Město Bohumín

Dotace z Evropské unie

Rekonstrukce cvičné kuchyně ZŠ a MŠ Bohumín-Skřečoň 12.5.2024

Rekonstrukce cvičné kuchyně ZŠ a MŠ Bohumín-Skřečoň

Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury a zvýšení její dostupnosti.
Rekonstrukce cvičné kuchyně Masarykovy ZŠ a MŠ Bohumín 12.5.2024

Rekonstrukce cvičné kuchyně Masarykovy ZŠ a MŠ Bohumín

Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti základního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti.
Polytechnická učebna ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 12.5.2024

Polytechnická učebna ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín

Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti základního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti.
Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Bohumín 1.11.2023

Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Bohumín

V rámci projektu bude provedena výměna a doplnění 483ks svítidel s LED technologií tak, aby soustava VO splňovala světelně technické parametry. Všechna nová svítidla budou napojena na řídící regulační a monitorovací systém.
Snížení energetické náročnosti bytových domů v Mládežnické a Dělnické ulici v Bohumíně – Skřečoni č. p. 519-529, 555-558 11.7.2023

Snížení energetické náročnosti bytových domů v Mládežnické a Dělnické ulici v Bohumíně – Skřečoni č. p. 519-529, 555-558

Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti bytových domů provedením stavebních úprav.
Cyklostezka podél Flakůvky v Bohumíně 6.6.2023

Cyklostezka podél Flakůvky v Bohumíně

Realizací projektu vznikne nová obousměrná cyklostezka se živičným povrchem podél Flakůvky včetně odvodnění. Celková délka nové cyklostezky je 848 m.
Chodník na ul. Rychvaldská I. a II. etapa, Bohumín 6.6.2023

Chodník na ul. Rychvaldská I. a II. etapa, Bohumín

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy vybudováním nového chodníku podél Rychvaldské ulice v celkové délce 1 385 metrů.
Chodník na ul. Ostravská I a II. etapa, Bohumín 6.6.2023

Chodník na ul. Ostravská I a II. etapa, Bohumín

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy vybudováním nového chodníku v celkové délce 1 062 metrů oddělujícího chodce od motorové dopravy.
Vybudování multifunkční učebny a zařízení bezbariérovosti v ZŠ Bezručova 190 Bohumín 26.5.2023

Vybudování multifunkční učebny a zařízení bezbariérovosti v ZŠ Bezručova 190 Bohumín

Předmětem projektu je vybudování multifunkční odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v Základní škole a Mateřské škole Bohumín Bezručova 190 okres Karviná.
Asistent prevence kriminality = vyšší bezpečnost a prostředník sociálního začleňování ve městě Bohumín 21.3.2023

Asistent prevence kriminality = vyšší bezpečnost a prostředník sociálního začleňování ve městě Bohumín

Projekt je zaměřen na aktivity v oblasti sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených a osob zde žijících, prostřednictvím činností v přirozeném prostředí osob z identifikovaných cílových skupin OPZ plus.
Chráněné bydlení Husova č. p. 559 v Bohumíně 13.12.2022

Chráněné bydlení Husova č. p. 559 v Bohumíně

Předmětem projektu je rekonstrukce nevyužívaného objektu v Husově ulici čp. 559 ve městě Bohumíně a vybudování kvalitního bezbariérového zázemí pro poskytování pobytové sociální služby chráněného bydlení pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením.
Propojka k pěchotnímu srubu Na trati v Bohumíně 7.11.2022

Propojka k pěchotnímu srubu Na trati v Bohumíně

Předmětem projektu je vybudování nové pěší stezky, která propojí pevnostní srub MO-S-5 "Na trati" s centrem města. Stezka je navržena z asfaltobetonu v délce 328 m a šířce 2 m a vede směrem z centra města podél železniční trati až k pevnostnímu srubu.
Volnočasové i-Studio 29.7.2022

