close google translator menu
Dziś sobota 6.6., imieniny obchodzi Norbert.
Norbert - jméno staroněmeckého původu. Znamená slavný Seveřan.

Osobowości dzisiaj urodzone:


 • Richard Smalley (*1943, +28.10.2005) - Americký chemik,objevite fullerenů
 • Pavel Švanda (*1936) - Český spisovatel
 • Marie Zápotocká (*1931) - Česká archeoložka
 • Jiří Hájek (*1913, +22.10.1993) - Český právník
 • Thomas Mann (*1875, +12.8.1955) - Německý spisovatel
 • Adolf Heyduk (*1835, +6.2.1923) - Český básník
 • Alexandr Sergejevič Puškin (*1799, +10.2.1837) - Ruský básník,prozaik a dramatik
Zmienić wielkość tekstu: A- |  A |  A+

Licitace - opakovaná 1+2 - Trnková 283

Adresa a číslo bytu:Trnková 283, Pudlov, byt č. 4
Velikost a kategorie:1+2, I. kategorie, 2. nadzemní podlaží
Popis:Nízkopodlažní dům. Velký prostorný byt s velkou koupelnou, zděným bytovým jádrem a ústředním topením.
Plocha pro výpočet nájemného:83,08 m2
Celková plocha bytu: 86,88 m2
Prohlídka bytu dne: 08.06.2020 od 14:30 do 14:45
Přijďte si byt před licitací prohlédnout
Licitace se koná dne: 08.06.2020 v 16:45
v budově MěÚ v Bohumíně číslo dveří A135 (zasedací místnost v přízemí hlavní budovy)
Vyvolávací cena: 60,00 Kč / m2 / měsíc

Trnkova 283 - zvětšit fotografii
Trnkova 283 - zvětšit fotografii
Trnkova 283 - zvětšit fotografii


Bližší informace

 • bližší informace k licitaci získáte přímo na bytovém oddělení, nebo na telefonních číslech 596 092 213 (Kristina Poláchová), 596 092 199 (Lenka Vachtarčíková)
 • bližší informace k prohlídce a stavu výše uvedeného bytu získáte u bytového technika (Martin Hanzlík) nebo na telefonním čísle 596 092 216

Opakované licitace se mohou zúčastnit

 • občané Evropské unie a dlouhodobě pobývající rezidenti starší 18 let s trvalým a prokazatelným pobytem na celém území ČR. 

Pro účely posouzení zaměstnání se nepřihlíží k časově omezeným pracovním možnostem, na které zaměstnavatelům přispívá Úřad práce příspěvkem na zaměstnanost.

Zájemci mohou mít sjednanou nájemní smlouvu k městskému bytu a po vylicitování stávající byt odevzdají městu Bohumín.

 

Licitace se mohou zúčastnit zájemci, kteří splňují i následující podmínky

 • nemají adresu trvalého pobytu na území ČR shodnou s adresou ohlašovny MěÚ
 • nejsou dlužníky vůči městu Bohumín
 • nebydlí na základě ubytovací smlouvy na ubytovně
 • nejsou zapsáni v insolvenčním rejstříku
 • nepobírají opakující se dávky hmotné nouze (netýká se občanů, kteří pobírají dávky sociální péče na zvláštní pomůcky pro těžce zdravotně postižené či dávky státní sociální podpory vyplácené úřadem práce nebo dávky nemocenského pojištění), a to nepřetržitě po dobu šesti měsíců předcházející datu licitačního řízení. Společně posuzované osoby, které žijí ve společné domácnosti s osobou, která pobírá tyto dávky, se zúčastnit mohou po doložení potvrzení o vlastním příjmu po dobu minimálně jednoho roku před konáním licitace (např. zaměstnání, důchod, rodičovský příspěvek)
 • nebyl jim vypovězen nájem městského bytu v Bohumíně na základě důvodů uvedených v § 2291, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. ObčZ, v platném znění, s výjimkou, že již uběhla lhůta jednoho roku od výpovědi a zjednání nápravy. Stejný postup město uplatní v případě, že nájem bytu skončil uplynutím doby určité a nájemní smlouva nebyla prodloužena z důvodu porušení povinností nájemce
 • budou schopni pravidelně hradit nájemné a služby spojené s užíváním bytu, což potvrdí čestným prohlášením při licitačním řízení. Při prokazatelně oprávněných pochybnostech o možnosti hradit pravidelné měsíční úhrady plateb jsou zájemci před podepsáním nájemní smlouvy povinni tuto skutečnost na výzvu odboru správy domů doložit.
 • vítězný zájemce doloží k podpisu nájemní smlouvy výpis z rejstříku trestů.

