close google translator menu
Dziś wtorek 4.8., imieniny obchodzi Dominika.
Dominik - jméno latinského původu (dominus). Znamená pánův.

Osobowości dzisiaj urodzone:


 • Jean-Pierre Raffarin (*1948) - Francouzský politik
 • Don S. Davis (*1942, +29.6.2008) - Americký herec
 • Karel Vachek (*1940) - Český režisér dokumentárních filmů
 • Jásir Arafat (*1929, +11.11.2004) - Vůdce Organizace pro osvobození Palestiny a palestinský prezident
 • Louis Armstrong (*1901, +6.7.1971) - Americký jazzový hudebník
 • Knut Hamsun (*1859, +19.2.1952) - Norský spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu
 • Percy Bysshe Shelley (*1792, +8.7.1822) - Anglický spisovatel
Zmienić wielkość tekstu: A- |  A |  A+

Licitace bytu - Slunečnice 1+2 - Okružní 716

Adresa a číslo bytu:Okružní 716, Nový Bohumín, byt č. 9
Velikost a kategorie:1+2, I. kategorie, 2. nadzemní podlaží
Popis:Zateplený dům se správcovskou a úklidovou službou je po celkové rekonstrukci v r. 2007. V bytě je koupelna s vanou. V blízkosti domu je lesopark, Kaufland, škola a školka.
Plocha pro výpočet nájemného:64,25 m2
Celková plocha bytu: 70,03 m2
Prohlídka bytu dne: 11.11.2019 od 15:15 do 15:30
12.11.2019 od 09:15 do 09:30
Přijďte si byt před licitací prohlédnout
Licitace se koná dne: 18.11.2019 v 16:45
v budově MěÚ v Bohumíně číslo dveří A135 (zasedací místnost v přízemí hlavní budovy)
Vyvolávací cena: 52,00 Kč / m2 / měsíc
Maximální cena: 55,25 Kč / m2 / měsíc

Okružní 716 - zvětšit fotografii
Okružní 716 - zvětšit fotografii
Okružní 716 - zvětšit fotografii
Okružní 716 - zvětšit fotografii
Okružní 716 - zvětšit fotografii


Bližší informace

 • bližší informace k licitaci získáte přímo na bytovém oddělení, nebo na telefonních číslech 596 092 213 (Kristina Poláchová), 596 092 199 (Lenka Vachtarčíková)
 • bližší informace k prohlídce a stavu výše uvedeného bytu získáte u bytového technika (Anna Honkyšová) nebo na telefonním čísle 596 092 249

Přihlášku do prvního kola licitačního řízení si mohou podat občané Evropské unie a dlouhodobě pobývající rezidenti na území Evropské unie starší 18 let, způsobilí k právním úkonům, kteří

 • mají trvalý a prokazatelný pobyt na území města, a to nepřetržitě po dobu posledního jednoho roku
   
  nebo
   
 • mají zaměstnání či jsou osobami samostatně výdělečně činnými na území ČR nejméně jeden rok.

Pro účely posouzení zaměstnání se nepřihlíží k časově omezeným pracovním možnostem, na které zaměstnavatelům přispívá Úřad práce příspěvkem na zaměstnanost.

Zájemci mohou mít sjednanou nájemní smlouvu k městskému bytu a po vylicitování stávající byt odevzdají městu Bohumín.

 

Přihlášku si mohou podat zájemci, kteří splňují i následující podmínky

 • nemají adresu trvalého pobytu na území ČR shodnou s adresou ohlašovny MěÚ
 • nejsou dlužníky vůči městu Bohumín
 • nebydlí na základě ubytovací smlouvy na ubytovně
 • nejsou zapsáni v insolvenčním rejstříku
 • nepobírají opakující se dávky hmotné nouze (netýká se občanů, kteří pobírají dávky sociální péče na zvláštní pomůcky pro těžce zdravotně postižené či dávky státní sociální podpory vyplácené úřadem práce nebo dávky nemocenského pojištění), a to nepřetržitě po dobu šesti měsíců předcházející datu licitačního řízení. Společně posuzované osoby, které žijí ve společné domácnosti s osobou, která pobírá tyto dávky, se zúčastnit mohou po doložení potvrzení o vlastním příjmu po dobu minimálně jednoho roku před konáním licitace (např. zaměstnání, důchod, rodičovský příspěvek)
 • nejsou vlastníky či spoluvlastníky nemovitosti určené k bydlení, pokud tento spoluvlastnický podíl zabezpečuje bydlení v samostatné bytové jednotce, ani je neužívá právem odpovídajícím věcnému břemeni. Tuto podmínku musí splňovat i další  členové společné domácnosti, kteří mají v bytě bydlet,
 • nebyl jim vypovězen nájem městského bytu v Bohumíně na základě důvodů uvedených v § 2291, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. ObčZ, v platném znění, s výjimkou, že již uběhla lhůta jednoho roku od výpovědi a zjednání nápravy. Stejný postup město uplatní v případě, že nájem bytu skončil uplynutím doby určité a nájemní smlouva nebyla prodloužena z důvodu porušení povinností nájemce
 • budou schopni pravidelně hradit nájemné a služby spojené s užíváním bytu, což potvrdí čestným prohlášením při licitačním řízení. Při prokazatelně oprávněných pochybnostech o možnosti hradit pravidelné měsíční úhrady plateb jsou zájemci před podepsáním nájemní smlouvy povinni tuto skutečnost na výzvu odboru správy domů doložit.
 • vítězný zájemce doloží k podpisu nájemní smlouvy výpis z rejstříku trestů.

