close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 8.12.2008

Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 8. prosince 2008


Přítomni 19 členů ZM
Omluveni: Mgr. Drobil, Ing. Michalík, MUDr. Němeček, Ing. ŠmídZměny v orgánech města

179/14
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. mění
znění usnesení 5/1, bod 2, ustavujícího zasedání ZM (z 29. 10. 2006) takto:
stanovuje
1. počet uvolněných členů rady města na 2, a to starostu a místostarostu
2. počet neuvolněných místostarostů na 2

2. mění
funkci uvolněné místostarostky Mgr. Věry Palkové, nar. 24.9.1949, bytem ***** na neuvolněnou místostarostku

3. přijímá
rezignaci p. Igora Bruzla, nar. 2.2.1976, bytem *****, na funkci člena rady města

4. schvaluje
volební řád pro volbu místostarosty

5. volí
volební komisi ve složení:
p. Petra Dudová, p. Kamila Smigová, p. Arnošt Suchý

6. volí
p. Romana Honysze, nar. 30.3.1944, bytem ***** do funkce neuvolněného místostarosty

7. ruší
usnesení 7/1 ustavujícího zasedání ZM (z 29.10.2006) a usnesení 33/3 (ZM 28.2.2007)

8. určuje
a) Ing. Josefa Plášila, místostarostu města, v souladu s § 104 zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zastupováním starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta Ing. Petr Vícha nevykonává funkci (první zástupce starosty)

b) Mgr. Věru Palkovou, neuvolněnou místostarostku města, v souladu s § 104 zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zastupováním starosty v době jeho nepřítomnosti či v době, kdy starosta Ing. Petr Vícha nevykonává funkci a současně je nepřítomen či nevykonává funkci místostarosta Ing. Josef Plášil (druhá zástupkyně starosty)

c) p. Romana Honysze, neuvolněného místostarostu města, v souladu s § 104 zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zastupováním starosty v době jeho nepřítomnosti či v době, kdy starosta Ing. Petr Vícha nevykonává funkci a současně jsou nepřítomni či nevykonávají funkci místostarosta Ing. Josef Plášil a místostarostka Mgr. Věra Palková (třetí zástupce starosty)

9. stanovuje
výši odměn neuvolněným místostarostům Mgr. Věře Palkové a p. Romanu Honyszovi dle předloženého návrhu s účinností od 8.12.2008

10. mění
znění usnesení 30/3, bod 3, zasedání ZM (z 28. 2. 2007) takto:
určuje
dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro spolupráci s pořizovatelem dle § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst.1 stavebního zákona Ing. Petra VíchuFinanční záležitosti

Úprava rozpočtu 2008

180/14
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
a) úpravu rozpočtu-rozpočtová opatření pro rok 2008 takto:
Příjmová část rozpočtu
- navýšení nedaňových příjmů o 180 tis. Kč
- snížení dotace o 178 tis. Kč, dle pozměňujícího návrhu navýšení o 622 tis. Kč na 444 tis. Kč
Výdajová část rozpočtu
- navýšení běžných výdajů, vč. rezervy o 2 tis. Kč, dle pozměňujícího návrhu navýšení o 562
tis. Kč na 564 tis. Kč z toho
- navýšení soc. dávek u příspěvku na péči o 482 tis. Kč
- navýšení příspěvku pro K3 o 15 tis. Kč
- navýšení příspěvků pro Masarykovou ZŠ o 65 162 Kč
- snížení běžných výdajů odboru životního prostředí o 2 tis. Kč
- navýšení rezervy města o 4 tis. Kč
- navýšení investičního příspěvku pro Masarykovou ZŠ o 59 575 tis. Kč

b) přijetí nových účelových dotací a jejich použití do 31.12.2008.

