Město Bohumín

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška - právní předpis obce vydávaný na základě článku 104, ods. 3 Ústavy č. 1/1993 Sb. zastupitelstvem obce v samostatné působnosti. Obsahem obecně závazných vyhlášek je právní regulace místních záležitostí v působnosti samosprávy. Vedle obecně závazných vyhlášek vydávají obce ve své přenesené působnosti (přenesená státní správa) nařízení, které schvaluje rada.


2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992

Název:
Předpis vydal:  
Platnost:            

2/2020 OZV, kterou se mění OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
Datum schválení: 8.6.2020
Datum účinnosti: 2.7.2020        
Odbor finanční
1/2020 OZV, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Bohumín
Datum schválení: 10.2.2020
Datum účinnosti: 5.3.2020        
Odbor školství, kultury a sportu
3/2019 OZV o místním poplatku ze psů (změna OZV č. 2/2020)
Datum schválení: 9.12.2019
Datum účinnosti: 1.1.2020        
Odbor finanční
4/2019 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Datum schválení: 9.12.2019
Datum účinnosti: 1.1.2020        
Odbor životního prostředí a služeb
2/2019 OZV, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace
Datum schválení: 9.9.2019
Datum účinnosti: 1.10.2019        
Odbor životního prostředí a služeb
1/2019 OZV, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Bohumín
Datum schválení: 10.6.2019
Datum účinnosti: 3.7.2019        
Odbor školství, kultury a sportu
3/2018 OZV, kterou se mění OZV č. 2/2012, kterou se vydává Požární řád města Bohumína, ve znění OZV 1/2016 OZV 2/2016
Datum schválení: 10.12.2018
Datum účinnosti: 8.1.2019        
Odbor organizační
2/2018 OZV, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/1992 o městské policii Bohumín, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 a Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015
Datum schválení: 10.9.2018
Datum účinnosti: 1.1.2019        
Městská policie
3/2017 3/2017 - OZV, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.1/2005, O prokazování znalostí místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a znalostí obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území města Bohumína a obecně závazná vyhláška č. 2/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2005 O prokazování znalostí místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a znalostí obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území města Bohumína
Datum schválení: 10.4.2017
Datum účinnosti: 6.5.2017        
Odbor dopravy
2/2017 OZV, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Bohumína
Datum schválení: 13.2.2017
Datum účinnosti: 16.3.2017        
Odbor životního prostředí a služeb

Úplné znění
1/2017 OZV, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Bohumín
Datum schválení: 13.2.2017
Datum účinnosti: 9.3.2017        
Odbor školství, kultury a sportu
4/2017 OZV - Opatření obecné povahy města Bohumína - Zrušení regulačního plánu centra Nového Bohumína
Datum schválení: 13.2.2017
Datum účinnosti: 8.3.2017        
Odbor rozvoje a investic
2/2016 OZV, kterou se mění OZV Č. 2/2012, kterou se vydává Požární řád města Bohumína ve znění OZV č. 1/2016 (změna č. 2)
Datum schválení: 13.6.2016
Datum účinnosti: 2.7.2016        
Odbor organizační
1/2016 OZV, kterou se mění OZV č. 2/2012, kterou se vydává Požární řád města Bohumína (změna č. 1)
Datum schválení: 8.2.2016
Datum účinnosti: 29.2.2016        
Odbor organizační
3/2015 OZV, kterou se mění vyhláška č. 1/1992, o Městské policii Bohumín ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 (změna č. 5)
Datum schválení: 8.6.2015
Datum účinnosti: 1.1.2016        
Městská policie
1/2015 OZV, kterou se mění OZV č. 6/2014, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Bohumína (změna č. 1)
Datum schválení: 9.2.2015
Datum účinnosti: 10.2.2015        
Odbor finanční
7/2014 OZV, kterou se ruší OZV č. 6/2011 O stanovení některých povinností při přepravě sypkých hmot a obdobných materiálů na území města Bohumín
Datum schválení: 8.12.2014
Datum účinnosti: 2.1.2015        
Odbor životního prostředí a služeb
4/2014 OZV, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace
Datum schválení: 8.9.2014
Datum účinnosti: 1.10.2014        
odbor životního prostředí a služeb
1/2014 Obecně závazná vyhláška - opatření obecné povahy - územní plán Bohumína
Datum schválení: 10.2.2014
Datum účinnosti: 1.3.2014        
Odbor rozvoje a investic
2/2013 OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2008 O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství (změna č. 2)
Datum schválení: 10.6.2013
Datum účinnosti: 26.6.2013        
Odbor právní a živnostenský
1/2013 OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2011 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství (změna č. 1)
Datum schválení: 15.4.2013
Datum účinnosti: 3.5.2013        
Odbor životního prostředí a služeb

