close google translator menu
Dnes je Pátek 6.12., svátek má Mikuláš.
Dnes má svátek Mikuláš. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


  • Martin Richter (*1977) - Český hokejový hráč
  • Miroslav Vitouš (*1947) - Český jazzový kontrabasista
  • Jiří Kodet (*1937, +25.6.2005) - Český herec
  • Henryk Górecki (*1933) - Polský skladatel vážné hudby
  • Stanislav Kovář (*1931) - Český výtvarník
  • Johann Palisa (*1848, +2.5.1925) - Rakouský astronom
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 14.12.2009

Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 14. prosince 2009

Přítomni:   21 členů ZM
Omluveni: MUDr. Němeček, Ing. Vícha

 

Finanční záležitosti

Úpravy rozpočtu 2009

246/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 

1. schvaluje

a) úpravu rozpočtu-rozpočtová opatření pro rok 2009 dle pozměňujících návrhů:

Příjmová část rozpočtu

- snížení dotací o 6 204 tis. Kč

Výdajová část rozpočtu
- snížení neinvestičních-běžných výdajů o 7 572 tis. Kč
- navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci o 234 tis. Kč
- navýšení investičních výdajů o 24 tis. Kč
- navýšení investičního příspěvku jiným subjektům o 90 tis. Kč
- navýšení rezervy města o 1 020 tis. Kč

b) přijetí nových účelových dotací a jejich použití do 31.12.2009

 

2. ukládá

finančnímu odboru provést úpravy rozpočtu 2009

Z: Masná Jana, vedoucí finančního odboru

T: 31.12.2009

 

 

Rozpočet na rok 2010

247/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 

schvaluje

v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

1. Rozpočet města Bohumína na rok 2010, dle pozměňovacího návrhu

a) příjmová část rozpočtu
- daňové příjmy ve výši 201 590 tis. Kč
- nedaňové příjmy ve výši 264 593 tis. Kč
- kapitálové příjmy ve výši 11 611 tis. Kč
- dotace (po konsolidaci) ve výši 150 753 tis. Kč

b) výdajová část rozpočtu
- neinvestiční-běžné výdaje ve výši 446 818 tis. Kč
- investiční výdaje ve výši 79 713  tis. Kč
- rezerva města ve výši 9 163 tis. Kč

c) dotace obchodním společnostem
- neinvestiční  ve výši 21 407 tis. Kč
- investiční  ve výši 13 802 tis. Kč

d) příspěvky příspěvkovým organizacím
- neinvestiční ve výši 40 928 tis. Kč
-  investiční  ve výši 193 tis. Kč

e) dotace a příspěvky ostatním subjektům
- neinvestiční ve výši 7 902 tis. Kč

 

2. Financování

a) Zdroje:
- pol. 8115-změna stavu fin. prostředků na bankovních účtech ve výši 11 826 tis. Kč
- úspora prostředků fondů rozvoje bydlení ve výši 297 tis. Kč

b) Výdaje:
- splátky jistin ve výši 20 150 tis. Kč

3. Společná ustanovení

4. Rozpočtový výhled na léta 2011-2012

5. Záměr přijetí úvěru v r.2010 na financování investic bytového fondu v objemu

15 000 tis. Kč

 

Spolufinancování projektů

248/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 

schvaluje   

1. spolufinancování projektu „Dětské dopravní hřiště, Bohumín“ ve výši 7,5% z celkových způsobilých výdajů projektu a průběžné financování tohoto projektu z rozpočtu města před přijetím dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.

2. spolufinancování projektu „Modernizace škol Bohumín II“ ve výši 7,5% z celkových způsobilých výdajů projektu a průběžné financování tohoto projektu z rozpočtu města před přijetím dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.

 

Dar Policii ČR

249/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

poskytnutí finančního daru  ve výši  90.000,- Kč na nákup monitorů, včetně příslušenství ke kamerovému systému obvodnímu oddělení PČR v Bohumíně pro Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje, zast. plk. Ing. Bc. Milošem Pollakem, vedoucím územního odboru vnější služby Karviná, 30. dubna 24, 728 99 Ostrava, IČ: 75151502

 

Majetkové záležitosti

Vývoj CZT

250/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

o uzavření dodatku ke Koncesní smlouvě na dodávku tepla uzavřené mezi městem Bohumín a společností ČEZ, a.s., kterým se:

1. změní výše stálé složky ceny tepla a výše proměnné složky ceny tepla

2. změní počet a rozsah odběrných míst pro realizaci dodávek tepla z CZT

3. a) změní identifikace kódů indexů spotřebitelských cen a indexů cen průmyslových výrobků uvedených v Koncesní smlouvě a stanoví způsob jejich náhrady v případě jejich zániku

b) stanoví termín k provádění eskalace ceny tepla dle indexů  uvedených v Koncesní smlouvě vždy k datu 30.9. běžného roku pro rok následující

