close google translator menu
Today is Sunday 20.10., svátek má Vendelín.
Dnes má svátek Vendelín. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Snoop Dogg (*1971) - Americký rapper a herec
 • Petra Procházková (*1964) - Humanitární pracovnice
 • Viggo Mortensen (*1958) - Americký herec
 • Danny Boyle (*1956) - Britský filmový režisér a producent (Trainspotting)
 • Josef Váňa (*1952) - Český žokej a trenér
 • Jean Clair (*1940) - Francouzský historik umění
 • Jerry Orbach (*1935, +28.12.2004) - Americký herec
 • André Milongo (*1935, +23.7.2007) - Premiér Republiky Kongo 1991-1992
 • Hana Hegerová (*1931) - Česká zpěvačka a šansoniérka
 • Art Buchwald (*1925, +17.1.2007) - Známý americký autor satirických novinových sloupků
 • Arthur Rimbaud (*1854, +10.11.1891) - Francouzský básník
Change of the text size: A- |  A |  A+

Licitace 1+2 - Husova 915

Adresa a číslo bytu:Husova 915, Nový Bohumín, byt č. 2
Velikost a kategorie:1+2, I. kategorie, 1. nadzemní podlaží
Popis:Nízká cihlová zástavba v blízkosti centra města v klidném prostředí.
Plocha pro výpočet nájemného:48,21 m2
Celková plocha bytu: 48,21 m2
Prohlídka bytu dne: 23.09.2019 od 15:45 do 16:00
24.09.2019 od 09:45 do 10:00
Přijďte si byt před licitací prohlédnout
Licitace se koná dne: 30.09.2019 v 16:15
v budově MěÚ v Bohumíně číslo dveří A135 (zasedací místnost v přízemí hlavní budovy)
Vyvolávací cena: 60,00 Kč / m2 / měsíc

Husova 915 - zvětšit fotografii
Husova 915 - zvětšit fotografii
Husova 915 - zvětšit fotografii
Husova 915 - zvětšit fotografii
Husova 915 - zvětšit fotografii


Bližší informace

 • bližší informace k licitaci získáte přímo na bytovém oddělení, nebo na telefonních číslech 596 092 213 (Kristina Poláchová), 596 092 199 (Lenka Vachtarčíková)
 • bližší informace k prohlídce a stavu výše uvedeného bytu získáte u bytového technika (Květoslava Kubicová) nebo na telefonním čísle 596 092 257

Prvního kola licitačního řízení se mohou zúčastnit občané Evropské unie a dlouhodobě pobývající rezidenti na území Evropské unie starší 18 let, způsobilí k právním úkonům, kteří

 • mají trvalý a prokazatelný pobyt na území města, a to nepřetržitě po dobu posledního jednoho roku
   
  nebo
   
 • mají zaměstnání či jsou osobami samostatně výdělečně činnými na území ČR nejméně jeden rok.

Pro účely posouzení zaměstnání se nepřihlíží k časově omezeným pracovním možnostem, na které zaměstnavatelům přispívá Úřad práce příspěvkem na zaměstnanost.

Zájemci mohou mít sjednanou nájemní smlouvu k městskému bytu a po vylicitování stávající byt odevzdají městu Bohumín.

 

Licitace se mohou zúčastnit zájemci, kteří splňují i následující podmínky

 • nemají adresu trvalého pobytu na území ČR shodnou s adresou ohlašovny MěÚ
 • nejsou dlužníky vůči městu Bohumín
 • nebydlí na základě ubytovací smlouvy na ubytovně
 • nejsou zapsáni v insolvenčním rejstříku
 • nepobírají opakující se dávky hmotné nouze (netýká se občanů, kteří pobírají dávky sociální péče na zvláštní pomůcky pro těžce zdravotně postižené či dávky státní sociální podpory vyplácené úřadem práce nebo dávky nemocenského pojištění), a to nepřetržitě po dobu šesti měsíců předcházející datu licitačního řízení. Společně posuzované osoby, které žijí ve společné domácnosti s osobou, která pobírá tyto dávky, se zúčastnit mohou po doložení potvrzení o vlastním příjmu po dobu minimálně jednoho roku před konáním licitace (např. zaměstnání, důchod, rodičovský příspěvek)
 • uplynula lhůta jednoho roku od uhrazení celkového dluhu po podané výpovědi z nájmu městského bytu v Bohumíně na základě důvodů uvedených v § 2291, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. ObčZ, v platném znění. Stejný postup město uplatní v případě, že nájem bytu skončil uplynutím doby určité a nájemní smlouva nebyla prodloužena z důvodu porušení povinností nájemce
 • budou schopni pravidelně hradit nájemné a služby spojené s užíváním bytu, což potvrdí čestným prohlášením při licitačním řízení. Při prokazatelně oprávněných pochybnostech o možnosti hradit pravidelné měsíční úhrady plateb jsou zájemci před podepsáním nájemní smlouvy povinni tuto skutečnost na výzvu odboru správy domů doložit.
 • vítězný zájemce doloží k podpisu nájemní smlouvy výpis z rejstříku trestů.