Volnočasové i-Studio

Realizací projektu vznikne v Domě dětí a mládeže volnočasové i-studio. Bude se jednat o soubor čtyř učeben pro kurzy, kroužky a další aktivity. Kromě stavebních úprav dojde k pořízení nábytku, pomůcek a elektro a IT vybavení.
Chodník ul. Hraniční, Bohumín 11.7.2022

Chodník ul. Hraniční, Bohumín

Předmětem projektu je výstavba chodníku v Hraniční ulici podél silnice III/4712 na území města Bohumína a Rychvaldu. Chodník bude přizpůsoben osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
Dopravní terminál Bohumín 12.5.2022

Dopravní terminál Bohumín

Realizací projektu v Bohumíně vznikne moderní a atraktivní dopravní terminál, který propojí několik druhů dopravy významného přestupního uzlu. Dojde k bezpečnému a bezbariérovému navázání na pěší a cyklistickou dopravu.
Pořízení vozidel pro pečovatelskou službu – Bohumín 4.5.2022

Pořízení vozidel pro pečovatelskou službu – Bohumín

Předmětem projektu je pořízení 2 ks vozidel pro stávající pečovatelskou terénní službu ve městě Bohumín. Nová hybridní vozidla nahradí stávající vozidla na hranici životnosti.
Zateplení objektu BOSPORKY, Bohumín 14.10.2020

Zateplení objektu BOSPORKY, Bohumín

Předmětem podpory je zateplení obvodových stěn, skladby střešního pláště a provedení střešní krytiny. Dále bude provedena částečná výměna otvorových výplní. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy.
Fotovoltaická elektrárna pro sportovní halu BOSPOR 3.10.2020

Fotovoltaická elektrárna pro sportovní halu BOSPOR

Předmětem podpory je realizace projektu, která povede k energetickým úsporám na objektu.
25.8.2020

Informace Dopravního podniku Ostrava, a.s., o připravovaných projektech, které budou spolufinancovány z fondů Evropské unie

Dopravní podnik Ostrava, a.s., v současné době realizuje projekty na pořízení vozidel veřejné hromadné dopravy.
Návrh ploch ÚSES v Bohumíně 24.7.2020

Návrh ploch ÚSES v Bohumíně

Účelem dotace je úspěšná realizace projektu spočívající v založení skladebného prvku ÚSES v k. ú. Skřečoň. V rámci realizace dojde k výsadbě keřů a stromů, včetně opatření proti jejich poškození zvěří.
Asistent prevence kriminality = vyšší bezpečnost a prostředník sociálního začleňování ve městě Bohumín 9.7.2020

Asistent prevence kriminality = vyšší bezpečnost a prostředník sociálního začleňování ve městě Bohumín

Cílem projektu je podpora zaměstnanosti a aktivit umožňujících sociální začlenění osob z cílových skupin, prevence sociálního vyloučení, snížení závislosti na sociálních dávkách i rizika mezigeneračního přenosu chudoby.
Vybudování multifunkční učebny a zařízení bezbariérovosti v ZŠ Bohumín-Skřečoň 8.7.2020

Vybudování multifunkční učebny a zařízení bezbariérovosti v ZŠ Bohumín-Skřečoň

Předmětem projektu je vybudování multifunkční učebny, která bude splňovat podmínky pro bezbariérové užívání, ve stávajícím objektu základní školy v městské části Skřečoň s cílem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.
Vybudování interaktivní učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ E. Beneše v Bohumíně 8.7.2020

Vybudování interaktivní učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ E. Beneše v Bohumíně

Realizací projektu dojde k vybudování a vybavení interaktivní učebny. Vzniknou prostory pro výuku předmětů ve vazbě na klíčové kompetence - komunikaci v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi.
Lesopark Na Panském v Bohumíně 30.5.2019

