Město Bohumín

9.11.
2020

Usnesení zastupitelstva ze dne 9.11.2020

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 9. listopadu 2020.

Přítomno:  21 členů ZM
Omluveni:  Jiří Kuldánek, Kamila Smigová

 

Návrh na úpravu rozpočtu města pro rok 2020 

167/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje

 1. v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2 b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2020
 2. Příjmová část rozpočtu
  - snížení nedaňových příjmů o 747 tis. Kč
  - navýšení kapitálových příjmů o 672 tis. Kč
  - navýšení dotací o 10 352 tis. Kč
 3. Výdajová část rozpočtu
  - navýšení neinvestičních výdajů o 996 tis. Kč
  - snížení kapitálových výdajů o 2 981 tis. Kč
  - navýšení rezervy města o 742 tis. Kč
 4. Příspěvky příspěvkovým organizacím
  - snížení neinvestičních příspěvků o 1 047 tis. Kč
  - snížení investičních příspěvků o 1 335 tis. Kč
 5. Dotace a výpomoci obchodním společnostem
  - navýšení neinvestičních dotací a výpomoci o 4 000 tis. Kč
 6. Dotace, příspěvky ostatním subjektům
  - navýšení neinvestičních dotací, příspěvků o 1 063 tis. Kč
  - navýšení investičních příspěvků o 8 839 tis. Kč
 7. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 4 000 tis. Kč mezi městem Bohumín a BOSPOR spol. s r.o. se sídlem Koperníkova 1174, Bohumín-Nový Bohumín 735 81, IČ: 26815982, dle předloženého návrhu

 

II. verze rozpočtu města pro rok 2021

168/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí druhou verzi rozpočtu města pro rok 2021
 2. schvaluje záměr přijeté úvěru ve výši 60 mil. Kč na zajištění financování červené kolonie s čerpáním v letech 2021 a 2022 a se splatností 10 let

 

Smlouva o partnerství a spolupráci

169/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo o uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Chodník ul. Hraniční, Bohumín“ s finanční spoluúčastí města Bohumína ve výši 93,7% a města Rychvald ve výši 6,3% na nákladech nad rámec dotace

 

Program poskytování dotací z rozpočtu města Bohumína na zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže pro rok 2021

170/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje „Program poskytování dotací na zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže pro rok 2021“ dle předloženého návrhu

 

Poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv

171/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Bohumína organizaci Krizové centrum Ostrava, z. s., IČO: 22735283, se sídlem Ruská 94/29, Vítkovice, 703 00 Ostrava, ve výši 40 000 Kč, na poskytování registrované sociální služby – Krizová pomoc (číslo registrace služby 9861220) v roce 2020, a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína dle předloženého návrhu (příloha č. 1)
 2. poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Bohumína organizaci Armáda spásy v České republice, z. s. , IČO: 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha, ve výši 10 000 Kč, na poskytování registrované sociální služby - domov se zvláštním režimem (číslo registrace služby 2347976), v roce 2020 a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína dle předloženého návrhu (příloha č. 1)

 

Zapojení právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání využitelných složek komunálních odpadů vznikajících na území města Bohumína 

172/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. ruší ustanovení odst. II bodu 1, usnesení zastupitelstva ke komunálnímu odpadu č.270/20 ze dne 9. prosince 2013; účinnost změny od 01.01.2021
 2. ukládá
  a) odboru životního prostředí a služeb upravit smlouvu o zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s BM servisem a.s.
  Z: odbor životního prostředí a služeb
  T: 30.11.2020
  b) odboru životního prostředí a služeb ve spolupráci s BM servis, a.s. informovat veřejnost a zapojené subjekty o provedené úpravě zapojování právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání využitelných složek komunálních odpadů (sklo, plast, papír) dle předloženého návrhu
  Z: odbor životního prostředí a služeb
  T: 15.12.2020

 

Nabytí pozůstalosti

173/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo neudělit souhlas s vydáním nepatrného majetku zůstavitelky Ludmily H., nar. *****, zem. 22.02.2020, posledně bytem *****, a nepřijmout tak nepatrný majetek zůstavitelky, a to konkrétně:

a) podíl ve společnosti Slestour Travel Agency, s.r.o.“v likvidaci“, se sídlem Košařiska 87, 739 81 Košařiska, IČO: 651 39 267,

b) řetízek bílého kovu a jeden pár náušnic bílého kovu uschované v pokladně Bohumínské městské nemocnice, a.s., se sídlem Slezská 207, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín,

c) spoluvlastnický podíl ve výši 1/25 na nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 349 pro obec a k.ú. Práče, a to spoluvlastnický podíl ve výši 1/25 na pozemku parc. č. 456/20, orná půda,

d) spoluvlastnický podíl ve výši 6/150 na nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 918 pro obec Boršice, k.ú. Boršice u Buchlovic, a to spoluvlastnický podíl ve výši 6/150 na pozemcích parc. č. 2530/95, ostatní plocha, parc. č. 2530/191, vinice, a parc. č. 2894/63, ostatní plocha,

e) spoluvlastnický podíl ve výši 1/25 na nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 305 pro obec a k.ú. Stošíkovice na Louce, a to spoluvlastnický podíl ve výši 1/25 na pozemku parc. č. 3407, orná půda,

f) spoluvlastnický podíl ve výši 1/25 na nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 169 pro obec a k.ú. Stošíkovice na Louce, a to spoluvlastnický podíl ve výši 1/25 na pozemku parc. č. 4515, lesní pozemek.

