close google translator menu
Dnes je Pátek 6.12., svátek má Mikuláš.
Dnes má svátek Mikuláš. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


  • Martin Richter (*1977) - Český hokejový hráč
  • Miroslav Vitouš (*1947) - Český jazzový kontrabasista
  • Jiří Kodet (*1937, +25.6.2005) - Český herec
  • Henryk Górecki (*1933) - Polský skladatel vážné hudby
  • Stanislav Kovář (*1931) - Český výtvarník
  • Johann Palisa (*1848, +2.5.1925) - Rakouský astronom
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 19.5.2004

Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 19.5.2004

Přítomni: 23 členů ZM



Finanční záležitosti

164/14
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
Úpravu rozpočtu města pro rok 2004 dle pozměňujícího návrhu:
1. Příjmy - přijetí dotace z Moravskoslezského kraje ve výši 497 300,-Kč

2. Výdaje - navýšení výdajů města ve výši 497 300,- Kč, z toho:
2.1. účelová dotace pro NsP o 497 300,- Kč na projekty
2.1.1 „Léčebné centrum pro seniory“ ve výši 400 000,- Kč
2.1.2. „ Zdravý životní styl “ ve výši 97 300,- Kč

3. Rezerva – uvolnění rezervy města ve výši 500 000 Kč
3.1. poskytnutí dotace BOSPORu, s.r.o. ve výši do 500 000 Kč na  nákup mobilních badmintonových hřišť dle navrhovaných podmínek

4 Přesun finančních prostředků
4.1. snížení neinvestiční dotace spol. BOSPOR, s.r.o. ve výši 200 000 Kč
4.2. zvýšení provozních výdajů ve výši 200 000 Kč odboru školství, kultury a sportu pro financování údržby sportovišť ve městě

5. Uzavření smlouvy o ručení města na poskytnutí úvěru BM servisu, a.s. ve výši 5 000 000 Kč s použitím na nákup silničního zametače a kolového rýpadla. Smlouva představuje ručitelské prohlášení Poskytovatele zajištění



Majetkové záležitosti

Poskytnutí úvěrů

165/14
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
1. uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 150.000,- Kč na opravu domu čp. 698, ul. Palackého, k.ú. Nový Bohumín s manžely Jiřím a Eliškou Kublovými, bytem *****

2. uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 200.000,- Kč na opravu domu čp. 318, ul. Zahradní předměstí, k.ú. Starý Bohumín s manžely Ing. Oldřichem Macurou a Mgr. Danou Macurovou, bytem *****


Pozemky

166/14
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
1. záměr bezúplatného převodu pozemků parc. č. 1117/2 - op, silnice, č. 1117/4 - op, silnice a č. 1058/2 - op, místní a účelová komunikace v kat. úz. Starý Bohumín a  části pozemku parc. č. 1459/1- op, místní a  účelová komunikace v kat. úz. Pudlov z  vlastnictví Města Bohumín, Masarykova 158, Bohumín do vlastnictví Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava s tím, že Moravskoslezský kraj zajistí geometrické oddělení části pozemku parc. č. 1459/1 kat. úz. Pudlov

2. záměr bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 1106 - op, silnice v  kat. úz. Starý Bohumín a pozemků parc. č. 1522 - op, silnice a č. 1523 - op, silnice v  kat. území Záblatí u Bohumína z  vlastnictví Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava do vlastnictví Města Bohumín, Masarykova 158, Bohumín s  tím, že Moravskoslezský kraj zajistí geometrické oddělení části pozemku parc. č. 1106 kat. úz. Starý Bohumín


167/14
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
1. výkup pozemků parc. č. 587/27 - ost. plocha, zeleň a  parc. č. 587/28 - ostatní plocha, ostatní komunikace v  kat. území Nový Bohumín od  jejich vlastníka BorsodChem MCHZ, s.r.o. se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Chemická 1/2039 za smluvní kupní cenu dle varianty č.1 předl. návrhu (50,- Kč/1 m2, tj. 4.300,- Kč) s tím, že prodávající uhradil náklady na zpracování znaleckého posudku, zajistí zpracování kupní smlouvy a  uhradí daň z  převodu nemovitostí a kupující Město Bohumín zajistí na své náklady vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

