Město Bohumín

česky PL

29.11.
2021

Odbor správy domů

Kanceláře odboru správy domů se nacházejí v budově nám. T. G. Masaryka 225 (vedle hlavní budovy radnice).

 

Vedoucí odboru

Ing. Kateřina Pálková

 • číslo dveří: B208
 • telefon: 596 092 200
 • e-mail:  palkova.katerina@mubo.cz
   
 • evidence dlužníků na nájmu a službách spojených s užíváním bytu
 • zpracování žalob týkajících se bytů za město Bohumín
 • podávání exekučních návrhů na výkon rozhodnutí
 • zástup města u soudních jednání ve věcech týkajících se bytů
 • příprava podkladů pro jednání finančního výboru
 • zpracování koncepcí

 

Referenti

Ing. Dudás Adriana

 • číslo dveří:  B206
 • telefon:  596 092 264
 • e-mail:  dudas.adriana@mubo.cz
   
 • zajišťování projektových dokumentací investičních akcí a velkých oprav
 • zajišťování potřebných povolení
 • organizace výběrových řízení
 • provádění technického dozoru staveb
 • sestavování plánu investic a investiční koncepce

David Děrgel

 • číslo dveří:  B107
 • telefon:  596 092 232
 • e-mail:  dergel.david@mubo.cz

 • agenda tepelného hospodářství města Bohumína
 • informace o ceně tepla pro městské objekty
 • řešení záležitostí ve věcech vytápění a dodávky teplé vody do městských domů
 • zajišťování provozu a údržby tepelného hospodářství města
 • zajišťování energetického auditu u městských objektů
 • další činnosti vyplývající z příslušných právních předpisů na úseku tepelného hospodářství

Renata Hübschmanová

 • číslo dveří:  B208
 • telefon:  596 092 255
 • e-mail:   hubschmanova.renata@mubo.cz
   
 • vymáhání pohledávek
 • evidence dlužníků na nájmu a službách spojených s užíváním bytu
 • dědická řízení
 • uznávací prohlášení
 • výpočet, evidence vymáhání příslušenství

Zdeněk Kolařík

 • číslo dveří:  B206
 • telefon:  596 092 160
 • e-mail:  kolarik.zdenek@mubo.cz
   
 • zajišťování projektových dokumentací investičních akcí a velkých oprav
 • zajišťování potřebných povolení
 • organizace výběrových řízení
 • provádění technického dozoru staveb
 • sestavování plánu investic a investiční koncepce

      Marcela Mitková

      Kristina Poláchová

      • číslo dveří:  B207
      • telefon:  596 092 213
      • e-mail:  polachova.kristina@mubo.cz

      • agenda bytového fondu v majetku města
      • informace týkající se bytů v majetku města
      • zprostředkování bytových směn
      • informace a realizace licitaci městských bytů
      • předpis nájmu bytů

       Eva Porwoliková

      • číslo dveří:  B208
      • telefon:  596 092 256
      • e-mail:  porwolikova.eva@mubo.cz

      • vymáhání pohledávek
      • evidence dlužníků na nájmu bytů a nebytů
      • zpracovávání žalob a zastupování Města Bohumína u soudních jednání
      • sepisování uznávacích prohlášení s dlužníky
      • výpočet, evidence a vymáhání příslušenství pohledávek
      • podávání exekučních návrhů na výkon rozhodnutí
      • zpracování koncepcí
      • ekonomika a rozpočet správy domů

      Marek Sobaniec

      • číslo dveří:  B107
      • telefon:  596 092 212
      • e-mail:  sobaniec.marek@mubo.cz

      • kompletní agenda nebytových prostorů, jejich pronájmů, úprav a oprav
      • aktuální informace o volných nebytových prostorách
      • uzavírání nájemních smluv NP
      • předpis nájmu nebytových prostor, platby za nájemné a služby
      • sledování platební morálky nájemců, upozorňování nájemců na existenci splatných nedoplatků z nájmu NP
      • podávání podnětů k výpovědím pro radu města
      • vyřizování různých žádostí o opravy a úpravy nad rámec běžných oprav u pronajatých prostorů, včetně zápočtů a finančního vyrovnání za opravy

      Lenka Vachtarčíková

      • agenda bytového fondu v majetku města
      • informace týkající se bytů v majetku města
      • zprostředkování bytových směn
      • informace a realizace licitaci městských bytů
      • příprava podkladů pro bytovou komisi