Výše uvedené skutečnosti osvědčí zájemci svým podpisem na čestném prohlášení, které vyplní při účasti u licitačního řízení.

Uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení bude mít za následek vyloučení ze stávající licitace a vyloučení z účasti na licitacích na dobu jednoho roku.

Nezakroužkování údajů v čestném prohlášení bude mít za následek vyloučení ze stávající licitace.

Zájemce s nejvyšší nabídnutou částkou za 1 m2 musí před podpisem nájemní smlouvy složit jistotu ve výši trojnásobku čistého nájemného se zaokrouhlením na 100 Kč dolů, maximálně však:

  • 8 000 Kč u malých bytů o velikosti 1+1 nebo 0+2
  • 12 000 Kč u velkých bytů o velikosti 1+2, 0+3 nebo 1+3

  Jistota bude vypočtena u licitačního řízení. Pro výpočet jistoty se nazapočítává plocha sklepních prostor.

   

  Průběh licitace

  Licitace probíhá tak, že v úvodu členové bytové komise zkontrolují platnost dokladů totožnosti u uchazečů o licitaci, popřípadě ověřenou plnou moc. Poté každý zájemce obdrží lístek opatřený úředním razítkem. Zájemce napíše na lístek čitelně výši částky za 1 m2, kterou je ochoten zaplatit za nájem v Kč/m2 měsíčně a v čestném prohlášení zakroužkuje pravdivé údaje, tento odevzdá komisi, která ověří správnost vyplněných údajů, zda souhlasí s dokladem totožnosti či plnou mocí. Po shromáždění všech nabídek komise zjistí pořadí nabízených částek za 1 m2 a jména příslušných zájemců, o čemž následně pořídí protokol s podpisy členů komise. Zájemce s nejvyšší částkou za 1 m2 získává právo uzavřít nájemní smlouvu, další v pořadí se stávají náhradníky pro případ, že by vybraný zájemce neuzavřel do 15 dnů nájemní smlouvu anebo nezaplatil jistotu, která je splatná ke dni podpisu smlouvy. Tato 15denní lhůta neplatí pro ty, kteří budou vyzváni k doložení podkladů pro projednání v bytové komisi. V případě shodnosti vítězné nabídky bude rozhodovat losování provedené přímo za účasti zájemců o byt. Zájemce, který byl úspěšný v licitaci, ztrácí do uplynutí doby závazné pro uzavření nájemní smlouvy právo účastnit se licitací dalších. V případě neúspěchu licitace bude následovat druhé (případně další) kolo licitace. Této opakované licitace se mohou zúčastnit i občané Evropské unie a dlouhodobě pobývající rezidenti na území Evropské unie starší 18 let s trvalým a prokazatelným pobytem na celém území ČR, kteří splňují i ostatní podmínky. Zájemci se k licitaci dostaví s platným dokladem totožnosti nebo úředně ověřenou plnou mocí!

   

  Nájemní smlouva může být uzavřena

  • se samostatně bydlící osobou, která prokáže, že její průměrný měsíční příjem zjištěný podle § 2 zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., zák. č. 289/1997 Sb., zák. č. 492/2000 Sb. a zák. č. 271/2001 Sb., v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem (27.300,00 Kč)
  • s osobou s dalšími členy domácnosti, která prokáže, že průměrný měsíční příjem domácnosti zjištěný podle § 2 zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., zák. č. 289/1997 Sb,. zák. č. 492/2000 Sb. a zák. č. 271/2001 Sb., nepřesáhl v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem (51.187,50 Kč)

  Před sjednáním nájemní smlouvy budoucí nájemce doloží aktuální příjmy, v případě vícečlenné domácnosti příjmy všech členů domácnosti za rozhodné období před sjednáním nájemní smlouvy. Zájemci se dostaví na odbor správy domů, kde si vyzvednou přihlášku, kterou vyplní a opět zde odevzdají nejpozději do 13.11.2019.

   

  Naposledy aktualizované

  Právě řešíme

  8.7.2020
  Právě řešíme

  Právě řešíme

  Květnaté louky

  1.7.2020
  Květnatá louka - park Petra Bezruče

  Květnatá louka - park Petra Bezruče

  Květnaté louky

  1.7.2020
  Květnatá louka - ulice Slezská

  Květnatá louka - ulice Slezská

  Květnaté louky

  1.7.2020
  Květnatá louka - Pustyňa

  Květnatá louka - Pustyňa

  Květnaté louky

  1.7.2020
  Květnatá louka - ulice Ostravská

  Květnatá louka - ulice Ostravská

  Termíny konání svatebních obřadů

  8.6.2020
  Termíny pro konání svatebních obřadů

  Termíny pro konání svatebních obřadů

  Co nového na webu

  1.6.2020
  Co nového na webu

  Co nového na webu

  Hlášení závad pro Android

  2.5.2020
  Mobilní aplikace Hlášení závad Bohumín

  Mobilní aplikace Hlášení závad Bohumín

  Prodej nemovitostí

  8.4.2020

  Prodej nemovitostí

  Vygenerováno za 0.24 sekund