Město Bohumín

česky PL

29.1.
2008

System wczesnego ostrzegania przed powodzią i innymi zagrożeniami

 

  • System wczesnego ostrzegania przed powodzią i innymi zagrożeniami w dorzeczu Górnej Odry gwarancją skutecznej ochrony ludności (Miasto Racibórz)
  • Bezpieczne pogranicze - system ostrzegania przed zagrożeniami (Gmina Krzyżanowice)

Wniosky Miasta Racibórz i Gminy Krzyżanowice zostały dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007- 2013 (Fundusz Mikroprojektów) w wysokości 29 160,31 EUR – 85% kosztów kwalifikowalnych projektu Miasta Racibórz i w wysokości 16 209,20 EUR - 85% kosztów kwalifikowalnych projektu Gminy Krzyżanowice.

Wieloletnie doświadczenia w zakresie ochrony ludności przed zagrożeniami naturalnymi i katastrofami technicznymi a w szczególności z powodzi w 1997 r. potwierdziły, że straty materialne spowodowane ich wystąpieniem, są wielokrotnie wyższe niż koszt budowy systemów wczesnego ostrzegania i przeciwdziałania ich skutkom.

Struktura techniczna wdrażanego systemu, oprócz podstawowej funkcji ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami i innymi miejscowymi zagrożeniami umożliwi łatwiejszy dostęp do aktualnych danych o sytuacji hydrologicznej po stronie czeskiej lub innych zagrożeniach po obu stronach granicy mogących mieć wpływ na ochronę ludności.

Głównym zadaniem systemu w skład, którego oprócz Miasta Racibórz wchodzi Gmina Krzyżanowice oraz po stronie czeskiej Miasto Bohumin jest monitorowanie zagrożeń powodziowych i innych na obszarze zlewni górnej Odry oraz natychmiastowe przekazywanie informacji o ich wystąpieniu. W celu niedopuszczenia do powstawania zagrożeń oraz podjęcia natychmiastowych działań ratowniczych niezbędne jest szybkie i skuteczne przekazywanie informacji o zagrożeniach lub wystąpieniu zdarzeń, które mogą mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo obywateli

W ramach tego projektu miasto Racibórz planuje:
1. Zakup 5 syren elektronicznych głośnomówiących, które zostaną zamontowane na terenach zalewowych i wzdłuż dróg po których przewożone są materiały niebezpieczne
2. Zakup Centrali Alarmowej
3. Modernizacja przenośnej centrali sterowania syren.
4. Modernizacja istniejącego systemu wczesnego ostrzegania do aktualnie obowiązujących sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych.
5. Wydanie polsko – czeskiego informatora o zagrożeniach i sposobie zachowania się w przypadku ich wystąpienia
6. Nagranie komunikatów ostrzegawczych

W ramach tego projektu gmina Krzyżanowice planuje:
1. Zakup 1 syreny elektroniczne głośnomówiące wraz z urządzeniami sterującymi, radiotelefonem VHF, anteną
2. Zakup 4 kompletnych stacji alarmowania i ochrony ludności z modułami GSM
3. Nagranie komunikatów ostrzegawczych
4. Wydanie polsko – czeskiego folderu zawierającego informacje o zachowaniach w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa
5. Trening zachowania podczas zagrożenia oraz kursy pierwszej pomocy i rozprowadzanie wśród uczestników „Apteczek małego strażaka”(instruktorami treningów będą Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Fukcjonariusze Policji)

Oprócz zamontowania odpowiednich urządzeń nagłaśniających i sterujących systemem planuje się wypracowanie i wdrożenie zasad współdziałania pomiędzy partnerami po stronie polskiej i czeskiej na wypadek zagrożeń. W przypadku otrzymania ostrzeżenia o zagrożeniu, lub jego wystąpienia służby kryzysowe będą informowały o tym fakcie pozostałych partnerów. Odbywać się to będzie za pomocą sms-go systemu powiadamiania, poczty elektronicznej, stron internetowych partnerów lub innych dostępnych środków łączności radiowej lub przewodowej. Do tego celu zostaną wykorzystane również akustyczne środki ostrzegania zwłaszcza na pograniczu gmin. Dotyczy to również informacji o zarejestrowanych tendencjach zmian zagrożeń oraz o prognozach wzrostu takich zagrożeń, podawanych na bieżąco z czujników zamontowanych na trasach przewozu materiałów niebezpiecznych oraz danych z wodowskazów na rzece Odrze. W docelowym rozwiązaniu z systemem mają współpracować w sposób ciągły 4 stacje meteorologiczne (opady atmosferyczne, ciśnienie, temperatura, wilgotność, kierunek wiatru), zamontowane przy syrenach elektronicznych w różnych częściach miasta oraz czujniki gazu zamontowane na trasach przewozu materiałów niebezpiecznych lub w pobliżu zakładów przechowujących TŚP. Dane uzyskane z tych czujników również w razie potrzeby będą przekazywane partnerom. Zastosowane specjalistyczne oprogramowanie, umożliwia wizualizację wyników pomiaru oraz prognozowanie rozwoju zagrożenia powodziowego. Pozwala też na niezwłoczne podejmowanie niezbędnych decyzji dotyczących środków i działań ratowniczych, a także symulowanie poszczególnych zagrożeń.

Termin realizacji projektu: styczeń – grudzień 2009 r.

Koordynator projektu – Urząd Miasta Racibórz: Stanisław Mrugała, Kierownik Miejskiego Centrum Reagowania i Ochrony Ludności, Stefan Fonderski (fonderski.stefan@raciborz.pl), Inspektor ds.logistycznych

Koordynator projektu – Urząd Gminy Krzyżanowice: Ewa Widera (srodkipomocowe@krzyzanowice.pl), Podinspektor ds.pozyskiwania środków pomocowych

 

Dokumenty:

 Liczba wejść : 6 255

Z powrotem