Město Bohumín

česky PL

24.7.
2020

Návrh ploch ÚSES v Bohumíně

  • Projekt:  Návrh ploch ÚSES v Bohumíně
  • Identifikační číslo:  CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010624
  • Oblast podpory:  Operační program Životní prostředí, prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
  • Žadatel:  město Bohumín
  • Realizace:  7/2020 - 5/2024
  • Financování projektu:  Operační program Životní prostředí, dotace 100 %
  • Zpracovatel PD:  Ing. Petra Ličková
  • Zhotovitel:  FLORSTYL s.r.o.
  • Projektová manažerka:  Mgr. Radka Michaliková, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

 

Účelem dotace je úspěšná realizace projektu spočívající v založení skladebného prvku ÚSES v k. ú. Skřečoň. V rámci realizace dojde k výsadbě keřů a stromů, včetně opatření proti jejich poškození zvěří.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 


Liczba wejść : 2 747

Z powrotem

    Městský úřad