Město Bohumín

17.1.
2024

Formuláře a žádosti

Formuláře ve formátu PDF je možné pouze prohlížet a tisknout, vyplňovat se musejí ručně. Stáhněte si zdarma Adobe Acrobat Reader. Formuláře ve formátu DOC či DOT je možno vyplnit na počítači.

 

Odbor dopravy

Všechny formuláře tiskněte oboustranně na jeden list.

Dopravně správní agendy

Silniční hospodářství

 • Plná moc - silniční hospodářství - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o povolení připojení nemovitosti ke komunikaci - sjezd - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o povolení uložení vedení - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o povolení uzavírky -  pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o souhlas s místní a přechodovou úpravou provozu na pozemní komunikaci - doc  (1 MB)
 • Žádost o stanovení přechodného dopravního značení - pdf, docx  (1 MB)
 • Žádost o zvláštní užívání komunikace - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího  místa  pro vozidlo  přepravující  osobu těžce  pohybově postiženou - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o udělení výjimky  dle  § 77 odst. 5 zák.č. 361/2000 Sb. - pdf, doc  (1 MB)

 

Odbor finanční

 • Ohlášení k místnímu poplatku ze psů - pdf, doc  (1 MB)
 • Odhlášení, změny k místnímu poplatku ze psů - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o povolení splátek - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku ze psů - pdfdoc  (1 MB)

 

Odbor majetkový

 • Žádost o zřízení věcného břemene - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o poskytnutí finanční návratné výpomoci/dotace - pdf  (1 MB)

  

Odbor organizační

 • Osobní dotazník pro účely výběrového řízení - pdf, xls  (1 MB)
 • Přihláška do výběrového řízení na obsazení pracovního místa - pdf, doc  (1 MB)
 • Vyúčtování dotace z rozpočtu města na akci - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína - pdf, doc  (1 MB)
 • Oznámení veřejného shromáždění - fyzická osoba - pdf, doc (1 MB)
 • Oznámení veřejného shromáždění - právnícká osoba - pdf, doc (1 MB)

Matrika

 • Dotazník k uzavření manželství - pdf  (1 MB)
 • Žádost o vydání osvědčení k uzavření manželství (církev) - pdf  (1 MB)
 • Žádost o svatbu na jiném místě - pdf  (1 MB)
 • Žádost o vydání matričního dokladu - pdf (1 MB)
 • Dotazník k registrovanému partnertsví - pdf (1 MB)

 Městské noviny OKO

 • Formulář pro soukromou inzerci  - on-linepdf  (1 MB)

 

Odbor právní a živnostenský

Úsek právní

  • Ohlášení ztráty občanského průkazu (odcizený, zničený). Formulář slouží k vyplnění - pdf  (1 MB)
  • Žádost o vydání občanského průkazu - formulář se již nevyplňuje - vyřízení je na místě
  • Žádost o vydání cestovního pasu - formulář se již nevyplňuje - vyřízení je na místě
  • Žádost o výpis z rejstříku trestů. Formulář se nevyplňuje - vyřízení je na místě.

   Úsek živnostenský

  • Seznam oborů činností náležející do živnosti volné - pdf  (1 MB)
  • Prohlášení odpovědného zástupce - pdf  (1 MB)
    
   Veškeré formuláře jsou na živnostenském úřadu vyplňovány elektronicky pracovníky živnostenského úřadu.

   

  Odbor rozvoje a investic

  • Žádost o územně plánovací informaci - pdf, doc  (1 MB)
  • Žádost o sdělení - prodej, koupě, potvrzení pro banku - pdf, doc (1MB)
  • Žádost o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování - pdf, doc (1MB)
  • Žádost o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování - dělení a scelování pozemků - pdfdoc (1MB)
  • Žádost o vydání regulačního plánu - pdf, doc  (1 MB)
  • Podnět k pořízení regulačního plánu - pdf, doc  (1 MB)
  • Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky - pdf, doc  (1 MB)
  • Žádost o vydání závazného stanoviska pro práce na nemovitosti v ochranném pásmu Starý Bohumín - pdf, doc  (1 MB)
  • Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny - Bohumín - pdf, doc  (1 MB)
  • Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny - Dolní Lutyně  - pdf, doc  (1 MB)
  • Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny - Rychvald - pdfdoc  (1 MB)

    

  Odbor sociální

     • Program na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2024 - lhůta pro podání žádostí od 22.1.2024 do 13.2.2024 - přílohy ke stažení - zip  (1 MB)
     • Program na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2023 - lhůta pro vyúčtování žádostí do 28.2.2024 - přílohy ke stažení - zip  (1 MB)
     • Žádost o individuální dotaci - sociální služby 2024 - zip (1 MB)