Lesopark Na Panském v Bohumíně

Předmětem podpory je výsadba dřevin, založení trvalých travních porostů a vybudování tůní a mokřadů. Realizací projektu dojde k přeměně stávajícího území využívaného pro zemědělské účely na lesopark, který bude sloužit veřejnosti ke krátkodobé rekreaci.
Cyklostezka přes Lesopark Na Panském v Bohumíně 20.2.2019 Ukaž na letecké mapě

Cyklostezka přes Lesopark Na Panském v Bohumíně

Realizací projektu vznikne nová stezka pro chodce a cyklisty, která bude sloužit především pro bezpečnou jízdu obyvatel z městské části Skřečoň do centra Bohumína, do zaměstnání, škol, úřadů a za službami.
Chodník podél silnice III/4711 na Záblatí 24.1.2019 Ukaž na letecké mapě

Chodník podél silnice III/4711 na Záblatí

Předmětem projektu je výstavba nového chodníku podél silnice III/4711, který bude přizpůsoben osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Součástí projektu je také úprava autobusové zastávky Záblatí u Kříže a vybudování nové autobusové zastávky Záblatí - rest. Na Zálesí.
Konsolidace a rozšíření ekonomických agend 18.12.2018 Ukaž na letecké mapě

Konsolidace a rozšíření ekonomických agend

Hlavním cílem projektu je pořízení a implementace nových modulů a tím vytvoření nových funkcionalit, převod dat do nových modulů a realizace vazeb mezi existujícími moduly a mezi existujícími a novými moduly prostřednictvím integrační platformy.
Stavební úpravy Masarykova 365 3.4.2018 Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy Masarykova 365

Předmětem projektu je rekonstrukce nevyužívaného objektu v Masarykově ulici čp. 365 v Bohumíně. Dojde tak k vybudování kvalitního bezbariérového zázemí pro poskytování sociálních služeb - denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen včetně potřebného vnitřního vybavení.
Asistent prevence kriminality = vyšší bezpečnost a prostředník sociálního začleňování ve městě Bohumín 8.3.2018

Asistent prevence kriminality = vyšší bezpečnost a prostředník sociálního začleňování ve městě Bohumín

Projekt je zaměřen na podporu osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím podpory zaměstnanosti a dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.
Gliňočské tůně v Bohumíně 27.2.2018 Ukaž na letecké mapě

Gliňočské tůně v Bohumíně

Projekt spočívá v tvorbě a obnově mokřadních biotopů v k.ú. Skřečoň. V rámci realizace dojde k vybudování a obnově tůní a tvorbě zimovišť a úkrytů pro živočichy.
Regenerace zeleně na rozvojových plochách ve Starém Bohumíně 25.1.2018

Regenerace zeleně na rozvojových plochách ve Starém Bohumíně

Realizace projektu spočívá v zakládání a regeneraci zeleně v k. ú. Starý Bohumín. V rámci realizace dojde k odstranění, ošetření a výsadbě dřevin a založení trávníků na vybraných lokalitách města Bohumín, včetně tříleté následné péče.
Stavební úpravy bytového domu Čáslavská 982 - 989 1.11.2017 Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy bytového domu Čáslavská 982 - 989

Realizací projektu dojde k dokončení revitalizace bytového domu z hlediska energetických úspor a také z estetického hlediska. Bude provedeno zateplení obvodových stěn a střechy, dojde k výměně a renovaci balkonů.
Stavební úpravy bytových domů II - 1056 - 1065 1.11.2017

Stavební úpravy bytových domů II - 1056 - 1065

Předkládaný projekt řeší vysokou energetickou náročnost bytových domů. Realizací projektu dojde k úspoře celkové dodané energie v minimální výši 30% a k dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie C nebo lepší.
Zateplení bytových domů č. p. 945-956 v Bohumíně 1.11.2017 Ukaž na letecké mapě

