Město Bohumín

česky PL

9.7.
2020

Asistent prevence kriminality = vyšší bezpečnost a prostředník sociálního začleňování ve městě Bohumín

  • Projekt:  Asistent prevence kriminality = vyšší bezpečnost a prostředník sociálního začleňování ve městě Bohumín
  • Identifikační číslo:  CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011652
  • Oblast podpory:  Operační program Zaměstnanost, prioritní osa 2 – sociální začleňování a boj s chudobou, investiční priorita 2.3 – strategie komunitně vedeného místního rozvoje, specifický cíl 2.3.1 – zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
  • Žadatel:  město Bohumín
  • Realizace:  8/2020 - 12/2022
  • Financování projektu:  Operační program Zaměstnanost, dotace: 85 % evropský podíl, 10 % státní rozpočet
  • Projektová manažerka:  Mgr. Radka Michaliková, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

 

Cílem projektu je podpora zaměstnanosti a aktivit umožňujících sociální začlenění osob z cílových skupin, prevence sociálního vyloučení, snížení závislosti na sociálních dávkách i rizika mezigeneračního přenosu chudoby.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost.


Liczba wejść : 1 040

Z powrotem