      

     Odbor správy domů

     • Výpověď z nájmu bytu dávána nájemcem - pdfdoc  (1 MB)
     • Žádost o odhlášení osob - pdfdoc  (1 MB)
     • Žádost o přihlášení osob - pdfdoc  (1 MB)
     • Žádost o směnu bytu - pdfdoc  (1 MB)
     • Žádost o směnu bytu - vyvěšení na nástěnku - pdfdoc  (1 MB)
     • Plná moc pro licitace městských bytů - pdfdoc  (1 MB)
     • Prohlášení k licitaci bytu pro příjmově vymezené osoby - pdf, xls (1 MB)

      

     Odbor stavební

     • Informace a formuláře k prováděcím vyhláškám stavebního zákona - web MMR
       
     • Plná moc - pdf, doc  (1 MB)
     • Žádost o poskytnutí dat z digitální technické mapy města Bohumín - pdf  (1 MB)
     • Žádost o koordinované závazné stanovisko - pdf, doc  (1 MB)
     • Číslo popisné - pdf, doc  (1 MB)

       

     Odbor školství, kultury a sportu

     • Program poskytování dotací z rozpočtu města Bohumín neziskovým zájmovým a církevním organizacím pro rok 2023 - formuláře pro poskytování dotací  (zip, 2 MB)
     • Program poskytování dotací z rozpočtu města Bohumín neziskovým zájmovým a církevním organizacím pro rok 2024 - formuláře pro poskytování dotací  (zip, 2 MB)
     • Program na poskytování dotací dětem a mládeži pro rok 2024 - pdfdoc  (1 MB)
     • Návrh na udělení ceny Osobnost roku města Bohumín - doc  (1 MB)
     • Pravidla pro udělování cen Osobnost 2023 města Bohumín - pdf  (1 MB)

      

     Odbor životního prostředí a služeb

      Komunikace

      • Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo přepravujícíosobu těžce pohybově postiženou - pdfdoc  (1 MB)
      • Žádost o souhlas s uložením inženýrských sítí - pdfdoc  (1 MB)
      • Žádost o souhlas vlastníka komunikace s připojením nemovitosti ke komunikaci - pdfdoc  (1 MB)
      • Městské Standardy pro veřejné osvětlení města Bohumína - zip (29 MB)
      • Žádost o povolení k zvláštnímu užívání účelové komunikace, zeleně - pdfdoc  (1 MB)

      Lesy

      • Žádost o dělení lesního pozemku - pdf, doc (1 MB)
      • Žádost o odnětí z PUPFL - pdfdoc (1 MB)
      • Žádost o povolení stavby do 50 m od okraje lesa - pdfdoc (1 MB)

       Místní poplatek

       • Ohlášení místního poplatku za užívání veřejného prostranství - pdfdoc  (1 MB)

       Odpady

       • Žádost o poskytnutí slevy  z roční úhrady pro fyzické osoby za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - pdf, doc  (1 MB)
       • Ohlášení požadované kapacity soustřeďovacích prostředků na směsný komunální odpad (SKO) a biologický rostlinný odpad (BRO) z nemovité věci a údajů rozhodných pro stanovení místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (rodinného domu) od 1. ledna 2022 - pdf (1 MB)

       Ochrana přírody

       • Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodů bezpečnostních - pdfdoc  (1 MB)
       • Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodů zdravotních - pdfdoc  (1 MB)
       • Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - pdfdoc  (1 MB)

       Ovzduší

        • Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší - pdfdoc  (1 MB)
        • Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci z rozpočtu města Bohumína na rekonstrukci plynového vytápění na zemní plyn - zip (1 MB)

        Rybolov

        • Žádost o vydání rybářského lístku - pdf (1 MB)

        Vodoprávní úřad

        Zemědělský půdní fond

        • Oznámení relizace záměru pro vydání příkazu k platbě odvodů - pdfdoc (1 MB)
        • Žádost o souhlas k odnětí půdy ze ZPF - pdfdoc (1 MB)
        • Žádost o stanovisko k druhu pozemku a změna druhu pozemku z trvalého travního porostu na ornou půdu - pdfdoc (1 MB)
        • Žádost o změnu kultury pochybnosti (rozhodnutí v pochybnosti) - pdfdoc (1 MB)

         Počet zhlédnutí: 160 750

         Zpět

         Radnice

             Městský úřad