Město Bohumín

česky PL

11.5.
2010

Rzeki dzielą, rzeki łączą - budowa przystani kajakowych na Odrze i Olzie

Partnerzy: Miasto Bogumin (Partner wiodący), Gmina Krzyzanowice (partner)
Całkowite wydatki kwalifikowalne:  380 393 euro (277 873 Bohumín a 102 520 Krzyzanowice)

Z tego:

  • Unia Europejska (EFRR) 85 %:  323 334 euro (236 192 Bohumín a 87 142 Krzyzanowice)
  • Budżet państwa 5 %:  13 894euro (Bohumín 5 %)
  • Budżet gminy:  43 165 euro (27 787 Bohumin 10 % a 15 378 Krzyzanowice 15 %)

Harmonogram realizacji: 6/2010 - 10/2011
Stan opracownia wniosku: Wniosek zatwierdzony do komitetu monitorującego w Opolu 28 kwietnia 2010.

Rzeki graniczne Odra i Olza  po otwarciu Strefy Schengen są charakterystycznym naturalnym obszarem przenikania partnerstwa i rozwoju turystyki wodniackiej. Spływ Odry z Olzą łączy sąsiednie tereny Bohumina,Krzyżanowic i Gorzyc. Projekt nawiązuje do studium wykonalności "Wenecja Śląska-Łódką lub Pontonem po Rzece Olzie". Miasto Bohumin razem z polską gminą  Krzyżanowice i Stowarzyszeniem Posejdon zleciło opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 5 przystani,3 po czeskiej stronie i 2 po polskiej. Środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej zostały zapewnione z dotacji Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński i Silesia w 2009.1 etap udostępnienia rzeki Olzy dla wodniaków został już zrealizowany na odcinku Závada-Věřňovice,gdzie  wybudowano przystań w Závadě oraz schody koło "nieżeglownych stopni wodnych". Projekt rozwiązuje kolejny etap,tj.odcinek Věřňovice-Kopytov z przedłużeniem do ujścia Olzy z Odrą i połączenie z  już "użeglugowionym odcinkiem"  Odry od spływu z Ostrawicą do spływu z Olzą i dalej po Odrze. Chodzi o budowle hydrotechniczne-pomosty/przystanie kajakowe,gdzie zostaną  wykonane podwójne schody betonowe do cieku o szerokości 1,20m, w odległości 4,5 m od osi lub jedne schody o szerokości 4m.Po czeskiej stronie  chodzi o budowę przystani kajakowych Odry na prawym brzegu na terenie katastralnym Pudlov (część miasta Bohumina), lokalizacja dalej jest oznaczana jako "Antošovická lávka" oraz na terenie katastralnym Starego Bohumina,lokalizacja "Starý Bohumín" oraz na lewym brzegu Olzy na terenie kat.Věřňovic, lokalizacja "Věřňovice". Po polskiej stronie celem jest  budowa pomostów/przystani  na Odrze na lewym brzegu za mostami w Zabełkowie i Krzyżanowicach.Projekt również obejmuje instalację drewnianych altan(CZ), tablic informacyjnych,práce wykończeniowe terenu oraz promocję czesko-polskiej współpracy w formie wspólnych akcji oraz wykonania materiałów promocyjnych.

Cíle projektu:

  • Rozwój ruchu turystycznego na terenie pogranicza, uatrakcyjnienie regionu przemysłowego i rozszerzenie oferty do aktywnego spędzania czasu wolnego. Podniesienie świadomości miejscowych obywateli i gości dotyczącej ciekawostek w przygranicznych miejscowościach, piękna przyrody i rzek.Podniesienie bezpieczeństwa  turystów.
  • Umożliwienie dużej liczbie obywateli i turystów oraz początkującym korzystanie z nowego, rozwijającego się produktu turystycznego przez podniesienie bezpieczeństwa i komfortu turystyki wodniackiej i sportu. Podniesienie świadomości miejscowych obywateli pogranicza oraz gości z obu państw o dziedzictwie przyrodniczym i ważnej europejskiej lokalizacji Meandry Graniczne Odry. Rozszerzenie usług przez podniesienie ilości wykorzystanych łódek oraz wybudowanie miejsc dla odpoczynku i relaksacji.
  • Inicjowanie tradycji - akcji wodniackiej Zamykanie  Meandrów Odry
  • Zakup wyposarzenia dla wodniaków (2 rafty, wiosła, kamizelki ochronne w celu przedłużenie wypożyczalni łódek.
  • Wykonanie przedmiotów reklamowych


Projekt zostanie wybrany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska 2007 - 2013, który jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).

EU Cz-Pl

Liczba wejść : 3 510

Z powrotem