close google translator menu
Dziś niedziela 7.6., imieniny obchodzi Iveta.
Dnes má svátek Iveta. Gratulujeme :)

Osobowości dzisiaj urodzone:


  • Anna Kurnikovova (*1981) - Ruská tenistka
  • Prince Rogers Nelson (*1958, +21.4.2016) - Americký zpěvák, textař, producent
  • Jaromír Nohavica (*1953) - Český zpěvák
  • Libuše Šafránková (*1953) - Česká herečka
  • Václav Hudeček (*1952) - Český houslový virtuos
  • Rudolf Těsnohlídek (*1882, +12.1.1928) - Český spisovatel
Zmienić wielkość tekstu: A- |  A |  A+

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a jsou jedním z druhů územně plánovacích podkladů. Jsou podkladem pro pořizování územně plánovací dokumentace (územních plánů a regulačních plánů) a pro rozhodování stavebních úřadů.

První Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Bohumín byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj - Integrovaného operačního programu (IOP), oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, 5.3a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností, v celkové částce 816 tis. Kč, kdy 85 % bylo uhrazeno z IOP (694 tis. Kč) a 15 % ze státního rozpočtu (122 tis. Kč). 

 

 

 

 

Integrovaný operační program

www.strukturalni-fondy.cz/iop

 

 

Obsah územně analytických podkladů správního obvodu obce s rozšířenou působností Bohumín - úplná aktualizace 2017

Třetí úplna aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod pro správní obvod obce s rozšířenou působností Bohumín je zpracována ke dni 31.12.2017.

 

A. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

Textová část  

Obsahuje údaje o území, jejichž seznam je dán vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, které předávají úřadu územního plánování poskytovatelé údajů o území nebo jsou zjištěny vlastními průzkumy území. Textový dokument obsahuje seznam limitů využití území, hodnot území, záměrů na provedení změn v území a seznam poskytovatelů údajů. 

 

Grafická část

Výkres limitů využití území (1 : 10 000)

Výkres obsahuje limity využití území, které představují omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů. Limity vyplývají z právních předpisů nebo z vlastností území. Grafiky jsou zobrazeny např. památková ochrana území, prvky územních systémů ekologické stability, ochrana přírody, záplavová území, ložiska nerostných surovin, území dotčená těžbou, sesuvná území, technická infrastruktura pro zásobování území pitnou vodou, odvádění odpadních vod, zásobování energiemi, spojové služby, dopravní infrastruktura atd.  

Výkres limitů 1 : 10 000

 
Výkres hodnot území (1 : 10 000)
Výkres hodnot území je přehledným výkresem zobrazujícím kulturní, historické, architektonické, urbanistické, přírodní a krajinné hodnoty. Obsahuje také údaje o území, které byly zjištěny vlastními průzkumy. 

 

Výkres záměrů na provedení změn v území (1 : 10 000)
Výkres záměrů na provedení změn v území obsahuje záměry z nadřazené územně plánovací dokumentace (Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje), záměry převzaté z platných územních plánů (zastavitelné území, návrh technické a dopravní infrastruktury), projednávané změny územních plánů, záměry obcí a záměry poskytovatelů údajů o území. Všechny záměry jsou popsány v textové části ÚAP.

   

B. Rozbor udržitelného rozvoje území

Textová část (SWOT analýzy)
Textová část zahrnuje vlastní rozbor udržitelného rozvoje území ve formě SWOT analýzy zpracovaný podle vyhlášky č. 500/2006 Sb. na základě dat pořízených v první části ÚAP. SWOT analýza byla zpracována pro jednotlivé kategorie uvedené ve vyhlášce (horninové prostředí a geologie, vodní režim, hygiena životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejná dopravní a technická infrastruktura, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreace, hospodářské podmínky). V závěru je provedeno vyhodnocení vyváženosti tří pilířů – environmentálního, ekonomického a sociodemografického a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (střety, závady a ohrožení území).

 

Grafická část

Výkres problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (1 : 10 000)
Výkres problémů v územně plánovací dokumentaci zobrazuje údaje, které vstupují vzájemně do územních střetů (vybrané limity využití území, hodnoty a záměry). Dále jsou ve výkresu zapracovány jevy, které svojí existencí představují možná ohrožení v území a to ve vztahu k jeho dalšímu možnému využití – ohrožení povodněmi, geologickými jevy a ostatní ohrožení území. Vyhodnoceny jsou také závady v území, a to závady urbanistické, dopravní, hygienické a environmentální.

 

Informace pro poskytovatele údajů o území  

Správnost použitého údaje o území se potvrzuje podle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v pasportu, jehož obsah je stanoven v příloze č. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb.

  • Pasport údaje o území (pdf, doc)

 

Seznam poskytovatelů údajů

V souladu s § 166 stavebního zákona zveřejňujeme informace o technické infrastruktuře a jejím vlastníkovi, poskytnuté podle § 27 stavebního zákona pořizovateli ÚAP.


Publikowane / aktualizacja: 9.3.2018
Liczba wejść : 32 455

 

Naposledy aktualizované

Co nového na webu

3.5.2020
Co nového na webu

Co nového na webu

Hlášení závad pro Android

2.5.2020
Mobilní aplikace Hlášení závad Bohumín

Mobilní aplikace Hlášení závad Bohumín

Prodej nemovitostí

8.4.2020

Prodej nemovitostí

Policejní okrsky

6.2.2020
Policejní okrsky

Policejní okrsky

Vygenerováno za 0.20 sekund