2. ukládá
finančnímu odboru provést úpravy rozpočtu 2008
Z: p. Masná Jana
T: 31.12.2008Návrh rozpočtu města 2009

181/14
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

1. Rozpočet města Bohumína na rok 2009 takto:
a) Příjmová část rozpočtu
- daňové příjmy ve výši 214 796 tis. Kč
- nedaňové příjmy ve výši 250 691 tis. Kč
- kapitálové příjmy ve výši 19 079 tis. Kč
- dotace (po konsolidaci) ve výši 136 887 tis. Kč

b) Výdajová část rozpočtu
- běžné výdaje, vč. rezervy ve výši 461 096 tis. Kč
- investiční výdaje ve výši 95 810 tis. Kč

c) Dotace obchodním společnostem
- neinvestiční ve výši 17 398 tis. Kč
- investiční příspěvek ve výši 16 002 tis. Kč

d) Příspěvky příspěvkovým organizacím
- neinvestiční ve výši 40 372 tis. Kč
- investiční příspěvky ve výši 107 tis. Kč

e) Dotace a příspěvky ostatním subjektům
- neinvestiční ve výši 7 774 tis. Kč

.
2. Financování
a) Zdroje:
- pol. 8115-změna stavu fin. prostředků na bankovních účtech ve výši 35 689 tis. Kč
- použití prostředků z fondů rozvoje bydlení ve výši 1 567 tis. Kč
b)Výdaje:
- splátky jistin ve výši 20 150 tis. Kč

3. Společná ustanovení

4. Rozpočtový výhled na léta 2010-2011Majetkové záležitosti

Převod hospodářské budovy

182/14
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. rozhodlo
koupit nemovitost budovu bez čísla popisného, zemědělskou stavbu, která je ve vlastnictví RPG RE Land, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 277 69 143 stojící na pozemku parc. č. 259 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 111 m2, který je ve vlastnictví města Bohumína, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, vše v katastrálním území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín. Město Bohumín koupí předmětnou budovu od RPG RE Land, s.r.o., za smluvní cenu 50 000,-Kč. Dále kupující, město Bohumín, zpracuje kupní smlouvu a uhradí znalečné a vklad do katastru nemovitostí, dle předloženého návrhu

2. schvaluje
záměr darování hospodářské budovy (viz bod 1) na pozemku p.č. 259 v k.ú. Vrbice nad
Odrou, obec Bohumín, Českému zahrádkářskému svazu z. o. Bohumín, Vrbice,
Ostravská 30

3. ukládá
majetkovému odboru připravit a rozpracovat podmínky darování na zasedání zastupitelstva dne 9.2.2009
Z: Ing. Drdová
T: 31.1.2009Žádost firmy Wolkenstein

183/14
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
neprodloužit termín dokončení rekonstrukce objektu na adrese Opletalova 140, Bohumín-Skřečoň, prodaného z majetku města Bohumína kupní smlouvou ze dne 27.07.2006 společnosti WOLKENSTEIN s.r.o., IČ: 26844427. Termín nabytí právní moci příslušného stavebního povolení bylo dne 28.6.2008.IPRM Bohumín

184/14
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
Integrovaný plán rozvoje města BohumínaSpolečnosti města

185/14
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

navrhuje
zástupce města do funkcí jednatelů společnosti BOSPOR spol. s r.o., a to:
Ing. Jana Rozsypala, nar. 6.11.1954, bytem *****
Ing. Lumíra Macuru, nar. 30.4.1961, bytem *****Kontrolní výbor

186/14
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. přijímá
rezignaci členů kontrolního výboru ZM Bohumína
- Ing. Vladimíra Šmída
- Ing. Věry Vzatkové
- Ing. Karla Stoszka

2. volí
členy kontrolního výboru ZM
- Janu Števankovou, bytem *****
- Bc. Dagmar Procházkovou, bytem *****


Ing. Petr Vícha
starosta

Ing. Josef Plášil
místostarosta


Zastupitelstvo města Bohumína projednalo bez přijetí usnesení:

1. informaci o výši odměn předsedů, místopředsedů a členů dozorčí rady a představenstva ve společností BMN, a.s. a BM servis, a.s. a výši odměn předsedy a členů dozorčí rady a jednatelů společnosti BOSPOR, spol. s r.o., s účinností od 1.1.2009 dle předloženého návrhu
2. rezignaci dosavadních zástupců města ve funkcích jednatelů společnosti BOSPOR spol. s r.o.,
- Mgr. Věry Palkové, nar. 24.9. 1949, bytem *****
- Ing. Josefa Plášila, nar. 22.3. 1947, bytem *****
3. přehled investičních akcí 2008 a jejich převod do správy příspěvkových organizací města Bohumína
4. termíny jednání orgánů města na rok 2009
5. komise kultury navrhne systém financování a přidělování příspěvků církvím


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 8.12.2008
Počet zhlédnutí: 3 422

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.36 sekund