close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 15.9.2004

Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 15. září 2004


Přítomni: 22 členů ZM
Omluven: p. BruzlFinanční záležitosti

Výsledky hospodaření


191/16
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí
výsledky hospodaření města a příspěvkových organizací za I. pololetí 2004

2. s c h v a l u j e
a) úpravu rozpočtu města pro rok 2004 dle předložené souhrnné tabulky, vč. doplnění:
* zvýšení příjmů o 5.026 tis. Kč
- kapitálové: o 3.750 tis. Kč
- dotace: o 1.276 tis. Kč
* zvýšení výdajů o 5.026 tis. Kč
- rezerva města: o 5.026 tis. Kč (na 5.792 tis. Kč)


b) změnu účelu použití části investičního příspěvku BOSPORu, s.r.o. na nákup provozních pomůcek pro bazén (čistící stroj, ochranná plachta na průplavový bazén)Rozpočet 2005


192/16
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí
I. verzi rozpočtu města pro rok 2005Příspěvky z rozpočtu města


193/16
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. s c h v a l u j e
poskytnutí investičního příspěvku ve výši 50 000,- Kč TJ Slovan Záblatí na „plynofikaci
objektu tribuny na hřišti“

2. o d k l á d á
rozhodnutí o poskytnutí bezúročné půjčky z finanční rezervy města ve výši 480 000,- Kč se lhůtou splatnosti 4 roky a pravidelnými splátkami ve výši 10 000,- Kč/měsíc Římskokatolické farnosti Bohumín – Nový Bohumín na provedení „komplexní opravy věže římskokatolického kostela Božského srdce Páně v Novém Bohumíně“Čerpání úvěru (kanalizace)

194/16
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. s c h v a l u j e
1.1. převzetí bezúročného úvěru od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., ve
výši 7.231.000 Kč v rámci programu podpory vodohospodářských investic v ČR na akci „Bohumín, kanalizace - napojení části Skřečoň“, s dobou splatnosti 11 let,

1.2. poskytnutí zajištění tohoto úvěru, kterým je:
a) blankosměnka vlastní neavalovaná,
b) nemovitosti vč. pozemků a příslušenství v obci Bohumín, k.ú. Nový Bohumín ve vlastnictví obce, zapsané u KU pro Moravskoslezský kraj, KP Karviná na LV č. 10001:

* budova č.p. 1067 (jiná stavba) na ulici Čáslavská, stojící na pozemku parcel.č. 2688 a pozemek parc. č. 2688 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 932 m2 včetně příslušenství, popsané ve Znaleckém posudku č. 2761-124/03 ze dne 15.4.2003 znalce Ing. Richarda Hořína a oceněné tímtéž posudkem na Kč 6 900 000

* budova č.p. 1155 (občanská vybavenost) na tř. Dr. E. Beneše, stojící na pozemku parc. č. 393/14 a pozemek parc. č. 393/14 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 637 m2 včetně příslušenství, popsané ve Znaleckém posudku č. 2762-125/03 ze dne 15.4.2003 znalce Ing. Richarda Hořína a oceněné tímtéž posudkem na Kč 4 500 000,-,

1.3. převzetí bezúročného úvěru od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., ve výši 8.789.000 Kč v rámci programu podpory vodohospodářských investic v ČR na akci „Bohumín, kanalizace - napojení části Starý Bohumín“, s dobou splatnosti 11 let,

1.4. poskytnutí zajištění tohoto úvěru, kterým je:
a) blankosměnka vlastní neavalovaná,
b) nemovitosti vč. pozemků a příslušenství v obci Bohumín, k.ú. Nový Bohumín ve vlastnictví obce, zapsané u KU pro Moravskoslezský kraj, KP Karviná na LV č. 10001:

* budova č.p. 107 na tř.Dr.E.Beneše (bytový dům) stojící na pozemku parc.č. 443/1 a pozemek parcela č.443/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 380 m2 včetně příslušenství, popsané ve Znaleckém posudku č. 2757-120/03 ze dne 15.4.2003 znalce Ing. Richarda Hořína a oceněné tímtéž posudkem na Kč 4 500 000

* budova č.p. 464 na ulici Nádražní (bytový dům) stojící na pozemku parc.č. 491/6 a pozemek parcela č.491/6 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 201 m2 včetně příslušenství, budova č.p. 465 (bytový dům) stojící na pozemku parc. č. 491/5 a pozemek parcela č. 491/5 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 237 m2 včetně příslušenství, popsané ve Znaleckém posudku č. 2759-122/03 ze dne 15.4.2003 znalce Ing. Richarda Hořína a oceněné tímtéž posudkem na Kč 5 800 000,-

* budova č.p. 852 na tř.Dr.E.Beneše (občanská vybavenost) stojící na pozemku parcele č. 663 a pozemek parcela č. 663 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 299 m2 včetně příslušenství, popsané ve Znaleckém posudku č. 2760-123/03 ze dne 15.4.2003 znalce Ing. Richarda Hořína a oceněné tímtéž posudkem na Kč 3 400 000,-,

2. p o v ě ř u j e
Ing. Petra Víchu, starostu města, uzavřením výše uvedené smlouvy o úvěru a podepsáním všech smluvních dokumentů souvisejících s poskytnutím předmětných úvěrů (vč. směnek).
Majetkové záležitosti


