close google translator menu
Dnes je Neděle 19.11., svátek má Alžběta.
Alžběta - jméno odvozené z řeckého Elíšèbah (můj bůh je přísaha).

Osobnosti narozené dnes:


 • Věra Pospíšilová-Cechlová (*1978) - Atletka
 • Petr Sýkora (*1976) - Hokejista
 • Sandrine Holt (*1972) - Anglická herečka
 • Terry Farrell (*1963) - Americká herečka
 • Jodie Foster (*1962) - Americká herečka
 • Meg Ryan (*1961) - Americká herečka
 • Petra Janů (*1952) - Česká zpěvačka
 • Calvin Klein (*1942) - Americký módní návrhář
 • Jan Otčenášek (*1924, +24.2.1979) - Český spisovatel
 • Helena Zmatlíková (*1923, +4.4.2005) - Ilustrátorka dětských knížek
 • Zdeněk Dítě (*1920, +11.12.2001) - Český herec
 • Indira Gándhíová (*1917, +31.10.1984) - Indická předsedkyně vlády
 • Emil Škoda (*1839, +8.8.1900) - Technik a podnikatel
 • Michail Lomonosov (*1711, +15.4.1765) - Ruský spisovatel a vědec
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Volba prezidenta České republiky

Přímá volba prezidenta České republiky se koná v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 do 22.00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin. Případné II. kolo volby se bude konat rovněž ve dvou dnech, a to v pátek 26. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin. Volba prezidenta bude probíhat v 19 stálých volebních okrscích na území města Bohumína. Oznámení o době a místě konání volby prezidenta bude zveřejněno na úřední desce městského úřadu nejpozději 15 dnů přede dnem volby, tj. do 28. prosince 2017. Pokud se bude konat II. kolo volby, toto oznámení bude zveřejněno po vyhlášení výsledku I. kola volby.

Oprávněným voličem je státní občan České republiky, který alespoň v druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň v druhý den konání druhého kola dosáhl věku 18 let. Překážkou výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí, nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Hlasovací lístky budou doručeny voličům nejpozději 3 dny přede dnem volby prezidenta, tj. do 9. ledna 2018. V případě konání II. kola volby, obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti.

 

Zásady a způsob hlasování

Volič hlasuje osobně, zastoupení není možné. Před hlasováním volič prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno. Volič hlasuje tak, že v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek, který dále nijak neupravuje.

Při pobytu ve zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních služeb, školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči nebo v jiném obdobném zařízení může oprávněný volič za splnění zákonem stanovených podmínek uplatnit své volební právo. Má několik možností, jak postupovat:

V případě dlouhodobého pobytu v nemocnici nebo obdobném zařízení, kdy volič předpokládá, že se v tomto zařízení bude nacházet i v době volby prezidenta ČR, může toto zařízení požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů (platí pro I. i II. kolo volby). V tomto případě bude volič hlasovat do přenosné hlasovací schránky, se kterou se za ním dostaví členové okrskové volební komise ustanovené v územním obvodu příslušného zařízení.

V případě krátkodobého pobytu nebo v případě, že volič neví, kde se bude ve dny volby nacházet, je nejvhodnější vyřídit si voličský průkaz, na který volič může hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.       

Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů, tj. ode dne 10. ledna 2018, v případě II. kola volby 24. ledna 2018, do 16,00 hodin, a volič nemá voličský průkaz, je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva.  

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodu městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Zájem o hlasování do přenosné hlasovací schránky možno nahlásit na infocentru městského úřadu osobně  (přízemí, budova A radnice) nebo telefonicky – 596 092 110, 596 092 111.

 

Voličský průkaz při volbě prezidenta ČR

Volič, který se nebude v době volby prezidenta ČR (I., II. kolo) zdržovat ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území ČR nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě ČR.  

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat:

 • osobně bez písemné žádosti; o vydání lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 10. ledna 2018 do 16,00 hodin

Podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do 5. ledna 2018 příslušnému obecnímu úřadu. Podání může být učiněno:

 • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (ověření podpisu je osvobozeno od správního poplatku)
 • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

O voličský průkaz lze požádat obecní úřad od 28. srpna 2017. Voličský průkaz vydá obecní úřad voliči nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince 2017. Předá jej voliči nebo osobě s ověřenou plnou mocí, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

V případě, že volič výslovně nepožádá o voličský průkaz jen na některé kolo volby, obecní úřad vydá voličský průkaz pro obě kola volby.

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi I. a II. kolem volby. V této době může obecní úřad vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve II. kole volby, tj. do 24. ledna 2018 do 16,00 hodin.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. 

 

Delegování členů do okrskových volebních komisí

Delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem volby prezidenta, tj. do 13. prosince 2017 do 16:00 hodin jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise může občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, anebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu České republiky a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje.

Seznam členů a náhradníků lze zaslat nebo osobně doručit starostovi, a to:

 • v listinné podobě
 • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem
 • prostřednictvím datové schránky.

Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu člena popřípadě náhradníka, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, anebo jméno a příjmení občana, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, popřípadě jméno a příjmení osoby, která byla k tomuto úkonu písemně pověřena a která kopii písemného pověření k seznamu přiloží. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni.

Seznam podepíše osoba oprávněná jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, nebo osoba, který je k provedení delegování členů a náhradníků pověřena.

 

Vyhotovení náhradního dokladu k prokázání totožnosti

Zjistí-li volič v dny volby, že jeho občanský průkaz pozbyl platnost, může si nechat zhotovit náhradní doklad - občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc od data vydání. Žádost o vydání tohoto dokladu se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u místně příslušného úřadu obce s rozšířenou působností. Občan prokáže svoji totožnost rodným listem, řidičským průkazem nebo jiným hodnověrným způsobem a doloží 2 x dokladovou fotografii. Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů v souvislosti s výkonem volebního práva není zpoplatněno. V případě potřeby vydání náhradního dokladu se obraťte na Měú Bohumín, tel. 596 092 129, popř. 596 092 127.

 

Volební kampaň na veřejných prostranstvích 

Ve smyslu § 35 odst. 6 zákona č. 275/2012 Sb. může starosta pro volební kampaň vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to nejméně 16 dnů přede dnem volby prezidenta. V Bohumíně starosta města takovéto plochy nevyčlení. K umístění plakátů je možno využít běžných plakátovacích ploch. K umístění plakátů je možno využít běžných plakátovacích ploch, které na základě smlouvy obstarává firma RENGL, s.r.o., tel. 485 110 298, e-mail: info@rengl.cz.

Dle shora citovaného ustanovení nelze k volební kampani využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí.

Volebním stranám  proto nebude umožněna volební kampaň v bohumínských městských  novinách OKO.


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 30.10.2017
Počet zhlédnutí: 370

 
Naposledy aktualizované
Vygenerováno za 0.50 sekund