Výše uvedené skutečnosti osvědčí zájemci svým podpisem na čestném prohlášení, které vyplní při účasti u licitačního řízení.

Uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení bude mít za následek vyloučení ze stávající licitace a vyloučení z účasti na licitacích na dobu jednoho roku.

Nezakroužkování údajů v čestném prohlášení bude mít za následek vyloučení ze stávající licitace.

Zájemce s nejvyšší nabídnutou částkou za 1 m2 musí před podpisem nájemní smlouvy složit jistotu ve výši trojnásobku čistého nájemného se zaokrouhlením na 100 Kč dolů, maximálně však:

  • 8 000 Kč u malých bytů o velikosti 0+1, 1+1 nebo 0+2
  • 12 000 Kč u velkých bytů o velikosti 1+2, 0+3, 1+3, 1+4 nebo 1+5

  Jistota bude vypočtena u licitačního řízení. Pro výpočet jistoty se nazapočítává plocha sklepních prostor.

   

  Průběh licitace

  Licitace probíhá tak, že v úvodu členové bytové komise zkontrolují platnost dokladů totožnosti u uchazečů o licitaci, popřípadě ověřenou plnou moc. Poté každý zájemce obdrží lístek opatřený úředním razítkem. Zájemce napíše na lístek čitelně výši částky za 1 m2, kterou je ochoten zaplatit za nájem v Kč/m2 měsíčně a v čestném prohlášení zakroužkuje pravdivé údaje, tento odevzdá komisi, která ověří správnost vyplněných údajů, zda souhlasí s dokladem totožnosti či plnou mocí. Po shromáždění všech nabídek komise zjistí pořadí nabízených částek za 1 m2 a jména příslušných zájemců, o čemž následně pořídí protokol s podpisy členů komise. V případě shodnosti nabídnutých částek se stávající licitace opakuje. Zájemce s nejvyšší nabídnutou částkou za 1 m2 získává právo uzavřít nájemní smlouvu, další v pořadí se stávají náhradníky pro případ, že by vybraný zájemce neuzavřel do 15 dnů nájemní smlouvu anebo nezaplatil jistotu, která je splatná ke dni podpisu smlouvy. Tato 15denní lhůta neplatí pro ty, kteří budou vyzváni k doložení podkladů pro projednání v bytové komisi. Zájemce, který byl úspěšný v licitaci, ztrácí do uplynutí doby závazné pro uzavření nájemní smlouvy právo účastnit se licitací dalších. Zájemci se k licitaci dostaví s platným dokladem totožnosti nebo úředně ověřenou plnou mocí!

   

  Naposledy aktualizované

  Co nového na webu

  3.5.2020
  Co nového na webu

  Co nového na webu

  Hlášení závad pro Android

  2.5.2020
  Mobilní aplikace Hlášení závad Bohumín

  Mobilní aplikace Hlášení závad Bohumín

  Prodej nemovitostí

  8.4.2020

  Prodej nemovitostí

  Policejní okrsky

  6.2.2020
  Policejní okrsky

  Policejní okrsky

  Vygenerováno za 0.19 sekund