2. výkup podílu 3060/38848 pozemku p. č. 1046 - op, ost. komunikace k. ú. Skřečoň Městem Bohumín od  p. Edity Lišokové, bytem ***** za smluvní kupní cenu ve výši 14.210,- Kč s tím, že p. Lišokové budou rovněž uhrazeny náklady spojené s dodatečným projednáním dědictví ve  výši 636,- Kč. Kupující zajistí zpracování kupní smlouvy, na  své náklady vklad vlastnického práva k převáděnému podílu do  katastru nemovitostí a uhradí za prodávající daň z převodu nemovitost

3. výkup podílu 3004/38848 pozemku p. č. 1046 - op, ost. komunikace k. ú. Skřečoň Městem Bohumín od  p. Evžena Ptoszka, bytem ***** za smluvní kupní cenu ve výši 13.950,- Kč s tím, že p. Ptoszkovi budou rovněž uhrazeny náklady spojené s dodatečným projednáním dědictví ve výši 1.271,- Kč a náklad na zpracování znaleckého posudku na ocenění pozemku ve výši 500,- Kč pro účely projednání dědictví.

Kupující zajistí zpracování kupní smlouvy, na své náklady vklad vlastnického práva k převáděnému podílu do katastru nemovitostí a uhradí za prodávajícího daň z převodu nemovitosti.


168/14
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. s c h v a l u j e
bezúplatný převod částí pozemků p.č. 2120 - ost.pl.kom. o vým. cca 79 m2, p.č. 2121 - ost.pl.jiná plocha o vým. cca 97 m2, p.č. 2123 - ost.pl.,jiná plocha o vým. cca 326 m2, p.č. 2124 - ost.pl.kom. o vým.cca 293 m2, p.č. 2125 - ost.pl.kom. o vým.cca 343 m2, p.č. 2127 - ost.pl.kom. o vým.cca 10 m2, p.č. 2159 - ost.pl.kom. o vým. cca 4 m2, p.č. 2162 ost.pl.kom. o vým. 146 m2, p.č. 2300 - st.pl.kom. o vým. 515 m2, p.č. 2308 - ost.pl.kom. o vým. 581 m2 (stavba č. 3), které budou zaměřené po  provedení stavby, vše v k.ú. Nový Bohumín formou darování pro Povodí Odry, státní podnik se sídlem Varenská 49, Ostrava 1, zast. generálním ředitelem Ing. Pavlem Schneiderem. Veškeré náklady na pořízení geometrických plánu, sepsání smluv a správních poplatků nese obdarovaný.

2. u k l á d á
majetkovému odboru uzavřít s Povodím Odry s.p. smlouvy o budoucí darovací smlouvě na pozemky dotčené stavbou č. 3 „Protipovodňových opatření Bohumínska „.
Z: Ing. Drdová
T: ihned


Prodej nemovitosti

169/14
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

n e s c h v a l u j e
prodej objektu čp. 113, post. na pozemku parc. č. 732/1, pozemek parc. č. 732/1 - zast. plocha a nádvoří o výměře 662 m2 a parc.č. 733/1 - ost. plocha a zeleň o výměře 249 m2, k.ú. Pudlov p. Romanu Lukáši, bytem ***** za cenu 150.000,- Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 9.300,- Kč


