Město Bohumín

česky PL

1.10.
2020

Další možnosti pomoci

Zde naleznete další užitečné informace, rady a tipy, jak zajistit potřeby seniora a zároveň tak částečně ulehčit i pečujícím osobám.

 

Pomůcky, které ulehčí život

Pokud zdravotní stav Vašeho příbuzného nebo blízké osoby vyžaduje trvalé či přechodné používání konkrétního zdravotnického prostředku, např. hole, berle, sedátka do vany či sprchy aj., ošetřující lékař navrhne nejvhodnější zdravotnický prostředek, následně vystaví poukaz na danou pomůcku. Poukazy na speciální pomůcky vyhotovují odborní lékaři a podléhají schválení revizního lékaře. Pokud pomůcku nehradí pojišťovna v plné výši, musí na tuto skutečnost lékař pacienta upozornit. Pomůcky lze vyzvednout či zakoupit například v níže uvedené prodejně v Bohumíně.

 

Při péči o příbuzného nebo blízkého člověka doma, je také vhodné upravit prostředí, ve kterém se bude péče zajišťovat. Můžete využít například možnosti zapůjčení kompenzačních pomůcek (polohovací postele, sedátka do vany nebo sprchy, mechanické vozíky aj.), které usnadní péči a zlepší kvalitu života Vám i Vašemu blízkému. Lze využít níže uvedené půjčovny.

 

Finanční pomoc

Příspěvek na péči

V případě, že se staráte o blízkého, který z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby, lze zažádat o příspěvek na péči. Žadatelem o příspěvek na péči je přímo osoba, o kterou se staráte. Ta si může z přiznaného příspěvku zaplatit jak profesionální sociální služby, tak také pomoc, kterou mu může poskytovat buď někdo blízký, anebo tzv. asistent sociální péče. Vyřízení příspěvku na péči trvá několik měsíců, ale přiznává se ke dni podání žádosti. Žádost o příspěvek na péči se podává na příslušných pobočkách úřadu práce dle místa trvalého pobytu, tiskopis žádosti naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí  (www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-peci).

 

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Po splnění zákonem stanovených podmínek můžete zmírnit finanční dopady zdravotního postižení také prostřednictvím dávky vyplácené Úřadem práce České republiky. Jedná se o příspěvek na zvláštní pomůcku, kdy tato dávka přispívá např. k zakoupení kompenzačních pomůcek, k provedení úprav bytu či domu aj. Bližší informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, naleznete ve vyhlášce č. 388/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Zvláštní příjemce důchodu může být ustanoven v případech, kdy oprávněný příjemce důchodu již není vzhledem ke svému nepříznivému zdravotnímu stavu schopen přebírat důchod a hospodařit s ním. Na základě podané žádosti ustanoví zvláštního příjemce důchodu městský úřad. Bližší informace získáte u sociálních pracovnic na Městském úřadě v Bohumíně.

 

Parkovací průkazy  

Osoby, které splnily zákonem stanovené podmínky a byl jim vydán průkaz osoby se zdravotním postižením (ZTP, ZTP/P) mají nárok na vydání parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Držitelé jsou také osvobození od poplatku za použití dálnice a rychlostní silnice. Parkovací průkaz vyřídíte na Odboru sociálním na Městském úřadě v Bohumíně.

 

Zlepšení podmínek bydlení

Nájemce městského bytu, jehož zdravotní stav mu neumožňuje plnohodnotně provádět osobní hygienu, se může obrátit na Odbor správy domů Městského úřadu v Bohumíně s písemnou žádostí ve věci úprav bytu – zejména výměny vany za sprchový kout. Šetření v domácnosti a posouzení vhodnosti žádosti zajistí výše uvedený odbor ve spolupráci s odborem sociálním.

 

Senior taxi

Senior taxi zřídilo město pro občany od 65 let s trvalým pobytem v Bohumíně. Provozovatel služby vozí seniory z místa jejich bydliště na předem určená místa  v Bohumíně a zpět. Senior zaplatí řidiči taxíku za každou jízdu 15 korun, ostatní náklady hradí město Bohumín. Taxi lze využít maximálně osmkrát v měsíci. Spolu s ním může cestovat ještě jedna osoba jako doprovod.

 

Senior klub

Jedná se o skupinu seniorů nad 60 let, které baví být spolu na nejrůznějších místech či akcích. Členové i nečlenové se schází od pondělí do čtvrtku v Klubovně seniorů v Bohumíně. Mohou si zde popovídat s přáteli, najít si přátelé nové nebo si zahrát různé hry. Pořádají také besedy, přednášky, zájezdy do divadel, výlety a vícedenní pobyty do různých míst, a to ne jen v České republice. Více informací naleznete na webových stránkách klubu.

 

Senior v tísni

Ubližuje Vám osoba blízká či někdo z blízkého okolí? Zakazuje a přikazuje Vám něco? Bere Vám peníze? Pak je možné, že jste osobou ohroženou domácím násilím.

První možné kroky ohrožené osoby:

  • telefonicky kontaktujte Intervenční centrum – centrum pomoci v oblasti domácího násilí, mobil: 739 500 634 (dostupný v pracovních dnech od 8:00 – 22:00, o víkendech a svátcích od 8:00 – 16:00)
  • pokud potřebujete okamžitou pomoc, zavolejte policii – tísňové volání: 112, 158, 156

Bezplatná linka důvěry

Anonymní telefonická linka, která poskytuje podporu a pomoc seniorům, osobám o seniory pečující a osobám v krizi. Volajícím nabízí prostor pro sdílení jejich pocitů, provází je obtížnými životními situacemi. Můžete využít např. níže uvedené linky důvěry.

 


Liczba wejść : 1 153

Z powrotem

    Městský úřad