Zateplení bytových domů č. p. 945-956 v Bohumíně

Hlavním cílem projektu jsou stavební úpravy k zabezpečení energeticky úsporných opatření čtyř panelových bytových domů. Jedná se o dva bytové domy na ulici Mírové čp. 945 - 947 a 948 - 950 a dva bytové domy na ulici Šunychelské čp. 951 - 953 a 954 - 956.
Optimalizace strojovny chlazení na zimním stadioně 26.9.2017 Ukaž na letecké mapě

Optimalizace strojovny chlazení na zimním stadioně

Předmětem tohoto projektu je výměna zastaralého chladícího zařízení pro chlazení ledové plochy a snížení množství používaného čpavku. Realizací projektu dojde ke snížení míry environmentálního rizika o 95% a vznikne také nové detekční zařízení.
Rekonstrukce náměstí Svobody ve Starém Bohumíně 13.1.2016 Ukaž na letecké mapě

Rekonstrukce náměstí Svobody ve Starém Bohumíně

Předmětem tohoto projektu je zatraktivnění veřejného prostranství v historické části Bohumína. Cílem projektu je vybudování funkčního městského prostoru s odpovídající vybaveností krátkodobé rekreace a také oživení tohoto prostranství.
Zateplení budovy mateřské školy Tovární 25.3.2015 Ukaž na letecké mapě

Zateplení budovy mateřské školy Tovární

Předmětem projektu je provedení stavebních úprav budovy mateřské školy v Bohumíně-Záblatí, které spočívají ve výměně oken a dveří a v celkovém zateplení budovy s cílem dosáhnout snížení spotřeby energií o 120 GJ za rok a omezit produkci CO2 o 13 tun za rok.
Zateplení objektu v areálu BMN, a. s. 25.3.2015 Ukaž na letecké mapěZobrazit virtuální prohlídku

Zateplení objektu v areálu BMN, a. s.

Předmětem projektu je provedení stavebních úprav budovy technického zázemí bohumínské nemocnice, které spočívají ve výměně oken a dveří a v celkovém zateplení budovy vč.střechy s cílem dosáhnout snížení spotřeby energií o 212 GJ za rok a omezit produkci CO2 o 13 tun za rok.
Demolice domů Jeremenkova 96 a Bezručova 130 25.3.2015 Ukaž na letecké mapě

Demolice domů Jeremenkova 96 a Bezručova 130

Hlavním cílem projektu je regenerace území o velikosti 0,08 ha, na kterém se nacházely nevyužívané obytné domy č. p. 96 (ul. Jeremenkova, Bohumín-Pudlov) a č. p. 130 (ul. Bezručova, Bohumín-Záblatí).
Dětské dopravní hřiště 15.12.2014 Zobrazit virtuální prohlídku

Dětské dopravní hřiště

Výstavba dětského dopravní hřiště se zázemím a revitalizace nejbližšího okolí.
Výsadba a regenerace izolační zeleně v Bohumíně 4 (areál firmy Rockwool) 7.11.2014

Výsadba a regenerace izolační zeleně v Bohumíně 4 (areál firmy Rockwool)

Předmětem projektu je výsadba a regenerace izolační zeleně, která se nachází se v blízkosti průmyslového podniku ROCKWOOL. Území vymezené pro pás izolační zeleně (lokální biokoridor) bylo původně využíváno pro individuální bydlení.
Výsadba a regenerace izolační zeleně v Bohumíně 3 (areál „Faja“) 7.11.2014

Výsadba a regenerace izolační zeleně v Bohumíně 3 (areál „Faja“)

Předmětem projektu je výsadba a regenerace izolační zeleně v lokalitě „Faja“. Výsadba izolační zeleně je součástí celkové revitalizace bývalého sportovního areálu na ul. Revoluční.
Cyklostezka ul. 1. máje, Bohumín - Skřečoň 29.10.2014 Ukaž na letecké mapě

Cyklostezka ul. 1. máje, Bohumín - Skřečoň

Bude vybudována cyklostezka na ulici 1. máje ve Skřečoni v celkové délce 747 metrů. Město na její vybudování získalo dotaci z Regionálního operačního programu.
Výměna oken a zateplení fasády MŠ Rafinérský lesík v Bohumíně 1.9.2014 Ukaž na letecké mapě