Prodej bytových jednotek

170/14
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. s c h v a l u j e
převody bytových jednotek č. 1,2,3 v domě čp. 312, ul. Na Loukách v Bohumíně - Pudlově, a to:

a) prodej byt. jednotky č. 312/1 post. na pozemku p. č. 865/1 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu ve výši 1244/3734 a spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 1244/3734 pozemku p. č. 865/1 - zast. plocha a nádvoří o výměře 205 m2 do společného jmění manželům Muszanski Zbigniew a Jarmila, oba bytem *****, za cenu 72.124,- Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 6.580,- Kč, a to bankovním převodem do podpisu kupní smlouvy

b) prodej ideální 1/2 byt. jednotky č. 312/2 post. na pozemku p. č. 865/1 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu ve výši 1241/7468 a spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 1241/7468 pozemku p. č. 865/1 - zast. plocha a nádvoří o výměře 205 m2 p. Stuchlíkové Radce a prodej ideální 1/2 byt. jednotky č. 312/2 post. na pozemku p. č. 865/1 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu ve výši 1241/7468 a spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 1241/7468 pozemku p. č. 865/1 - zast. plocha a nádvoří o výměře 205 m2 p. Kratochvílu Davidovi, oba bytem *****, za cenu 70.688,- Kč na splátky a úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 6.503,- Kč a zřízení zástavního práva ve prospěch Města Bohumín do doby zaplacení kupní ceny

c) prodej byt. jednotky č. 312/3 post. na pozemku p. č. 865/1 a spoluvlastnického podílu na
společných částech domu ve výši 1249/3734 a spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 1249/3734 pozemku p. č. 865/1 - zast. plocha a nádvoří o výměře 205 m2 p. Romanu Blažkovi, bytem *****, za cenu 72.412,- Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 6.595,- Kč, a to bankovním převodem do podpisu kupní smlouvy

2. o d m í t á
projednání nabídky manželů Josefa a Jarmily Dworníkových ve věci předkupního práva


OZV - Požární řád

171/14
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška 1/2003, kterou se vydává Požární řád města Bohumína

Územní plán města

172/14
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. s c h v a l u j e
dle § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle § 26 odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, změnu č.4 územního plánu sídelního útvaru Bohumín

2. v y m e z u j e
dle § 29 odst.2 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, závaznou část změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Bohumín, včetně veřejně prospěšných staveb, v rozsahu přílohy č. l předloženého materiálu

3. v y d á v á
dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle § 29 odst. 3 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, změnu obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vyhlašuje závazná část změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Bohumín, dle přílohy č.2 předloženého materiálu

4. b e r e n a  v ě d o m í
a) zprávu o veřejnoprávním projednání návrhu změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Bohumín s dotčenými orgány statní správy, ostatními orgány, orgány územního plánování sousedních územních obvodů, právnickými a fyzickými osobami a občany a vyhodnocení všech stanovisek a připomínek, zpracované dle § 23 odst. l zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

b) stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, vydané dle § 25 odst. zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle § 15 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhl. č. 570/2002 Sb., které je obsaženo v příloze č. 3 předloženého materiálu



NsP Bohumín

173/14
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. b e r e n a  v ě d o m í
informaci o výsledku hospodaření NsP v Bohumíně za 1. čtvrtletí 2004

2. r u š í
usnesení ZM č. 142.2./13 ze dne 24.3.2004

3. s c h v a l u j e
záměr restrukturalizace NsP dle předloženého návrhu, tj. ukončení činnosti oddělení dětského a porodnického k 31.5.2004 a záměr otevření oddělení chronické geriatrie (LDN) k 1.7.2004


BM servis, a.s.

174/14
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

b e r e n a  v ě d o m í
roční účetní uzávěrku, výrok auditora, návrh na rozdělení zisku a výroční zprávu BM servisu, a. s. za rok 2003.



BOSPOR, spol. s r.o.

175/14
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace na zajištění finančního krytí investičního úvěru na výstavbu Aquacentra Bohumín (krytý bazén) mezi Městem Bohumín a společností BOSPOR.


176/14
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

b e r e n a  v ě d o m í
informaci o hospodaření společnosti BOSPOR spol. s r.o. za rok 2003


Kontrola plnění usnesení
177/14
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

b e r e n a  v ě d o m í
kontrolu plnění přijatých usnesení ZM Bohumína ke dni 7.5.2004



Ing. Petr V í c h a
starosta

Mgr. Věra P a l k o v á
místostarostka




Je zveřejňována upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 28.5.2004
Počet zhlédnutí: 4 469

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.35 sekund