Město Bohumín

Přehled povinně zveřejňovaných informací

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a doplňkové informace o městě.

 

Povinně zveřejňované informace

 - zobrazit celou zprávu

01. Oficiální název

Město Bohumín. Bohumín je městem s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem. Do správního obvodu spadá město Rychvald a Dolní Lutyně.
 - zobrazit celou zprávu

02. Důvod a způsob založení

Postavení a působnost upravuje zákon č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů. Na základě tohoto zákona vykonává obec samostatnou i přenesenou působnost.
 - zobrazit celou zprávu

03. Organizační struktura

Organizační struktura a schéma rozdělení kompetencí, kontakty a telefonní seznam, zastupitelstvo města.
 - zobrazit celou zprávu

04. Kontaktní spojení

Sídlo úřadu: Masarykova 158, Bohumín, 735 81, telefon: 596 092 111
 - zobrazit celou zprávu

05. Případné platby můžete poukázat

Čísla účtů města Bohumína.
 - zobrazit celou zprávu

06. IČO

IČO: 00297569 (město Bohumín)
 - zobrazit celou zprávu

07. DIČ

DIČ: CZ00297569
 - zobrazit celou zprávu

08. Dokumenty

Elektronická úřední deska, informační systémy radnice, Integrovaný plán rozvoje města, komunitní plán sociálních služeb.
 - zobrazit celou zprávu

09. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu městského úřadu, na podatelně městského úřadu nebo na příslušném odboru městského úřadu.
 - zobrazit celou zprávu

10. Příjem žádostí a dalších podání

Stížnosti, podněty a petice se u městského úřadu podávají písemně poštou nebo na podatelně městského úřadu (Masarykova 158 - budova A, číslo dveří A119)
 - zobrazit celou zprávu

11. Opravné prostředky

Odvolání je opravným prostředkem proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 - zobrazit celou zprávu

12. Formuláře

Formuláře.
 - zobrazit celou zprávu

13. Popisy postupů - návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Postupy a návody, osnovy popisu úkonů orgánu veřejné moci.
 - zobrazit celou zprávu

14. Právní předpisy

Nařízení města, obecně závazné vyhlášky, Veřejnoprávní smlouvy, zásady města.
 - zobrazit celou zprávu

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Tento sazebník stanoví výši úhrad za poskytování informací dle citovaného zákona.
 - zobrazit celou zprávu

16. Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv, výhradní licence .
 - zobrazit celou zprávu

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy (od roku 2001).
 - zobrazit celou zprávu

18. Seznam organizací

Subjekty města Bohumína
 - zobrazit celou zprávu

19. Informace zveřejňované podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Informace zveřejňované na základě zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016.
 - zobrazit celou zprávu

20. Oprávněné úřední osoby

V souladu s ustanovením §15, odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), je vymezen okruh oprávněných úředních osob k provádění úkonů ve správních řízeních.
 - zobrazit celou zprávu

21. Fakturační údaje

Fakturační údaje města Bohumína.
 - zobrazit celou zprávu

22. Veřejné zakázky

Veřejné zakázky holdingu města Bohumína.
 - zobrazit celou zprávu

23. Rozpočet

Rozpočet města Bohumína
Strana: 1

Počet nalezených záznamů: 23

Radnice

    Městský úřad