Výměna oken a zateplení fasády MŠ Rafinérský lesík v Bohumíně

Obsahem projektu je provedení stavebních úprav budovy mateřské školy, které budou spočívat ve výměně otvorových výplní a podhledu nad hlavním vstupem a v celkovém zateplení obvodových stěn.
Chodník Sokolská – Rychvaldská 18.8.2014 Ukaž na letecké mapě

Chodník Sokolská – Rychvaldská

Předmětem projektu je vybudování chodníku pro chodce v městské části Záblatí podél komunikace II/471 na ul. Rychvaldské a III/4711 na ul. Sokolské. Dojde také k dopravnímu napojení budoucí rozvojové zóny.
Územní plán Bohumína 13.8.2014

Územní plán Bohumína

Město Bohumín získalo v roce 2011 dotaci z Integrovaného operačního programu na zpracování nového územního plánu.
Bezpečné přechody 29.5.2014 Ukaž na letecké mapě

Bezpečné přechody

Předmětem projektu je vybudování bezpečných přechodů pro chodce na ul. Lidické (v blízkosti firmy Bochemie) a ul.Šunychelské (u Lidlu) za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu na komunikacích na území města.
Výsadba a regenerace izolační zeleně v Bohumíně II. 20.11.2013 Ukaž na letecké mapě

Výsadba a regenerace izolační zeleně v Bohumíně II.

Projekt na zlepšení ovzduší výsadbou izolační zeleně v lokalitě bývalé skládky na ulici Budovatelské v Bohumíně-Záblatí byl schválen a městu byla přiznána dotace z Operačního programu Životní prostředí.
Stavební úpravy objektu – energetické úspory Středisko zdravotnických služeb ul. Čáslavská 1176, Bohumín 2.9.2013 Ukaž na letecké mapěZobrazit virtuální prohlídku

Stavební úpravy objektu – energetické úspory Středisko zdravotnických služeb ul. Čáslavská 1176, Bohumín

Obsahem projektu je provedení stavebních úprav budovy zdravotního střediska, které budou spočívat ve výměně oken a vstupních dveří v objektu a dále bude provedeno celkové zateplení objektu včetně střechy.
Modernizace škol Bohumín IV 28.8.2013 Ukaž na letecké mapě

Modernizace škol Bohumín IV

Realizací projektu dojde k modernizaci školního dvora ZŠ Bezručova. Tento prostor bude využíván k výuce v dopoledních hodinách, odpoledne pak zájmovými kroužky školy a v neposlední řadě také veřejností.
Technologické centrum 15.10.2012 Ukaž na letecké mapě

Technologické centrum

Město Bohumín uspělo v roce 2010 se žádostí o dotaci z Integrovaného operačního programu na realizaci Technologického centra a spisové služby.
Regenerace parku Petra Bezruče 1.8.2012 Ukaž na letecké mapěZobrazit virtuální prohlídku

Regenerace parku Petra Bezruče

V roce 2009 se podařilo získat dotaci na realizaci tohoto projektu z Operačního programu Životní prostředí.
Výsadba a regenerace izolační zeleně v Bohumíně 21.11.2011

Výsadba a regenerace izolační zeleně v Bohumíně

Projekt na zlepšení ovzduší výsadbou izolační zeleně ve třech lokalitách byl schválen a městu byla přidělena dotace z Operačního programu Životní prostředí.
Vzdělávání v eGovernmentu ORP Orlová a Bohumín 1.7.2010

Vzdělávání v eGovernmentu ORP Orlová a Bohumín

Městu Orlová byla na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost poskytnuta dotace na realizaci projektu „Vzdělávání v eGovernmentu ORP Orlová a Bohumín.
CzechPOINT - Kontaktní místo 30.4.2010