       

      Bytoví technici

      Podrobný popis pracovní činnosti bytového technika:

      • zodpovídá za technický stav svěřeného domovního a bytového fondu
      • provádí prohlídky domů, bytů a jejich zařízení, vč. domovní kanalizace za účelem odstraňování závad, zjištění skut. stavu, zpracování návrhu plánu oprav a investic domovního fondu
      • zajišťuje odstraňování havárií ve svěřených domech a bytech, provádění operativních oprav, vč. zajištění výběrových řízení, zajišťuje pravidelné revize vyhrazených zařízení a odstranění závad
      • spolupracuje s investičním odborem při provádění plánovaných oprav domovního fondu
      • řeší stížnosti nájemců na stavebně-technický stav domů a bytů, sjednává nápravu, navrhuje technická opatření
      • řeší pojistné události při škodách na městském majetku ve svěřených domech
      • prostřednictvím domovníků, údržbářů a uklízeček zajišťuje úklid společných prostor v domech, přilehlých chodníků a provádění drobných oprav, příp. jiné služby
      • vede aktuální a úplnou evidenci všech dokladů a dokumentace potřebné k zabezpečování provozu domů a bytů a souvisejících zařízení, včetně doplňování údajů do software
      • předává podklady pro zpracování nájemních smluv a evidenčních listů
      • kontroluje spotřebu médií v domech města, řeší nadměrný odběr a spotřebu
      • provádí přejímky městských bytů a nebytových prostor, sepisuje písemné protokoly
      • vede evidenci volných bytů a nebytových prostor
      • organizuje prohlídky bytů k licitaci nájemného
      • zpracovává podklady pro provádění oprav, přejímá opravy, odsouhlašuje kvalitu prací
      • odsouhlašuje věcnou správnost fakturace za opravy a spotřebu médií v domech
      • sleduje změny právních předpisů v souvislosti s problematikou správy domů, účastní se školení
      • plní další úkoly dle pokynů vedoucího odboru

      Ing. Stanislav Svrčina

      • číslo dveří:  B202
      • telefon:  596 092 259
      • e-mail:  svrcina.stanislav@mubo.cz

      • technické a metodické vedení bytových techniků
      • zpracování plánu velkých oprav a investic v domovním fondu města
      • spolupráce se servisní výtahářskou firmou, kontrola zápisů v knize kontrol, konzultace s firmou ohledně údržby a oprav, návrhy oprav výtahů, odsouhlašování oprav, kontrola prací a faktur, jejich odsouhlašování
      • zajišťování výběrových  řízení na akce s předpokládanou cenou od 300 tis. Kč bez DPH
      • zajišťování výběrových řízení pomocí elektronického sytému E-ZAK
      • vyjadřování se ke koordinovaným stanoviskům, vystupování za odbor správy domů v rámci stavebních řízení, zajišťování podávání ohlášení, stavebních povolení, komunikace se stavebním odborem v rámci stavebních řízení
      • zadávání projekčních a rozpočtářských prací v rámci majetkového odboru, komunikace s projektanty a rozpočtáři
      • evidence cizích rozvodů elektronických komunikací v domech v majetku města, spolupráce s finančním odborem v rámci hrazení poplatků za umístění zařízení, komunikace s firmami ohledně umisťování a provozování zařízení v našich domech
      • zhotovování zpráv do RM a ZM v rámci odboru správy domů
      • projednávání a zajišťování smluv týkající se odboru správy domů jako celku, vedení evidence smluv na odboru
      • koordinace ekonomické problematiky odboru správy domů s ekonomem odboru

      Martin Hanzlík

      Hana Kadlic Jakubková 

      Mgr. Zuzana Klosová

      Roman Kula

      Libuše Nogová

      Bc. Marcela Přibylová

      Jana Reli, DiS.

       


      Radnice - Odbor správy budov


      Radnice - Odbor správy budov - zvětšit fotografii
      Radnice - Odbor správy budov - zvětšit fotografii
      Radnice - Odbor správy budov - zvětšit fotografii
      Radnice - Odbor správy budov - zvětšit fotografii
      Radnice - Odbor správy budov - zvětšit fotografii
      Radnice - Odbor správy budov - zvětšit fotografii
      Liczba wejść : 10 431

      Z powrotem

          Městský úřad