Město Bohumín

27.3.
2020

Postupy a návody

Formuláře PDF je možné pouze prohlížet a tisknout, vyplňovat se musí ručně. Stáhněte si zdarma Adobe Acrobat Reader pro tisk a prohlížení souborů PDF.

 

Úřad není labyrint - výběr praktických informací Ministerstva vnitra a Policie ČR

 

Odbor majetkový

 

Odbor finanční

 • N/A

 

Odbor organizační

 

Odbor sociální

 • vyřízení sociálních dávek
 • vyřízení a výplata sociálních dávek zajišťuje Kontaktní místo Úřadu práce ČR
 • žádost o parkovací průkaz
 • Milostivé léto - Jedinečná šance pro dlužníky umazat svůj dluh vůči státu nebo městu a zbavit se soudního exekutora představuje program »milostivé léto«, který startuje ve čtvrtek 28. října 2021. Celostátní akce na oddlužení lidí s exekucemi umožní dlužníkům zaplatit své závazky, hradit přitom budou pouze jistinu dluhu plus poplatek soudnímu exekutorovi, který činí 908 korun. Tím se jim celý dluh i se všemi dosavadními úroky z prodlení i poplatky na vymáhání dluhu umaže. Těm, kteří se domnívají, že by se jich tato mimořádná pomoc mohla týkat, přinášíme stručný návod, jak postupovat, a to včetně kontaktu na Help linku 770 600 800.

Odbor dopravy


Evidence řidičů

Evidence vozidel

 

Odbor správy domů

Odbor stavební

Dne 1.10.2012 podepsal prezident republiky novelu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona). Novela vyšla ve Sbírce zákonů 22. října 2012 pod číslem 350/2012 Sb. a nabyla účinnosti dne 1. 1. 2013. Text novely je k dispozici zde.

Zákonem č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony se mimo jiné novelizuje i Sazebník správních poplatků v položkách č. 17 – 20, který je přílohou zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Text novely je k dispozici zde.

Stavební úřad zpracoval stručný přehled možného postupu povolování vybraných staveb dle novely stavebního zákona včetně uvedení správních poplatků. Text postupu je k dispozici zde.

Rady a tipy stavebního úřadu dle ucelených témat naleznete dole pod článkem.

Přehled platných právních předpisů naleznete také na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj České republiky a na stránkách Portálu veřejné správy České republiky.

 

Příslušné právní předpisy na úseku agendy stavebního odboru

 • Zákon č. 183/2006 Sb. - o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 184/2006 Sb. - o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
 • Zákon č. 500/2004 Sb. - správní řád
 • Zákon č. 250/2016 Sb. - o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
 • Zákon č. 128/2000 Sb. - o obcích (obecní zřízení)

Prováděcí vyhlášky

 • Vyhláška č. 498/2006 Sb. - o autorizovaných inspektorech
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb. - o dokumentaci staveb
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb. - o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb. - o obecných požadavcích na využívání území
 • Vyhláška č. 502/2006 Sb. - kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb. - o  podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • Vyhláška č. 526/2006 Sb. - kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
 • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb. - o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel

Počet zhlédnutí: 95 899

Zpět

Radnice

    Městský úřad