close google translator menu
Dnes je Pátek 6.12., svátek má Mikuláš.
Dnes má svátek Mikuláš. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


  • Martin Richter (*1977) - Český hokejový hráč
  • Miroslav Vitouš (*1947) - Český jazzový kontrabasista
  • Jiří Kodet (*1937, +25.6.2005) - Český herec
  • Henryk Górecki (*1933) - Polský skladatel vážné hudby
  • Stanislav Kovář (*1931) - Český výtvarník
  • Johann Palisa (*1848, +2.5.1925) - Rakouský astronom
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 9.2.2009

Usnesení ze 15. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 9. února 2009

Přítomni: 19 členů ZM
Omluveni. p. Bruzl, p. Ciprichová, Mgr. Drobil, p. Kroščen

Dotace (výuka plavání a bruslení 2009)

187/15
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
poskytnutí účelových dotací dle předloženého návrhu v celkové výši 623 700 KčMajetkové záležitosti

Převod pozemků z PF

188/15
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
nabýt bezúplatně pozemky:

1. dle písm. a) odst. 1 § 5 zák.č. 95/1999 Sb., v platném znění
kat. území Vrbice nad Odrou - parc. č. 261/7 - zahrada o výměře 901 m2

2. dle písm. d) odst. 1 § 5 zák.č. 95/1999 Sb. a dle písm. b) odst. 7 §2 zák.č. 119/2008 Sb.,v platném znění
kat. území Skřečoň - parc. č. 2303/1 - op, ost. komunikace o výměře 1342 m2
parc. č. 2407 - op, ost. komunikace o výměře 1161 m2
parc. č. 2401 - op, ost. komunikace o výměře 1339 m2

3. dle písm. b) odst. 1 § 5 zák.č. 95/1999 Sb., v platném znění
kat. území Záblatí u Bohumína - parc. č. 1304/1 – orná půda o výměře 1536 m2
parc. č. 1243/3 – orná půda část o výměře cca 2448 m2

z vlastnictví České republiky, správy Pozemkového fondu České republiky se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 457 97 072, který spravuje nemovitosti ve vlastnictví státu, do vlastnictví Města Bohumína se sídlem Bohumín, Masarykova 158, PSČ 735 81, IČ: 00297569 s tím, že město podá žádost o bezúplatný převod těchto pozemků Pozemkovému fondu ČR, územnímu pracovišti v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava 2 s podmínkou, že město v rámci převodu části p.č. 1243/3 k.ú. Záblatí u Bohumína zajistí, dle požadavku pozemkového fondu, na své náklady jeho geometrické rozdělení.Bezúplatný převod pozemků

189/15
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
nabýt darem pozemek parc. č. 49/1 – orná půda o celkové výměře 3417 m2, pozemek parc. č. 49/2 – vodní plocha, zamokřená plocha o celkové výměře 1212 m2, pozemek parc. č. 50 – vodní plocha, zamokřená plocha o celkové výměře 550 m2, zapsané na LV č. 286, vše v katastrálním území Pudlov, obec Bohumín, od současného vlastníka, p. Effenbergerové Anny PhDr. CSc., bytem: *****. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, uhradí město Bohumín dle komentářeVýkup pozemku

190/15
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
koupit nemovitost, pozemek parc. č. 109/3 – orná půda o výměře 203 m2, oddělený geometrickým plánem č.1119-74/2008 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem, katastrální pracoviště Karviná dne 24.11.2008, pod č. 1542/2008, z pozemku parc.č. 109/1, zapsané na LV č. 1020 v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, od současných vlastníků, Kluse Valdemara, bytem: *****, vlastník 1/2 podílu, Kluse Martina, bytem: *****, vlastník 1/4 podílu a Kluse Petra, bytem: *****, vlastník 1/4 podílu, za celkovou smluvní cenu 10 150,-Kč. Dále kupující, město Bohumín, uhradí ostatní náklady spojené s prodejem dle komentáře.Prodej spoluvlastnických podílů

191/15
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
1. prodat spoluvlastnický podíl města Bohumína o velikosti 8/30, na nemovitosti bytový dům na ul. Studenská, č.p. 182, Nový Bohumín, včetně příslušenství, stojící na pozemku parc. č. 455 a pozemku parc. č. 455 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 612 m2 vše v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín s podmínkou neprovozovat v uvedeném domě loterie a jiné výherní hry dle zák. 202/1990 Sb., v platném znění, a to stávajícím spoluvlastníkům, Durčokovi Markovi, bytem ***** a Kanclirzovi Janovi, bytem *****, do podílového spoluvlastnictví, za celkovou cenu 2 300 000,-Kč.

