close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 13.12.2006

Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 13. prosince 2006

Přítomni:20 členů ZM
Omluveni:RNDr. Bočková, Mgr. Drobil, Ing. Michalík


Finanční záležitosti

Úprava rozpočtu 2006

9/2
Zastupitelstvo města Bohumín po projednání

schvaluje
úpravu rozpočtu města pro rok 2006 dle předlohy


Návrh rozpočtu 2007

10/2
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
1. rozpočet města Bohumína na rok 2007
2. Společná ustanovení
3. Finanční vztah příspěvkových organizací města k rozpočtu zřizovatele (příloha č. 1)
4. Finanční vztah ke společnostem, v nichž má město 100% majetkový podíl(příloha č. 2)
5. Finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci příspěvků nebo dotací z rozpočtu města (příloha č. 3)
6. Rozpočtový výhled na léta 2008-2010
7. Přijetí úvěru ve výši 50 000 tis. Kčs fixací úrokové sazby na dobu 5 let s úrokovou sazbou 3,53% za účelem krytí
- návratné finanční výpomociposkytnuté MMR do fondů rozvoje bydlení
ve výši 25 433 tis. Kč
- investičních výdajů na akci „stavebníúpravy hotelového domu na bytový
dům čp.716 ve výši 24 567 tis. Kč
8. Uzavření smlouvy o přijetí úvěru s ČS, a.s.
9. Jištění úvěru rozpočtovými příjmy města do aktuální výše
10. Splatnost úvěru na dobu 5 let od 1/2008-12/2012Příspěvek z rozpočtu

11/2
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
poskytnutí mimořádného příspěvku z rozpočtu města ve výši 80.000 Kč Občanskému sdružení Přátel bohumínské historie (se sídlem: Za Městem 1139, 735 81 Bohumín, IČ: 27014428) na pořízení třetího nového zvonu do věže farního kostela Narození Panny Marie ve Starém Bohumíně s podmínkou převodu vlastnického práva zvonu do majetku církve


Majetkové záležitosti

Prodej nemovitostí

12/2
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
1. nevyužít předkupního práva a nevykoupit ideální polovinu bytové jednotky č. 2 v domě čp. 312 na ul. Na Loukách v Bohumíně - Pudlově a spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku od Davida Kratochvíla, bytem Na Loukách 312/2, Bohumín - Pudlov.

2. o záměru vykoupit obytné domy č.p. 135 na ul. Nádražní a č.p. 395 na ul. 9. května v Bohumíně od Správy želez.dopravní cesty s.o.za minim.nabídkovou cenu 770 000,- Kč a 1 031 000,- Kč.Převody pozemků

13/2
Zastupitelstvo města Bohumínapoprojednání

rozhodlo
1. prodat nemovitost, a to pozemek p.č. 670/33 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19 m2 v k.ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, odměřený geometrickým plánem číslo 596-55/2006 z pozemku p.č. 670/1 v k.ú. Záblatí u Bohumína paní Daniele Zajacové, bytem Bezručova 1145, Bohumín za kupní cenu 2.280 Kč a úhradu veškerých nákladů spojených s prodejem ve výši 4.819 Kč. Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

2. o záměru bezúplatného převodu nemovitostí, a to částí pozemků p.č. 283/2 - ostatní plocha, zeleň, p.č. 1538 - ostatní plocha, zeleň a p.č. 2553 - ostatní plocha, ost. komunikace v k.ú.Nový Bohumín, obec Bohumín z majetku města Bohumínado majetku Moravskoslezského kraje, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací a o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě

3. prodat nemovitost, a to pozemek p.č.1315/5 - orná půda o výměře 298 m2 v k.ú. Starý Bohumín, obec Bohumín pro výstavbu “Dálnice D 47, stavba 4709.2 “ do vlastnictví České republiky, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4 za kupní cenu 71.520 Kč s tím, že kupující jako státní příspěvkováorganizace je příslušný hospodařit s majetkem státu. Veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti nese kupující. Kupní cena bude uhrazena do 60 dnů ode dne, ve kterém kupující obdrží kupní smlouvu s vyznačením vkladu do katastru nemovitostíVýkup pozemku

14/2
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
koupit nemovitost do majetku města Bohumína, a topodíl 100/19424 pozemkuparc. č. 1046 - op,ost. komunikacek. ú.Skřečoňodp. Marie Fehérové,bytem Orlová, Poruba, ul. Okrajová 1303 za smluvníkupní cenu ve výši925,- Kč s tím, žeprodávajícíp. Marii Fehérovéuhradí kupujícíměstonákladyspojené s dodatečnýmprojednáním dědictví v celkové výši 697,50 Kč. Kupující dále zajistína své náklady zpracováníkupní smlouvy,vklad vlastnickéhopráva k převáděnémupodílu do katastrunemovitostíauhradíza prodávajícího daň z převodu nemovitostí.Poskytnutí zvýhodněného úvěru

15/2
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 300.000,- Kč na opravu domu čp. 301, ul. Čs. armády, k.ú. Nový Bohumín s Bytovým družstvem Bělidlo se sídlem ČSA čp. 301, IČ: 25390147 zast. Jaroslavem Štiakem a Martou Jaškovskou


Koncesní projekt - změna systému zásobování teplem

16/2
Zastupitelstvo města Bohumínapo projednání

schvaluje
koncesní projektpro základní vymezení činnosti, která bude předmětem koncesní smlouvy


Územní plán – změna č. 5

17/2
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
a) vypuštění z dalšího projednávání změny územní plánu sídelního útvaru Bohumín požadavky
č. 76, 77, 79, 82, 83, 85, 87, 91,92, 93, 97, 99, 102, 103, 104, 105
b) zařazení do dalšího projednávání změny územního plánu sídelního útvaru Bohumín požadavek č. 81, 84, 90, 96, 100, 101 s úpravou

2. ukládá
stavebnímu odboru informovat žadatele o změnu ÚP o rozhodnutí zastupitelstva
Z: vedoucí stavebního odboru T: prosinec 2006Prevence kriminality

18/2
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání:

schvaluje
projekt zařazený do programu PARTNERSTVÍ pro rok 2007Výbory ZM

19/2
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

volí
veřejnou volbou tyto členy výborů ZM:

1. Finanční výbor
Bruzl Igor , Ciprichová Marcela, Ing. Drobek Kami, Gříbková Miluše, Mgr. Malchar Jan, Mgr. Maryška David, Bc. Placzková Yvona, Ing. Ptošková Jitka, Slobodová Radomíra, Ing. Záškolný František

2. Kontrolní výbor
Ing. Stoszek Karel, Bc. Mutina Miroslav, Mgr. Drobil Pavel, Ign. Šmíd Vladimír, MUDr. Balcárek Vojtěch, JUDR. Musil Stanislav, Schnörchová Alena, Mgr. Procházka Jan, Ing. Vzatková Věra, JUDr. Palermová ŠárkaIng. PetrVícha
starosta

Mgr. Věra P a l k o v á
místostarosta
Zastupitelstvo města projednalo bez přijetí usnesení:
1. informaci o požadavcích na změnu územního plánu sídelního útvaru Bohumín
2. vyhodnocení plnění projektů prevence kriminality v rámci programu „Partnerství“ v roce 2006
3. přehled investičních akcí 2006 a jejich převod do správy příspěvkových organizací města Bohumína


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 13.12.2006
Počet zhlédnutí: 3 814

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.38 sekund