Město Bohumín

česky PL

30.11.
2020

Poradenství

Rodina jako celek, ale také samotní její členové se v životě mohou dostat do svízelné situace, se kterou si neví rady, ať již vlivem živelných událostí, smrtí blízké osoby, rozpadem rodiny, domácím násilím, nevhodným projevem chování dětí, omezováním či ohrožováním práv ze strany druhých osob, nedůsledným finančním plánováním, nevhodně uzavřeným právním vztahem a užíváním návykových látek nebo jinou závislostí. Zde naleznete nabídku služeb, které poskytují informace, podporu a pomoc vedoucí k řešení složité životní situaci, ve které se nacházíte.

 

Rodinná poradna

Rodinná poradna poskytuje jednotlivcům, párům a rodinám základní a odborné sociální poradenství směřující k řešení jejich nepříznivých, tíživých životních situací (ohrožení rozpadu rodiny, konflikt mezi rodiči, ztráta rodinných vazeb, násilí v rodině aj.), které nejsou schopni řešit vlastními silami, bez podání pomocné ruky. Můžete využít například níže uvedené rodinné poradny, kdy bližší informace naleznete na jejich webových stránkách.

 

Občanská poradna

Posláním poradny je poskytnout klientům informace, rady a pomoc k tomu, aby svou nepříznivou situaci vyřešili nebo alespoň zmírnili, a to např. v oblastech: sociálních dávek (pomoc s vyplněním formulářů), rodiny a mezilidských  vztahů, bydlení (nájemní smlouva, konflikty s pronajímatelem), pracovněprávních vztahů (změny pracovního poměru, ošetřovné, nemocenské), občanského soudního řízení (vzory návrhů, odvolání), majetkoprávních vztahů (dluhy a oddlužení, dědictví, darování), důchodů (invalidní, starobní) a dalších. Občanské poradenství je zásadně bezplatné, a to ve všech poskytovaných oblastech. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby.

 

Intervenční centrum

Intervenční centrum poskytuje bezplatně odbornou podporu a pomoc osobám starším 16ti let, které jsou ohroženy domácím násilím, partnerským stalkingem nebo jsou obětí trestného činu ve spojitosti s domácím násilím. Nabízí také poradenství a pomoc rodinám a blízkým osobám, které se chtějí podílet na řešení situace osoby ohrožené domácím násilím. Bližší informace naleznete například na webových stránkách centra v Havířově.

 

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí poskytuje bezplatnou, odbornou a diskrétní pomoc obětem trestných činů. Pomoc je poskytována odborně způsobilými poradci, jakožto právníky, sociálními pracovníky a psychology. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby.

 

Pedagogicko – psychologická poradna

Poradenské zařízení, které prostřednictvím pěti pracovišť poskytuje bezplatně psychologické a speciálně pedagogické služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Jedná se například o psychologické vyšetření a poradenství předškolních dětí s výchovnými problémy, orientační i komplexní vyšetření školní zralosti, diagnostiku poruch učení a chování, diagnostiku výchovných a výukových obtíží a další. Pracoviště pedagogicko-psychologické poradny v Bohumíně naleznete na adrese Jana Palacha 795, v areálu Gymnázia Františka Živného. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby.

 

Středisko výchovné péče

Školské zařízení, které se zaměřuje na práci s dětmi, případně zletilými osobami do ukončení přípravy na budoucí povolání, nejdéle do 26 let, které mají výchovné problémy. Zařízení zajišťuje formou ambulantní a pobytové služby preventivně-výchovnou péči dětem, která směřuje k předcházení vzniku a rozvoji nepříznivých projevů chování či narušení zdravého vývoje dítěte. Středisko výchovné péče Ostrava poskytuje své služby prostřednictvím šesti odloučených pracovišť na území Moravskoslezského kraje. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby.

 

Renarkon o. p. s.

Posláním je poskytovat sociální služby lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci v souvislosti s užíváním návykových látek, s patologickým hráčstvím, lidem s jinou nelátkovou závislostí nebo lidem, kteří jsou touto situací ohroženi, a to v rámci Moravskoslezského kraje. Služba se svými aktivitami snaží předcházet rizikovému chování, které vede ke vzniku závislostí a zároveň minimalizovat negativní sociální dopady spojené s tímto rizikovým chováním. Nabízí také poradenství a pomoc rodinám a blízkým osobám závislých osob, které se chtějí podílet na řešení jejich situace. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby.

 

Modrý kříž v České republice

Organizace prostřednictvím pěti poraden v Moravskoslezském kraji poskytuje podporu, pomoc a poradenství osobám závislým nebo ohroženým závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách a hráčských aktivitách, které se dostaly do pracovních, vztahových, osobních potíží a mají vůli řešit svou nelehkou životní situaci. Dále nabízí poradenství a pomoc rodinným příbuzným a osobám blízkým, které se chtějí podílet na řešení situace a pomoci závislých osob.  Bližší informace naleznete na webových stránkách služby.

 

Telefonická krizová pomoc

Služba poskytuje telefonickou pomoc osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, a kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. Cílem je udržet stabilitu běžného osobního, partnerského nebo rodinného života. Telefonická služba je poskytována 24 hodin, 7 dní v týdnu. Volající může zůstat v anonymitě. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby.


Liczba wejść : 363

Z powrotem