Město Bohumín

21.12.
2021

Ochrana oznamovatele (whistleblowing)

Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice).

Směrnice poskytuje ochranu všem kategoriím „pracovníků“ včetně osob samostatně výdělečně činných, dobrovolníků, stážistů, uchazečů o zaměstnání a dalších osob, které se pohybují v pracovním prostředí konkrétního zaměstnavatele.

 

Povinný subjekt

 • město Bohumín
 • sídlo:  Masarykova 158, Bohumín, 735 81
 • e-mail:  info@mubo.cz
 • datová schránka:  u3kbfuf
 • telefon:  596 092 111
 • IČO:  00297569
 • DIČ:  CZ00297569

 

Příslušná osoba pro příjem a prošetřování oznámení

 • Bc. Dalibor Duda
 • telefon:  596 092 183
 • e-mail:  gdpr@mubo.cz
 • adresa:  Masarykova 158, Bohumín, 735 81, kancelář B102 (radnice - budova B)

 

1. Co je myšleno oznámením?

Oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie upravující oblasti vymezené Směrnicí.

 

2. Kdo může oznámení podat?

Fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí:

 • zadávání veřejných zakázek
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy
 • bezpečnost dopravy
 • ochrana životního prostředí
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost
 • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat
 • veřejné zdraví
 • ochrana spotřebitele
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

 

3. Jak podat oznámení?

Oznámení povinnému lze podat příslušné osobě uvedené výše písemně nebo ústně, a to i anonymně.

 • Písemně lze oznámení podat příslušné osobě:
  a) elektronicky prostřednictvím e-mailu gdpr@mubo.cz
  b) poštou na adresu Masarykova 158, Bohumín, 735 81, kdy však musí být na obálce uvedeno „Neotvírat, určeno pouze pro příslušnou osobu“.
  Podatelna v tomto případě psaní neotevře a předá je příslušné osobě.
 • Ústně lze oznámení podat příslušné osobě:
  a) telefonicky na telefonním čísle 596 092 183,
  b) osobně každé úterý v době od 8:00 – 13:00 hod. a to nejlépe po předchozí telefonické domluvě s příslušnou osobou na výše uvedeném čísle nebo kdykoli v úředních hodinách po předchozí domluvě.
  V případě ústního oznámení postupuje příslušná osoba v souladu s článkem 18 Směrnice.

 

4. Náležitosti oznámení

Z oznámení musí vyplývat

a) jakého povinného subjektu se oznámení týká,
b) zda oznámení podává oznamovatel náležející do okruhu dle směrnice,
c) zda oznámení spadá do věcné působnosti  směrnice,
d) identifikace a popis porušení.

Součástí oznámení mohou být přílohy osvědčující porušení nebo jiné přílohy vztahující se k oznámení. Pokud není oznámení učiněno anonymně, oznamovatel uvede své jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresu a případně další kontaktní údaje, na které lze oznamovateli zaslat vyrozumění o přijetí oznámení a výsledcích posouzení oznámení.

 

5. Jak bude oznamovatel vyrozuměn?

 • O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele.
 • Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.
 • Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle této směrnice (např. netýká se oblastí uvedených výše), bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
 • Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému písemně navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li povinný opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření povinný neprodleně písemně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
 • Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.
 • Oznamovatel nebude vyrozuměn, pokud výslovně požádal, aby nebyl vyrozuměn nebo pokud je zřejmé, že by vyrozuměním došlo k prozrazení jeho totožnosti. To platí obdobně pro poskytování potvrzení o přijetí oznámení.

 

5. Jak bude oznamovatel ochráněn proti odvetným opatřením?

 • Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.). Tento zákaz dopadá předně na zaměstnavatele, ale také na další osoby pohybující se v pracovním prostředí. Oznamovatel tedy nesmí být vystaven odvetnému opatření.
 • Odvetným opatřením se rozumí „jakékoli přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v pracovním kontextu, které je vyvolané interním či externím oznámením nebo uveřejněním a které oznamující osobě působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu“.
 • Práva na ochranu se nelze žádným způsobem vzdát ani je nelze omezit.
 • Ochrany před odvetným opatřením se nemůže domáhat oznamovatel, který podal vědomě nepravdivé oznámení.

 

6. Jak bude utajena totožnost oznamovatele?

 • K oznámením má přístup pouze pověřená osoba, která o jejich obsahu a osobách oznamovatelů zachovává mlčenlivost a prověřuje je tak, aby byla utajena totožnost oznamovatelů.
 • Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.
 • Informace o totožnosti oznamovatele a osob je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů; to platí i pro informace o totožnosti osoby uvedené v oznámení.
 • Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

 

7. Co není oznámením?

 •  Stížnost
  - podle správního řádu (§ 175 SŘ)
  - na chování úřední osoby
  - na postup správního orgánu
 • Podnět podle § 42 správního řádu
 • Žádost k zahájení správního řízení
 • Řádné nebo mimořádné opravné prostředky
 • Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti správního orgánu
 • Námitky, vyjádření a připomínky občanů podané dle zvláštních předpisů
 • Stížnost podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

8. Uchovávání oznámení

 • Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému po dobu 5 let ode dne jeho přijetí.

 


Počet zhlédnutí: 4 842

Zpět

Radnice

    Městský úřad