Město Bohumín

česky PL

29.11.
2020

Pomoc osobám ohroženým závislostí a nepříznivým vývojem chování

Pokud Vy nebo Vaši blízcí řešíte problém s užíváním návykových látek nebo jinou závislostí, případně pozorujete u svého dítěte nebo mladého dospělého nevhodné projevy chování, pak zde naleznete výčet služeb, které Vám mohou být nápomocny.

 

Renarkon, o. p. s.

Posláním je poskytovat sociální služby lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci v souvislosti s užíváním návykových látek, s patologickým hráčstvím, lidem s jinou nelátkovou závislostí nebo lidem, kteří jsou touto situací ohroženi, a to v rámci Moravskoslezského kraje. Služba se svými aktivitami snaží předcházet rizikovému chování, které vede ke vzniku závislostí a zároveň minimalizovat negativní sociální dopady spojené s tímto rizikovým chováním. Nabízí také poradenství a pomoc rodinám a blízkým osobám závislých osob, které se chtějí podílet na řešení jejich situace. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby.

 

Modrý kříž v České republice

Organizace prostřednictvím pěti poraden v Moravskoslezském kraji poskytuje podporu, pomoc a poradenství osobám závislým nebo ohroženým závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách a hráčských aktivitách, které se dostaly do pracovních, vztahových, osobních potíží a mají vůli řešit svou nelehkou životní situaci. Dále nabízí poradenství a pomoc rodinným příbuzným a osobám blízkým, které se chtějí podílet na řešení situace a pomoci závislých osob. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby.

 

Středisko výchovné péče

Školské zařízení, které se zaměřuje na práci s dětmi, případně zletilými osobami do ukončení přípravy na budoucí povolání, nejdéle do 26 let, které mají výchovné problémy. Zařízení zajišťuje formou ambulantní a pobytové služby preventivně-výchovnou péči dětem, která směřuje k předcházení vzniku a rozvoji nepříznivých projevů chování či narušení zdravého vývoje dítěte. Středisko výchovné péče Ostrava poskytuje své služby prostřednictvím šesti odloučených pracovišť na území Moravskoslezského kraje. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby.


Liczba wejść : 309

Z powrotem