:   31. 12. 2013

  

Veřejné zakázky na stavební úpravy věžových domů

271/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

schvaluje

odůvodnění dle §156 zákona 137/2006 Sb. v úplném znění pro veřejné zakázky:

1. „Stavební úpravy bytových domů čp. 1157 a 1158 , ul. Nerudova v Bohumíně“

2. „Stavební úpravy bytových domů čp. 1052,1053 a 1054, ul. ČSA v Bohumíně“

3. „Stavební úpravy bytových domů čp. 1070 ul. Alešova, 1071 tř. Dr. Beneše, 1072 ul. ČSA, 1073  ul. Štefánikova“

  

Koordinace stavebních úprav nám. Svobody a rekonstrukce kanalizace  

272/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

1. zařazení akce „Stavební úpravy náměstí Svobody ve Starém Bohumíně“  do  rozpočtu roku 2015

2. uzavření dohody o společném financování investice „Bohumín, náměstí Svobody  - rekonstrukce     kanalizace“

  

Termíny zasedání orgánů města – 2014

273/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

bere na vědomí

termíny zasedání orgánů města Bohumína (rada, zastupitelstvo) pro rok 2014

 

Ing. Petr Vícha                                              Ing. Lumír Macura

starosta                                                           místostarosta

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 9.12.2013
Počet zhlédnutí: 1 982

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.36 sekund