Město Bohumín

13.8.
2014

Územní plán Bohumína

Město Bohumín získalo v roce 2011 dotaci z Integrovaného operačního programu na zpracování nového územního plánu.

Projekt:  Územní plán Bohumína
Číslo projektu:  CZ.1.06/5.3.00/08.07428, Integrovaný operační program
Prioritní osa:  6.5 – Národní podpora územního rozvoje
Oblast podpory:  6.5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik
Zaměření výzvy:  Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území

Žadatel:  Město Bohumín
Doba realizace:  12/2010 – 09/2011
Financování projektu:  Integrovaný operační program, dotace 100%, max. 1.147 tis.Kč
Zhotovitel:  Ing. arch. Jaroslav Haluza, Ostrava – Mariánské Hory
Projektový manažer:  Ing. Hana Gonsiorová, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

Předmětem projektu je odborná práce projektanta, který zpracuje návrh územního plánu pro společné jednání. Projekt zahrnuje zpracování návrhu územního plánu, vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území včetně posouzení vlivu územního plánu na životní prostředí podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (SEA) a zpracování vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (NATURA 2000). Obsah a rozsah bude zpracován dle projednaného a schváleného zadání územního plánu Bohumína a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími vyhláškami č. 500/2006 Sb. a č. 501/2006 Sb.             

                     

Podmínka poskytovatele dotace – schválení územního plánu (dále ÚP) do 30.9.2016:  splněno 10.2.2014

  • Veřejné projednávání ÚP: 29.5.2013, 11.12.2013
  • ÚP schválen zastupitelstvem města Bohumína dne 10. 2. 2014, usnesením č. 282/21
  • ÚP jako opatření obecné povahy nabyl účinnosti dne 1. 3. 2014 (tímto dnem pozbyl platnosti původní Územní plán sídelního útvaru Bohumín)

Detailní informace o územním plánu jsou uvedeny zde.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Tento projekt je spolufinancován Integrovaným operačním programem a Evropskou unií

  


Počet zhlédnutí: 22 123

Zpět

    Městský úřad