2. prodat spoluvlastnický podíl města Bohumína o velikosti 1/2, na nemovitosti rodinný dům na ul. Na Výsluní, č.p. 250, Bohumín-Pudlov, včetně příslušenství, stojící na pozemku parc. č. 1144 a pozemku parc. č. 1144 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m2, pozemku parc. č. 1145 - zahrada o výměře 18 m2 a pozemku parc. č. 1146 - zahrada o výměře 247 m2, vše v katastrálním území Pudlov, obec Bohumín, a to stávajícímu spoluvlastníkovi, p. Bednarzovi Stanislavovi, bytem ***** za smluvní kupní cenu 212 145,-Kč. Dále se p. Bednarz Stanislav bude podílet na společných nákladech spojených s prodejem (tj. znalečné, kupní smlouva, vklad do katastru) ve výši 50 % dle komentáře.Územní plán sídelního útvaru Bohumín

192/15
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. rozhodlo
a) vypustit z dalšího projednávání změny územního plánu sídelního útvaru Bohumín požadavek č 28/N, 29/N, 30/N, 31/N, 33/N, 36/N, 37/N, 40/N, 41/N, 42/N, 43/N, 44/N, 45/N, 47/N, 48/N, 49/N, 50/N, 51/N, 52/N, 53/N, 54/N, 55/N (z přílohy č. 1 materiálu)
b) zařadit do dalšího projednávání změny územního plánu sídelního útvaru Bohumín požadavek č. 32/N, 34/N, 35/N, 39/N (z přílohy č. 1 materiálu)
c) zařadit do dalšího projednávání změny územního plánu sídelního útvaru Bohumín požadavek č. 46/N (z přílohy č. 1 materiálu) s úpravou
d) nepořizovat samostatnou změnu územního plánu u požadavků č. 30/N a 38/N

2. ukládá
a) prověřit požadavky č 41/N a 55/N v rámci územních studií zástavby před schválením zadání nového územního plánu
Z: Ing. Radiňák
T: říjen 2009

b) informovat žadatele o změnu ÚP (z přílohy č. 1 materiálu) o rozhodnutí zastupitelstva
Z: Ing. Radiňák
T: únor 2009Přísedící u okresního soudu

193/15
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

volí
do funkce přísedících Okresního soudu v Karviné pro volební období let 2009-2013 občany dle pozměňujícího návrhuSystém odměňování členů ZM

194/15
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
Systém odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města Bohumína a občanů zapojených do činnosti výborů a komisí rady s účinností od 1.2. 2009 dle pozměňujícího návrhu (doplnění v čl. 3 bodu 1)Kontrolní výbor

Pověření KV úkoly v roce 2009

195/15
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

pověřuje
kontrolní výbor ZM úkoly na rok 2009 v souladu s § 119 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhuVolba členů KV

196/15
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání volí členkou kontrolního výboru ZM p. Bc.Janu Kaletovou, bytem *****.Odměny členům komisí RM, komisí pro m.č. a výborů ZM

197/15
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

stanovuje
1. odměny členům výborů ZM a členům komisí RM za 2. pololetí 2008
2. odměny předsedům a členům komisí pro městské části Bohumína za rok 2008
dle předloženého návrhu

Ing. Petr Vícha
místostarosta

Ing. Josef Plášil
starosta


ZM projednalo bez přijetí usnesení:

1. Kontrolu plnění přijatých usnesení ZM ke dni 28.1.2009
2. Předběžné výsledky hospodaření města za rok 2008
3. Projekt „ Dotace na podporu výuky, plavání a bruslení 2009 “
4. Rozbor písemných stížností a petic podaných u MěÚ Bohumín v roce 2008
5. Zprávu o činnosti městské policie v Bohumíně v roce 2008
6. Vyhodnocení projektů prevence kriminality za město Bohumín za rok 2008
7. Zprávy o činnosti komisí RM a výborů ZM za 2. pololetí 2008 a zprávy o činnosti komisí pro městské části Bohumína za rok 2008


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 9.2.2009
Počet zhlédnutí: 2 966

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.36 sekund