4. a) stanoví konstrukce výpočtu ceny tepla ze systému CZT pro období náběhu dodávek tepla u objektů města v rozsahu dle Koncesní smlouvy

b) stanoví postup pro připojování a konstrukce výpočtu ceny tepla u objektů města, které budou připojovány na systém CZT nad rámec Koncesní smlouvy

5. a) stanoví konstrukce výpočtu nájemného za pronájem OPS a CPS pro období náběhu dodávek tepla u objektů města v rozsahu dle Koncesní smlouvy  

b) stanoví konstrukce výpočtu nájemného za pronájem nově vybudovaných zařízení u objektů města, které budou napojovány na systém CZT nad rámec Koncesní smlouvy

 

Prodej pozemku

251/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

prodat pozemek p.č. 1242/18 – orná půda o výměře 225 m2 v k.ú. Starý Bohumín, obec Bohumína, manželům Anděle a Bronislavovi Vrožynovým, bytem ***** za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 64.000 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem.

 

Výkup pozemků

252/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo  

1.  koupit nemovitost pozemek parc. č. 1215/80 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 26 m2, v katastrálním území Pudlov, obec Bohumín, zapsané na LV 312 od p. Viktora Mžyka bytem *****. Kupní cena je 3 000,-Kč, která je stanovena na základě znaleckého posudku. Ostatní kupní podmínky dle komentáře.

2.  koupit nemovitosti pozemek parc. č. 955 trvalý travní porost o výměře 3599 m2 a pozemek parc. č. 965/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 399 m2, vše v katastrálním území Starý Bohumín, obec Bohumín, zapsané na LV 308 od p. Mohyly Antonína bytem *****, za smluvní kupní cenu 599 700,-Kč.  Ostatní kupní podmínky dle komentáře.

3.  koupit nemovitost pozemek parc. č. 963 zahrada o celkové výměře 1340 m2 v katastrálním území Starý Bohumín, obec Bohumín, zapsané na LV 316 od p. Adámka Miroslava bytem *****, za smluvní kupní cenu 201 000,-Kč.  Ostatní kupní podmínky dle komentáře.

 

Bezúplatný převod nemovitostí

253/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1.  nabýt bezúplatným převodem pozemek parc. č. 2273 – orná půda o výměře 1857 m2,  zapsané na LV č. 1116 v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka p. Kramné Emilie bytem: *****. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín.

2.   nabýt bezúplatným převodem pozemek parc. č. 2608/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2, oddělený geometrickým plánem č. 1913-28/2009 zpracovaný oprávněnou osobou,  ověřený Katastrálním úřadem Katastrální pracoviště Karviná dne 30.11.2009 pod č. 1523/2009, z pozemku parc. č. 2608, zapsaný na LV č. 2222, vše v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka firmy DEXON CZECH s.r.o. se sídlem Na Novém poli 381/5, Karviná, Staré Město, PSČ: 73301, IČ: 25899783. Pozemek město nabude se všemi jeho součástmi a příslušenstvím. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín.

 

Prodej nemovitostí

254/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

prodat nemovitosti uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí prodej bytového domu č.p. 90 na ul. Šikmá stojící na pozemku parc. č. 483 a  pozemku parc. č. 483 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 647 m2 v katastrálním území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, zapsané na LV 10001, a to subjektu Stavby COMPLET s.r.o., se sídlem Slezská Ostrava, Na Jánské 1869/56, PSČ 710 00, IČ: 253 89 734,  za cenu 1.350 000,-Kč. Podmínkou je, aby tato nemovitost byla rekonstruována opět na bytový dům. Po dobu přestavby bude uzavřena nájemní smlouva. Další podmínkou je dodržení ustanovení usnesení č. 162/12/2 schválené na zastupitelstvu města dne 8.9.2008 způsobem uvedeným v komentáři.

 

Pohledávky – prominutí poplatků z prodlení

255/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo 

neprominout pohledávku – poplatky z prodlení ve výši 39.309,-- Kč p. Buckulčíku Milanovi, trvale bytem *****, t.č. mimo území ČR

 

Dohoda o partnerství

256/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1.  schvaluje

dohodu o partnerství s městem Rychvald k projektu technologického centra a elektronické spisové služby

2.  pověřuje

starostu města Ing. Petra Víchu k podpisu dohody o partnerství

 

 

Ing. Josef   Plášil
místostarosta                                                               

Mgr. Věra  Palková
místostarostka

 

ZM Bohumína projednalo bez přijetí usnesení:

1. přehled investičních akcí za rok 2009 a jejich předání k hospodaření příspěvkovým organizacím města Bohumína

2. informaci o vývoji CZT v Bohumíně

3. zprávu o vývoji vytypovaných pohledávek

4. kontrolu plnění přijatých usnesení ZM ke dni 2.12.2009

5. termíny jednání RM a ZM pro rok 2010

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 14.12.2009
Počet zhlédnutí: 3 099

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.35 sekund