CzechPOINT - Kontaktní místo

Vybudování přístupového místa pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy, zřízení kontaktního místa veřejné správy - místního pracoviště k tzv. CzechPOINT.
Cyklostezky trasy K, S, V Bohumín - část trasy K 30.4.2010

Cyklostezky trasy K, S, V Bohumín - část trasy K

Cílem projektu je zvýšit bezpečnost pro cyklo a pěší dopravu oddělením cyklodopravy od automobilové dopravy vybudováním části trasy K s ochrannými ostrůvky a přechody pro chodce s přejezdy pro cyklisty.
Centrum sociálních služeb Bohumín 15.10.2009

Centrum sociálních služeb Bohumín

Projekt byl vybrán Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko k financování účelovou dotací z Regionálního operačního programu.
Modernizace škol Bohumín 15.10.2009

Modernizace škol Bohumín

Tato investiční akce uspěla v silné konkurenci a byla vybrána Úřadem regionální rady k financování dotací z Regionálního operačního programu
Integrovaný plán rozvoje města Bohumín pro Integrovaný operační program 23.6.2009

Integrovaný plán rozvoje města Bohumín pro Integrovaný operační program

Město Bohumín na základě zpracovaného Integrovaného plánu rozvoje města uspělo se žádostí o dotaci z Integrovaného operačního programu na zlepšení prostředí v problémových sídlištích.
Přeshraniční spolupráce 20.6.2009

Přeshraniční spolupráce

Z operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR-PL je podpořeno několik společných projektů s polskými partnery.
Územně analytické podklady 16.12.2008

Územně analytické podklady

Město Bohumín získalo na tento projekt dotaci z Integrovaného operačního programu.
Aktualizace strategického plánu rozvoje města Bohumína 5.7.2007

Aktualizace strategického plánu rozvoje města Bohumína

Při realizaci aktualizace se město Bohumín zapojilo do projektu Společného regionálního operačního programu.
Komunitní plánování sociálních služeb města Bohumína 5.5.2007

Komunitní plánování sociálních služeb města Bohumína

Ze Společného regionálního operačního programu byl spolufinancován také projekt zaměřený na komunitní plánování.
Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti - Bohumín 1.9.2006

Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti - Bohumín

Na tento projekt město Bohumín získalo dotaci z Evropského sociálního fondu, operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.
Rozvoj a propagace bohumínského sportovního centra 15.7.2006

Rozvoj a propagace bohumínského sportovního centra

Tento projektu byl podpořen ze Společného regionálního operačního programu.
Stavební úpravy a změna využití vodárenské věže na penzion s vyhlídkovou věží 12.12.2005

Stavební úpravy a změna využití vodárenské věže na penzion s vyhlídkovou věží

Na realizaci tohoto projektu získalo město Bohumín dotaci ze Společného regionálního operačního programu a z krajského rozpočtu.
Bohumín kanalizace, napojení části Starý Bohumín 12.12.2004

Bohumín kanalizace, napojení části Starý Bohumín

V roce 2004 byl vybudován kanalizační přivaděč ze Starého Bohumína na městskou čistírnu odpadních vod, jehož výstavba byla spolufinancována dotací z Ministerstva zemědělství a úvěru Evropské investiční banky.
Bohumín kanalizace, napojení části Skřečoň 5.12.2004

Bohumín kanalizace, napojení části Skřečoň

V roce 2004 proběhla výstavba kanalizačního přivaděče z městské části Skřečoň na čistírnu odpadních vod, kterou město Bohumín financovalo za pomoci dotace z Ministerstva zemědělství a úvěru Evropské investiční banky.
Bohumínské Léto-kruhy 2001 1.9.2001

Bohumínské Léto-kruhy 2001

Město Bohumín získalo na realizaci tohoto projektu dotaci ze Společného fondu malých projektů v rámci PHARE CBC.
Strana: 1

Počet nalezených záznamů: 69

    Městský úřad