close google translator menu
Dnes je Sobota 14.12., svátek má Lýdie.
Lýdie - jméno řeckého původu. Znamená pocházející z Lýdie.

Osobnosti narozené dnes:


  • Michael Owen (*1979) - Anglický fotbalista
  • Petter Hansson (*1976) - Švédský fotbalista
  • Peter Hrivňák (*1973) - Slovenský zpěvák a baskytarista
  • Dan Bárta (*1969) - Český zpěvák
  • Condoleezza Riceová (*1954) - Americká politička
  • Josef Abrhám (*1939) - Český herec
  • Paul Eluard (*1895, +18.11.1952) - Francouzský básník
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 14.12.2005

Přítomni: 21 členů ZM
Omluveni: Ing. Dluhý, Ing. Michalík


Finanční záležitosti

Úprava rozpočtu 2005

306/26
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
návrh úprav rozpočtu města pro rok 2005 dle pozměňujícího návrhu (příjem dotace ve výši 61 tis. Kč pro ÚSP Domovinka, vč. příspěvku)


Rozpočet 2006

307/26
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
a) rozpočet města pro rok 2006
b) společná ustanovení
dle předloženého návrhu

2. bere na vědomí
a) rozpis investičních akcí
b) rozpis velkých oprav bytového fondu
c) rozpočtový výhled 2007-2009Odpis pohledávek

308/26
Zastupitelstvo města Bohumín po projednání

schvaluje
odpis pohledávky finančního odboru dle rozpisu v  celkové výši 29.275,- KčOZV - VHP


309/26
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
č. 5/2005 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno

Majetkové záležitosti

310/26
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
1. výkup rodinného domu č. p. 60 na pozemku parc. č. 906,pozemků parc. č. 906 - zastavěná plocha a  nádvoří, parc. č. 907/1 - zahrada a  parc. č. 908/2 - zahrada včetně trvalých porostů, zapsaných na LV č. 333 v  kat. území Skřečoň, městem Bohumín se  sídlem Masarykova 158, Bohumín, PSČ 735 81, IČ: 00297569 od vlastníka p. Oldřicha Sidziny, bytem ***** za smluvní kupní cenu ve  výši celkem 170.000,- Kč s tím, že kupující město zajistí zpracování kupní smlouvy, vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, podání přiznání k dani z převodu nemovitostí a uhradí všechny náklady spojené s výkupem nemovitostí v rozsahu dle průvodní zprávy

2. výkup pozemků parc. č. 38 - ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 1096/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaných na  LV č. 324 v  kat. území Starý Bohumín městem Bohumín se sídlem Masarykova 158, Bohumín, IČ: 00297569 od vlastníka p. ElfrídyBothové, bytem ***** za smluvní kupní cenu ve výši 12.800,- Kč, tj. 50,-Kč za 1 m2 pozemku parc. č. 38 a  parc. č. 1096/4 s tím, že kupující město zajisti zpracování kupní smlouvy, vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, podání přiznání k dani z  převodu nemovitostí a  uhradí náklady spojené s výkupem pozemků v rozsahu dle průvodní zprávyBezúplatný převod pozemku

311/26
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
bezúplatný převod pozemku parc. č. 212/2 - ost. pl., ost. komunikace o  výměře 35 m2 v  kat. území Pudlov, který byl odměřen geometrickým plánem na rozdělení pozemků č. 646 - 126 / 2004 z pozemku parc. č. 212 - orná půda o celkové výměře 8122 m2 k. ú. Pudlov v  rámci stavby “Nástupní ostrůvky a zálivy Pudlov - Lounská, směr Bohumín“, z vlastnictví České republiky - Pozemkového fondu České republiky se  sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 457 97 072, který spravuje nemovitost ve vlastnictví státu, do vlastnictví města Bohumína s tím, že město zajistilo na  své náklady zpracování geometrického plánu na zaměření stavby.Projekty prevence kriminality

312/26
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání:

schvaluje
1. projekty zařazené do programu PARTNERSTVÍ pro rok 2006
2. priority jednotlivých projektů pro rok 2006 dle přiloženého návrhuRegulační plán centra

313/26
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
pořízení změny regulačního plánu „Centrum Nového Bohumína“

2. ukládá
vedoucímu stavebního odboru zahájit přípravu zadání změny regulačního plánu Centrum Nového Bohumína.
Z: vedoucí stavebního odboru T: leden 2006Územní plán

314/26
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí
informaci o požadavcích na změnu územního plánu sídelního útvaru Bohumín

2. schvaluje
vypuštění z dalšího projednávání změny územní plánu sídelního útvaru Bohumín požadavky č. 52, 53, 55, 56, 59, 62, 63, 68, 71, 72

3. ukládá
stavebnímu odboru
a) zahájit projednávání navrhovaných změn územního plánu sídelního útvaru Bohumín společně s pořízením nového územního plánu, po nabytí účinnosti nového stavebního zákona (předpokládá se 1.1.2007)
T: leden 2007
b) informovat žadatele o změnu ÚP o rozhodnutí zastupitelstva
T: prosinec 2005
Z: Ing. RozsypalRegenerace panelových sídlišť

315/26
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
změnu projektu regenerace dle předloženého návrhuŠkolství

316/26
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
ve znění Dodatku č. 4 změny a doplňky zřizovací listiny Základní školy Bohumín tř. Dr. E.Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace s účinností od 1.1.2006Památky ve městě

317/26
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí
zprávu o kulturních a církevních památkách ve městěKomunitní plán města

318/26
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
záměr zpracování Komunitního plánu města BohumínaPříspěvkové organizace

319/26
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na  vědomí
zprávu o převodu majetku do správy příspěvkových organizací města Bohumína v roce 2005Termíny zasedání orgánů města

320/26
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí
termíny zasedání vrcholných orgánů města Bohumína v roce 2006Kontrola plnění usnesení

321/26
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí
kontrolu plnění přijatých usnesení ZM Bohumína ke dni 2.12.2005


Ing. Petr V í c h a
starosta

Mgr. Věra P a l k o v á
místostarostka
Je zveřejňována upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 15.12.2005
Počet zhlédnutí: 3 319

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.37 sekund