Město Bohumín

English EN

29.11.
2020

Služby sociální prevence

Služby napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou ohroženy svými životními návyky, způsobem života, krizovou situací nebo sociálně znevýhodněným prostředím. Cílem služeb je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KANAAN

Posláním nízkoprahového zařízení je podporovat zdravý rozvoj dětí ve věku od 6 do 15 let z Bohumína, které se ocitají nebo mohou ocitnout v obtížné životní situaci. Služba nabízí možnost poradit se, aktivně a smysluplně trávit volný čas s vrstevníky v bezpečném prostředí a předcházet tak rizikovému chování. Součástí poskytované služby jsou besedy, doučování a zájmové kluby- výtvarný a rukodělný, filmový, deskové a společenské hry. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby.

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Bunkr

Klub poskytuje podporu, odbornou pomoc a informace dětem a mladým lidem ve věku od 13 do 20 let z Bohumína a blízkého okolí, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Příznivě ovlivňuje jejich způsob trávení volného času a preventivně působí v problematice sociálně patologických jevů ve společnosti. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby.

 

Poradna rané péče

Poradna provází a podporuje rodiny dětí se zdravotním postižením či rodiny dětí, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu tak, aby vzniklou nepříznivou sociální situaci uměly řešit samostatně. Služba je určena rodinám dětí z Bohumína a okolí ve věku od narození do sedmi let. Nabízí např. základní sociální poradenství a specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám, nácvik a práci s technikami a metodami pro vývoj dítěte, předání kontaktů na odborníky, podporu se začleněním dítěte do školního zařízení, podporu v oblasti komunikace, kognice, senzoriky, motoriky, sebeobsluhy a jiné. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby.

 

Sociální asistence - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Posláním služby je poskytnou pomoc a podporu rodinám v nepříznivé životní a sociální situaci, kde dochází k ohrožení dítěte natolik, že hrozí jeho odebrání. Služba svými aktivitami usiluje o to, aby mohly děti v těchto rodinách nadále vyrůstat a byl zajištěn jejich řádný vývoj. Například poskytuje odborné sociální poradenství, doprovody na instituce, podporu při vedení domácnosti, sestavování rodinného rozpočtu, podporu při výchově dětí, podporu při přípravě dětí do školy a další. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby.

 

Sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením

Služba podporuje děti a mladé lidi od 2 let do 26 let s tělesným postižením, mentálním postižením, kombinovaným postižením v kombinaci se smyslovým postižením, vývojovou poruchou, včetně poruch autistického spektra, těžkou poruchou komunikace (například dysfázie, dysartrie, dysfagie, afázie) v rozvíjení jejich potenciálu. Prostřednictvím cílených aktivit dává služba klientům příležitost věnovat se činnostem, které dávají smysl, příležitost fungovat běžným způsobem života jako jejich vrstevníci. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby.

 

KONTAKT Bohumín, terénní program

Posláním služby je poskytnout terénní bezplatnou pomoc a podporu dospělým osobám žijícím na území města Bohumín, které se ocitly v nepříznivé životní situaci a nejsou schopny ji vyřešit vlastními silami. Nabídka pomoci se týká např. oblasti bydlení, zadluženosti, nezaměstnanosti, špatné finanční situace. Služba poskytuje základní sociální poradenství, doprovody na úřady a instituce, pomoc s vyhledáním zaměstnání a bydlení, pomoc při vyplňování formulářů a jiné. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby.

 

ARMÁDA SPÁSY v České republice, z. s.

Posláním služby je vyhledávat a spolupracovat s osobami, či rodinami, které jsou ohrožené ztrátou bydlení, žijí v nevyhovujícím bydlení nebo bydlení nemají.

Organizace má pronajaty od města Bohumína byty na realizaci doprovodného sociálního programu v oblasti poskytování bydlení s názvem Prevence bezdomovectví. Zájemci mají možnost podat písemnou žádost o zařazení do tohoto programu, která se podává na pobočce Armády spásy v Bohumíně-Pudlově, Trnková 320. Více informací naleznete na webových stránkách dané služby.

 

Romodrom, o. p. s.

Posláním služby je poskytnout dospělým osobám sociálně vyloučeným nebo osobám ohroženým sociálním vyloučením potřebnou podporu a pomoc při řešení jejich problémů. Služba poskytuje např. základní poradenství, doprovody na úřady a instituce, pomoc při vyplňování formulářů a je poskytována bez úhrady. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby.


Viewed : 346
  Print Print

Back