Pozemky


195/16
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
1. a) výkup podílu 779/38848 pozemku parc. č. 1046 - op, ost. komunikace k. ú. Skřečoň městem Bohumín od p. Heleny Staníkové, bytem ***** za smluvní kupní cenu ve výši 3.615,- Kč s  tím, že p. Staníkové budou rovněž uhrazeny náklady spojené s  dodatečným projednáním dědictví v celkové výši 623,- Kč. Kupující zajistí na  své náklady zpracování kupní smlouvy, vklad vlastnického práva k  převáděnému podílu do  katastru nemovitostí a uhradí za prodávající daň z převodu nemovitostí.

b) výkup podílu 1199/38848 pozemku parc. č. 1046 - op, ost. komunikace k. ú.Skřečoň městem Bohumín od  p. Oldřicha Sidziny, bytem ***** za smluvní kupní cenu ve výši 5.570,- Kč. Kupující zajistí na své náklady zpracování kupní smlouvy, vklad vlastnického práva k převáděnému podílu do katastru nemovitostí a uhradí za prodávajícího daň z převodu nemovitostí.

2. a) darování podílu 806/19424 pozemku parc. č. 1046 - op, ost. komunikace k. ú. Skřečoň p. Vandou Přibylovou, bytem *****. Obdarovaný zajistí na  své náklady zpracování darovací smlouvy a vklad vlastnického práva k převáděnému podílu do katastru nemovitostí
Bezúplatný převod pozemků


196/16
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. s c h v a l u j e
doplnění usnesení zastupitelstva města Bohumína č. 166.2/14. ze dne 19.5.2004 o záměr bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 1117/1 - op, silnice, označené dle geometrického plánu č. 559-87/2004 potvrzeného dne 16.6.2004 pod č. 528/2004 jako parc. č. 1117/6 - op, silnice o  výměře 29 m2 kat. úz. Starý Bohumín z vlastnictví Moravskoslezského kraje se  sídlem ul. 28. října 117, Ostrava do  vlastnictví města Bohumín, Masarykova 158, Bohumín

2. r u š í
usnesení městského zastupitelstva v Bohumíně ze dne 30.3.2000 č. 183.1/13 a 183.2/13, kterými byl schválen záměr bezúplatného převodu pozemků v kat. území Pudlov do vlastnictví města z vlastnictví ČR - Správy a údržby silnic Karviná-Fryštát a záměr směny pozemků v  kat. území Starý Bohumín mezi městem a  ČR - Správou a údržbou silnic Karviná-FryštátBezúplatný převod staveb

197/16
Zastupitelstvo města Bohumína po  projednání

1. s c h v a l u j e
záměr bezúplatného převodu nově vybudovaných staveb včetně pozemků v rámci stavby Dálnice D 47 - stavba 47091.2 Hrušov - Bohumín 2. stavba do majetku města Bohumína od ŘSaD ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4

2. u k l á d á
uzavřít Smlouvu o zabezpečení přeložek inženýrských sítí a změny stavebních objektů z důvodu vyvolané investiční činnosti
Z: Ing. Drdová
T: 30.10.2004Byty - předkupní právo

198/16
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

n e s c h v a l u j e
uplatnění předkupního práva k nemovitostem, a to bytové jednotky č. 3 v domě čp. 313 a spoluvlastnického podílu ve výši 1251/3783 na společných částech domu čp. 313 post. na pozemku p. č. 864/1 a spoluvlastického podílu na společných částech domu ve výši 1251/3783 a spoluvlastnický podíl o  velikosti ideálních 1251/3783 pozemku p. č. 864/1 - zastavěná plocha (objekt bydlení) o celkové výměře 195 m2, k. ú. Pudlov od manželů Josefa a Jarmily Dworníkových za navrhovanou kupní cenu ve výši 610.000,- KčPoskytutí úvěru

199/16
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 250.000,- Kč na provedení stavebních úprav spojených se vznikem nové bytové jednotky v domě čp. 114, ul. Na Chalupách, k.ú. Pudlov s manžely Vladislavem a Věrou Rapkovými, bytem *****.Školství

200/16
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí
informaci o nákladech na opravy, investice, nákup majetku a na provoz předškolních zařízení, škol a školských zařízení v letech 2002 -2005
Bohumínská městská nemocnice, a.s.

201/16
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí
informaci o záměru změny stanov Bohumínské městské nemocnice a.s.PO NsP Bohumín


Změna zřizovací listiny

202/16
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. m ě n í
zřizovací listinu Nemocnice s poliklinikou v Bohumíně - příspěvková organizace dle předloženého návrhu

2. s c h v a l u j e
úplné znění zřizovací listiny dle předloženého návrhuInvestiční potřeby PO NsP

203/16
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí
informaci o střednědobých a dlouhodobých investičních potřebách Nemocnice s poliklinikou v BohumíněStrategický plán

204/16
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí
aktualizaci prováděcího listu strategického plánu města BohumínaČinnost výborů a komisí, odměny

205/16
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí
zprávu o činnosti výborů zastupitelstva a komisí rady města za I. pololetí 2004

2. s t a n o v u j e
a) odměny členům výborů ZM dle pozměňujícího návrhu
b) odměny členům komisí RMa členům zvl. orgánu dle předl. návrhu
c) odměny předsedům komisí pro městské části, kteří nejsou členy ZM dle předl. návrhu
d) odměny občanům za práci v komisích a výborech dle předl. návrhuKontrola usnesení

206/16
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí
kontrolu plnění přijatých usnesení ZM Bohumína ke dni 3.9.2004
Ing. Petr V í c h a
starosta

Mgr. Věra P a l k o v á
místostarostka


Je zveřejňována upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 22.9.2004
Počet zhlédnutí: 3 899

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.37 sekund