Výše uvedené skutečnosti osvědčí zájemci svým podpisem na čestném prohlášení, které vyplní při účasti u licitačního řízení.

Uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení bude mít za následek vyloučení ze stávající licitace a vyloučení z účasti na licitacích na dobu jednoho roku.

Nezakroužkování údajů v čestném prohlášení bude mít za následek vyloučení ze stávající licitace.

Zájemce s nejvyšší nabídnutou částkou za 1 m2 musí před podpisem nájemní smlouvy složit jistotu ve výši trojnásobku čistého nájemného se zaokrouhlením na 100 Kč dolů, maximálně však:

  • 6 000 Kč u malých bytů o velikosti 0+1, 1+1 nebo 0+2
  • 10 000 Kč u velkých bytů o velikosti 1+2, 0+3, 1+3, 1+4 nebo 1+5

  Jistota bude vypočtena u licitačního řízení. Pro výpočet jistoty se nazapočítává plocha sklepních prostor.

   

  Průběh licitace

  Licitace probíhá tak, že v úvodu členové bytové komise zkontrolují platnost dokladů totožnosti u uchazečů o licitaci, popřípadě ověřenou plnou moc. Poté každý zájemce obdrží lístek opatřený úředním razítkem. Zájemce napíše na lístek čitelně výši částky za 1 m2, kterou je ochoten zaplatit za nájem v Kč/m2 měsíčně a v čestném prohlášení zakroužkuje pravdivé údaje, tento odevzdá komisi, která ověří správnost vyplněných údajů, zda souhlasí s dokladem totožnosti či plnou mocí. Po shromáždění všech nabídek komise zjistí pořadí nabízených částek za 1 m2 a jména příslušných zájemců, o čemž následně pořídí protokol s podpisy členů komise. V případě shodnosti nabídnutých částek se stávající licitace opakuje. Zájemce s nejvyšší nabídnutou částkou za 1 m2 získává právo uzavřít nájemní smlouvu, další v pořadí se stávají náhradníky pro případ, že by vybraný zájemce neuzavřel do 15 dnů nájemní smlouvu anebo nezaplatil jistotu, která je splatná ke dni podpisu smlouvy. Tato 15denní lhůta neplatí pro ty, kteří budou vyzváni k doložení podkladů pro projednání v bytové komisi. Zájemce, který byl úspěšný v licitaci, ztrácí do uplynutí doby závazné pro uzavření nájemní smlouvy právo účastnit se licitací dalších. V případě neúspěchu licitace bude následovat druhé (případně další) kolo licitace. Této opakované licitace se mohou zúčastnit i občané Evropské unie a dlouhodobě pobývající rezidenti na území Evropské unie starší 18 let s trvalým a prokazatelným pobytem na celém území ČR, kteří splňují i ostatní podmínky. Zájemci se k licitaci dostaví s platným dokladem totožnosti nebo úředně ověřenou plnou mocí!

   

  Naposledy aktualizované

  Gliňoč

  19.8.2019
  Skřečoňský Gliňoč

  Skřečoňský Gliňoč

  Gliňoč

  19.8.2019
  3. Rybníky v Gliňoči

  3. Rybníky v Gliňoči

  Gliňoč

  19.8.2019
  4. Živočichové v Gliňoči

  4. Živočichové v Gliňoči

  Gliňoč

  19.8.2019
  1. Lesy v Gliňoči

  1. Lesy v Gliňoči

  Vygenerováno za 0.31 sekund