Úplné znění
4/2012 OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2011, kterou se stanoví koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí (změna č. 1)
Datum schválení: 11.6.2012
Datum účinnosti: 1.1.2013        
Odbor finanční
2/2012 OZV, kterou se vydává Požární řád města Bohumína (změna OZV č. 1/2016 a 2/2016)
Datum schválení: 23.4.2012
Datum účinnosti: 10.5.2012        
Odbor organizační
3/2012 OZV, kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Bohumín
Datum schválení: 23.4.2012
Datum účinnosti: 10.5.2012        
Odbor organizační
1/2012 OZV, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 10/2011 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému
Datum schválení: 13.2.2012
Datum účinnosti: 2.3.2012        
Odbor finanční
7/2011 OZV, kterou se stanoví koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí (změna OZV č. 4/2012)
Datum schválení: 12.9.2011
Datum účinnosti: 1.1.2012        
Odbor finanční
3/2011 OZV O místním poplatku za užívání veřejného prostranství (změna OZV č. 1/2013)
Datum schválení: 13.12.2010
Datum účinnosti: 1.1.2011        
Odbor životního prostředí a služeb

Úplné znění
4/2011 OZV, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Bohumína 1/1997 O poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů ze státní půjčky na opravy a modernizaci bytového fondu na území města Bohumína a Obecně závazná vyhláška města Bohumína 2/1997 O poskytování a použití účelového fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravu bytového fondu určeného pro města postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou - záplavou.
Datum schválení: 13.12.2010
Datum účinnosti: 1.1.2011        
Odbor majetkový
4/2010 Opatření obecné povahy města Bohumín, Změna Územního plánu sídelního útvaru Bohumín (NEPALTNÁ - zrušena OZV č. 1/2014)
Datum schválení: 13.12.2010
Datum účinnosti: 29.12.2010        
Odbor rozvoje a investic
3/2010 OZV, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství (změna č. 1)
Datum schválení: 13.9.2010
Datum účinnosti: 4.10.2010        
Odbor právní a živnostenský
1/2009 OZV, kterou se mění OZV č. 1/1992 O městské policii (změna č. 4)
Datum schválení: 25.3.2009
Datum účinnosti: 1.5.2009        
Městská policie
2/2005 OZV O zrušení některých obecně závazných vyhlášek města Bohumín
Datum schválení: 19.10.2005
Datum účinnosti: 1.1.2006        
Odbor právní a živnostenský
3/2004 OZV, kterou se ruší OZV č. 3/2001 O finančním příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin)
Datum schválení: 15.12.2004
Datum účinnosti: 1.1.2005        
Odbor školství, kultury a sportu
5/2003 OZV, kterou se ruší OZV č. 1/2002 O zajištění veřejného pořádku při provozování hostinské činnosti a o podmínkách pořádání veřejných hudebních produkcí ve městě Bohumín
Datum schválení: 17.9.2003
Datum účinnosti: 2.10.2003        
Odbor právní a živnostenský
4/2003 OZV, kterou se mění OZV č. 1/1992 ze dne 2.1.1999 o městské policii Bohumín (změna č. 3)
Datum schválení: 21.5.2003
Datum účinnosti: 5.6.2003        
Městská policie
7/1998 OZV, kterou se mění OZV č. 1/1992 O městské policii Bohumín (změna č. 2)
Datum schválení: 17.12.1998
Datum účinnosti: 2.1.1999        
Městská policie
3/1997 OZV O stanovení rozsahu odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací
Datum schválení: 11.12.1997
Datum účinnosti: 1.1.1998        
Odbor životního prostředí a služeb
2/1996 OZV, kterou se stanoví zvláštní požadavky na druh paliv pro malé zdroje znečišťování ovzduší
Datum schválení: 18.4.1996
Datum účinnosti: 1.9.1996        
Odbor právní a živnostenský
3/1995 OZV, kterou se mění OZV č. 1/1992 o městské policii Bohumín (změna č. 1)
Datum schválení: 6.9.1995
Datum účinnosti: 25.9.1995        
Městská policie

Počet nalezených záznamů: 39