 

Darování pozemků

174/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. nabýt darem pozemky parc. č. 1409/39 ostatní plocha o výměře 34 m2, parc. č. 1409/40 ostatní plocha o výměře 60 m2, parc. č. 1409/41 ostatní plocha o výměře 158 m2, parc. č. 1412/11 ostatní plocha o výměře 470 m2, parc. č. 1412/12 ostatní plocha o výměře 21 m2, parc. č. 1412/13 ostatní plocha o výměře 688 m2, parc. č. 1412/14 ostatní plocha o výměře 25 m2 a parc. č. 1412/15 ostatní plocha o výměře 610 m2, vše v k. ú. Pudlov od stávajícího vlastníka České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00,Praha 2, IČ: 69797111, příslušného hospodařit s majetkem státu.
 2. nabýt darem pozemek parc. č. 613/3, k.ú. Skřečoň, o výměře 158 m2, vzniklý na podkladě geometrického plánu č. 1691-6/2020 ze dne 21.05.2020 vyhotoveného společností GEOGRAFIC s.r.o., od stávajícího vlastníka paní Jarmily D., nar. *****, bytem *****. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 3. nabýt darem pozemek parc. č. 611/3, k.ú. Skřečoň, o výměře 34 m2, vzniklý na podkladě geometrického plánu č. 1691-6/2020 ze dne 21.05.2020 vyhotoveného společností GEOGRAFIC s.r.o., od stávajícího vlastníka pana Jiřího H., nar. *****, bytem *****, a to za současného zrušení věcného břemene užívání zřízeného k tíži převáděného pozemku ve prospěch paní Anny H., nar. *****, bytem *****. Náklady spojené s převodem a výmazem věcného břemene uhradí město Bohumín.
 4. nabýt darem pozemek parc. č. 609/2, k.ú. Skřečoň, o výměře 43 m2, vzniklý na podkladě geometrického plánu č. 1691-6/2020 ze dne 21.05.2020 vyhotoveného společností GEOGRAFIC s.r.o., od stávajícího vlastníka paní Anny F., nar. *****, bytem *****, popř. od dalších nabyvatelů tohoto pozemku, a to pana Davida H., nar. *****, a paní Nelly F., nar. ******, oba bytem *****. Náklady spojené s převodem a výmazem věcného břemene uhradí město Bohumín.
 5. nabýt darem spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na pozemku parc. č.607/3, k.ú. Skřečoň, o výměře 71 m2, vzniklého na podkladě geometrického plánu č. 1691-6/2020 ze dne 21.05.2020 vyhotoveného společností GEOGRAFIC s.r.o., od stávajícího vlastníka pana Iva B., nar. *****, bytem *****. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 6. nabýt darem spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na pozemku parc. č. 607/3, k.ú. Skřečoň, o výměře 71 m2, vzniklého na podkladě geometrického plánu č. 1691-6/2020 ze dne 21.05.2020 vyhotoveného společností GEOGRAFIC s.r.o., od stávajícího vlastníka paní Xenie T., nar. *****, bytem *****. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.

 

Výkup pozemků

175/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. koupit spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na pozemku parc. č. 607/2, k.ú. Skřečoň, o výměře 96 m2, vzniklý na podkladě geometrického plánu č. 1691-6/2020 ze dne 21.05.2020 vyhotoveného společností GEOGRAFIC s.r.o., od stávajícího vlastníka pana Iva B., nar. *****, bytem *****, za kupní cenu ve výši 2 400 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 2. koupit spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na pozemku parc. č. 607/2, k.ú. Skřečoň, o výměře 96 m2, vzniklý na podkladě geometrického plánu č. 1691-6/2020 ze dne 21.05.2020 vyhotoveného společností GEOGRAFIC s.r.o., od stávajícího vlastníka paní Xenie T., nar. *****, bytem *****, za kupní cenu ve výši 2 400 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.

 

Budoucí darování pozemku

176/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací týkající se budoucího darování části pozemku p.č. 686, k.ú. Záblatí u Bohumína, v rozsahu pod plánovanou stavbou chodníku do vlastnictví města, a to se stávajícími vlastníky panem Jiřím Č., nar. *****, a paní Hermínou Č., nar. *****, oba bytem *****. Náklady související s převodem uhradí město Bohumín.

 

Záměr směny pozemku

177/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje záměr směny částí pozemku p.č. 853, zahrada, v k.ú. Starý Bohumín, ve vlastnictví České republiky a se kterým je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, do vlastnictví města Bohumína, a to za pozemek p.č. 605/12, orná půda, v k.ú. Vrbice nad Odrou, v majetku města Bohumína, a případný doplatek.

 

Odpis pohledávek 

178/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. a) odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu, faktur a nákladech řízení u zemřelých nájemců v celkové výši 60 035,00 Kč,
  b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení u zemřelých nájemců v celkové výši 74 100,45 Kč,
 2. a) odepsat nevymahatelné pohledávky na službách spojených s užíváním bytu u nájemců po splnění oddlužení v celkové výši 22 608,85 Kč,
  b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení u nájemců po splnění oddlužení v celkové výši 48 704,31 Kč,

 

Poskytnutí finančního daru 

179/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo poskytnout finanční dar pro jednotlivé domácnosti panelového domu č. p. 1158 v ulici Nerudova v Bohumíně, zasaženého požárem dne 8. 8. 2020 takto:

 • 5 000 Kč – pro 50 domácností
 • 15 000 Kč – pro 4 domácnosti
 • 57 500 Kč – pro 5 domácností

dle předloženého návrhu.

 

Termíny jednání orgánů města v r. 2021

180/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí termíny jednání orgánů města v r. 2021 

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarostaPočet zhlédnutí: 436

Zpět

    Městský úřad